GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Algemeene Vergadering van het Geref. Traktaatgenootschap »FiIippus« zal D. V. DonderSag 19 Oct. a.s. gehouden worden te Assen.

Door de uitgeversfirma's-E. J. Bosch Jbz. te Nijverdal en Oosterbaan & Le Cointre te GoeSj is besloten de uitgave van het jaarbojekje voor en het handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland te beëindigen en deze beide uitgaven te vervangen door één gids voor het Gereformeerd kerkelijk leven ouder den titel: jaarboek ten dienste ""van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Deze gecombineerde uitgave zal bezorgd worden door de firmsl Oosterbaan & La Cointré te ('rOes, terwijl als redactei.ren zullen optreden de predikanten G. Doekes en J. C. Rullmann.

Ver. van Geref. predikanten. _V)c volgende stellingen zullen door Dr. V. Hepp van Klundert, in zijn lezing ter Predikantenvergaderingen op Dinsdag 19 Sept. a. s. te Utrecht over: »De beteekenis der analogia fidei voor de exegeses verdedigd worden:

1. De analogia fidei biedt een onderwerp van actualiteit niet ontbloot.

2. Niettemin is de huidige theologie over het algemeen van haar beteekenis' niet genoeg doordrongen.

3. Voor een niet gering doel dient dit geweten aan de onbekendheid met de vroegere Gereformeerde theologie op dit punt.

4. Ten onrechte ontleent ~ de analogia fidei haar naam aan Romeinen 12 vs. 6 (in onze Statenvertaling vs. 7.)

5. Ook de meeste schrifiuurplaatsen, waarin mén haar zakelijk meent weer te vinden, kunnen als loca probantia niet dienen.

6. Wel rust zij op schriftuurlijken grondslag.

7. Alleen in de Gereformeerde theologie kwam zij tot ontwikkeling.

8. De interpretatio secundum analogiam fidei verklaart de onderscheiden schriftdeelen naar de grondgedachten van het schrrftgeheel, welke door de zorg des Heiligen Geestes haar reflectie vinden in de fides quae creditur.

9. - Men onderscheide de analogia fidei van de analogia contextus, de analogia revelationis en de analogia sacrae scripturae.

10. Slechts voor de exegese heeft zij directe practische beteekenis.

11. Zij importeert in de exegese geen vreemd element, maar past geheel in het kader dier wetenschap.

12. Zij vindt haar analogie in de algemeene hermeneutiek.

13. Zij mag niet omgezet in een analogia dogmatis.

14. Mits aanvaard, belooft zij de exegese naar nieuwere opvatting rijker winst.

Kort verslag ; der classe Brielle, gehouden te Middelharnis 30 Aug. 1916.

1. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

2. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

3. In het móderamen nemen zitting: Ds. de Jonge als praeses; Ds. Esselink als scriba; Ds. Dekker als assessor.

4. De notulen worden onveranderd vastgesteld.

5. De stukken, noodig voor het examen voor cand. Gravendijk, worden in orde bevonden.

6. Besloten wordt een deputaat te benoemen voor den evangelisatie-arbeid in N.-Brabant. Benoemd wordt Ds. Mol van Zwartewaal.

7. Verschillende deputaten worden, benoemd.

8. Besloten wordt, dat de classe voortaan te Middelharnis zal blijven ' vergaderen, • en dat 't archief daarheen zal worden overgebracht.

9. De. rondvraag naar art. 41 geeft een bevredigende uitkomst.

10. De vacaturebeurtei worden geregeld.

11. Na de pauze heeft het peremptoir examen plaats van den heer Gravendijk, beroepen predika, nt te Brielle en Tinde. Met ajgemeene stemmen wordt deze broeder toegelaten tot den Dienst des VVoords en der Sacrem'enten.

12. Na hem Ps. 134:3 te hebben toegezongen, wordt de vergadering met dankzegging gesloten door Ds. Bavinck.

Op last der classe,

C. DEKKER.

Agenda - van de algemeene vergadering der Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland, O. V. ta houden Woensdag 27 September 1916, des namiddags ten 1 ure in het oosterlokaal, Slotlaan 15 (achter de Geref. Kerk) te Zeist.

