GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Rots der Eeuwen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Rots der Eeuwen.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

..... maar Gij zijt dezelfde en Uwe jaren zullen niet geëindigd worden. Ps. 102:28.

Een liedi in de donkerheid, gezongen. Een' kind der tranen.

Bange verschrikking viel over den zanger heen en over die rondom hem zijn. En bij wat beneden is, kan hij ook geen hulp Verwachten'. Alles, 'wat hier is, sterft weg en zinkt strafes wèè' in d'en naclit van den dood. Het verglijdt eii wórdt voort; ged roven op de stroomen van den tijd. Nergens ^ is het vaste punt, waarop men steunen eri waaraan | de slervelirig zich vasthouden kam ', , , '

Maar als dan de zanger heeft roiadgèzien bén.ëden, dan. heft hij den blik opwaarts, ., , om op God J te letten". Dan beurt hij het oog uit de nevelen en de bekleinmende donkerheid van'-wat •hier'is, ! naar boven. Daar is het vaste steunpunt vóór zijn ontruste ziel: Gij. zijt dezelme^, en Uwe jaren zullen niet geëindigd worden.

Dat - is God nu: Dezelfde. Bïe hooit 'vfeTaiad.ert. 5' yteeds dezelfde. Hoeveel jaren ook.' voorbijgaan; 1 hpeyicel .geslachten QÓk . van dien God 'zieri , 'en ; ; hoo, rei). 7—; 3, 1 tijd weer en. altijd, rio, g dezelfde, .onver-j anderd en onveranderlijk.

Wij menschen blijven niet dezelfde, p-ëeij ópgen-, allsjs, wat 'wjj , zi6n, . verandert evenals, wij zeif. • Niets .bestendigs. h, ieT , , "b, en, eên.., . Dezelfde 7-^ d^t." .g^ldt, van ni.e.maip, 4 „ep.. niets.. Alles, verglijdt eii' vergaat en drijft voorbij als 'de koude Jiergstroom, \ wier. - w^t^re.n , ..rusteloos, bi^uisen, ^ lang^ , . clen .voet, van , d, e. rotsen'yoorbij.

Maar die rots — die blijft staan. Onveranderd, i Hoe lange jaren'en hoeveel eeuwen ", oo, k de golvenvoortgestuwd, - worden langs zijn_, , yoet ^r Wj \s^8i.ai.i Hij is dezelfde na eeuwen. nog.

Dat is God. .Dezelfde. D; e Rolis.der eeuwp-n--Alles' vergaat, ma£g. , ^ij ..blijft en'tlij. staat . .' . , •

Dat is nu de troost van den , gelo.ovigen zariger.| Rondom heeft hij tevergeefs uitgezien naar liulpj eu; nergens was een. vast punt, waarop zijn voet' kón; staan. Maar hij zag. .Goji, , zijn God, , .a^s .dgi Rots, ^ in het midden van den 'stroom _— jen. jubel end | dom hij opwaarts, om met beide zijn'V.oetqn te^ staan op die Rots, waar het veilig js!'^^i=v; ; r: : : -, '' ;

Bijna is 1928 •vobrb'ijgesneïd'.''No^'^'eên paar'da-' 'gen'••^'•'én'hét''ib geschied'. Hefjaai' s^térfl; , en! 'str'iifes ' zullen de klokken hief machtige stemmen i'öé'p-é, h-''doot' dëh'-onrustigen nacht; ''dat-het otide-' is'Yootbijgégaati en hef nieuwe''i's'aahge'vangèn. ' Daar trilt een huivering door de''menschenziel ill deze dagen.: '••, ^^, . ••-; •" K''-^*j; '-'''i 's^ - .-.^.Ü' '

Er is iets-van 'ëètiwigheidsb& 'eï, '' dM 'Óhtwaakt. 'Van "Üet 'Voorbijgaan' en versterven. Dat angstaanjagende' 'besef, dat het alles voorbijgaat en weggedreven Wordt naar de riiysterieiige eeuwigheid, heen.

Dag' aan dag gaan we heen en haasten ons naar d.'é' ééi'ïwigheid'.' En toch, 'wè merken het niet en wè'h'óören het niet We Hebben geen tijd immers, "bril' tè denfcëti over ons vergaan en over de wach-'téndè'' eeuwigheid.' '-; ' ' : ••

Tijd? Wel; we hebben vóór niets nièer tijd. Op üe ié'éhziame'dbrpeti, z'egt'men; moeien nog menscbeii zijh, ' die tijd hebben, • maar'wij niet meer. 'We hebben zelfs geen tijd, om te meten de snelheid, #M.armée 'wé gaan-naar de eeuwigheid. Maar-op. ëëïi avond als de komende Oudejaarsavond is het, als' staan we eveiï stil.' Dan komt de onevenwichtige mensch van dezen, tijd even tot-rust en tot zichzelf. .Dan is het, als grijpt hem de eeuwigheid aan met zooveel geweld, dat hij zich niet kan ont­ worstelen aan dien greep; en hoor, daar klinken de klokken der eeuwigheid, het lied van het vergaan.

