GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zuid-Holland, Z, G.

AaaVfagen naar Art. 11 en 13 om steun door de Partic. Synode in te zenden vóór 15 Maart e.k. bij

Ds. M. H. K. MOT,

Zwartewaal, 11 Febr. 1915.

Classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken in Nederland.

Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders

De classis 's-Gravenhage der Gereformeerde Kerken heeft in hare vergadering van den lOden dezer besloten met het oog op den nood der tijden een Biduur uit te schrijven voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden op Woensdag 24 Februari a.s.

Kwamen onze Kerken ten gebede tezamen in hare bedehuizen, op Dinsdag den Uden Augustus, toen we stonden aan 't begin van den vreeseUjken krijg, die ontbrand was onder de grootste natiën van Europa, de toestand is sinds dien, in stede van verbeterd, veel verergerd. Al grootere afmetingen heeft de oorlog gekregen. De verbittering is toegenomen. Een verwoestingskrijg wordt gevoerd, dié vernietiging van elkander beoogt. Milhoeneh in" de kracht en den bloei van hun leven zijn reeds afgesneden of gaan dood en verderf te geraoet. Hoevele duizenden vrouwen en kinderen zijn in diepe rouwe gehuld! Welk een onberekenbare schade voor den arbeid in deze landen van Europa op elk-, maar niet het minst op geestelijk gebied; een verlies, - B'aartegen geen milliarden van goud of van zilver kunnen opgewogen worden. Welk een terugslag, voor vele tijden, voor het zoo dringend noodige werk der Zending.

De weeën < iie over Europa gekomen zijn, zijn rneê de onze. Der volkeren schuld is ook onze, Neêrlands schuld. Dringt de bange nood van Europa's natiën ons niet, ons in den gebede neer te werpen voor God?

Doch ook de nood van eigen land en volk roept. Nóg zijn - wij gespaard eè/iiiet naar waarde kunnen we Gode hiervoorda'ftken.'Maar voorbijzien mogen we niet, dat nog élk oogenblik het gevaar van me^ b'etrokköi te worden in dezen ontzettenden krijg, ons .dreigt. Staatslieden van naam spreken dit uit. Onze eerste Minister wees er nog pas op in de vergadering der Staten-Generaal. 'sLands toestand wordt nog hoogst precair geacht. Onze weerbare mannen staan alom aan de grenzen om, zoo noodig, land en volk te verdedigen. Wat al zorgen brengt dit ééne reeds in duizenden gezinnen! Welk een nood komt er bij velen, wier arbeid voor het dagelijksch brood niet meer voortgezet worden kan. Hoe vele kommervolle vragen doemen er op voor de enkelen en de massa, nu de welvaart alom is geknakt, voor velen, vooral in de groote steden, het gebrek voor de deur staat; ja zelfs 's lands Ministers in niet geringe zorge zijn, hoe de toevoer van levensmiddelen in het gereede te houden.

En dan, wat wel het zwaarste wegen moet, de geestelijke toestand van ons volk. Toen onze kerken den Uden Augustus ten gebede samen kwamen, scheen er alom verbrokenheid des harten. Maar hoe spoedig is, nu ons land maar buiten den strijd bleef, een gerustheid ingetreden, die veel grooter zorge baren moet dan de angst, die eerst aller hart vervulde.

Waar is de verootmoediging vobr God?

Moet dit gemis niet te meer ons doen roepen tot Hem, die, bij de aankondiging Zijner oordeelen, een volk als van Ninevé niet te vergeefs riep tot boete en berouw?

Tijdelijke en geestelijke nood beide roepen 's Heeren kerk tot eenparig gebed.

Zeker, we komen ook op onze Rustdagen saam ten gebede. Maar in een tijd als dezen, waarvan de druk alom in de Kerken ge'^oeld wordt en meer en meer worden moet, is het nood ons af te zondeien voor God; een tijd, dat immers in verootmoediging voor-en wederkeering tot den Heere alleen genezing, redding en uitkomst teTvachten is.

Hierin stemde de Classis s'Gravenhage geheel in met de Kerk van Rotterdam, die haar te dezer zake ^c-rcef. En zij twijfelt niet, of het zal alle Kerken dringen, zich op te maken ten gebede op den vastgestelden dag.

Verwekke de Heere zelf den Geest der genade en der gebeden, der verteedering en verbrijzeling der harten voor God!

De Classis voornoemd,

Namens dezelve:

Ds. J. W. ESSELINK, Praeses.

Ds. E. EisMA, Assessor.

DR. K. DIJK, Scriba.

'S'Gravenhage., 11 Februari 1915.

Kort verslag van de vergadering der classis Gorinchem, gehouden 3 Februari 1915.

1. Namens de kerk van Ottoland opent Ds. Van der Vlies de vergadering.

2. De lastbrieven worden nagezien. Twee kerken hebben een instructie. Uit de kerk van Noordeloos zijn twee diakenen aanwezig, die, de redenen gehoord, keurstem verkrijgen.

, De kerk van Hardinxveld zond maar één ouderling, wijl de andere kerkeraadsleden verhinderd waren.

3. In het moderamen nemen naar beurt zitting: Ds. Kapteijn als praeses. Ds. Mulder als scriba en Ds. Zwier als assessor.

4. De notulen worden door Ds. Los gelezen en na een enkele opmerking goedgekeurd.

5. De praeses verwelkomt Ds. Mulder, die voor het eerst ter vergadering is:

spreekt èen woord van blijdschap over het bedanken voor het beroep naar Geldermalsen door Ds. Zwiers;

en betuigt harteUjke deelneming aan Ds. v. d. Vlies wegens droeve familieomstandigheden.

6. Ingekomen stukken:

a. Een schrijven van Ds. Steijnhart, waarin, zijn weleerw. van eenige beterschap kan gewagen.

Aan de afgevaardigden van Lexmond wordt opgedragen de deelneming der classis over te brengen.

b. Aanvraag van de kerken \an Giessen O. en. N. Kerk en Langerak tot approbatie van de stukken-van de beroepen predikanten.

Inzake de stukken van Ds. van Wijk ontbraiken de beroepsbrief en de toezegging van emeriteering.

Hierover oordeelt de classis dat die stukken alsnog moeten ingezonden worden.

De ingekomen stukken van Ds. Jansens worden in orde bevonden.

7. De instructie van de kerk van Gorkum over een rubriek in de Kerkbode wordt volgens eene stemming van twintig tegen vijf steramen niet in behandeling genomen.

8. De aanvrage van Giesendam en Vianen om steun voor Art. 13 K.O. wordt toegestaan.

9. Behandeling van art. 41 K. O. De kerk van Noordeloos vraagt advies in de aanhangige tuchtzaak. De classis oordeelt met meerderheid van stemmen, dat het advies van de professoren in de theologie zal gevraagd worden,

10. Rapport over de Kerkbode^oxiX uitgebracht. Er is een tekort. Voorloopig zal de uitgave van de Kerkbode worden voortgezet. Alsnog wordt geen derde redacteur benoemd.

11. Aan den kerkeraad van de Geref. Kerk te Veendam zal eenige inlichting gevraagd worden.

12. Regeling van vacature-beurten, en van liefdebeurten voor Lexmond.

13. Rondvraag.

14. Sluiting door den praeses.

Op last der classis:

E. ZWIERS.

Ds. M. H. K. Mot.

Ds. J. W. ESSELINK, Praeses.

Ds. E. EISMA, Assessor.

DR. K. DIJK, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1915

De Heraut | 4 Pagina's