1. Opening door den voorzitter. Gebed én lezing van het Woord Gods.

2. Jaarverslag en verslag van de commissie tot het nazien der rekening over 1915.

3. Verkiezing van leden de."; bestuurs. Aan de beurt van aftreden zijn de heeren G. A. Bosch (Dennenoord), Dr. H. Franssen (Veldwijk), L. Tulp (Wolfheze).en L, W. de Vries (Dennenoord) die herkiesbaar zijn. Verder moet een lid des Bestuurs worden gekozen in de plaats van den heer Joh. J. van Schuylenburg (Dennenoord), die bedankte. '

Aan de corporatiën en afdeëlingen wordt verzocht, namen van candidaten voor deze verkiezing in te zenden aan het centraal kantoor, Hollanderstraat te 's-Gravenhage.

4. Verkiezing van een lid va^i de commissie tot het nazien der rekening over, 1916, in de plaats van den heer A. Bouwmeester, die volgens rooster aftreedt.

5. Referaat van Ds. H. C. v. d. Brink te Dieren over: uDe geestelijke verzorging in onze stichtingen".

6. Rondvraag.

De vergadering is toegankelijk voor alle leden, begunstigers en belangstellenden.

L. LINDEBOOM, Voorzitter.

C. S. VAN DoBBEN DE BRUYN, Secretaris.

Jou. KRAI', Penningmeester.

Aan deze vergadering gaat vooraf een ure des gebeds, in de kerk der broedergemeente, op Dinsdagavond-26 Sept. ten 8 ure.

Kort verslag der vergadering van de Geref. Kerken in de classes Klundert op 23 Aug. 1916.

1. De vergadering wordt met gezang, Schriitlezing en gebeden geopend door den praeses Dr. V. Hepp.

2. In het móderamen hebben voorts zitting: Ds. P. Nomes, scriba en Ds. L. G. Goris, assessor.

3. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd door hare primi-afgevaardigden.

4. Collecten en cjuota worden afgec^ragen.

5. De notulen der vorige vergadering zijn gelezen, goedgekeurd en geteekend.

6. De vacatuurbeurten worden geregeld, nl. 3 voor Drimmelen, 2 voor Klundert en voor deze drie maanden 2 'op aanvrage aan de classis 's Bosch toegezegd; die in overleg met die classis zullen Worden gegeven.

7. Verschillende rapporten worden uitgebracht.

8. De stukken betreffende de losmaking van Dr. V. Hepp, die naar Watergraafsmeer vertrekt, worden in orde bevonden en de losmamaking, onder darïk voor ZEw. arbeid in onze classis, verleend.

9. Voor de zendingsontvangsten uit .Brabant wordt verantwoording in De Bo^ie gevraagd.

10. Wegens het vertrek van Dr. Hepp worden benoemd: tot primus-zendingsdepulaat: Ds. W. F. v. Dam; tot primus-visitator: Ds. J. J. Koopmans; tot deputaat examina: Ds. L. G. Goris. De overige deputaten worden gecontinueerd.

11. De quaestor wordt, op advies der tot controle aangewezen kerk, Fgnaart, gedechargeerd en herbenoemd.

12. Inzake een Zendings-en Evangelisatiedag brengt Ds. Van Dam rapport uit en wordt aangenomen om in September een Zendingsdag te Moerdijk te houden. Deputaten, hiervoor benoemd, zijn : DD. Van Dam, Nomes en Basoski.

13. Onderzoek naar art. 41. Eene kerk krijgt den driemaandelijkschen steun.

14. Bij de Rondvraag geeft de classis op enkele zaken antwoord en toelichting.

15. In de plaats van Dr. Hepp wordt als Synod, deputaat voor 't vraagstuk van de ver­ houding tusschen Evangelisatiedeputaten en Evangel, kerken benoemd Ds. W. T. van Dam.

Evangel, kerken benoemd Ds. W. T. van Dam. 16. Art. 43 behoeft niet toegepast te worden.

17. De Assessor richt het woord tot den vertrekkenden Dienaar des Woords en dankt hem namens de vergadering voor zijn arbeid in deze Classis. Dr. Hepp beantwoordt dit woord met hartelijken dank, - belofte en heilbede.

18. De e. k. vergadering te Klundert zal Woensdag 8 - Nov. worden gehouden D. V. en saamgeroepen door Zevenbergen.

19. Nadat de assessor in dankgebed is voorgegaan, sluit de praeses de vergadering.

Op la, st der classis,

L. G. GORIS.

h. t. ass.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's