GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Brielle.

De ketkeraad der Geref. kerk van Hellevoetsluis bericht, dat de classis Brielle D.V. vergaderen zal te Hellevoetsiuis op Woensdag 7 Mei a.s., gewone tijd en plaats.

Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 2 a April e.k. bij den scriba Molenstraat 90, Hellevoetsiuis.

N«mens den raad der roepende kerk:

A. KOLLAARD, praeses.

P. V. HARTINGSVELDT, scriba.

Hellevoetsiuis, 7 April 1913.

Vergadering der classe Haarlem, gehouden te Haarlem op Dinsdag II Maart l.l.

De voorzitter der vorige vergadering. Ds. Tibben, opent met gebed, nadat gezongen is Psalm 84 : 3 en gelezen Psalm 121.

De lastbrieven worden nagezien door Ds. van Wijk en v. d. Meulen, Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. £en tweetal heeft instructiën..

Het moderamen bestaat ditmaal uit de broeders Ds. Kramer, praeses; Ds. de Vries, scriba en Ds. Tibben, assessor.

De notulen dei vorige vergadering wotden pro memorie gelezen.

De dienaren des Woords - Groecewegen van Halfweg en Dekker vat) Nieuw-Vennep worden door den praeses geluk gewenscht: eerstgenoemde met zijn komst in onze classe, laatstgenoemde met zijn herstel uit krankheid.

De kerken van Sloterweg, Beverwijk, Westzaan en Krommenie zien hun aanvragen om steun toegestaan; die van Velsen, als zijnde thans vacant, gedeeltelijk.

Eene grensregèling tusschen Haarlem en Velsen blijkt niet noodig te zijn. Deze zaak wordt aan het oordeel der betrokken ketkeraden overge laten.

De kerken van Zaandam en Koo^-Zaandijk ontvingen advies inzake vermaning der tucht over een lid hunner gemeente.

Aan de kerken van Wormer en Velsen worden voor dit trimester lesp. drie en één vacature beurten toegestaan.

De classe Alkmaar ontvangt op haar verzoek ook nu weer drie vacaturediensten.

Een uitgebreid rapport over den arbeid der zending wordt uitgebracht door Ds. Breukelaar. Dat geeft stof tot blijdschap en dank aan den Heere, vooral om den goeden gang van den arbeid te Solo.

De kerken van IJmuiden, Vijfhuizen enWormerveer ontvangen advies in zaken van opzicht en tucht.

Onderscheidene verrekeningen vinden plaats, terwijl collecten en bijdragen worden gdad.

Daarna wordt de vergadering gesloten door den praeses, die laat zingen Psalm 136 : i en voorgaat in dankgebed. Op last dei classe:

J. A. DE VRIES, h. i. scriba.

Kort verslag van de vergadering van de classis Almkerk, gehouden te Nieuwendijk, 27 Maart 1913.

1. Ds. Goedbloed opent de vergadering op e gebruikelijke wijze.

2. Ds. Goedbloed is voorzitter, Ds. de Jonge, assessor, Ds, Pontier, scriba. Achtereenvolgens zullen sciiba zijn: Ds. de Jonge en Ds, Goed bloed.

3. De credentiebtieven worden in orde betonden. Alle kerken zijn vertegenwoordigd, aan en diaken uit G.-R. wordt keuistem verleend,

4. De notulen worden onveranderd, met dank an den vorigen scriba, goedgekeurd.

5. Ingekomen: een schrijven van broeder O. uit R.; van broeder H. uit N.; van broeder V. uit W. B,

6. Ds. de Jonge brengt lapport uit van den arbeid der deputaten, benoemd in de kwestie van }V-B. Deputaten wordt dank gezegd voor bun arbeid, en met blijdschap de goede uitslag econstateerd. s p

7. Ds. Bosch rapporteert over den Evangelisatie arbeid en doet belangwekkende mededeelingen ovei den arbeid te Heerlen, Maastricht, Eindhoven en Tilburg.

8. Ds. Bosch brengt lapport uit over het uppletiefonds tot ondersteuning van hulpbeoevende krankzinnigen. Aan twee personen ordt hulp verleend.

9. Ds. Pontier rapporteert over den te houden lassicalen zendingsdag. Deputaten krijgen machiging tot het vragen van sprekers.

10. Bij art. 41 K.O. krijgt de kerk van D. dvies in een tucbtzaak, olitvangt de ketk van .-R. toestemming om de tweede trap van censuur oe te passen, doet de kerk van S. eene verlijdende mededeeling over de verhoogiog van et predikantstractement en verklaart de kerk an W., dat zij inzake hét predikantttiactement v d m ' d v i niet meet hulpbehoevend is. De classis spieekt op een desbetreffende vraag haai belangstelling uit met de voorgenomen kerk»erbouwing van W. De classis wijst Ds. Pontier aan als consulent voor W B.

11. Inning collecten voor evangelisatie en Theol. Fac. V. U., en contributiën voor den arbeid in de Rijnprovincie. Als deputaat voor deze contr. wordt aangewezen Ds. Pontier.

12. Regeling vacaturebeurten.

13. De volgende classicale vergadering zal gehouden worden te Werkendam A, roepende kerk: Waardhuizen.

14. Gekozen worden tot afgevaardigden Pait. Syn.: DD. Goedbloed, de Jonge, Bosch, primi; DD. v. Rennes, v. d. Zanden, de Jong, sec; ouderlingen Knol, v. Diuaen, v. Helden, primi; ouderlingen Rombout, v. 't Sant, v. d. Meyden, secundi.

15. Aan de Part. Syn. zullen worden voorgedragen als deputaten voor Evangelisatie-arbeid: DD. Goedbloed en Bosch, ouderling Knol.

16. Aan de Part. Syc. zal worden voorgesteld, dat bij het toeleggen van steun aan hulpbehoevende kerken, de toelage niet zal gevonden worden uit omslag, maar uit de kas voor hulpbehoevende kerken.

17. De classis besluit broeder O. uit R. te antwoorden, dat zij bij haar besluit persisteert.

18. Het schiijven van broeder H. uit N, wordt voor kennisgeving aangenomen.

19. Broeder V. uit W. B., ter classicale vergadering aanwezig, wordt uitgenoodigd, zijne beschuldiging, in een vorig schrijven tegen de classis uitgesproken, terug te nemen. Aangezien genoemde broeder daartoe niet kan besluiten, gaat de classis op zijne zaak niet verder in. Bij hoofdelijke stemming wordt dit besluit algemeen goedgekeurd.

20. Bij de rondvraag wordt de wenschelijkheid erkend, dat noch op classicale, noch op synodale vergaderingen alleen gekozen worde uit de aanwezige afgevaardigden.

21. De assessor gaat voor in dankzegging, waarop de voorzitter de vergadering sluit.

Namens de classis,

G. J. PONTIER, h. t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 april 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 april 1913

De Heraut | 4 Pagina's