GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

HOOFDARTIKEL

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HOOFDARTIKEL

13 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius.

III.

Het kerkverband, rust düs volgens Voetius op eene door God in Zijn Woord geopenbaarde verplichting, tot vervulling waarvan echter geene kerk eene andere van Godswege dwingen mag, èn op de vrije wederkeerige toestemming der kerken. Hier is van den kant der kerken onderhng een „consensus mutuus", eene wederzijdsche toestemming, en een „libere affectare" van de verbandsgemeenschap, d.i. een vrij zoeken om haar te verkrijgen. Voorafgaanden kunnen hierbij opvolgers niet met Goddelijk recht voor immer verplichten, zonder dezer vrijwillige en voorafgaande toestemming. „Een kerkeraad van eenige parochiale kerk kan slechts voor zich deze verplichting aangaan, niet voor zijne opvolgers, tenzij dezer gelijke en vrije toestemming volgt en tusschentreedt." i)

Daarmede is gegeven, dat het kerkverband zich de grenzen van zijne werkzaamheid ziet aangewezen, behalve m Gods Woord, in de overeenkomst, door de kerken bij die vrijwillige verbandssluiting onderling aangegaan, de kerkenorde. Zij hebben geene maclit over elkander dan door die wederzijdsche vrijwillige toestemming, waartoe zij elkander niet van Godswege dwingen mogen, en dus hebben zij geene macht over elkander dan voorzoover zij door die toestemming met elkander overeenkomen. Daarin ligt opgesloten, dat de kerken ten aanzien van elkander, en daargelaten wat van Godswege al óf niet geoorloofd! is, over en weer dezen band, in geval van nood, als de overeenkomst deerlijk geschonden wordt, mogen verbreken. En het oordeel over de vraag, wanneer zulk een noodgeval zich voordoet, ligt uitteraard ter finale beslissing aan elke kerk of kerkengroep zelve. Voetius schrijft: „Bijaldien (door kerkelijke vergaderingen genomen besluiten) bevonden worden met Gods Woord te strijden, en ©ene kerk of eene correspondentie (d.i. kerkengemeenschap) goedkeuring en aanneming daarvan aandringt met toepassing van tucht, moet men de gemeenschap met die parochiale kerk, en bovendien met de classicale en synodale verbinding liever vrijwillig verlaten, of de uitsluiting uit hare gemeenschap met een kalm gemoed verdragen, dan dat wij tegen Gods Woord zouden ingaan, en de consciënüe wonden". 2) Op dergelijke wijze kan men natuurlijk niet redeneeren ten aanzien van het huwelijk. En daarom kan men ook niet uit de onontbindbaarheid van het huwelijk, dat eveneens op wederzijdsche toestemming berust, en dat door Voetius ter vergelijking van het vrijwillige aangaan van kei-kverband aangehaald wordt, afleiden, dat het kerkverband onlosmakelijk is, zoodat eene kerk dat niet zou mogen verbreken. Men ziet dan het verschillend karakter van huwelijk en kerkverband over het hoofd. Wanneer twee zaken in eenig punt overeenkomen, volgt niet, dat zij in alle gelijksoorlig zijn, zoodat men ook ten aanzien van andere punten de vergelijking mag doortrekken. Het huwelijk sluit eene geheel andere verhouding der echtgenooten in, dan het kerkverband lusschen de verbonden kerken. We behoeven maar alleen aan quaesties van eigendom te denken. Nu komt dan de vraag, wat dan door zoodanige vrije en wederzijdsche aaneensluiting of verbinding van kerken naar Gods Woord ontstaat? Wat is het wezen en karakter van zulk eene classicale en synodale kerkengemeenschap? Dat is eene vraag van groot belang. Want van het antwoord op haar hangt voor een aanmerkelijk deel af de bepaling van wat en hoe zij al óf niet doen en handelen mag. Ontstaat door die verbinding óók eene kerk, eene gezamenlijke classiskerk of synodekerk, van gelijksoortigen aard als door, vereeniging van geloovigen eene plaatselijke kerk gevormd wordt, dan mag eene classisvergadering en eene synode ook doen al wat een kerkeraad mag doen, en natuurlijk nog meer, omdat zij meer kerken omvat. Zij is dan ook zelve kerkeraad, doch alleen van meer kerken. En dan mag zij dus ook b.v. sacramenten doen bedienen, dienaren des Woords beroepen, door tuchttoepassing van het Avondmaal afhouden, ambtsdragers en geheele kerkeraden schorsen en afzetten, finanüëele bepalingen voor of over de kerken vaststellen. Dr M. Bouwman beweert, dat volgens Voetius de classicale en synodale kerkengroepen ook geïnstitueerde kerken zijn evenals de plaatselijke kerken, van gelijken aard, en dat de classicale en synodale vergaderingen in wezen met kerkeraadsvergaderingen overeenkomen. Hij schrijft in zijn Voetius over het gezag der Synoden: „Ik concludeer dat volgens Voetius het geheel der synodaal verbonden kerken ecclesia instituta is; dat dus gesproken kan worden van eene nationale, provinciale en classicale kerk als instituut, waarvan de plaatselijke geïnstitueerde kerken deelen of afdeelLngen zijn; en dat voorts ook de gezamenlijke ambtsdragers van dit instituut een corpus, een corporatieve eenheid vormen", blz. 74. Vgl. ook blz. 71. En op blz. 100 geeft hij als voorstelling van Voetius: „De synode is de grootere kerkeraad, de kerkeraad der plaatselijke kerk is de kleinere of plaatselijke kerkeraad". En een weinig verder op diezelfde bladzijde zegt hij: „Alle kerkelijke vergaderingen, ook de dassen en synoden vallen er onder" — n.l. onder de namen presbyterium en synedrium, door Voetius gebruikt —. „en dit is alleen geoorloofd indien de meerdere vergadering en de kerkeraad wezenlijk hetzelfde karakter dragen". Op blz, 159 v. lezen, we: „naar de opvatting van Voetius is er immers geen principieel verschil tusschen de macht van den kerkeraad en van de synode." Vgl. ook blz. 174.

