Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

10 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons uit Naaldwijk.

De actie in het Westland wordt hij vernieuwing voortgezet.

Uit Loosduinen (de poorr van 't Westland) waren tevens de broeders uit 's-Gravesande, Hoek van Holland, Honselersdijk, Maasdijk-, Monster en Naaldwijk te Naaldwijk vergaderd.

DS. K. K. Troost opende de vergadering met het lezen van een gedeelte van Gods Woord en ging daarna in gebed voor.

Dat zulke samenkomsten der «voormannen* goed kunnen werken bleek ook nu. Allerlei inhchtingen werden, gevraagd en verstrekt, niet het minst over den gang van zaken aan de Vrije Universiteit, de uitbreiding van leerstoelen, de Van Coevorden Adriana-stichting en hare verhouding tot de Vereeniging voor Hooger Onderwijs.

Het doel dezer stichting toch is niet, om be staande of gemaakte kosten te dekken, maar wanneer de inkomsten der Ver. voor Hooger Onderwijs toenemen, dan komt deze stichting haar nog verder te hulp om uitbreiding van het aantal leerstoelen — behaive voor de Theologische faculteit — te bevorderen. Aan het werk dus, zoo was het besluit. Een comité werd opgericht en voor elke plaats eenige broederen aangewezen, om door samenkomst en meer nog door het bezoeken van bekenden en vrienden, het aantal begunstigers te verhoogen.

Te Naaldwijk werd nog 's avonds eene bijeenkomst gehouden, waar de heer Jac. van Oversteeg sprak over de beteekenis van het Hooger-voor het Lager Onderwijs.

Spreker zal het onderwijs niet uit een politiek oogpunt bespreken. De besturen der scholen en de onderwijzers zijn gelukkig in actie gekomen voor dat doel.

Wel heeft de school groote beteekenis ook voor het politieke leven.

Immers de leuze: Vrije school regel, openbaar onderwijs aanvulling, dient ook, dient in de eerste plaats voor de ouders. Wordt de regel gevolgd, dan is aanvulUng onijoodig.

Regel is voor de ouders om hunne kinderen op te voeden in de vreeze des Heeren, opdat zij de daden des Heeren zouden kennen en verkondigen.

Daarvoor moet het Woord Gods de grondslag zijn. Bij de opvoeding moet niet het belang van het kind het eerste zijn, maar moat gehoorzaamheid van ouders ^n kinderen het uitgangspunt en richtsnoer wezen.

Zij die spotten met Christelijk rekenen, schrijven en aardrijkskunde, weten en erkennen niet, dat ons de kennis eeniglijk en uitsluitend toevloeit als een gift van Gods gemeene genade.

Zoo is het ook met het Hooger onderwijs.

Het gaat niet in de eerste plaats om de op leiding tot amjjt en betrekking, maar allereerst om in gehoorzaamheid aan Gods Woord en gebod. Hem te dienen met verstand en hart.

Daarom een Hoogeschool met den Bijbel. Aan dat Woord vóór alles gehoorzaamheid en uit gehoorzaamheid aan dat Woord de wetenschap beoefend.

Er kan wel wetenschap en kennis verkregen worden buiten het Woord om, maar niet zonder Gods gemeene genade.

Nebucadnezar was een genie, hij wa» machtig, schrander, groot, bekwaam, bracht zeer vele dingen tot stand: maar als hij zich daarop verheft, vernedert God hem.

Ook Herodes was groot en machtig, een zeer kundig man; evenwel als-hij Gode de eere niet geeft, doet God hem tot het stof wederkeeren.

God niet te erkennen, voert tot god verloochening. De mannen der staats-universiteiten gaan niet uit van het rechte beginsel der wetenschap: de vreeze des Heeren.

Daartegen slaat en gaat h'et protest van de belijders des Heeren. Daarom moet een inrichting bestaan als de vrije universiteit. Echter, het beginsel is de geheele wetenschap niet. Ook de resultaten der wetenschap moeten voortdurend aan het Woord getoetst, de band aan het Woord mag niet worden losgelaten.

Ook niet door hen die verwaardigd worden aan deze stichting mede te werken, n.l. de leden en begunstigers der vereeniging, de studenten der vrije universiteit en allen die er aan ver­ - bonden zijn.

Het zijn de gaven des Heeren die door ons aan de Vereeniging worden geofferd, het zijn de krachten van Hem, in Wien wij leven en ons bewegen bij den arbeid aan de Universiteit.

Wordt dit betracht, d»n zullen telkens onze overtredingen, maar ook de zonden van nalatigheid worden gekend, en ook daardoor onze toeyjucht worden gezocht, en door Gods genade gevonden, bij het Kruis van Hem, dien God gaf tot verzoening van de zonde der geheele wereld, en tot verheerlijking van Zijn Naam.

Het adres van den Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Enkhuizen is voortaan: Jac. Bruijn Sz., Scriba.

De kerkeraad der Geref. Kerk te Bergambacht heeft besloten, dat collectanten, die in de gemeente gelden wenschen te verzamelen en steun of aanbeveling van den kerkeraad verlangen, hiervan 3 weken van te voren dienen kennis te geven aan den scriba van den kerkeraad voornoemd.

C. BuLSING, Scriba.

Bergambacht, C. 6^.

VELDPREDIKING.

Vervulde Velddiensten in de maanden JuU 1917—27 Januari 1918.

Te Tilburg en Omgeving:

1 JuU Ds. W. M»an, van Alphen a. R.

8 » Ds. Joh. Langen, van Gouda.

15 » Ds. R. V. Giffen, van Haarlem.

22 s Dr. J. Brinkman, van Hattem.

29 » D». J. J. Bajema, van Hoorn.

5 Aug. Ds. W. Veder, van Zwolle.

12 « Ds. J. D. V. d. Munnik, van Leeuwarden.

19 « Ds. U. Faber, van Ee.

26 « Ds. C. W. E. Ploos v. Amstel, van Delft,

2 Sept. Ds. C. Lindeboom, van Amsterdam.

9 » Ds. J. H. Broek Roelofs, v. Schildwolde.

23 « Ds. H. A. Munnik Jr., van Barendrecht.

30 « D«. J. P. Klaarhamer, van Wommels.

7 Oct. Ds. J. J. Miedema, van Groningen.

14 » Ds. A. Groenereld, van Nijkerk.

21 » Ds. J. C. Aalders, van Bunschoten.

28 » Ds. A. van Dijken, vau Am»itid«, iii.

4 Nov. Ds. W. Maan, van Alphen a. R.

11 » Ds. H. H. Binnema, van Munnikerzijl.

18 « Ds. R. van Giffen, van Haarlem.

25 « Ds. J. R. Dijkstra, van Joure. .2 Dec. Ds. C. Lindeboom, van Amsterdam.

9 » Ds. J. Voerman, van Warns.

16 » Dhr. B. W. de Graaff, van Poortvliet.

23 » Ds. W. F. G. V. Helsdingen, van

Augustinusga.

30 » Ds. W. F. van Dam, van Heerjansdam.

Te Roosendaal:

8 Juli Ds. K. Fernhout, van Amsterdam.

15 « Ds. S. Groeneveld, van Terneuien.

22 « Ds. J. J. Wielenga, van Waddingsveen.

29 » Ds. S. Doornbos, van Doetinchem.

5 Aug. Ds. R. V. Giffen, van Haarlem. 12 « Ds. J. J. Bajema, van Hoorn.

19 » Cand. Versteegh, van Rotterdam.

26 « Ds. L. J. C. Kreijt, van Huizum.

2 Sept. Ds. G. L. Goris, van Overschie.

9 » Ds. C. Vermaat, van Makkum, 16 « Ds. T. Rispens, van Urk.

23 « Ds. C. J. Goilinga, van Molenaarsgraf.

30 » Ds. H. H. Meijnen, van Dordrecht. 7 Oct. Ds. J. J. Bajema, van Hoorn.

