GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Met den nieuwen jaargang,

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Met den nieuwen jaargang,

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam 24 December 1920.

Met den nieuwen jaargang, die straks aanvangt, breekt ook een keerpunt aan in het bestaan van de Heraut.

Ous blad droeg tot dusverre een zeer persoonlijk karakter. Het was het blad van Dr. A, Kuyper. Hij was de stichter en de eigenaar van de Heraut. En hij was jaren lang in gansch eenigen zin haar redacteur. Van het eerste nummer af, dat 7 Dec. 1877 verscheen, waren van zijne hand de breede dogmatische uiteenzettingen, waarin hij ons Gereformeerde volk onderwees ia de kennis der waarheid; waren van zijne hand de stichtelijke meditatiën, die zielespijs voor ons volk waren en waarin leiding aan het geestelijk leven werd gegeven ; en waren van zijn hand de artikelen onder het zoogenaamde binnenland, waarin de kerkelijke en theologische quaesties van den dag werden besproken en polemiek tegen afwijkende richtingen werd geboden. Wel traden naast Dr. A. Kuyper van meet af ook enkele andere medewerkers aan ons blad op, maar zonder hun verdiensten te onderschatten, mag toch gerust gezegd worden, dat de beteekeois en invloed, dien de Heraut zich verwierf, te danken was niet aan hun arbeid, maar aan de geniale wijze, waarop de hoofdredacteur zijn taak vervulde. De Heraut vi^s zijn orgaan op kerkelijk gebied, zooals de Standaard dat was op politiek terrein. Zelfs was de band tusschen ons blad en Dr. A. Kuyper nog sterker, omdat de Heraut schier geheel door hem geschreven werd.

Verandering kwam hierin eerst, toen Dr. A Kuyper in 1901 tot Minister benoemd werd en het nu hem onmogelijk was zijn kracht meer aan ons blad te geven. De meditatiën behield hij; daarin lag de innige geestelijke band met ons volk, dien hij nooit heeft afgebroken. Maar de dogmatische voorstukken werden overgelaten aan Prof. Dr. W. Geesink, die toen zijn breede serie artikelen over 's Heeren Ordinatiën begon, en de leiding van het binnenland werd overgelaten aan Prof. Dr. H. H. Kuyper, die sinds deze taak behield. Maar nauwelijks was de Ministerieele loopbaan afgeloopen en de reis om de oude wereldzee volbracht, of Dr. A. Kuyper nam zijn dogmatischeu arbeid weer op in de artikelenreeks Pro R-'ge, en Prof. Geesink verhuisde van de eerste naar de derde bladzijde, waar hij de leestafel verzorgde.

Door het overlijden van Dr. A. Kuyper en doordat ook Prof. Geesink, die zoo trouw onze medewerker gedurende twintig jaren was, ons blad verlaten gaat om zich geheel te wijden aan het schrijven van zijn Ethiek, was een reorganisatie van ons blad noodzakelijk.

Voorop stond daarbij, dat het min ol meer persoonlijk karakter, dat ons blad tot dusverre droeg, in de toekomst niet behouden kon blijven. Een troonopvolger voor Dr. A. Kuyper — hoe welwillend deze uitdrukking ook bedoeld was — is er onder ons niet. Het is een acte van piëteit dit openlijk uit te spreken. De eenige die de plaats van Dr. A. Kuyper in ons blad had kunnen overnemen, ligt gebroken in kracht op het ziekbed neder, en al leeft de bede in ons hart, dat God hem nog weer oprichten moge, van hem mag niet meer gevergd worden den zwaren last van het hoofdredacteurschap van de Heraut op zich te nemen. We gaan dus uit den monarchalen in den republiketnschen redactievorm over. Er zullen verschillende redacteurs in ons blad aan het woord komen. Maar al zal er daardoor meer verscheidenheid in toonaard zijn, de homogeniteit, die ook voor een goede redactie van een blad eisch is, zal worden bewaard. Ons blad blijft aan de uiteenzetting, verbreiding en handhaving der Gereformeerde beginselen gewijd. Een nieuw program behoeft daarom aan onze lezers niet te worden voorgelegd. De richting, waarin de Heraut van haar eerste optreden gestuurd is, blijft ook in de toekomst onverzwakt gehandhaafd. Met de nieuwe vraagstukken die telkens zich voordoen in het kerkelijk leven, zal rekening worden gehouden. Maar de banier die de Heraut draagt, blijft ongerept de kleuren van het Calvinisme voeren.

Het is ons een genoegen aan onze lezers te kunnen mededeelen, dat op dezen grondslag tot medewerking aan de Heraut zich bereid hebben verklaard Dr, K. Dijk, Gereformeerd predikant te 's Gravenhage, .Prof. Dr. F. W. Grosheide, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Dr. A. Kuyper Jr, Gereformeerd predikant te 's Gravenhage en Dr. J. C. de Moor, Gereformeerd predikant te Utrecht. De namen dezer nieuwe medewerkers hebben niet alleen op journalistiek gebied een goeden klank; ze bezitten het vertrouwen van ons Gereformeerde volk, en aan hun trouw en liefde voor ons beginsel twijfelt niemand.

Met die vernieuwing van de redactie zal ook eenige verandering in de inrichting van ons blad gepaard gaan om rekening te houden met de wenschen, van meer dan eene zijde geuit. De misschien wel wat lange voorstukken zullen aanzienlijk worden ingeperkt, ook om meer plaatsruimte te verkrijgen voor andere rubrieken. Er zal een nieuwe rubriek geopend worden, die handelen z'^l over School, Zending en Evangelisatie. De rubriek Kerknieuws zal belangrijk worden uitgebreid, doordat niet alleen de officieele verslagen, zij het dan in beknopten vorm, voortaan terstond zullen worden opgenomen, maar hierin voorts ook alles zal meegedeeld worden wat op kerkelijk terrein belangrijks voorvalt. Ook de rubriek aan de Vrije Universiteit gewijd zal meer plaatsruimte krijgen.

De arbeid is aldus verdeeld, dat de voorstukken en de meditaties geschreven worden door Dr. K. Dijk en Dr, A. Kuyper Jr. Dr. A. Kuyper Jr. zal beginnen met een serie artikelen over een dogmatisch onderwerp te leveren, terwijl Dr. Dijk de meditaties zal schrijven. Het > binnenland" blijft aan den redacteur, die dit tot dusverre waarnam. Prof. Grosheide zal de rubriek School, Zending en Evangelisatie verzorgen. Dr. de Moor neemt de leestafel van Prof, Geesink over en verzorgt het Kerknieuws, terwijl hij uit de Pers uitknipsels zal geven. Het > Buitenland" blijft aan de goede zorgen van Ds. Winkel toevertrouwd. Voor de Kinderrubriek zal optreden Mejuffrouw G. Ingwersen, die als schrijfster voor kinderen een uitstekenden naam heeft. En de rubriek van de Vrije Universiteit zal onder leidirg van Dr. Dijk staan.

In verband met deze nieuwe regeling worden de kerkelijke vergaderingen verzocht de officieuse verslagen en berichten rechtstreeks te zenden aan Dr. J. C. de Moor, wiens adres voorloopig blijft P. C. Hooftstraat 111 Amsterdam. Aan hem zullen ook de boekwerken ter recensie moeten gezonden worden. Voorts wordt men verzocht de ingezonden stukken liefst direct te zenden aan Prof. Dr. H. H. Kuyper, Bloemen daal. Door de verslagen, berichten, boekwerken en ingezonden stukken direct naar den daarvoor bestemden redacteur te zenden, wordt tijdverlies en worden onnoodige kosten bespaard. Ook de vragen, die de lezers wenschen te stellen, behooren aan den redacteur, met wiens onderwerp zij in verband staan, gezonden te worden.

Hiermede hebben we onze lezers op de hoogte gebracht van de veranderingen, die met den nieuwen jaargang in de Heraut zullen worden aangebracht, zoowel wat haar redactie als wat haar inhoud aangaat.

Moge het vertrouwen, dat de lezers dusver ons blad geschonken hebben, ook in de toekomst ons worden bewaard. De nieuwe redactie is diep overtuigd, hoe moei­ lijk het is het blad, dat meer dan veertig jaren lang het orgaan van Dr. A Kuyper is geweest, uit zijn handen over te nemen nu hij van ons is heengegaan, en het te houden op het hoogtepunt, waarop hij met zijn eenig journalistiek talent en zijn machtigen invloed op ons Gereformeerde volk, het gebracht had. Indien ook maar een derde van zijn geest op haar gevallen is, zullen zij dankbaar zijn. Maar hoe moeilijk deze taak ook is, ze zijn zich evenzeer bewust dat ze niet anders dan in den geest en de richting van-Dr. A. Kuyper zijn blad willen voortzetten. Hun vertrouwen staat daarbij niet op eigeti sterkte, maar op Israels God die krachten 'géèft. En in dat vertrouwen hopen zij ook voor de toekomst de Heraut te maken tot een trouwen verj tolker en pleitbezorger van de Gereformeerde beginselen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Met den nieuwen jaargang,

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's