Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Part, Synode van Zuid-Holland ten Zuiden.

De vergadering der Part. Synode van Zuid-Holland ten Zuiden zal D.V. gehouden worden op Dinsdag 8 en, zoo noodig, op Woensdag 9 Juni e.k. te Schiedam.

Punten-van behandeling en opgave van namen der afgevaardigden s. v. p. in te zenden vóór r8 Mei aan den scriba.

Namens den raad der Geref. Kerk van Schiedam:

S. T. GOSLINGA, h. t. praeses.

J. F. JONKERS, h. t. assessor.

W. BARIS, scriba.

Kreupelstraat 34.

Schiedam, 15 April 1909.

KROMMENIE. Woensdag 14 April j.l. werd door de Geref. Kerk te Krommenie de eerste dienst als - plaatselijke Geref. Kerk gehouden. Ds. W. Breukelaar en J. A. de Vries van Zaandam gingen daarbij de gemeente voor.

Brieven en stukken deze Kerk betreffende kunnen van nu af gezonden worden aan Br. J. Leguyt, Vleesch 40, aldaar.

De classis Tooien vergadert Woensdag 28 April te Bergen op Zoom in het „Tehuis voor Militairen", aanvang 's morgens elf ure.

De agenda is als volgt samengesteld: Moderamen : Ds. J, H. Lammertsma, praeses, Ds. A. H. V. d. Kooi, scriba. Ds. A. Dekkers, assessor.

1. Opening door de roepende Kerk.

2. Constitueering der vergadering.

3. Lezing notulen der vorige vergadering.

4. Punten ter verdere behandeling uit die notulen voortvloeiende.

5. Mededeeling van ingekomen stukken en gehouden correspondentie.

6. Instructiên.

7. Voorstellen.

a. Anna Jacoba polder stelt voor, dep. te benoemen voor een herziening van het huishoudelijk reglement;

b, de Kerk van Tholen stelt voor, dat door een der Dienaren des Woords minstens eenmaal in het jaar een kort referaat zal worden gehouden, om besprekingen in te leiden over een onderwerp van actueel belang.

8. Rapporten: a. van de dep. voor Rilland; b. van den Zend. dep. 9. Rekening en verantwoording. a. van den classicalen quaestor; b. van de dep. voor hulpbeh. Kerken; c. van den dep. voor Art. 13 D. K. O. 10. Verzoeken of voorstellen voor de Prov.

Synode. 11. Afvaardiging naar de Prov. Synode. 12. Vragen naar Art. 41 D. K. O. 13. Aanvrage vacaturebeurten. 14. Omvraag. 15. Censuur naar Art. 43 D, K. O. , , 16. Aanwijzing roepende Kerk." 17. Sluiting.

Particuliere Synode van Utrecht,

De vergadering der Part, Synode van de Geref, Kerken in de provincie Utrecht zal D.V, gehouden worden op Woensdag 2 Juni e, k, in de Oosteikerk te Zeist.

Punten voor het agendum en opgave van de namen der afgevaardigden gelieve men in te zenden vóór Dinsdag 11 Mei aan den tweeden ondergeteekende.

Namens de Geref, Kerk van

Amersfoort A en B :

Ds. A. H. DONNER,

Ds. H. TEERINK,

Amersfoort, 20 April 1909,

KAMPEN, 21 April, J, l, Zondag maakte onze beminde leeraar, Ds. Schuurman, aan de gemeente bekend, dat hij een beroep had ontvangen van de Geref. Kerk te Den Haag. Wij bidden Z.Eerw. inzonderheid de leiding des Heiligen Geestes toe, opdat hij eene Gode welbehagelijke keuze moge doen. De vurige wensch van Kerkeraad en gemeente is, dat hij zijn gezegenden arbeid nog langen tijd in ons midden moge voortzetten.

Namens den Kerkeraad:

Ds. G. ELZENGA; praeses.

H. KRANS, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 april 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 april 1909

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken