GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geachte Redactie, Rotterdam, 12 November 1938,

In Uw nummer van 9 September hebt gij een stukje van de „IJmuider Kerkbode" overgenomen, waar ik niet breedvoerig op wensch in te gaan, daar mijn rectificatie, voor zoover het mij persoonlijk betreft, thans van algemeene bekendheid kan worden geacht. Gdj kunt haar ten overvloede vinden in het Octobemummer van „Geloof en Vrijheid".

Eén zinsnede echter zou ik gaarne, ook thans nog, in Uw geëerd blad zien rechtgezet, daar mij gebleken is hoeveel misverstand daardoor is ontstaan en hoe de arbeid van ons Landelijk Werk-Comité Dr O. Schabert daardoor werd bemoeilijkt.

Bedoelde zinsnede luidt als volgt: „In den laatsten tijd heelt Dr Krop een kring van medewerkers gezocht voor zijn actie. Er is al op gewezen, naar ik meen door Prof. Schilder in „De Reformatie", dat Dr Krop ook N.S.B.ers onder zijn medewerkers heeft". Om deze zaak recht te zetten is het wellicht voldoende hier de circulaire over te nemen, die de heer Lasterie en ondergeteekende in 1936 aan al onze correspondenten verzonden. Zij luidt als volgt:

Verklaring. Bij de vele moeilijkheden, die het Landelijk Werk- Comité op zijn weg ontmoet, is or één bijgekomen, n.l. het verwijt van directe of indirecte N.S.B.propaganda. Voorwendsel of aanleiding daartoe is de aanwezigheid in ons midden van baron van Lynden van Horstwaerde, die inderdaad bij de N.S.B, is aangesloten. Daarom gevoelen ondergeteekenden, om alle misverstand te vermijden, zich tot de volgende verklaring gedrongen.

Baron van Lynden was steeds de penningmeester van den Baltischen Rusland Arbeid in Nederland^ lang vóórdat er een N.S.B, bestond. Van alle financiëele aangelegenheden, nationaal en internationaal, is hij het best op de hoogte en wij verheugen ons hartelijk in zijn trouwe medewerking sinds 1930. (Zie Januari-nr van „Geloof en Vrijheid", 1936.)

Toen zijn politieke zienswijze hem in de aangegeven richting dreef, heeft hij onmiddellijk zijn mandaat ter beschikking gesteld en zou zelfs gaarne gezien hebben, dat zijn ontslag werd aangenomen om ons werk te vrijwaren voor een oppositie en een verdachtmaking, die hij aanstonds voorzag. Nimmer hebben wij er echter aan gedacht op dat voorstel in te gaan, daar wij — nog afgezien van onze persoonlijke gevoelens van vriendschap — de onmisbaarheid van onzen Isten penningmeester in ons midden gevoelden, en zijn volkomen correcte houding bijzonder waardeerden. Nooit toch werd onze actie, die beslist buiten elke politiek staat, door hem voor zijn staatkundige idealen gebniikt of misbruikt.

Ons Landelijk Werk-Comité gaf voorts aan al zijn correspondenten en medewerkers steeds het advies, geen propagandisten van welke partij ook, te laten optreden onder onze vlag. En, voor zoover ons bekend, heeft niemand zich schuldig gemaakt aan de fout, die wij signaleerden.

Bijzonder pijnlijk werden wij daarom getroffen dooi- .de onjuiste zienswijze, die hier en daar schijnt post te vatten, alsof onze arbeid direct of indirect de „misleidende propaganda" der N.S.B, in de hand werkt en het gestorte geld ook daartoe dient. Met kracht en klem kunnen wij verklaren, dat zulks in het verleden nimmer het geval was en in de toekomst ook nimmer geschieden zal.

De medewerkers van Baron van Lynden van Horstwaerde sinds 1930:

Dr F. J. KROP, Rotterdam. J. E. LASTERIE, Den Dolder.

Hiermede hoop ik deze aangelegenheid tot haar juiste proportie te hebben teruggebracht. Het zou zeer jammer zijn als door een betreurenswaardig misverstand het schoone werk van ons Landelijk Werk-Comité schade ondervond, zeer zeker — daarvan ben ik overtuigd — tegen Uw bedoelen.

