GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ZENDING EN EVANGELISATIE

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Missie en de isiam.

Tot voor kort kon men op bijna de geheele Unie constateeren, dat de Missie den Islam ontweek. De Kruistoch.tidee heeft nog eeuwen daarna doorgewerkt. Zij liet in de Roomsche Kerk de gedachte aan Missiewerk onder de Mohammedanen bijna niet opkomen.

Gelukkig wijzigen zich in den laatstien tijd de verhoudingen, tenminste wat de Missie betreft.

Alweer is het de persoon van Paus Plus XI, die hier baanbrekend heeft gewerkt. Zijn encycliek van 8 Sept. 1928: „Rerum orientalium", luidt een Inieuwen tijd in. Met groote kracht dringt hij er op aan, dat de Missie de eeuwen veirwaarloosde taak ondel" de volgelingen van den Profeet zal ter hand nemen.

Wat in deze encycliek het meest opvalt is de optimistische toon, die zeker te danken is aan de algemeene opleving inzake de Missie in de Roomische Kerk, maar niet minder ook aan de totale Verandering, die het „gelaat vanj den Islam" heeft ondergaan in de laatste jaren.

De Reform-bewegingen in de Mohamimedaansohe Svereld', die nieuwe ideeën en aspiraties hebben dben opkomen, zetten de deuren wijd open voor •alle Westersche invloeden. De Roomsdhe Kerk heeft daarop sterk gereageerd. Bet bewustzijn is ontwaakt, dat het begint te dagen in het Ooisten. iVandaar het sterke optimisme, eerste voorwaarde voor de zoo geweldig zware taak van de Missie onder de Mohammedanen.

Voorbereidend hebben in dit opzicht gewerkt, mannen als kardinaal Lavigerie en Charles de Foucauld, die allen nadruk logden op de indirecte methode, die de Missie had te volgen in Mohammedaanscho landen. Zoo alleen zou men de vooroordoelon van de islamietische bevolking kunnen wegnemen.

Die tactiek werd tot nu toe ook gevolgd. In de 'Streken met gemengde bevolking besteedde Rome alle zorg aan de niet-Mohammedaansohe bevol- Piiaig, maar ze vergat daaroim de Mohammedanen Ihiet geheel. Zoo heeft toen de Missie al op enkele plaatsen in Mohammedaansche kringen vasten voet kunnen krijgen.

Het resultaat voor de Roomschei Kerk was ©dhter niet geweldig. Het feit dat er jaren lang ook iin Roomsche kringen gediscussieerd werd over de mogelijkheid van bekeering van een Mohammedaan, is een duidelijk bewijisi^ dat er niet veel succes was.

'Maar nu met de groote omwenteling, die zich voltrekt in de Mohammedaansche wereld, hoopt •Rome haar slag. te kunnen slaan!

Nu zou men hebben mogen verwachten, dat .Rome eigen terreinen zou hebben gekozen om (daar den strijd met den Islam aan te binden. Helaas moet op enkele uitzonderingen na, het tegendeel worden geconstateerd. Hoewel er nog ilieele stukken van de Mohammedaansche wereld braak liggen, volgt Rome ook nu weer de oude tactiek. Juist daar waar de Protestants oh© Zen- < ding werkt, komt zij en vestigt , zic'h'brutaal zelfs in de centra.

Dat is een van de groote moeilijkheden, waarmee de Gereformeerde Zending op Midden-Java hoeft te kampen.

Wel zou Art. 177 dubbele Zending tegengaan, maar Rome weet wel raad. Men begon eerst indirect te werken.

Toen er nog bijna geen enkele Roomsche sdhool ; op heel Java te vinden was, stichtte de Missie in Moentilan, onder den rook van Djocja ©en opleidingsschool voor onderwijzers. De daar opgeleide, dan Roiomsche Javanen werden aangosteM op de Gouvernomentsscholen. Zoo hooft Rome daar invloed gelo-egen.

De laatste opgaven van het Vaticaan laten ons zien, dat meer dan 80 pet. van de Roomsche Javanen van Mohammedaanschen oorsprong door de scholen bekoord zijn. Zoo , zij'n reeds duizenden (Javanen gedoopt. Wat onder hen sterk opvalt is de aandrang naar de seminaria, die reeds op enkele plaatsen zijn geopend.

Hier zien we de macht van de indirecte methode!

Maar naast deze methoide wil de Missie nu ook andere wiegen inslaan.

Reeds hooft de Paus met groote kracht aangedrongen op wetenschappelijke fmideoring en uitbouw van de Missie onder den Islam, .

Rij de opening van de Wereldzenidingstentooustelling te Rome, 'Decomber 1924, sprak hij het volgende:

„Wij leven in tijden, wa, arin het duidelijk is, dat het heroïsme, dat onafscheidelijk moet zlijn aan alle Missiewerk, toch op zichzelf nog niet voldoende is. Ervaring alleen is nog geen garantie voor succes. Als iemand wonscht de volle vrucht va; a zijn werk te oogsten, dan moet hiij zijn licht zoeken bij de wetenschap, die hem de doeltpoffend' ste maatregelen en meest directe wogen zal leeren. Geen enkele tak van Missie-dienst heeft deze les meer ter harte te nemen dan die onder de Mohammedanen en daarom moot er komen een iMohammedaansche Missiologie".

Deze roep is niet nieuw. Er zijn voor Plus XI mannen met breedo visie geweest, die de noodzaïkelijkhoid van een eigen tactiek ten opzichte vain den Islam hebben ingezien. Maar in den laatsten tijd beginnen deze ideeën door te werken.

De Paus heeft het ideaal juist geteekend. De Islam-zendeling moet zijn een man, die het volk waaronder hij werken moet, door en door kent, die vrij sta, at tegenover aUe misvattingen en al-

gemeenheden, die de ondeugden en wat moeilijker is, de deugden der Mohaimmedaanscbe volken op juiste waarde weet te schatten.

De Paus heeft het bij woorden alleen niet gelaten. Op werkelijk grootsche wijze is de studie der Islamica in Rome aangepakt. Wel vallen enkele onderdeelen va, n dieze studie samen met de problemen op andere zendingsvelden, maar de Islam heeft eigen moeilijkheden en eigen proh blemen, die ook bijzondere bestndeering vragen.

Zoo worden in verschillende wetensdhappelijke centra stelselmatig speciale cursussen gegeven, die zich bezig houden met de vraagstukken van de Missie en den Islam. Het centrum van deze studie is natuurlijk de Gregoriaansche Universiteit in Rome in verbinding met het Institutum Oriëntale.

Verscliillende onderwerpen zijn da, ar de laatste jaren behandeld: Mohammedaansche theologie, de tekst van den Koran, de Islam in Afrika enz. Het Arabisch wil men verpliciitend stellen voor alle studenten, die straks in Moh. landen gaan werken.

Grooten invloed op den gang der wetenschappelijke discussie over deze vragen heeft het jaarlijksche groote Missiecongi'es te Leuven. Dit congi-es behandelt alleen grondpiroblemen en tracht het gesprek daarover verder te brengen. Geen jaar gaat er voorbij of een waardevolle bijdrage voor de studie van den Islam komt van deze zijde.

Nog op een andere zuil der Moh. Missie moet de a.andacht vallen. Een integreerend deel toch van het geheele organisme dat achter het Roomsche Missiewerk sta, at is het „gebedsapostolaat".

Dit omvat over de heele wereld hen, die samen willen bidden voor het succes van het Missiewerk. Een vertakking van dit apostolaat vinden we in de „Ligue de Vendredi", de Vrijdag-bond, die den Vrijda, g speciaal bestemde tot een dag van gebed en offer voor de bekeering van den Islam, . De idee stamt van een bekeerden Mohammedaan, die juist dezen dag koos, omdat hij was de groote lijdensdag van Jezus en tevens de heilige dag voor de Mohammedanen.

Een andere vorm van dit apostolaat zien we in het streven om verschillende orden te vestigen te midden van een puur Mohammedaansche bevolking. De kerkgeschiedenis, zoo zegt men, bewijst, hoeveel Europa juist aan deze orden te danken heeft en men hoopt nu, datl dezelfde gezegende invloed ook den Isla, m ten goede zal komen.

Men denkt dan aan de liturgie en heel de leefwijze van de orde-broeders, die hun uitwerldng op de omgeving niet zullen missen.

Toch is dit niet het eenige, zelfs niet het eerste motief, waarom men dezen weg wil inslaan. Het is al weer Pius XI, die het eerste motief daartoe aldus aangaf: „Deze menschen (die ordebroedeli-s) zuUen wonderrijke genadegaven voor heel het Missiewerk verwerven".

Zoo sterk is Rome van de macht van het gebed in de Missie overtuigd, d^t ze naast den patroon der mission, arissen, St.-Xaverius, de pionier, die heel het Oosten doortrok, gesteld heeft St. Theresa van het Kind Jezus, die wel nooit het Zendingsveld zag, maar in haar leven één gebed was voor bet werk daar.

Klein is deze vestigingsbeweging begonnen. September 1933 trokken er vijf priestersi, behoorende tot de orde van de „Kleine Droeders van het heUige Hart" er op uit en vestigden zich in een oase in Algiers, temidden van een echt Mohammedaansche bevolking om daar te leiden het „verborgen leven van Nazareth".

Die ziel van deze beweging. Pater Oharles de Foucauld, heeft het eigene ervan zoo weerge^ geven:

„Wij moeten leven als in de tegenwoordigheid van onzen Rroeder Jezus. Zoo zal ons leven worden het leven van het goddelijk huis in Nazareth, •een vreugdig en gezegend leven, zooials de heilijge Maagd en St. Jozef het hebben geleid' in het voortdurend gezicht van Jezus, onze Liefde".

Nog is deze beweging niet sterk, maar ze is typisch voor den Roomschen gedachtengang en doet ons iets verstaan van de geweldige beweging in de Roomsche Kerk, die niet meer den Islam uit den weg wil gaan, maar nu tot den aanval •overgaat.

In de worsteling om de wereldmacht wil Rome nu ook gaan betrekken de landen van den Islam. De Missie maakt zich op om dej Mohammedaa^^ sche wereld, waarin het kookt en gist, tegemoet te treden.

De Protestantsche Zending zal goed doen, Werk van nabij te bUjven volgen. dit

J. V. d. L.

Veel gegevens dank ik aan de overzichten van de Internat. Review of Missions en the Moslem World (bijz. Juli 1936).

Voor een indruk van de resultaten der Roomsche Missiewetenschap zie men de artikelen van H. Bergema: Macedomér 1937, Febr. e. v. No.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 mei 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 mei 1937

De Reformatie | 8 Pagina's