Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

De classe Almkerk heeft in hare vergadering van 18 Nov., gehouden te Werkendam, peremptoir onderzocht en toegelaten den heer G. M. van Rennes, beroepen predikant te Dussen.

Namens de classe:

Ds. P. H. DE JONGE, scriba,

Vergadering der classis 28 October r909. Ommen,

De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

Het Moderamen bestaat uit de Ds.: De Jong, praeses; Van Heuten, scriba; Goris, assessor.

Voor het persverslag wordt Ds. de Vries aangewezen.

Notulen worden gelezen.

Het rapport, uitgebracht over de gehouden kerkvisitatie, gaf stof tot dank.

Ds. de Vries geeft eene beschouwing over: „de wijze van tuchtoefening in onze Geref. kerken", waarop eenige gedachtenwisseling vo'gt.

Aan de kerk van D. wordt in drie tuchtzaken advies gegeven om met de censure voort te varen.

De collecten worden gestort. Tevens wordt aangedrongen op steun voor den arbeid in Duitschland.

De vaciturebeurten worden geregeld.

Enkele kerken spreken over de regeling van het quotum.

Bij de rondvraag naar art. 4r K, O. vraagt Hardenberg zedelijken en finantiëelen steun voor het kerkgebouw te Gramsbergen.

Als consulent van De Krim wordt Ds. Lambers aangewezen.

Roepende kerk voor de volgende vergadering: Hardenberg.

De korte notulen worden gelezen.

Na dankzegging door den assessor, sluit de praeses de vergadering.

Op last der classis:

S. DE VRIES.

Nieuw-Liusen, 29 Oct. 1909,

Kort verslag van de vergadering der Geref Kerken van de classe Klundert, gehouden op 9 Nov. 1909.

1. De vergadering wordt geopend door Ds. Goris, terwijl gezongen wordt Ps. 144 : 2 en gelezen Hebr. 4 : 9 enz.

2. De praeses benoemt Ds. Donner en oud. V. d. Put tot het nazien der credentiebrieven, waaruit blijkt, dat alle kerken wettig zijn vertegenwoordigd.

3. Door den praeses worden de Prov. D; p, ad examina Ds. Goedbloed en Brummelkamp verwelkomd. Ds. Donner gelukgewenscht met de ontvangen onderscheiding vanwege H. M. de Koningin. Ds. Zwiers is als Dienaar des Woords van Raamsdonk voor 't eerst tegenwoordig.

4. Naast den praeses. Ds. Goris, hebben zitting in 't Moderamen: Ds. Zwiers als scriba, Ds. Ruys als assessor. 5. De notulen der vorige vergadering worden door Ds. Ruys gelezen en door de vergadering goedgekeurd.

6. Rapporten worden uitgebracht: door Ds. Goris als classis-correspondent; door Ds. Donner betreffende Kerkvisitatie te Willemstad; door de kerk van Moerdijk in zake het beroep van D3. Zwiers naar Raamsdonk, waarvoor approbatie werd verleend; door Dep. hulpbeh. kerken bij raonde van br. P. Maris, ontvangsten/120.58, uitgaven / 36. B. S. / 84.58; door Ds. Mulder in zake den Zendingsdag.

7. De classe, gehoord de aanvrage van Ds. J. H. Donner Jr., om ontslag van de kerk te Breda, naar art. 13 K. O., ondersteund door den kerkeraad, verleent, met steun van Prov. Dep., hoewel met leedwezen, op de meest eervolle wijze aan Ds. D. emeritaat, ingaande op i Dec. 1909, met dankbetuiging voor al zijn arbeid. De classe spreekt uit, dat Ds. D. blijft behouden den naam en de eere van Dienaar des Woords. Hem wordt toegebeden de zegen des Heeren in zijn nieuwen werkkring op de Stichting „Vrederust" te Bergen-op-Zoom.

8. Een zuster uit Breda verkrijgt gelegenheid om hare bezwaren tegen de handelingen des kerkeraads in het midden te brengen.

9. Aan 't verzoek van de classe 's-Boschom hulp in de vacante kerken Helmond en Eindhoven zal worden voldaan.

10. De kerk van F. ontvangt approbatie in zake beroepsbrief (pensioengelden).

11. Tot deputaten worden benoemd: Ds. L. G. Goris als corresp., sec. Ds. A. J. Mulder; quaestor, oud. H. N. Basoski; sec. Ds. E. Zwiers, Archief h^^. kerk: Klundert, kerkvisitatoren: Ds. E. Zwiers en L. G. Goris, sec.: Ds. A. J. Mulder en A. L. Ruys. Voor examina: Ds. L. G. Goris, A. J. Mulder en E. Zwiers. Voor hulpbeh. kerken : Ds. E. Zwiers, oud. L. Punt en H. Dane. Voor approb. en losmak. der kerkt n Breda en Zevenbergen. Als corresp. Theol. School D.s. L. G. Goris.

12. Breda zal op 2 Zondagen vacaturebeurten ontvangen, Willemstad i Zondag om de 3 weken. Moerdijk i Zondag. Aan den quaestor wordt de regeling opgedragen.

13. Als consulent voor Breda wordt benoemd Ds. Zwiers, voor Willemstad Ds. Munnik.

14. Bij de rondvraag naar art. 41 K. O. ontvangen Breda en Willemstad advies inzake 't beroepingswerk. Bij het afscheid van Ds. D, op 28 Nov. zal de classe door den consulent worden vertegenwoordigd. Fijnaart ontvangt advies inzake twee broeders. Moerdijk zal een 3 mnd. steun wordea verleend. Zevenbergen oatvaagt advies ten opzichte van de benoeming van kerkeraadsieden, die elkander zeer na in den bloede bestaan.

15. De brs. Ardan en Schriek worden benoemd tot nazien der rekening van den quaestor.

16. Raamsdonk zal D.V. 23 Febr. 1910 de classe samenroepen te Klunderr.

17. Aanbevolen wordt door den praeses dezen winter Rosendaal te helpen in den D. des W.

18. Nadat de praeses een hartelijk afscheidswoord tot Ds. .Donner heeft gericht, 't welk met een hartelijk v/oord van dank en aacbsve ling door Ds. D. wordt beantwoord, zingt de vergadering Ds. D. toe Ps. 121 : 4 en sluit de praeses de vergadering, na dankgebed door Ds. Donner.

In naam en op last der classe:

A. L. RUYS, h, t. assessor,

Dinteloord, 9 Nov. 1909.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1909

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken