GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het communisme in Indië.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het communisme in Indië.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu' wij zooi langzamerhand over de onlusten in Indië wat beter zijn ingelicht en zich inmidflels nieuwe wrijvingen hebben voorgedaan, is er alle reden om nog eens op dit onder'werp: , 'te-rag, - ^le komen. 'üff^iïÏJÉ^S*'^r s*

Het gevaar is thans geweken^.en^^^^^g^ing is den toestand meester.

Toch kan niet gezegd worden/distt-de'Béwegiag onschuldig was, integendeel, steeds meer blijkt liet gevaarlijk karakter. Het blijkt thans, dat het mogelijk was om iri Indië na, langdurige voorbereiding en onder leiding uit het buitenland, een oanvangrijken opstand te organiseeren. De' menschen, . die zich hiermee inlieten, waren lang niet de eersten de besten, maar er bevonden zich onwikkelde en bekwame mannen onder.

Het geeft.*fln" ^onbehagelijk gevoel, dat al de vooTai'beid mogelijk' was, zonder dat er van regeefingswege een stokje voor gestoken is.

In de tweede plaats vi'aagt het groote aantal der völgelhïgen de - aandacht., Alleen in het Bantamsche rijri'qver 'de duizend arrestaties gedaan. Dit 'is toch' waarlijk geen kleinigheid. Hoe was het mogelijk, dat de communistische leiders een zoo groot getal volgelingen achter zich brachten?

Op sommige plaatsen' is de opstand een ware volksbeweging geweest. Volgens de Indische bladen hebben belangrijke vercenigingen, die Zelf niet aan de-actie deelnamen - toch geheime vergaderingen belegd, om - Allah's zegen te vragen.

Vrouwen hebben potten met rijst "gekookt - voor de ••••"opróérlingen, dessa-hooMen en onderxvijzers hebben hulp • verleend en vele'inlanders, die het •vertrouwén'-'feiij: , .Qiïs bestuur •if'|h0|têH-r, hebh5eKj^.-, ^it beschaamd. MpiÉml-, : -.(^< ió.; -i: -^m^^^'-'', - < m\

Bewapening, oefening, correspondenties'^ en gebeden konden plaats hebben met m-edewer'king van heelo volksgroepen, zonder dat ook'maar enkelen zich hebben verzet en het bestuur in kennis stelden.

^ Welk een• voo-rbereidende propagandistische actie moet vooraf gegaan zijn vóór de bevolking op zulk 0(311' algemèene wijze hel verzet kon steunen:

De vruchten van de bestaande vrijheid zijn niet van dien aard, 'dat 'ër reden is om ten dezen den bestaanden toestand te bestendigen. •

Deze vruchten toonen aan, dat' de inlandsche maatschappij niet zbnder preventieve maatregelen het-vrije woord en' de vrije pers kan gebruiken. Dit-klemt vooiral in verband mét de • op te leggen straffen. In veJe gevalle'n mo; eteii, zeer; -zware-straffen opgelegd worden. • • - ^p^^^SiJ^^BÜ

Ondanks het verzoek 'Valï'W's6'ciaaMem'ócra tische Kamerfractie aair den-Goiïverneur-Generaial zal toch aan onderscheidene personen de doödstr-af opgelegd-en voltrokk'en moeten woi'deil.

Dit is niet te ontgaan. Niet alleen o.mdat het recht zijn loop moet - hebben, maar ook oaii een-vcorheslcl té stellen vooT'de anderen. ' ''ÉM^Si

'Toch zijn zij, die in woord en'geschrift'rêvóMtionaire propaganda dreven, schuldiger '"dan de lie^ den, die rrioordend en brandend rondtrokken.

Het is en blijft-echter ee-u treurig .feit, dat een propaganda, waarvan de vruchten in Indië de doodstraf noodig maken, hier openlijk', - ' in de pers, de vo-lksv-ergaderingen en zelfs in de Kilmer straffeloos gedreven mag worden.

Dit is niet in o-rde en zal ook in Indië verwarrend werken; Ook het bovengenoemde verzoek van de h; D. A. P. schijnt xiit-te gaan van de gedachte, dat - insn beter de goedwillige burgers het slachtoffer--kan doeia wordeii'dan •dati& |? ^i^t|i.^? ^i§5Wf < ügen streng gestraft worden. ' '•''S ' •' '--: -: *"': '": ' ••-.'

Het is te wenschen, dat deze gebeurtenissen de oogen van velen zullen openen. Indien zij, die de beslaande maatschappelijke en staatkundige orde niet - door geweld willen laten verstoren, als gevolg dezer onlusteii de handen inéén slaan om ook de voorbereiding en ' propaganda onmogelijk te maken, dan heeft het vergoten bloed jiiet tevergeefs gevloeid.

E. VIbSKR.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 januari 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

Het communisme in Indië.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 januari 1927

De Reformatie | 8 Pagina's