Reeds iti „De Reformatie" van 16 Juli 1937 heb ik aangewezen, dat Dr M. Bouwman op dit punt Voetius geheel verkeerd heeft geïnterpreteerd en voorgesteld, en in „De Bazuin" van 5 Nov. 1937 daarbij uitvoeriger, dat hij hem ook gansch onjuist heeft gelezen en vertaald. Voetiusi ontkent juist ten stelligste, wat Dr M. Bouwman hier als zijne leer wU doen aannemen. En dit is geen punt, dat los op zichzelf staat, en verder voor het systeem van kerkrechtelijke beschouwingen en bepalingen geene beteekenis heeft, doch integendeel betreft deze zaak het fundament. Op haar moet het verdere rusten. Is de voorstelling ter zake van het wezen of karakter der meerdere kerkelijke vergaderingen onjuist, dan deugt ook niet, wat men als conclusie daaruit afleidt voor het deswege geoorloofde of plichtmatige van het handelen dier meerdere vergaderingen.

Wanneer Voetius in zijn Pol. Ecc 1. gaat handelen „Over de eenheid der kerken; en haar regeering in classes en synodes", ed. Rutgers, p. 248, gaat hij eerst allerlei formeele quaesties van verschillende namen en omstandigheden bespreken. En daarna definiëerend zegt hij: „Eene classicale of synodale correspondentie is eene vaste verbinding van meer kerken onder ©en bepaald regiment en correspondentie t'> t weder zij dschen opbouw en bewaring". ^) Dit vervolgens nader toelichtende, komt hij er op p. 251 toe, om den aard dezer kerkengemeenschap of „stata combinaüo" nauwkeurig aan te geven, zoowel positief, als voornamelijk negatief. En daarbij verwerpt hij juist nadrukkelijk zoodanige eenheid, als Dr M. Bouwman hem als zijne leer toeschrijft. Hij schrijft daar, dat een vereischte bij die classicale of synodale verbinding van kerken is: „Opdat er slechts eene correspondentie of combinatie of confoederatie opgericht worde, niet een© bizondere of afzonderlijke (distincte) kerk, of vorm van een© wezenlijke, of ideëele, of vertegenwoordigende, of cathedrale, of dioecesane kerk enz., laat staan dat zij in eersten zin, eigenlijk, principieel kerk genoemd zou worden." *) Vgl. hierbij mijn „Wederwoord" in „De Bazuin" van 5 Nov. 1937. Daarmede zegt Voetius duidelijk en beslist: De eenheid, welke door die classicale en synodale verbinding van kerken ontstaat, is niet anders dan, is slechts, eene combinatie, ©ene verbinding, en eene confoederatie, eene verbondsgemeenschap. Zij is niet eene bizondere of eigene, afzonderlijke, distincte, kerk, of de vorm van eene wezenlijk© of ideëele kerk, of van eene vertegenwoordigende of cathedrale kerk. Dit zijn termen, die aan de Roomsche en Anglicaansche beschouwing en wijze van spreken ontleend zijn, waarbij de kerken van ©en bepaald grondgebied als eigenlijk één geheel worden beschouwd, waarvan dan ééne als hoofdkerk geldt en heerscht, maar de andere ondergeschikte afdeelingen zijn. Zoo is het bij deze classicale en synodale verbinding van kerken niet, zegt Voetius. Maar ook zijn die classiskerken en synodekerken met elkander niet eene kerk zooals eene parochiale of plaatsehjke kerk: nedum ut primo, proprie, aut principaliter dicatur Ecclesia, d. w. z. het is er verre van af, dat zulki eene classicale of synodale kerkengemeenschap in eersten zin, zooals eene parlicuüere kerk, of in eigenlijken zin, of op principiëele wijze, kerk genoemd wordt. Wanneer Voeüus wat verder op handelen gaat over bezwaren, tegen het kerkverband door hem uiteengezet, ingebracht, noemt hij eerst enkele punten, a parte nostra concessa, d.w.z. van onzen kant toegegeven. En als eerste noemt hij dan: „Dat

de paz'ochiale kerken in eigenlijken zin en door zichzelve kerken zijn; dat andere samenvoegingen, als zij soms leerken genoemd worden, slechts bijkomstig en om iets anders dat zijn en zoo genoemd worden." ^)

Voeüus wil er dus niet van weten, dat classis^ / kerken te zamen, en kerken van een synodaa] / ressort met elkander, eene geïnstitueerde kerk zouden vormen, zooals eene plaatselijke kerk zulk eene ecclesia instituta is. Hij verwerpt die gedachte uitdrukkelijk en nadrukkelijk en herhaaldelijk. En de voorstelling, dat de kerken van; eene classis of synode te zamen een geheel zouden vormen als ecclesia instituta, waarvan de plaatselijke geïnstitueerde kerken deelen of afdeelingen zouden zijn, druischt geheel tegen Voetius' uiteenzettingen in. De plaatselijke of particuliere of parochiale kerken gaan voorop, zijn de eigenlijke kerken, de kerken in eigenlijken zin. Hij stelt de vraag, „of de parochiale kerk in orde van voortbrengenden aard voorafgaat aan de classis, en hare constitueering en formatie aan de uiteengezette confóederalie, de instelling en uitoefening van do classicale correspondentie'. Hij antwoordt: „Ja, zooals... de zaak die met eene andere vei-eenigd wordt, voorafgaat aan die eenheid, zoo moet er eerst eene kerk zijn, en ©en op zichzelf geordend i, en geformeerd bestuur van deze, voordat zij door ; betrekkingen naar buiten met andere in verband ' gebracht, en met deze in een collectief geheel medegeordend kan worden." °) Daarna werpt liij de vraag op, „of de innerlijke en eigenlijke kerkelijke macht van eene particuliere kerk en (haren) kerkeraad in eerste en tweede werkzaamheid, in zijn en uitoefening, afhangt van de bestendige influenceering en veroorzaking van hare classicale of synodale verbinding, zooals de stralen van de zon, zooals de boom van zijnen wortel, zooals een stroom van zijne bron, zooals een huis van zijn fundament, zooals de gewaarwordingen en bewegingen der leden van het hoofd." En hij antwoordt daarop: „Neen, omdat 'die alleen van Christus afhangt op autocratische wijze, als het hoofd en den wortel, en van Diens leden in dienenden zin en wat de toepassing betreft; en dat dezen ook zijn het adaequate subject ervan."')

We zien, dit geeft eene geheel andere voorstelling dan die van een classicaal of synodaal geheel met deelen of afdeelingen. En wat de vergaderingen van classis en synode betreft, antwoordt Voetius op de vraag, of en op welke wijze zij kerk zijn en genoemd kunnen worden, of zichtbare en parliculierc kerken: „Eene kerk in het enkelvoud kunnen zij op eigenlijke wijze niet genoemd worden, maar overdrachtelijk, omdat zij de kerken, -vertegenvvoordigen en zich aaneensluiten en hanftelen in die samenkomst alsof zij ééne kerk waren.... Vereenigde of gecombineerde kerken worden zij genoemd in het meervoud, niet in eersten zin en onmiddellijk, maar in tweeden zin en op middellijke wijze, door afvaardiging namelijk, omdat er eenigen door de kerken gedelegeerd zijn, in wie en door wie de afvaardigende kerken daar begrepen worden samen te komen en te handelen, en aldus metterdaad hare correspondentie uit te oefenen." *)

Elke particuliere kerk is in zichzelve kerk, en heet zoo, en is het eerste en eigenlijke subject van de kerkelijke macht, evenals ieder mensch het subject is van zijn kenvermogen. ^) Voetius stelt ook de vraag: „Of de dienaren alleen, hetzij afzonderlijk genomen, hetzij tezamen, d.i. samenkomsten van de dienaren eener synode, en classes, die uit afgevaardigden van kerken bestaan, hetzij alleen de dienaren, of ook de ouderlingen (het onmiddellijke en eerste subject der kerkelijke macht zijn), op die wijze, dat die macht vandaar afvloeit naar alle particuliere kerken en hare '. kerkeraden? " En zijn antwoord' is: „Ik ontken dat. .' Want zoover is het er van af, dat ik meenen zou. dat 'die kerken uit die samenkomsten als eerste samenstellende krachten (eigenlijk: beginselen) ontstaan, en alle hare macht vandaar medegedeeld wordt, en ten laatste op die afgevaardigden uiteengaat, en zelfs noodzakelijkerwijs in haar ontstaan en hare actie van hen afhangt, dat ik veeleer het tegendeel vaststel."")


1) Synedrium alicujus Ecclesiae parochialis tantum potest pro se obligare: non pro successoribus; nisi succedente et intercedente simili et libero horum consensu. Pol. Eccl. ed. Rutgers, p. 288.

2) Quod si verbo Dei repugnare deprehendantur, et Ecclesia aut correspondentia approbationem ac receptionem eorum urgeat disciplinaliter; sponte deserenda est communio Ecclesiae istius parochialis, insuper combinationis classicae ac synodicae, aut exclusio ab illarum communione aequo animo ferenda est potius, quam ut repugnemus verbo Dei, et conscientiam vulneremus, p. 253.

3) Classicalis seu synodalis correspondentia est stata combinatio plurium Eccesiarum sub certo regimine et correspondentia ad mutuam aedificationem et conservationem, p. 250.

4) Ut erigatur correspondentia seu combinatio et confoederatio tantum, non peculiaris seu distincta Ecclesia, aut forma Ecclesiae virtualis, aut idealis, aut representativae, aut cathedralis, aut dioecesianae, etc. nedum ut primo, proprie, aut principaliter dicatur Ecclesia, p. 251.

5) Ecclesias parochialis proprie et per se esse Ecdesias; ' alias conjunctiones, si quae Ecclesiae dicuntur, non nisi per accidens aiit per aliud tales esse et dici, p. 256.

6) Probl. An Ecclesia parochialis ordine naturae generantis praecedat classem; et illius constitutie, ac formatie, explicitam confoederationem, et excercitium correspondentiae classicae. Resp. Af f. ut.... res quae unitur cum alia suam unionem, sic debet prius esse Ecclesia, ejusque ordinatum et formatum regimen in se, antequam extrinseca relatione ad alias possit referri et in toto coUectivo cum iis coordinari, p. 285/286.

7) Probl. An intrinseca et propria potestas Ecclesiastica Ecclesiae et presbiterii particularis dependeat in actu primo et secundo, in esse et in excercitio a perpetuo influxu et causalitate combinationis classicae aut synodicae, ut radii a sole, ut arbor a radice, ut fluvius a fonte, ut domus a fundamento, ut sensus et motus membrorum a capite. Resp. Neg. quia pendet a solo Christo autocratice, tanquam capite et radice, et a membris istius ministerialiter, et applicative ; quae etiam sunt potestatis istius subjectum adaequatum, p. 286.

8) Probl. An et quomodo coetus classici aut synodici sint et dici possint Ecclesia, aut Ecclesiae visibiles et particulares. Resp. 1. Ecclesia una in singular! numero proprie dici non possunt; sed tropice, quia repraesentant Ecclesias, et associantur et agunt in illo coetu quasi Ecclesia una 2. Ecclesiae unitae seu combinatae (in plurali numero) dicuntur, non primo et immediate, sed secundo et mediate, per deiegationem scil: quia sunt aliqui ab Ecclesiis delegati, in Ciuibus et per quos Ecclesiae delegantes intelliguntur ibi convenire et agere, et sic actualiter suam correspondentiam exercere, p. 286.

9) .... quod Ecclesia quaelibet particularis per se sit, et dicatur Ecclesia, et consequenter primum ac proprium subjectum sit Potestatis Ecclesiasticae: non minus quam homo quilibet est subjectum facultatis intelligendi, p. 183.

10) Q u a e s t. An soH Ministri sive seorsim considerati, sive collectim, h. e. conventus Ministrorum Synodi scil. et Classes constantes ex delegatis Ecclesiarum, soHs scil. Ministris, aut etiam Senioribus (immediatum et primum subjectum Potestatis Ecclesiae sint); ita ut inde Potestas in particulares quasque Ecclesias, earumque Consistoria derivetur? Resp. Neg. Tantum enim abest, ut Ecclesias ab illis coetibus oriri tanquam primis principiis constituentibus, omnemque earum Potestatem inde communicari et in Delegatus illos ultimo resolvi, atque adeo necessario ab iis in ortu et actu suo dependere putem: ut potius contrarium statuam, p. 182/183.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

HOOFDARTIKEL

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1938

De Reformatie | 8 Pagina's