GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BRIEF UIT AMERIKA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BRIEF UIT AMERIKA

7 minuten leestijd

Kuyper en Amerika.

Met groote waardeering mochten we kennis nemen van wal in Nederland in verband met de Kuyper-herdenking in weekblad en tijdschrift is verschenen. Onwillekeurig dringt zich de vraag aan ons op hoe groot de invloed van Kuyper in Amerika is geweest.

Kuyper gaf zijn Stone-lezingen te Princeton in 1898. Dat is nu bijna veertig jaar geleden. Bij die gelegenheid sprak hij het als een vurige wensch en bede uit, dat het Calvinisme in Amerika meer dan ooit gekend en geliefd mocht worden.

Inhoeverre is deze wensch van Kuyper in vervulling getreden?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we al dadelijk onderscheid maken tusschen „bekend" en „geliefd". Mede door het levenswerk van Kuyper is het Calvinisme in de laatste jaren heel wat beter bekend geworden. Velen, die zelfs geen greintje sympathie voor het Calvinisme als leyen$-.. en wereld-beschouwing hebben, deden de moeite, de historische beteekenis van het Calvinisme na te gaan. En bij zulke studie kwamen sommige van deze Calvijn-beoefeiiaars ook wel eenigszins „Under Calvin's spell". Ze konden de betooverende kracht van het Calvinisme niet geheel en al ontgaan. Ze hadden woorden van waardeering voor het Calvinisme in verband met de ontwikkeling der moderne democratie. Ze toonden zich niet ongevoelig voor het schoone in zijn taal en stijl. Ze hadden allen lof voor den hoogen ernst van het Calvinisme. En toch — voor het eigenlijke Calvinisme hadden ze geen oog.

Ter anderer zijde zijn er velen, die vooral door den invloed van Kuyper en de zijnen van nieuws door het Calvinisme zijn aangegrepen. En hier dient de Christelijk Gereformeerde kerk met eere genoemd. De werken van Kuyper zijn veel en worden, naar ik meen, nog veel door de predikanten der Christelijk Gereformeerde kerk en ook door anderen gelezen.

De Christelijke-school-beweging alhier — om nu niet van Roomschen en Lutherschen te spreken — is het eerst en het ijverigst door leden der Christelijk Gereformeerde kerken ter hand genomen. In Calvin College en Seminary wil men naar den geest van Kuyper studeeren en onderwijzen.

Zoo zou er veel meer te noemen zijn. De geest van Kuyper heeft op de Christelijk Gereformeerde kerk een werkelijk diepen indruk gemaakt.

Maar nu, wil ik verder gaan, dan kom ik onmiddellijk voor een groote moeilijkheid te staan. De „Presbyterian Church of America" nu uitgezonderd, zou ik niet weten waar elders in Amerika de geest van Kuyper en de geest van Calvijn een eenigszins vrijen loop hebben. Ja er zijn wel hier en daar enkele personen die zelf Calvinist zijn en die ook wel gereformeerde acLic willen, maar ze worden van alle kanten gekortwiekt in hun invloed. De één is lid van een faculteit die ook minder overtuigde Calvinisten of zelfs modernen bevat. De ander is lid van een „kerkgenootschap" waar de ethischen en modernen den boventoon spelen. Zoo zou men voort kunnen gaan. De zeven duizend profeten des Heeren zijn in de spelonk verscholen. Maar is dit niet al te pessimistisch gesproken? Is daar niet „The Reformed Church in America" en is daar niet Hope College en Western Seminary te Holland Michigan? En heeft de geest van Kuyper dan niet ook in deze kerk zijn kracht bewezen? Ongetwijfeld heeft de geest van Kuyper ook hier gewerkt. Dan toch, niet in de kerk als kerk. De modernen en ethischen worden in de Reformed Church of America in het geheel niet door kerkelijke procedure lastig gevallen. De orthodoxen doen heel weinig van zich hooren. En als ze zich uitspreken, b.v. over den strijd tusschen Princeton en Westminster, dan is dat veelal ten gunste van Princeton. Toch zijn er hier en daar die o zoo gaarne een ware doleantie-beweging willen. Moge God hen sterken en bemoedigen.

Verder is de Presbyteriaansche kerk in het zuiden te noemen. Daar zijn de toestanden ook alles behalve rooskleurig. De modernen worden ook daar niet gemolesteerd. Integendeel, ze hebben er vrij spel. De faculteit aan „Union Seminary" in Richmond, Virginia, heeft onder anderen ook door en door moderne professoren en „Union Seminary" is de meest invloedrijke school der zuidelijke kerk.

We kunnen dan ook niet instemmen met het oordeel van Dr Henry Beets, als hij in „De Reformatie" van 23 Juli 1937 van de zuidelijke kerk zegt: „De noordelijke groep heeft heel wat moderne elementen. De zuidelijke is betrekkelijk vrij daarvan, en wat de leiding betreft, beslist conservatief".

En wat de noordelijke Presbyteriaansche kerk betreft, daar heeft men wel een en ander van gelezen in verband met den strijd van Dr Machen. Toch willen we even een punt aanstippen in verband met Princeton Seminary. Daar gaf Kuyper immers zijn lezingen. Dat was toen het bolwerk van het Calvinisme in de Amerikaansch kerkelijke wereld. En hoe is het nu? In 1929 werd Princeton gereorganiseerd. Toen kregen twee onderteekenaars van de „Auburn x\ffirmation" zitting in het bestuur te Princeton. Nu is de „Auburn Affirmation" een verklaring van een groep moderne predikanten. Deze verklaring zegt onder ineer, dat deze predikanten het niet noodig achten dat iemand, om in de kerken predikant te zijn, moet gelooven in de woordelijke ingeving der Schrift, de maagdelijke geboorte van Christus, Zijn borgtochtelijke voldoening. Zijn lichamelijke verrijzenis uit het graf, en Zijn bovennatuurlijke wonderen. Deze verklaring zegt zelfs, dat de leer der woordelijke ingeving der Schrift veel kwaads heeft gedaan.

Toen de twee onderteekenaars van deze „Affirmation" op den nieuwen board van Princeton zitting hadden genomen, hebben de president van den board Dr William M. McEwan en de president der faculteit Dr J. Ross Stevenson een verklaring de wereld ingestuurd, dat de reorganisatie te Princeton in het minst geen verzwakking van beginsel beteekende. Men zou nu zelfs beter dan ooit te­ voren het „plan" van de school zoeken te vérwezenlijken. Nu is het „plan" door en door gereformeerd.

Stel u voor. Een gereformeerde kerkeraad doet al wat hij kan om twee methodisten tot ouderlingen te zien verkozen en verklaart dan met ophef van woorden dat het nu beter dan ooit te voren de verbondstheologie zal verkondigen. Zooiets heeft men te Princeton gedaan. Het spijt ons dan ook ten zeerste, dat Dr Beets die verldaring van Dr Stevenson zoo maar voor goede koek heeft aangenomen. In de inleiding van de nieuwe uitgave van de Stone-lezingen in 1931 zegt hij: „De autoriteiten te Princeton hebben ons echter verzekerd, dat de aloude positie der school niet veranderd zal worden", p. 19. En hiermee laat hij de zaak rusten.

Nu meent Dr Reets het natuurlijk heel goed. Hij wil gaarne ons vertellen, dat het Calvinisme overal in Amerika een voorspoedigen voortgang heeft. Maar men moet toch wat meer respect voor de feiten hebben. Ook doet Dr Beets door zóó te schrijven degenen die werkelijk in den geest van Kuyper trachten te werken onrecht aan.

Immers als men redelijkerwijs mocht verwachten, dat Princeton het Calvinisme zou onderwijzen, ware er voor Westminster Seminary in het geheel geen recht van bestaan.

De geschiedenis na 1929 heeft dan ook wel bewezen, dat er van Princeton eigenlijk geen gereformeerd geluid meer wordt gehoord. Karl Barlh heeft Princeton zoo goed als veroverd. En in de noordelijke Presbyteriaansche kerk waar Princeton den grootsten invloed heeft, hoort men weinig of niets meer van kerkhervorming.

Wat dus de grootere kerkgenootschappen betreft staat het er met het Calvinisme niet rooskleurig voor. Van den invloed van het Calvinisme op enkele personen hier en daar spreken we nu niet verder. Kuj^per wilde toch dat de geest van het Calvinisme heel het leven zou omvatten. En daarvoor heeft men hier nog weinig oog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 december 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

BRIEF UIT AMERIKA

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 december 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken