GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Op Woensdag 20 October

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Op Woensdag 20 October

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 15 October 1915.

Op Woensdag 20 October zal in een openbare Senaatszitting, die te 3 ure in het Gebouw voor den Werkenden Stand zal gehouden worden, de Rector der Vrije Universiteit, Dr. C. van Gelderen, na het houden eener redevoering het Rectoraat overdragen aan den nieuwbenoemden Rector Dr. L. Bouman.

Naar gewoonte zal ook ditmaal aan deze overdracht van het Rectoraat een bidstond voorafgaan, die' Dinsdagavond daaraan voorafgaande zal gehouden worden en waarbij als voorganger zal optreden Ds. Schouten van Arnhem.

Mogen bij deze beide samenkomsten de vrienden onzer Hoogesehool door een trouwe opkomst van hun belangstelling en liefde blijk geven. Het ideaal van een Christelijke Hoogesehool, die heel het gebied der wetenschap voor Christus opeischt, is zoo hoog gegrepen, dat wij menschen met onze zwakke krachten haast vertwijfelen zouden, of dit ideaal ooit op aarde ten volle verwezenlijkt kan worden. Maan» God de Heere heeft uit genade toch het beginsel van zglk een Universiteit ons geschonken, en in de 35 jaren van haar bestaan niet alleen te midden van veel stormen haar bewaard, maar ook zekeren wasdom haar niet onthouden. Hoe klein was haar begin niet, met slechts drie hoogleeraren en geen enkelen student. Allengs groeide ze dan toch uit tot een School met drie en-een-halve faculteit, beschikt ze thans over een corps van twaalf hoogleeraren en een lector^ en studeeren aan haar een anderhalf honderd studenten. Dat deze uitbreiding belangrijke vermeerdering van hare uitgaven meebracht en de offervaardigheid van ons volk daarmede geen gelijken tred hield, zoodat zelfs een belangrijk deficit in haar kas ontstond, is een droef verschijnsel; maar nu heel het land door een krachtige actie ontstond om dit tekort aan te vullen, mag toch de hope gekoesterd, dat ze althans «niet aan financieële bloedarmoede zal bezwijken. Ernstiger is daarentegen het feit, dat het aantal harer studenten naar verhouding met de Staatsuniver.siteiten zoo gering bleef, en in plaats van gestadig te groeien, reeds jaren lang op hetzelfde peil bleef staan, ja zelfs dit jaar, wat het aantal nieuw-ingeschreven studenten in de Theologie betreft, nog beneden dit peil zonk. Al staat hiertegenover, dat het getal van juristen en Htteratoren ditmaal niet onbelangrijker hooger is dan een vorig jaar, toch .is het verschijnsel zelf, dat trots den nijpenden nood aan predikanten in orfte Kerken, het aantal theologische studenten èn te Kampen èn te Amsterdam slonk, . zeker een ernstig teeken des tijds, waarop wel eens bijzonder de aandacht onzer Kerken mag gevestigd worden. Maar al stemt dit alles op den geboortedag onzer Universiteit eer tot ernstig zelfonderzoek en stille verootmoediging, dan tot hooggestemden roem, toóh mag dit de liefde niet doen verflauwen voor het hoogheilig ideaal, dat onze Hoogesehool in haar banier voert en met de krachteri haar geschonken, poogt te verwezenlijken. Ga daarom op den aanstaanden rustdag wederom in al onze Kerken het gebed op tot God den Heere, dat Hij ook in dit nieuwe jaar onze Universiteit beware en zegene, de donkere wolken verdrijve en het licht van Zijn aanschijn over haar stralen doe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Op Woensdag 20 October

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's