GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ietwat later dan gewoonlijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ietwat later dan gewoonlijk

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 2 Juli 191S.

Ietwat later dan gewoonlijk, 7 en 8 Juli, zal ditmaal onze »Calvinistendag« worden gehouden. In Gruno's oude veste zullen ze saamkomen de vrienden en vriendinnen van onze Calvinistische Hoogeschool, om de jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, die de moeder en verzorgster is van onze Universiteit, bij te wonen. En we twijfelen geen oogenblik, of de oude roem, dien Groningen zich verwierf, van groote gastvrijheid, van hartelijke belangstelling en van een flinke opkomst, zal ook ditmaal niet gelogenstraft worden. De samenkomsten te Groningen hebben altoos de aangenaamste herinneringen nagelaten, 't Is alsof in het Noorden van ons land, trots de schijnbare koelheid van den volksaard, het vuur van geestdrift hooger oplaait dan in het meer gemoedelijke Zuiden.

De scheidslijnen zijn hier scherper getrokken, de overgave aan het beginsel is meer beslist en volkomen, de karakters, in den strijd gestaald, zijn hoekiger, maar toonen ook meer vastheid. En het Calvinisme, dat voor alle dingen vastheid van wil en beslistheid van overtuiging eischt, pasit daarom wel zoo goed bij' onzen Noordschen volksaard zich aan.

Evenals een vorig jaar zal aan de jaarvergadering voorafgaan een wetenschappelijke samenkomst, die inzonderheid bestemd is voor 't bespreken van wetenschappelijke problemen en waar Prof Bavinck zijn referaat over het onbnvuste toelichten en verdedigen zal. Zeker valt het te betreuren, dat naast een der professoren van de Universiteit, niet ook een der oud-leerlingen hier als referent zal optreden, want het doel van deze samenkomsten was niet het minst, om aan deze oud-leerlingen gelegenheid te schenken van hun wetenschappelijke gaven en studiën te doen blijken. Maar gelijk Directeuren reeds hebben meegedeeld, is de «oorlogstoestand", die zooveel in ons land ontredderd heeft, oorzaak geworden, dat de oud-leerling onzer Universiteit, die was uitgenoodigd oin een referaat te houden, verhiiiderd werd aan de opdracht te voldoen. Het i, \ gelukkig, dat dit gemis in zooverre vergoeAwordt, dat Prof Bavinck een onderwerp aan de orde stelde, dat rijke stof tot discussie kan geven. Wie zijn keurig referaat, dat gelijk al wat Prof Bavinck levert, de hand van den meester verraadt, las en bestudeerde , daardoor ingeleid werd in de historie van dit probleem, ' en zag, van hoeveel belang dit vraagstuk niet alleen voor de philosophic, maar voor de religie, de zielkunde en de paedagogiek is, zal den hoogleeraar dankbaar wezen voor de keuze van dit onderwerp en met spanning het debat verwachten, dat over dit referaat zich ontspinnen zal.

Is deze samenkomst, die een streng wetenschappelijk karakter draagt, uiteraard meer bestemd voor gestudeerde personen, —• al mogen leden en begunstigers haar als toehoorders bijwonen — de eigenlijke samenkomst, waarop meer de band gevoeld wordt, die ons Gereformeerde volk aan zijn Hoogeschool verbindt, is de Jaarvergadering die 8 Juli zal gehouden worden. Naar goede gewoonte gaat aan deze vergadering des avonds te ly-i ure in de Zuiderkerk een bidstond vooraf, waarin het aangezicht des' Heeren zal gezocht worden voor de Vereeniging en voor de Universiteit. Dr.H. Kaajan zal daar optreden, die zelf leerling onzer Hoogeschool en Groninger van afkomst, wel de meest geschikte persoon was om in zijn vaderstad dezen bidstond te leiden. Toeval is het.zeker niet, dat Directeuren aan een tweeden Groninger, nu niet. een leerling, maar den nestor onder onze hoogleeraren. Prof Dr. J. Woltjer, de leiding der algemeene vergadering opdroegen, die te JO ure in de Harmonie zal aanvangen. De sobere eenvoud en dege degelijkheid, •^t^ft.ïSal wat Prof Woltjer levert, kenmerkfr''"doen van het openingswoord, • dat bij deze gelegenheid gesproken wordt, een kostelijk stuk verwachten. En voorts zal op deze jaarvergadering geen referaat gehouden worden, opdat er te ruimer tijd overblijve om van gedachten te wisselen over den toestand der Vereeniging. Plet jongste jaarverslag biedt daartoe stof te over. Een broederlijke en openhartige discussie niet alleen over den financieelen toestand der Vereeniging, die nog altoos 'zooveel zorg baart, maar ook over de belangen onzer Hoogeschool, moge dienen om de offervaardigheid en de liefde weer te doen stijgen.

In de openbare vergadering, die des middags te 2 ure zal aanvangen en eveneens in de Harmonie zal gehouden worden, zal Prof P^abius optreden om als onderwerp te behandelen: de Cltristelijke Staat. ^Ve zijn dankbaar, dat naast den theoloog en den literator ook-een jurist van onze Hoogeschool ditmaal aan het woord komt om een zoo belangrijk onderwerp, waarbij het in de eerste-plaats om de beginselen gaat, waaruit onze Hoogeschool leeft en leven moet, aan de orde te stellen en bet standpunt onzer Hoogeschool pubUek te verdedigen. En indien iemand, dan is Prof Fabius zeker de man, om dat met bezieling, ontleend aan heilige overtuiging, te doen.

Moge zoo van deze samenkomst te Groningen opnieuw geestdrift voor onze Universiteit uitgaan. Gemakkelijk is haar weg nooit geweest. Heel haar levensgeschiedenis was een historie van worsteling en strijd.

Ook in den laatsten tijd hebben zich om haar hoofd weer donkere onweerswolken saamgepakt, die met angst de toekomst onzer Hoogeschool ons zouden doen tegengaan, .wanneer de historie onzer Ploogeschool ons ook niet geleerd had, dat God de Heere telkens weer na de donkerste dagen het licht Zijner genade deed doorbreken. Daarom blijven we hopen, want zoolang, naar de schoone zinspreuk van ons studentencorps, het Deo Ducc, God haar leidsman, waarheid blijven mag, en ze niet anders bedoelt, dan Gods Woord te handhaven op het gebied der wetenschap, geldt ook voor haar het uil dcsperandnm, behoeft ze niet te wanhopen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Ietwat later dan gewoonlijk

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's