GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

7 minuten leestijd

Kort verslag van de vergadering der classis Woerden op 21 Nov. 1912 te Alphen.

1. De vergadering wordt op gewone wijze door Ds. Enserink geopend.

2. Uit het onderzoek der credentiebrieven blijkt dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. De kerken van W. en Z. hebben een instructie.

3. Het moderamen is naar toerbeurt: Ds. Enserink praeses, Ds. Elzenga scriba, Ds, Fieurke assessor.

4. De praeses spreekt tot Ds. Wisse een woord van welkom, hetwelk deze met een wederwoord beantwoordt.

5. Het onderzoek naar art. 41 D.K.O, levert geen bizonderheden op,

6. Ds. Netelenbos, missionair predikant te Wonosobo, doet mededeelingen aangaande de zending. Hij hoopt D.V. in Mei of Juni 1913 terug te keeren naat zijn zendingsterrein. Naar aanleiding van zijne mededeelingen ontspint zich de discussie, of het gewenscht is voor de classis Woerden een Kerkbode te hebben, waarin de mededeelingen van de zending een onderdak vinden, dan wel een apart zendingsblaadje daarvoor moet worden uitgegeven. Na breede bespreking wordt deze motie aangenomen: De classis Woerden spreke uit de noodzakelijkheid van meerdere publicatie der zendingsberichten en gaat over tot verdere bespreking der zending. Aan het moderamen wordt opgedragen, op de volgende vergadering daarvoor eenige vaste lijnen aan te geven. De deputaten voor de zending verzoeken den afgevaardigden, in de kerkeraadsvergaderingen er over te willen spreken dat zoo mogelijk de bijdragen voor de medische zending worden verhoogd.

7. Inzake het concept van samenwerkende diaconiën wordt het voorstel aangenomen om daar niet op in te gaan.

8. De verschillende deputaten worden meerendeels gecontinueerd. Als deputaat voor Rijn Pruisen wordt, inplaats van broeder Joh. van Vliet Wzn. van Ter Aar, benoemd Ds. Hoek van Zevenhoven. Voor kerkvisitatoren aangewezen primi, DD. Brouwer, Gunst, Verrij en Warmenhoven; secundi DD. Gispen en Fleutke.

9. Regeling vacaturebeurten: Noorden, Dec. Ds. Elzenga, 2 b.; Jan. Ds. Wisse, i b.; Febr. Ds. Warmenhoven, 2 b.; Nieuwkoop, Dec. Ds, van Dijk, 2 b.; Jan. Ds. Wisse, i b, ; Febr. Ds, Fieurke, 2 b.

10. De assessor sluit met dankzegging.

Op last der classe,

D. FLEURKE, assessor.

Kort verslag van de vergadering der classis Gouda, gehouden op 19 Nov. I9I2.

Namens de roepende kerk wordt geopend met 't zingen van Ps. 86 : 6, 't lezen van een gedeelte van Efeze 4 en gebed.

De credentialen worden nagezien. Alle kerken zijn regelmatig vertegenwoordigd. Zevenhuizen zond een diaken, Lekkerkerk slechts één afgevaardigde.

De praeses spreekt een woord van gelukwensch tot Ds. Osinga met zijn gevierd 30-jatig jubileum, tot de kerk van Nieuwerketk met de in gebruik neming van haar nieuwe kerkgebouw, tot Ds. Wielenga, dat hij bedankte voor een beroep, tot Ds. RoUoos die voor 't eerst in ons midden is, tot de kerk van Lekkerkerk, die weer in 't bezit van een dienaar des Woords mag zijn.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Instructiëo. De kerk van L. verzoekt, dat de bijdrage der classis en provincie inga met den datum, waarop Ds. R, het beroep aannam. Wordt toegestaan.

Voor ’t nazien der stukken inzake de approbatie van 't beroep van Ds. Rolloos en cand. Halsema worden benoemd de DD. Dalhuysen en van Dijk.

De kerk van S. B stelt voor het classicale quotum te herzien. Wordt voorloopig terug genomen.

De kerk van Z. vraagt een bijdrage van de classis, in geval mocht worden overgegaan tot 't beroepen van een dienaar des Woords. Wordt besloten / 50 toe te staan, terwijl voorts naar Prov. en Gen. kas verwezen wordt.

Prov. deputaten ter bijwoning van 'c peremtoir-examen komen ter vergadering en worden door den praeses verwelkomd.

Na gehouden examen wordt cand. Halsema toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten. De praeses deelt hem dit in enkele hartelijke bewoordingen mede, waarna hem staande Ps. 134 : 3 wordt toegezongen.