14 » Ds. K. Veen, van Meliskerke.

21 » Ds. C. MeuUnk, van Wolvega.

28 « Ds. C. B. Schoemakers, van Rotterdam. 4 Nov. Ds. J. E. Goudappel, van Utrecht.

11 » Ds. D. Pol, van Boskoop. 18 « Dr. J. G. Geelkerken, van Amsterdam.

2 Dec. Ds. W. Maan, van Alphen a. Rijn.

9 » Ds. H. de Koning, van Mijdrecht.

­

16 » Ds. R. van Giffen, van Haarlem.

23 » Ds. W. J. Goedbloed, van Maarssen. Te 's-Gravenmoer:

1 Juli Dhr. J. Kroeskamp, van Utrecht.

29 « Ds. G. Veenendaal, van Putten.

5 Aug. Ds. T. Tollenaar, van Brouwershaven.

19 « Ds. R. Brouwer, van Heemstede.

26 » Ds. W. F. Geerds, van Veenwouden.

3 Sept. Ds. W. S. Pontier, van Maasdijk,

23 « Ds. R. van Giffen, van Haarlem.

30' » Ds. C. J. V. d. Boom, V. Uithuizermeeden.

7 Oct. Dr. B. Wielenga, van Amsterdaim.

14 » Ds. P. Nomes, van Fijnaart.

21 « Ds. W. Bouwman, van Leiden.

28 » Ds. C. H. Ph. Krohne, van Zoutkamp.

4 Nov. Dhr. J. Snoek, van Nieuweroord.

11 » Ds. A. Andree, van Schoonhoven.

' 2 Dec. Ds. G. A. Langhout, van Gaastmeer.

9 « Ds. A. Andree, van Schoonhoven.

16 « Ds. H. Verhoog, van Reuwijk.

23 « Ds. J. Vesseur, v. Ouderkerk a. d. IJseL

30 « Dhr. Versteegh, van Rotterdam.

Te Rockanje.

Te Rockanje. 15 Juli Ds. J. J. Bajema van Hoorn.

5 Aug. Ds. R. J. Osinga van Schoonhoven.

19 « Ds. W. A. Willemse van Poortugaal.

2 Sept. Ds. K. J. Kapteyn van Giesendara.

16 » Ds. J. Douma van Ambt-Vollenhove.

7 Oct. Ds. A. J. Mulder van Bussum-.

14 « Ds. G. J. V. d. Vegt van Haren.

21 «Ds. J. Sybrandy van Stien».

14 Nov. Ds. H. L. Both van Spijk.

Te Laren (N.-H.).

8 JuU Ds. D. P. Koopman» van Sneek.

S Aug. Dr. B. Wielenga van Amsterdam.

2 Sept. Ds. J. J. Bajema van Hoorn.

9 « Ds. F. Kramer van Beverwijk.

16 « Ds. Middelveld van Hoogkerk.

­ 7 Oct. Ds. A. M: V. d. Berg van Opperdoes.

2 Dec. Ds. G. R. Kuyper van Alblasserdam.

9 > Ds. W. F. Nijenhuis van Britsum.

16 » Ds. J. C. van Mantgem van Hijken.

23 « Ds. J. W. Veder van Zwolle.

30 » Dï. J. J. Bajema van Hoorn.

Tè' Sprang en Vryhoevs Capelle.

8 JuU Ds. A. Knoll van Laren.

15 » Dhr. J. Kroeskamp van Utrecht.

22 « Ds. S. G. de Graaff van" St. Pancras.

29 « Dhr. A. A. v. Opstal van Nijenbeek. 12 Aug. Ds. C. van Maurik van Kooten.

19 » Ds. H. Alting van Voorschoten.

26 » Ds. W. H. den Houten van Marken.

2 Sept. Ds. L. Kuyper van Delft.

V » Ds. A. Middelkoop van Nijkerk.

16 « Dr. W. A. van Es van Leeuwarden. 30 « Ds. G. J. D. Scheepsma v. RoodeUsch.

7 Oct. Ds. W. Maan van Alphen a. d. Rijn.

14 » Ds. C. J. V. Binsbergen v. LoosduineH.

21 « Ds. M. Stadig van Ezinge.

28 « Ds. R. van Giffen van Haarlem. 4 Nov. Ds. J. C. Voigt, van Oudewater.

11 « Ds. J. Gomnier, van Aalten.

18 > Ds. C. Goote, van O.-Beijerland. 2 Dec. Ds. A. C. Hey, van Tienhoven.

9 « Dhr. A. Punt, van Middelburg.

Te Naarden.

1 Juli Ds. W. de Jong, van Dalfsen.

8 « Ds. H. J. AUaart, van HarUngen.

15 » Ds. H. G. Ingwersen, van Berlikum.

20 » Ds. A. V. d. Vegt, van Ureterp.

5 Aug. Ds. W. Maan, van Alphen a/d. Rijn. 12 » Ds. A, Taal, van Hoogvliet.

19 » Ds. O. Eerdmans, van Bussum.

26 I Ds. N. Postema, van Beilen.

2 Sept. Ds. H. Meijering, van Katwijk a/d. Rijn.

9 » Ds. H. C. V. d. Brink, van Dieren.

16 » Ds. G. Cb. Aalders, van Erraelo.

23 « Ds. E. Broekstra, van Rijnsburg.

30 « Ds. J. Gispen, van Assen.

7 Oct. Ds. D. Tom, van Hilversum.

4 » Ds. H. Hangelbroek, van Wirdum.

21 « Ds. P. C. Koster, van Maassluis.

28 « Dï. F. Sap, van Gouda.

4 Nov. Dï. P. D. de Groot, van Wanswerd. ,

11 » Ds. De Gaay Fortman, van Amsterdam.

18 « Ds. A. L. Ruys, van Dinteloord.

25 ï Ds. J. G. Feenstra, van Dirkshorn.

2 Dec. Ds. J. J. Berends, van Maasland.

16 » Ds. L. J. Q. Kreyt Jr, van Huizum.

23 » Ds. J. V. Loo, van Mijdrecht, x

Te 's Hertogenbosch.

15 JuU Ds. M. V. d. Zee, van Westergeest.

9 Sept. Ds. F. Bruinsma, van Rottevalle.

23 » Ds. B. Roorda, van Driesum.

7 Oct. Ds. D. V. Hoek, van Enkhuizen.

28 » Ds. K. S. V. d. Veen, v. Gass. Nijeveen,

4 Nov. Ds. J. H. Lammerstma, v. Appingedam.

11 « Ds. A. de Boer, van Garrelsweer.

18 » Ds. G. H. A. V. d. Vegte, V, Groningen.

Te Kruiningen:

50 Sept. Ds. J. Koelewijn, van Dedemsvaart.

25 Nov. Ds. R. van Anken, van Pernis.

30 Dec. Ds. W. J. Goedbloed, van Maarssen.

Te Eindhoven:26 Aug. Ds. H. Meijer, van Alkmaar.

25 Nov. Ds. A. Verburg, van Hol werd.

Te Venlo:

29 Juli Ds. J. Breukelaar, van Utrecht.

16 Sept. Ds. H. J. Heida, van Stadskanaal.

Uit bovenstaande lijst, (die door omstandigheden niet eerder kon opgemaakt worden) blijkt, dat, dank zij de medewerking van verschillende classes, aan vele aanvragen kon worden voldaan.

Deputaten konden, ondanks herhaalde en ernstige pogingen in die richting gedaan, tot dusverre niet tot de aanstelling van door de Generale Sydode bedoelde Legerpredikante» geraken.

De hulp der Dienaren des Woords blijft dus even noodig als in de periode van 1914 —1917.

Men gelieve zich voor informaties en aanbiedingen tot vervulling eener spreekbeurt te wenden tot ondergrteekende.

Namens Deputaten ad hoc

Oud. J. DONNER.

Goes, Jan. 1918.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken