GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Leiben hem het Kruis op, dat hij het achter Jezus droeg”.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Leiben hem het Kruis op, dat hij het achter Jezus droeg”.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En als zij hem wegleidden, namen zij eenen Simön van Cyrene, komende van den akker, en leiden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. Lucas 23 : 26.

Den nacht, die aan de bange worsteling , met den dood voorafging, had Jezus slapeloos doorgebracht.

Laat in den avond was Jezus met zijn discipelen uit de' Opperzaal, waar het Heilig Avondmaal was ingesteld, over de beek Kedron, naar den Olijfberg gegaan. Daar lag de hof van Gethsemane. En toen Jezus de zielsangsten doorstaan had, die hem daar het angstzweet, als in druppelen bloeds, van het gelaat hadden doen leeken, wachtte hem bij den uitgang Judas met de politie op, en werd Jezus gevangen genomen. Van nachtrust alzoo geen sprake. Zijn jongeren waren in slaap gevallen. Ze konden met Jezus ook niet één uur waken. En toen ging het van den Hof naar het Sanhedrin, en volgden onmiddellijk de afschuwelijke tafereelen van spot, schimp en verguizing; alteinaal grievende beleedigingen, straks in het Rechthuis herhaald. Wreed is Jezus daarop door de Romeinsche soldaten gestriemd en gegeeseld. En zoo ving toen de harde optocht naar Golgotha aan. Jezus zelf zijn kruis torsend en na zich sleepend, en de vrouwen die hem gaan zagen, weenend om 't pijnlijke van het droeve tafereel.

Was het nu niet begrijpelijk, dat Jezus ten slotte niét meer kon.

Nergens in de Evangeliën wordt Jezus ons als een tweede Simson voorgesteld. In Jezus treft ons op niet één punt van zijn historie de robuste kracht. Veeleer ontvangen we telkens weer den indruk, dat alles aan Jezus teeder en zacht was. Er was in Jezus zoo niets van het heroiekc, zelfs niet van het heroïsme dat ge in den martelaar bewondert. Het gaf zoo heel Jezus persoon weer, toen hij 't aan de schare betuigde: «Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte". En geheel zijn verschijning beantwoordde zoo treffend aan wat Jesaia reeds voorzegd had: »Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; er was geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben«.

Sprak het dan niet van zelf, dat de snelle opeenvolging van al de'ruwheid, den smaad en de wreedheid die men zich tegenover Jezus veroorloofd had, vooral bij het gemis aan slaap. Jezus menschelijke kracht ten slotte bijna geheel had uitgeput, en dat het dragen en torsen heel den weg langs van den zwaren kruisbalk, de weinige kracht die hem nog over bleef, te boven ging.

Jezus kon niet meer.

De wreede hardheid om een kruiseling zijn eigen kruis naar de gerechtplaats te laten sleepen, lag in de ruwheid van den toenmaligen tijd. Een terdoodveroordeelde gold als een gevloekte, tegen wien alles geoorloofd was. De beide andere kruiselingen hebben ongetwijfeld ook hun kruis zelf tot op Golgotha voortgesleept, en toen de officier van de wacht, die de kruiselingen begeleidde, het kruis van Jezus afnam en het op Simon van Cyrene overlei, sprak daarin stellig geen mededoogen. Dat kende de executie destijds niet. Veeleer hoe wreeder hoe beter. Maar de hoofdman van de wacht zag, dat Jezus niet meer kon. Hij zag 't dat Jezus wankelde. Misschien zelfs was Jezus onder den druk van den kruispaal reeds eenmaal neergestort. Toch moest èn Jezus èn dat kruis naar Golgotha. Kon nu Jezus niet meer, dan zou een zijner soldaten het kruis hebben moeten sleuren. Dit nu ging niet. En vandaar, dat toen Simon van Cyrene werd aangeklampt. En hem dwongen ze toen, dat hij 't kruis van Jezus afnemen, en 't hem nadragen zou. De eenige verademing, die aan Jezus, bij heel den lijdensgang, is toegekomen.

Of Simon toen reeds begrepen heeft, wat geheel eenig voorrecht hem ten deel viel, weet men niet, maar in elk geval heeft hij 't later verstaan. En nog, als wij 't indenken, wie onzer zou er dan zijn leven niet willig voor gegeven hebben, om dien tragischen dienst der liefde aan zijn Heiland te mogen bewijzen.

Toch vraagt hier iets' geheel anders onze aandacht.

Als óns een bang en bitter lijden treft, is daarboven ons Hoog Vertrek, is in God onze Toevlucht, en is het keer op keer zoo wonderbaar, hoe de genade onzes Gods ons komt sterken en vertroosten. Maar juist die hemelsche genade viel aan Jezus niet ten deel.

Verplaats u toch wel in Jezus' toestand.

Zooals hij daar opging naar Golgotha, rustte op hem de vIoeA, en droeg hij Gods heiligen toorn. Tenslotte zou 't aan het Kruis zelfs uitloopen op een volkomen van zijn God verlaten zijn. De bangheid van het lijden kon hem door zijn Vader niet worden afgenomen. Zijn sterven voor Gods uitverkorenen moest en kon niet anders dan een zelfofferande van den Heiland zijn. Op den derden dag, bij de Verrijzenis, dan ja, zou 't alles in heerlijkheid omslaan. Maar op den weg naar Golgotha, en op Golgotha, 'zélf kon geen genade te weeg brengen, dat ^hij ophield »Man van Smarte« te zijn. De drinkbeker mocht hem niet van de lippen worden genomen. Hij moest den drinkbeker ledigen tot op den laatsten druppel.

En daarom wie verstaan wil, wat er bij dit van hem afnemen van het Kruis in Jezus omging, die voelt wel, hoe diep in Jezus de levenskracht reeds gezonken was, en hoever Jezus reeds wat we noemen weg was, nog eer Golgotha was bereikt.

Ook lag er in wat Simon van Cyrene deed, beeldspreukige beduidenis. Het was of in dien Simon van Cyrene, toen hij 't Kruis droeg in plaats van Jezus, voor aller oog werd afgebeeld wat Jezus op Golgotha voor ons zou doen.

Naar het strafrecht der Romeinen had niet Simon, maar Jezus dit , Kruis moeten torsen, en nu treedt hij in Jezus' plaats en draagt 't voor hem. En is 't nu niet, dat naar het recht onzes Gods de vloek van 't Kruis op ons had moeten neerkomen, en dat nu Jezus aan dat Kruis den vloek draagt voor ons}

Zoo spreekt, ongewild en onbedoeld, in dien Simon met het Kruis van Jezus op zijn schouder een afbeelding van de plaatsbekleeding die'er in Jezus lijden was voor ons.

Daarop vooral moet dan ook in de sombere, zoo hoog ernstige lijdensweek het peinzen onzer ziel zich telkens weer saamtrekken.

Ook het sentiment wordt bij het volgen van ezus op den lij.densweg gedurig wakker. Wie in zijn hart werkelijk persoonlijke liefde voor Jezus kent, kan niet anders dan vooral op dien weg van ethsemane naar Golgotha gedurig met Jezus meeleven, meegevoelen, en mede lijden, soms meeweenen.

Maar toch, daar mag onze overpeinzing niet in opgaan.

In dit sentiment is 't nog altoos of wij iets aan Jezus toebrengen. Ons mededoogen. Onze ontferming. En onze zielsinnigheid. En zeker, ook dit mag. Zelfs klaagt 't ons aan, zoo die zielstrilling ons vreemd is.

Alleen maar, dat sentiment vertolkt u nog niet, wat 't Kruis van Jezus voor u en voor al Gods uitverkorenen is. Door uw sentiment wordt Jezus nog niet het Lapi Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Uw sentiment, uw medegevoel zegt u nog niet, wat die offerande, wat dat vergieten van zijn bloed van Godswege voor u is geworden.

En om hier nu in te dringen, moet ge altoos weer op de plaatsbekleeding teruggaan: Gij zelf dat-Kruis verdiend. Gij, zoo Jezus niet verschenen was, onder dat Kruis voor eeuwig bezweken. En nu Jezus aan dat Kruis voor u gestorven, in die diepte van den dood voor u ondergegaan.

Zoo eerst komt ge uw Heiland in zijn sterven met uw ziel nabij, en zal Hij eens in uw sterven de poorte des hemels voor u ontsluiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 maart 1914

De Heraut | 4 Pagina's

„Leiben hem het Kruis op, dat hij het achter Jezus droeg”.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 maart 1914

De Heraut | 4 Pagina's