Komt aan de orde 't voorstel van de kerk van G. om de classis voortaan eervoller en deftiger te ontvangen, waarvoor echter / 1.25 per drie maanden moet worden betaald. Dit laatste wordt door de classis verworpen.

Voor ’t nazien van 't archief wordt benoemd de kerk van Moordrecht; voor 't nazien der boeken van den quaestor der deputaten voor de zending Ds. Wielenga en broeder Ch. Rietveld. De deputaten voor de zending worden gecontinueerd.

Ds. Sap doet mededeelingen omtrent de zending op Mldden-Java, Dr. Esser heeft het zendingsterrein geïnspecteerd.

’t Voorstel van Schoonhoven B: „De kerkeraad acht splitsing der administratie noodig ter voldoening aan art. 11 en 13 K.O.", wordt met 17 tegen 12 stemmen verworpen.

DD. van Dijk en Volgt brengen rapport uit omtrent de gehouden kerkvisiutie.

Vacatuurbenrten worden aldus geregeld: Haastrecht, DD. Dalhuysen, van Setten, Langen en ji Biii.m liwii Wielenga; Ktimpen a/d. Lek, DD. Andree en Rolloos.

Wijl de rapporten van kerkvisitatores pas zijn uitgebracht, wordt de rondvraag naar art. 41 K.O, nagelaten.

Roepende kerk voor de volgende maal is Schoonhoven A,

Korte notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Na ’t zingen van Ps. 72 : 11 en dankgebed sluit de praeses de vergadering.

Op last der classis,

Ds, J. C. JASPERS.

Kort verslag van de vergadering der classis Schiedam, gehouden 26 Nov. I9I3 te Schiedam.

De vergadering wordt door Ds. B. C. Koster namens de roepende kerk geopend met het doen zingen van Ps. 84 : 3, het voorlezen van Ps. 147 en gebed.

De credentiebrieven worden nagezien door Ds. J, Vonk en Ds, J. J. Berends, waaruit blijkt, dat alle kerken wettiglijk zijn vertegenwoordigd.

Ds. F. van Hoven is wegens huiselijke omstandigheden afwezig.

In ’t moderamen hebben zitting Ds. K, van Anken praeses; Ds. J, Vonk assessor; Ds. C. Diemer scriba.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en behoudens een enkele opmerking, goedgekeurd. Aangaande een 3-tal tuchtzaken wordt door den praeses geïnformeerd.

Rapport wordt door Ds. J. J. Berends uitgebracht over de laatstgehouden Provinciale Synode.

Ingekomen stukken; Een mededeeling van de classe Deventer; een mededeeling van de classe Almkerk; een tweevoudig schrijven van de classe Brielle om hulp in vacaturebeurten en deze te regelen tot aan de maand Mei,

Ds. Berends rapporteert en adviseert namens mededeputaten over subsidieverleening aan een 3-tal kerken. Dit wordt met aigemeene stemmen aangenomen. Ds. Berends brengt rapport uit namens mededeputaten der commissie in zake Bijbelvertaling. Aangenomen wordt het voorstel om dit rapport te laten drukken, toe te zenden aan de kerkeraden van de kerken der classe en verder deze zaak D.V. te behandelen op de Febiuaii-classe.

Op het verzoek van de kerk van R. spreekt de classis haar oordeel uit, dat er materieel geen verschil bestaat in de toepassing van den len en 2en trap van censuur en derhalve op dit verzoek niet behoeft ingegaan.

Rondvraag art. 41D. K. O. Een kerk ontvangt advies. Regeling der vacaturebeurten in verband met de aanvrage der classe Brielle. Dec. Ds. Felderhof; Jan. Ds. Goris; Febr. Ds.Goslioga; Maart Ds, van Haeringen; April Ds, van Hoven; Mei Ds, Jonkers,

Ds. J. van Haeringen rapporteert over de collecte, gehouden voor de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit. Een volgenden keer moet collecte worden gestort voor het provinciaal weeshuis.

Benoemingen hebben plaats van de deputaten der classis.

De volgende classe zal D.V, gehouden worden 25 Februari 1913, Samenroepende kerk zal zijn de kerk van Overschie,

DD. Goris, Goslinga en Jonkers worden aangewezen om de huishoudelijke regeling na te zien en op de volgende classis dienaangaande rapport uit te brengen.

Ds, Hagenbeek wordt aangewezen als deputaat voor Rijn-Pruissen.

Op de volgende classis zal de quaestor verslag doen van staat der kas. Evenzoo de deputaten voor het nazien van het archief.

Op gebruikelijke wijze wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

Op last der classe,

H. W. FELDERHOF, adj.-scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Bladeren