GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de vergadering der Geref. Kerken in de classis Brielle, gehouden te Hellevoetsluis op Woensdag 2 Nov. 1910.

Art. I. Na het gemeenschappelijk zingen van Ps. 97:1 wordt de vergadering door Ds. R. J. Aalberts met het lezen van Ps. 48 en gebed geopend.

Art. 2. De geloofsbrieven worden door Ds. Kok en Taal onderzocht. Alle kerken wettig vertegenwoordigd. Vier ke; ken zonden een diakeu. Aangedrongen wordt op het afvaardigen van ouderlingen. Op den geloofsbrief van Spijkenisse komen een tweetal vragen voor.

Art. 3. Moderamen als volgt: Ds. Aalberts, praeses. Ds. Dekker, assessor, Ds. v. Duin, scriba,

Art. 4. Notulen gelezen en goedgekeurd.

Art. 5. Besloten wordt, een afgedwaalde zuster, die zicb beklaagt over handelingen van haren kerkeraad, er op te wijzen, dat zij eerst haar aanvrage om royement behoort in te trekken, voordat de classis op hare bezwaren kan ingaan.

Art. 6. Door Ds. Smallegange en Mol wordt verslag uitgebracht van keikrisitatie in negen gemeenten.

Art. 7. In een der kerken is oaeenigheid ontstaan tusschen predikant en gemeente, omdat eerstgenoemde zijn kinderen van de Ciristelijke school in zijn gemeente naar een Christel, school voor M. U. L. O. elders heeft overgeplaatst. Aan den kerkeraad zal een schrijven gericht worden.

Art 8. Pauze. De quaestor int en verrekent de gelden.

Art. 9. Het classicaal percentage wordt als volgt, vastgesteld: Abbenbroek 4, Bjmmel 3I/2, Brislle 5, Hellevoelsluis ^1/3, Meiissaat 2, Mid delhamis 13, Nieuw-Helvoet 5I/3, Ooltgensplaat 6, Ouddorp 3I/2, Rockarja 3, Spijkenisse iil/a, Stad a. h. Haringvliet 9, S; ellerid*m 7I/2 Tinte 3, Zuidiand 14 Zwartewaal 4 pCc

Art. 10. Vacatuurdiensten: Bommel Dec, v. Duin, Jan., Esselink; Hellsvoe'sluis Dec, Mol, Jan., Kok; Middelhamis Jan., Dekker; Rockanje Dec., Smallegange, Jan, , v. Lummel; Tinte Jan, , Aalberts, Febr., Taal.

Art. II. Bij dè rondvraag, doet Melissant mededeeling dat aldaar door de Geref. Kerk een huis is üiangekocht, waarin 's Zondags geregeld godsdienstoefening wordt gehouden.

Art. 12. Niets meer aan de orde, sluit Ds. Dekker met dankzegging. Voor de classis,

W. E, V. DUEN, h. t. scriba. Ouddorp, 1 Nov. I910

Vergadering der Geiréförmeerde , , ; ., V~ Kerken in de classis 'r-Hertogen-' bosch, gehouden Woensdag 26 Oct. 1910, te 's-Hertogenbosch,

1. Nadat gezongen is Ps. 89: i en gelezen Ps. 89 : I —18, gaat Dr. T. Hoekstra voor in gebed, en is de vergadering geopend.

2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. De kerk van Helenaveen is afwezig; de kerken van Heusden en Veen hebben een afgevaardigde gezonden; de kerk van Helmond een diaken, aan wien keurstem wordt verleend.

3. In het moderamen nemen zitting: Ds. J. de Vries als praeses. Dr. T. Hoekstra als assessor, Ds. H. L, Both ais scriba.

4. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd.

5. Broeder H. Dekker uit Venlo, die staat haar het. ambt van dienaar des Woords volgens art. 8 K O., wordt praeparatoir geëxaaineeid; de classis besluit, met dezen broeder verder te handelen volgens art. 8, opdat hij eerlüug met vrijmoedigheid beioepbaar zou kunnen gesteld worden.

6. De praeses roept Ds. H. L. Bath een woord van welkom toe, spreekt zijn blijdschap er over uit, dat Ds, Brummelkamp in'de classis blijft door zijn bedanken voor de roeping naar Poortugaal, en hoopt, dat we ook Dr. Hoekstra, naar Groningen A beroepen, in de classis zullen mogen houden.

7. Ingekomen is een verzoek van de broeders en zustm te Venlo, tot instit^eeriog der kerk aldaar. Twee deputaten. Ds. Both als consulent en Dr. Hoekstra, sec. Ds. Brummelkamp, zullen den toestand onderzoeken, en ook het moderamen van de deputaten voor den evangelisatiearbeid zal om advies gevraagd worden. Een schrijven van den kerkeraad van Amsterdam en, in verband hiermede, van een broeder uit Heerlen, zal beantwoord worden.

8. Het onderzoek naar art. 41 K. O. heeft plaats. Eindhoven verkrijgt advies In zake naamverandering der kerk aldaar. Heusden verkrijgt voortaan een driemaandelijksche bijdrage van / 8 uit de kas voor hulpbehoevende kerken. Tilburg krijgt antwoord op een vraag aan de classis. Sprang ziet een financieeie quaestie tot zijn genoegen geregeld.

9. Oud. H. Schreuders doet rekening en verantwoording van de kas voor hulpbehoevende kerken. Er is dit jaar / 2 96I/2 minder ontvangen dan uitgegeven. Bij acclamatie worden, nadat de rekening nagezien is, de deputaten Ds. Brummelkamp, Ds. Brouwer en ouderling Schreuders, herbenoemd.

10. De grens wordt geregeld tusschen de kerken Tilburg, Eindhoven, Helmond en's-Bosch. Voor Vrijhoeven-Cappel wordt ook een voorstel tot grensregeling aangenomen.

11. Ds. Brummelka& p doet eenige verblijdende mededeelingen aangaande den evangelisatiearbeid in Roozendaal, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Venlo,

12. Alle deputaten worden herbenoemd, behalve dat kerkvisitatoren zullen zijn: Ds. Brummelkamp en Ds. Brouwer primi. Ds. Both en Ds. de Vries secundi.

13. De vacaturebeurten worden geregeld. Helmond zal gediend worden door: Ds. Both en Ds. de Vries. Sprang door Ds, Brouwer. Helenaveen door Ds. Brummelkamp.

14. Een schrijven aan Helenaveen zal gericht worden met verzoek, de collecten aan den Quaestor te zenden en voortaan bij afwerigheid kennisgeving te zenden.

15. De volgende vergadering zal gehouden wórden, D. V. Woensdag 25 Januari 1911, te 'sBosch.

16. Na dankgebed door den praeses wordt de vergadering gesloten. Namens de classis:

H. L. BOTH, h, t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 november 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 november 1910

De Heraut | 4 Pagina's