GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

27 minuten leestijd Arcering uitzetten

GENERALE SYNODE DER GEKEFOBMEERDE KERKEN.

De achttiende zitting.

In de Vrijdag 29 Sept. j.l. gehouden 18e zitting heeft allereerst prof. dr F. W. Grosheide het rapport uitgebracht van de Geref. Kerk van Brussel, die is aangewezen voor de verzorging van de verstrooide Geref> in Noord-Frankrijk.

Over dit rapport bracht ds J. de Vries rapport uit. De commissie stelde de volgende conclusies voor:

1. de handelingen voor de deputaten voor de verstrooiden in Frankrijk goed te keuren en hen te déchargeeren van hun beheer;

2. wederom deputaten te benoemen, nu ten getale van vier, voor den arbeid ten bate van de verstrooiden in Frankrijk;

3. aan hen toe te staan één collecte in de periode 1 Sept. 1939—1 Sept. 1942 aan de kerken te vragen voor dezen arbeid;

i. aan de Kerk van Brussel en inzonderheid aan ds Maaskant den dank der Synode over te brengen voor den blijkbaar zoo rijk gezegenden arbeid door haar en onder haar leiding onder de verstrooiden in Frankrijk verricht;

5. aan de Kerk van Brussel op te dragen, indien aan de Yonne een dienaar des Woords wordt beroepen, aan die kerk ƒ300, — per jaar uit te keeren, als deze kerk niet naar art. 11 mocht kunnen worden gesteund en zelf voor den arbeid in het Noorden van Frankrijk ƒ400, — te behouden;

6. aan de Kerk van Brussel te adviseeren, met het oog op de uitbreiding van het werk, over te gaan tot het beroepen van een predikant, met als standplaats Parijs;

7. in verband met punt 6 aan de deputaten op te dragen, dat zij aan de Kerk van Brussel vooi' den arbeid onder de verstrooiden in Frankrijk ƒ3000, — uitkeeren per jaar, zoolang de toestand blijft gelijk die thans is en ƒ4000, — indien een predikant door Brussel zou worden beroepen met als standplaats Parijs.

Prof. dr K. D ij k vroeg of het nu geen tijd is om tot de vorming van een classis-Brussel- over te gaan.

De Synode besloot deze gedachte aan deputaten in overweging te geven.

Chr. sociale beweging. Prof. dr K. D ij k bracht hierna de gewijzigde conclusies uit in betrekking tot het schrijven van de heeren A. de Lange en A. Vingerling, beiden te Goes en A. Stapelkamp te Utrecht c.s. in betrekking tot de noodzakelijkheid van Chr. organisaties op sociaal gebied en de verkiezing tot het ambt van neutraal georganiseerden. De voorgestelde conclusies werden door prof. D ij k nader toegelicht en luiden nu aldus: De Synode besluit:

1. dat de strekking van de uitspraak van de Generale Synode van Leeuwarden (1920, Acta art. 122) met zich medebrengt, dat het bedoelde vermaan geldigheid heelt voor alle geledingen in het maatschappelijk leven, n.l. overal waar zulke Christelijke organisaties noodzakelijk zijn;

2. dat er voor een lid der Gei'elormeerde Kerk geen plaats is in die z.g.n. neutrale organisaties, welke als oi'ganisaties door woord en daad ingaan tegen hetgeen het Woord Gods duidelijk leert en gebiedt;

3. dat voor de verkiezing van ambtsdragers door haar geen bijzondere regelen dienen gesteld te worden, doch dat het als vanzelf spreekt, dat de kerkeraden bij de nomineering voor deze verkiezing ei-nstig rekening houden met de beslissingen der Generale Synode;

4. hiervan kennis te geven aan de broeders A. de Lange en A. Vingerling te Goes en A. Stapelkamp c.s. Ds den Houting vond de conclusies zoo algemeen dat ze niet veel meer zeggen.

Ouderling Wam a ar vond de tweede conclusie wel wat te kras.

Prof. H e p p verklaarde niet bevredigd te zijn. De kerkeraad kan alles niet beoordeelen. Men hoede zich de hand in een wespennest te steken. De Synode moef zich over beginselen uitspreken, niet over bepaalde organisaties. De tweede en derde conclusies gaan spr. te ver.

Dr A. D. R. Polman verklaarde niet gecontenteerd te zijn. De Synode wordt zoo langzamerhand een adviesbureau. Spr. wil niet verder gaan dan de eerste conclusie.

Prof. dr K. Schilder had enkele bezwaren van redactioneelen aard en kan ook met de tweede conclusie niet meegaan. Men kan niet den eisch stellen van het verbreken van alle contact met organisaties, die niet geheel met onze opvattingen overeenkomen. Trouw aan het beginsel kan slechts gepaard gaan met nuchterheid des levens. Wie zijn oog sluit voor de werkelijkheid is geen principieel man. Steeds meer moet de vraag gesteld: wat is de doelstelling van een organisatie? Wat is het principe en komen er principiëele zaken in het geding? Spr. zou de conclusies nog eens aan de commissie willen retourneeren.

Ouderling S. v. W ij k kan zich met de voorgestelde conclusies geheel vereenigen. De mannen van de Chr. sociale beweging hebben den steun van ons volk noodig en ook van de Synode, zoover zulks noodig is.

Prof. dr J, Waterink wilde opmerken, dat de Chr. sociale organisaties zijn warme sympathie hebben. De conclusies zijn ontstaan uit verwan-Ing. Het is onjuist de organisaties van werkgevei-s en - nemers in één conclusie te willen grijpen. Daarvoor zijn de historie en de

sociale structuur te zeer onderscheiden. Spr. onderschrijft geheel het oordeel van dr Polman. We zijn hier begonnen aan dingen, waaraan we niet moeten beginnen. De Christen heeft ook een roeping in het maatschappelijk leven. Er is ook nog zoo iets als het leven met een goede consciëntie in het gemeenschapsleven. Spr. wil niet verder gaan dan de eerste 3% regel van de eerste conclusie.

Dr J. T h ij s mist in de gewijzigde conclusie iets, dat hij nu juist er in had willen houden. Er moet worden uitgesproken, dat uit de uitspraak van 1920 niet volgt, dat men nu overal maar Chr. organisaties moet gaan oprichten. Dat moet aan ieders consciëntie worden overgelaten. In den Bijbel zijn regelen voor ambtsdragers gegeven en daar behoeven we niets aan toe te voegen.

De Voorzitter wilde het slot van de eerste conclusie zien vervallen, . de geheele tweede conclusie en een stuk van de derde.

Hierna beantwoordde prof. dr K. D ij k de gemaakte opmerkingen. Spr. wil het debat niet herhalen, er slechts op wijzen, dat allerlei vraagstukken samenhangen met de uitspraak van 1920.

Handhavend alles wat hij gezegd heeft wilde spr. toch het hier niet op een stemming laten aankomen waarom hij voorstelde deputaten te benoemen, die op de verdaagde Synode over deze zaak een rapport zullen uitbrengen, opdat het eens kome tot definitieve conclusies.

Conform besloten. Tot leden van bedoelde commissie werden benoemd de leden der Synode dr J. Thijs (samenroeper), dr J. Waterink en prof. dr K. Dijk en de ouderlingen A. Warnaar en R. Zuidema.

De Synode besloot hiertoe om der wille van het hoog

Ouderling R. Smit rapporteerde hierna over de grensregeling Halle—Varsseveld.

Prof. dr F. W. Grosheide, ds N. D u u r s e m a en ds W. L. Mil o maakten over de voorgestelde conclusies enkele opmerkingen. Goedgekeurd.,

Ook over enkele bezwaarschriften terzake rapporteerde ouderling Smit.

De grensregeling Emlichheim—Saar werd aangehouden tot 1942, aangezien de Duitsche afgevaardigden ter Synode niet konden verschijnen.

Ds W. H. V. d. Vegt rapporteerde over een bezwaarschrift van br. M. Prins te Maassluis inzake het besluit van de vorige Synode inzake N.S.B, en C.D.U. en de uitoefening daarvan in de practijk der kerkelijke tucht.

De Synode besloot aan br. Prins te antwoorden: a. dat de door hem aangehaalde passage uit het rapport een samenwerking veroordeelt, die voortvloeit uit de on-Schriftuurlijke beginselen der C.D.U.;

b. dat de Synode het niet tot haar taak rekent om haar oordeel uit te spreken over elk geval van samenwerking, dat zich in het politieke leven voordoet.

Na enkele mededeelingen, o.a. dat het-de bedoeling is om de verdaagde Synode vóór 1 Jan. te doen plaatsvinden, ging de assessor voor in dankgebed en verdaagde de P r a e s e s dé zitting tot Dinsdagmiddag 2 uur.

De negentiende zitting.

Dinsdagmiddag is de Synode haar 'Ge zittingsweek ingegaan.

De Voorzitter, ds J.-L. Schouten, opende de vergadering met het doen zingen van Ps. 119 : 3 en gebed, waarna hij appèl-nominaal hield. Ouderling J. J. v. Commenee van Utrecht was vervangen door zijn secundus, ouderling B. Simons van Utrecht, die door op te staan instemming met de belijdenisschriften der Geref. Kerken betuigde.

De Voorzitter deed mededeeling van enkele ingekomen berichten van verhindering en las een schrijven van dankbetuiging van de classis Oostfriesland, die 26 Sept. j.l. vergaderde en met ontroering kennis nam van het schrijven van medeleven, dat de Synode haar zond.

Kerkelijice statistiek.

Hierna rapporteerde ds H. M e ij e r i n g over het voorstel van de kerk van Den Haag-West om deputaten te benoemen voor het treffen van maatregelen tot het verkrijgen van een jaarlijks samen te stellen statistiek van de Geref. Kerken en zorg te dragen, dat de uitkomsten daarvan voor het eerst kunnen worden gepubliceerd op basis der gegevens, verkregen per 31 Dec. 1940. De gedachte van Den Haag-West heeft de instemming der commissie. Zij stelt voor de opdracht der te benoemen deputaten te beperken tot voorbereidend werk, aangezien nog niet vooi-zien kan worden hoe het gaal met de plannen voor een centraal kerkelijk bureau, etc. De Synode benoemde daarop 5 deputaten, die een voorbereidend onderzoek zullen instellen en daarover op de Synode van 1942 zullen rapporteeren.

Comité dr O. Schabert.

Ouderling P. W a n i n g van Amersfoort rapporteerde over het verzoek van het Landelijke werkcomité „Dr O. Schabert" voor den Baltischen Rusland-arbeid om den steun der Kerken tot verwerkelijking van haar ideaal. De commissie stelde voor te antwoorden hoezeer zij den arbeid genegen is en oordeelt, dat die door de geloovigen moet worden gesteund, daar het niet op den weg der Kerken als zoodanig ligt om steun te bieden. Conform besloten.

Raming Zendingskosten.

Ds W. Breukelaar gaf hierna een voorloopige raming van de kosten der Zending, waarbij hij wees op den onzekeren factor door den oorlogstoestand geschapen. Deputaten hebben alle door deze Synode gevoteerde bedragen in de voorloopige raming verdisconteerd en de afgeloopen 3 jaar daarbij als maatstaf genomen. De opbrengst uit de kerken wordt geraamd op vier en een halve ton. De raming van de ontvangsten blijft ongeveer 10 % beneden die van de uitgaven. Deputaten hebben hoop, dat de uitgaven beneden de raming zullen blijven en de ontvangsten iets zullen oploopen.

Uit de reserve is beschikbaar ruim ƒ22.500, zoodat aan de kerken nog niet direct een extra-collecte behoeft te worden gevraagd.

Na een vraag van ds den Houting werd de voorloopige raming vastgesteld.

De Voorzitter wees er op, dat de Geref. Kerken nu ruim een half millioen voor de Zending opbrengen, wat ds Breukelaar aanleiding gaf te accentueeren, dat Nederland in de i'ij van de opbrengst voor de Zending door verschillende volkeren in de achterhoede marcheert. De Geref. christenen brengen in Nederland per hoofd nog geen 2 cent op. Gaan zij dat doen, dan zijn de zorgen weg en kan in de Bataklanden ook weer tractement worden uitbetaald.

De Voorzitter warm pleidooi. dankte ds Breukelaar voor zijn

Hierna werd het nader schrijven aan de deputaten voor de radio-kerkdiensten vastgesteld. De Voorzitter deed mededeeling van een ingekomen schrijven van mr A. J. L. van Beeck Calkoen, redacteur van het „Diac. Corr.blad", waarin deze met groot leedwezen kennis nam van een beslissing der Synode, waarin z.i. den weg gewezen wordt van het gaan in de richting van subsidie uit de overheidskassen.

Het moderamen zal een antwoord concipiëeren en aan de Synode voorleggen.

Een schrijven van den kerkeraad der Geref. Kerk van Zutphen omtrent een gevraagd advies, werd in handen gesteld van deputaten voor de behartiging van de geestelijke belangen der militairen.

Eveneens kwam in een schrijven van dezen kerkeraad waarvan een rouleering van predikanten voor het werk te velde werd bepleit.

Na eenige discussie waaraan verschillende sprekers deelnamen en waarbij ds T. J. Hagen wees op de onmogelijkheid van zulk een systeem, werd ook dit schrijven in handen van bedoelde deputaten gesteld.

Een schrijven van Mevr. dr Van Andel—Rutgers te Solo inzake vooropleiding van Zendingszusters werd gesteld in handen van de te benoemen Zendingsdeputaten.

Aangezien geen zaken meer voor openbare behandeling op het agendum stonden, ging de Synode in comitézitting.

's Avonds werd eveneens comitévergadering gehouden.

De twintigste zitting.

Nadat de Generale Synode der Gereformeerde Kerken Dinsdag haar zitting in comité tot laat in den avond gehouden had, werden Woensdagmorgen verschillende commissievergaderingen gehouden, zoodat de Synode eerst 's middags om 2 uur weer in openbare zitting bijeenkwam.

De Voorzitter, ds J. L. Schouten, opende de vergadering op gebruikelijke wijze en deed zingen Ps 90 : 9, waarna hij appèl-nominaal hield.

Avondmaalbekertjes.

Prof. dr J. Waterink rapporteerde hiei-na over een bezwaarschrift van den heer D. v. Schooneveldt te Rotterdam-C. tegen het besluit van den Raad der Geref. Kerk aldaar, dat bij de viering van het H. Avondmaal in „Eudokia" aldaar „de aanzittenden geen wijn zullen drinken uit één gemeenschappelijken beker maar uit een voor ieder aanzittende gereserveerd bekertje.

Adressant meent, dat dit besluit in strijd is met de uitspraak van de Synode van 1920 en wendt zich nu, waar de classis Rotterdam zijn bezwaar niet ontvankelijk verklaarde, tot de Gen. Synode.

De commissie wees op de practische moeilijkheden, waarvoor men in ziekenhuizen staat en oordeelt de eenheid van den wijn meer dan die van den beker. De viering met afzonderlijke bekertjes moet beperkt worden tot het noodzakelijke en die voorkeur geven aan afzonderlijke bekertjes moet niet de gelegenheid gegeven om in „Eudokia" H. Avondmaal te vieren. Slechts de verplegenden, die aanwezig moeten zijn om hulp te verleenen, mogen mede aanzitten. De commissie oordeelt het onjuist, dat de Rotterdamsche kerkeraad een besluit van de Gen. Synode terzijde legt, terwijl waar de zaak reeds van 1932 loopt, de kerkeraad noch in 1933 noch in 1936 ter Synode een gravamen indiende.

In dien geest zijn de conclusies opgesteld. Een breede discussie ontspon zich.