Dat is het beangstigende van den Oudejaarsavond. Die huiveringwekkende wetenschap, dat we vergaan; dat we ons haasten naar de eeuwigheid. En dat er niets is hier beneden, waaraan we ons vast kunnen houden.

We haasten ons voorbij. Met onze schuld', waarmee we straks voor God moeten verschijnen. Met het leven, dat Hij ons gaf —-en wat zullen we antwoorden op de vraag, wat we er mee hebben gedaan? Met de zonde, die elk onzer dagen bedreven werd, vaak tegen beter weten in.

Waaraan zullen we ons, dan vasthouden? Wat is er dan, dat ons steun kan bieden om niet te vergaan'?

Hier beneden is het niet. „Maat Gij zijt Dezelfde". Zie, 'daar is de Rots dek • eeuwen, waarop zondaars kunnen staan, om niet verzwolgen te worden in den stroom en niet te vergaan in het gericht.

Laat ons dan opklimmen naar die heilige bergen, 'waar het veilig is, en waar een zondaar schuilen kan. Daar staat men veilig. Daar komt niemand om, die met den nood van zijn leven schuilplaats zoeken, kwam • óp die Rots.

Want dat God dezelfde is, dat is nog veel meer, .dan alleen uitdrukking van het op zichzelf weinig zeggende begrip van onveranderlijkheid.

Die naam: Dezelfde^ legt verband tusschen verledeji en heden. Ge denkt er altijd iets naast, - als tel-vergelijking. Er hoort iets ter vergelijking op te.-volgen. .Dezelfde als..

God is dezelfdie— ge voelt wel, dat is op zichzelf niet compleet Daar hoort nog iets achter als, ; lw.eede-lid der vergelijking. Wiit er, achteraan, hoort, ; staat hier niet. 'Ge. moogt er schier oneindig veeL achter'plaatsen, lezer. Wil, ik , u. een paar dingen, er achter schrijven?

LU'Gloé: is' dezelfde, ; -als , Hij. aan. de mannen vrouwen zich heeft getoond, van. wie de Hejligei en

Schrift en historie vermelden al^ , , orri, - .strijd, ; dat: -tusi'-Hij-'was: hun de, , vergevende en de .barmhar-' tige en de zegenende en de verhoprende God. Eri. Hij is nóg Dezelfde, als, Hjj; 'vp.Q.r hen-is geweest.

Hij is dezelfde •ais': Hij o aan: onze vaderen is' geweest: . We hebben uit het leven.van onze vaderen gèhóöM-'van^'Zija - liefde en. genade . en-uitredding., 'ên 'tróiiw —'en Hij wil dezelfde zijn aan ons. 1 '^^ Hij is-'dezelfde liog als Hij vroeger zich aan ons heeft getoond.-'Hij heeft gezegendA-en geholpen. — " 'én' Hij blijft onveranderd zichzelf gelijk. :

Schrijft en historie'vermelden als om strijd, dat Hij'' 'is dë • genadcgë' en de ontfermende en de , getrouwe en de wijze — en wat zal ik meer zegg'eii? -En^Hij-is dezelfde, aJsHij van zich in Zijn Wöörd^'-öpreekt eü in de-geschiedenis van Zij'n ^v^ölk.' i'-i''-.': .-.-, • : • •

Den mogen'we het wagen, lezery om op die Rots 'te-'gaan.'kiimmen! Als Hij dezelfde is, als Hij heeft •gezégd en-als Hij • dezelfde blijft-als Hij steeds' i-g^geweest, ja, dan kunnen zondaars als wij het' '"Ur-ag'êh óm onze zondige voeten-te, planten op. die| Rots, waar het veilig is. Dan durven we het wagen, ^ om andere zondaars na te klimmen en onze ziel eh ons leven in het vergaan te bergen in' Zijn, 'getrouwe' hand.' '' • '

We hebben het immers ondervonden, dat Hij dezelfde is. Dat Hij woold hield. Dat Hij Zijn beloften vervulde tot de laatste toe.

En nu het jaar sterft, en we de ernstige Oude-jaarsklanken hooren dreunen in ons leven en door ons hart — nu grijpen we ons vast aan dien |God. En als om te motiveeren, waarom we het willen 'wagen met Hém, en met Hem alleen, zeggen we tot Hem: „Gij zijt dezelfde".

We zeggen het dankend, ' want Hij heeft het getoond.

En we zeggen het geloovig, als we hooren hetlied van het vergaan. Dan houden we ons vast aan Hem alleen. Dan klimt onze voet opwaarts naar Hem heen. Het mag, lezer, want Jezus Christus heeft dien weg gebaand voor zondaars.

Als dan straks de Oudejaarsklokken u roepen het lied van sterven en, vergaan, klim dan opwaarts naar Hem heen, om te schuilen aan Zijn hart en berging te zoeken daar-voor den komenden toorn.

Nergens is het vaste punt, waar we kunnen •staan.' ' •

Nergens, dan O]D die Rots.

Daar is het veilig en daar kunnen we wachten den dag, dat Jezus komt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 december 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

De Rots der Eeuwen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 december 1928

De Reformatie | 8 Pagina's