Met vriendelijken dank voor de opname dezer regelen, .

Hoogachtend, Uw dw., F. J. KROP.

Naschrift. Gemakshalve plaats ik dit stuk onder „Stemmen uit onze Kerken". Ik merk op:

a. Een rectificatie terzake van wat in „Persschouw"' overgenomen is, behoort in 't algemeen bij het blad waaruit geciteerd werd. Gaarne willen we echter ten overvloede Dr Krop ter wüle zijn.

b. Het is me niet geheel duidelijk wat eigenlijk te rectificeeren is. „IJmuider Kerkbode" schreef, dat Dr Krop in den laatsten tijd medewerkers heeft gezocht. Daar is dus niet gezegd, dat hij die zocht onder nationaal-socialisten. Het is trouwens bekend, dat hij ze zocht uit allerlei kerk. Vervolgens wordt dan door „IJmuider Kerkbode" opgemerkt, dat ook N.S.B.-ers onder de medewerkers van Dr Krop zijn. Dit wordt door Dr Krop in geenen deele weersproken. We hooren verder alleen iets over baron v. L. v. H.

c. Ik begrijp ten volle de moeilijkheden waarvoor Dr Krop staat. De meeste keeren, dat ik over hem schreef, heb ik trouwens mijn waardeering openlijk uitgesproken. De kern van het bezwaar wordt echter niet geraakt. Het gaat bij mij daarover, dat N.S.B.-ers, en dan met name iemand, die zoo openlijk voor deze kerkverwoesters uitgekomen is als dhr v. L. v. H. gedaan heeft, kunnen zeggen: ziet, hoezeer wij de kerkvervolgers bestrijden. De laatste dagen bewijzen op schrikkelijke manier, dat nationaal-socialisten en communisten t.a.v. de kerk elkaar niets te verwijten hebben.

d. In ons nummer van 18 December 1936 heb ik reeds herinnerd aan een vraag, door mij gesteld aan het comité, zulks naar aanleiding van een ook tot mij gekomen vraag om mee te werken. Ik heb er geen behoefte aan, temeer waar ik Dr Krop's moeilijkheden ken, deze zaak weer op te halen, maar spreek toch uit, dat wat ik in de pers opmerkte, in geen enkel opzicht met de feiten in strijd gekomen is.

e. Daarom zou ook m ij n beschikking op het aanbod van baron v. L. v. H. inzake beschikbaarstelling van zijn mandaat anders zijn geweest, had ze aan mij gestaan, dan ze bij Dr Krop geweest is. Met beoordeeling van personen heeft dat natuurlijk weer niets te maken.

f. De actie van Dr Krop staat „beslist buiten elke politiek". Maar dat kan niet. Deze actie kan slechts de communisten christelijk veroordeelen als ze hun politiek veroordeelt. Wie nu déze verwerpt, heeft daarmede reeds het nationaal-socialisme geoordeeld. Ook de nationaal-socialisten hebben al een massa kwaad gedaan met hun bevel aan de kerk, zich buiten de politiek te houden. De politiek wordt al meer principiëele politiek; en het wordt met den dag moeilijker (lees maar weer de kranten van deze week) het „hoofd van een bevrienden staat" zijn grondwettelijke eer te geven en tegelijkertijd christelijk getuigenis te geven aangaande zijn werk als leider van een politieke actie (Hitler).

g. Waar dus ons blad niet over concrete beweringen tot de orde geroepen is, streelen we ons slechts met het gevoel, een welwillend man als Dr Krop is, een dienst te hebben gedaan, die we hem gaarne bewijzen, maar zonder dat we daartoe door een fout onzerzijds gedwongen zouden zijn.

h. Niet Dr Krop is beschuldigd van misleidende propaganda voor de N.S.B., doch de opmerking is gedaan en blijft o.i. van kracht, dat de N.S.B.-ers zich in hun propaganda kunnen beroepen op namen uit het Werk- Comité; en ik zou nog Dr Krop willen aanraden, dit

aan deze heeren onmogelijk te maken.

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's