Prof. dr F. W. Grosheide heeft bezwaar tegen het rapport, dat niet uitgaat van het H. Avondmaal, maar van de zieken. Het essentiëele van het H. Avondmaal beslist. Spr. zou het rapport in dezen vorm niet in de acta opgenomen willen zien. Ook tegen de conclusies heeft spr. bezwaar. Spr. wees er op, dat de dienaar ook uit één beker aan tafel kleine bekertjes vullen kan. Dat acht spr. nog iets anders dan het vullen van bekertjes in de consistoriekamer. De eenheid van den beker is essentieel, al wil spr. dat niet op de spits drijven door te zeggen, dat men in een stadskerk geen vier è zes bekers zou mogen gebruiken. Spi". kent de practijk van „Eudokia" niet, maar acht de eenheid van den beker van principiëele waai'de.

Prof. dr H. H. K u y p e r heeft eveneens bezwaar tegen het rapport, dat hij niet in de acta wil opgenomen zien.

Ouderling J. M a n n i zette de geschiedenis van deze zaak in „Eudokia" nader uiteen. Nimmer komen menschen van buiten aan deze Avondmaalsviering, behalve de predikant, de ouderling en de diaken. Uit een grooten schenkbeker worden aan de tafel de bekertjes gevuld. Om practische redenen en de groote moeilijkheden, die ontstaan waren, is de Rotterdamsche kerkeraad tot zijn beslissing gekomen.

Prof. dr .1. Waterink beantwoordde hierna de gemaakte opmerkingen. Het rapport behoeft geen principieel betoog te hebben. 1920 gaf een principieel betoog, al telt het welgeteld maar 7 regels. Het rapport sluit zich bij 1920 aan en dus kan het zich daarvan nu onthouden. "

De conclusies kwamen één voor één aan de orde, werden na stemming verworpen en gingen naar de commissie terug.

Prof. dr J. Waterink stelde later in de vergadering een andere conclusie voor. Het rapport zal nu vervallen. De conclusies luiden nu:

a. dat naar het oordeel der Synode het besluit van den kerkeraad van Rotterdam niet in strijd is met de besluiten van Leeuwarden (1920), welk besluit de regeling van de viering van het H. Avondmaal in stichtingen aan welke besmettelijke zieken deelnemen, t.o.v. het gebruik van afzonderlijke Avondmaalbekertjes overlaat aan den kerkeraad;

b. dat het gewenscht moet geacht worden, dat de kerkeraad de deelname aan de H. Avondmaalsviering in „Eudokia" beperkte tot hen, die in de stichting verblijven;

c. dat het eveneens gewenscht is, dat de eenheid van de onderscheidene afzonderlijke bekertjes blijke uit het gebruik van, één schenkkan of - beker. (Slot volgt.)

Generale Synode der Gereformeerde ICerken.

Deputaatschappen.

De Generale Synode der Gereformeerde Kerken heeft in haar te Sneek gehouden zittingen de volgende deputaten benoemd:

Voor de Correspondentie met de Hooge Overheid: *Prof. Dr H. H. Kuyper te 's-Gravcnhage, Prof. Dr J. Ridderbos te Kampen, Z. Exc. Mr S. Baron van Heemstra te Arnhem, primi; Mr Dr J. Donner te 's-Gravenhage, Prof. Dr K. Dijk te ZwoUerkerspel en Prof. Dr A. A. v. Schelven te Haarlem, secundi;

Voor de bevordering van de eenheid onder de Geref. belijders: *Prof. Dr K. Dijk te ZwoUerkerspel, Prof. Dr F. W. Grosheide te Amsterdam, Prof. Dr J. Ridderbos te Kampen, Ds H. Meijering te Katwijk a. d. Rijn en Ds W. H. den Houting te Huizum:

Voor artikel XI K.O.: Ds N. Postema te Veendam, Ds A. H. Piersma te Anjum, Ds D. Koopmans, em.-pred. te Meppel, Ds A. J. Noordewier te Westerbork, Ds W. L. Milo te Almelo, Dr G. Keizer te Rheden-De Steeg, J. J. v. Commenee te Utrecht, Ds E. A. Groenewegen te Halfweg, *Ds H. Meijering te Katwijk a. d. Rijn, Ds D. B. Hagenbeek te Vlaardingen, Ds F. J. V. d. Ende te Kamperland en Ds H. de Bruijn te Nieuwendijk, primi; Ds J. Los te Siddeburen, Ds J. v. Loo te Zwagerveen, Dr D. J. de Groot te Woudsend, Ds N. v. Haeringen te Zweelo, Ds J. H. Kuiper te Zwolle, Ds G. F. Hajer te Ede. C. F. N. Dijke te Lopik, Ds A. Schweitzer, em.-pred. te Amsterdam, Ds J. H. A. Bosch te Alphen a. d. Rijn, Ds A. RoUoos te Zwijndrecht, Ds A. Koning te St. Laurens en Ds J. H. Jonker te Werkendam, secundi; Voor artikel XIII K.O.: A. W. Biewenga te Garsthuizen, Ds U. Buwalda te Augustinusga, Ds A. J. Bouma te Heerenveen, G. F. Hummelen te Assen, Ds H. Meulirik te Enschede, Ds R. M. Westerink te Velp, Ds S. J. Popma te Amersfoort, *Ds A. Sdliweitzer, em.-pred. te Amsterdam; Ds H. Meijering te Katwijk a. d. Rijn, Ds D. B. Hagenbeek te Vlaardingen, Ds A. Scheele te Kapelle-Biezelinge, Ds A. J. Fanoy te Eindhoven, Ds G. Schrovenwever te Wilsum (Duitschland) en G. M. A. Laernoes te Utrecht (voorheen te Semarang), primi; W. Pot te Stadskanaal, Ds H. R. Pel te Suawoude, Ds G. A. Langhout te Gaastmeer, Ds M. Uijtenhoudt te Coevorden, Ds J. H. Broek Roelofs te Vroomshoop, Ds H. M. Ploeger te Culemborg, Ds D. J. Ras te Vleuten, Ds Y. v. d. Zee te Amsterdam-W., Ds J. H. A. Bosch te Alphen a. d. Rijn, Ds J. Oosterveen te Barendrecht, C. P. Pouwer te Middelburg, Ds J. de Vries te Tilburg, Ds J. den Ouden te Campen (Duitschland) en N. Hoekstra te Buitenzorg, secundi; Voor het examen naar art. 4 der Zendingsorde: *Ds W. Breukelaar, em.-pred. te Santpoort, Prof. Dr C. v. Gelderen te Amsterdam, Prof. Dr J. H. Bavinck te Bilthoven, Prof. Dr G. M. den Hartog-h te Kampen, Prof. Dr V. Hepp te Amsterdam, Prof. Dr H. H. Kuyper te 's-Gravenhage, Ds D. Pol te Rijsoord en Ds A. Merkelijn, em.-pred. te Leiden; Voor de oefening van het verband tusschen de Geref. Kerken in Nederland en de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit: *Ds W. Breukelaar, em.-pred. te Santpoort, Dr J. W. v. d. Bosch te Harderwijk, Dr H. Kaajan te Utrecht, Ds W. W. Meynen te Dordrecht, Ds J. L. Schouten te Amsterdam en Dr J. Thijs te Zwolle, primi; Ds J. de Vries te Tilburg, Ds T. J. Hagen te Delft en Dr L. v. d. Zanden te Groningen, secundi; Voor den bundel „Eenige Gezangen" en de Liturgie: *Prof. Dr F. W. Grosheide te Amsterdam, Ds J. Douma, em.-pred. te Arnhem, Ds A. H. v. Minnen, id. te Bergen (N.-H.), Prof. Dr J. Waterink te Amsterdam en Jac. Kort te Amsterdam; Voor de zekerstelling van de bezittingen der gezamenlijke kerken: *Ds W.-Breukelaar, em.-pred. te Santpoort, Mr G. H. A. Grosheide te Amsterdam en Prof. Dr H. H. Kuyper te 's-Gravenhage; Voor den geestelijken arbeid onder schippers: *Ds J. Douma, em.-pred. te Arnhem, H. Booy Tzn. te Alphen a. d. Rijn en Ds J. Dijkstra te Hoorn, primi en Ds A. J. Boss te Nijmegen en R. Thijs, eveneens te Nijmegen; Voor de Zendingsorde: *Prof. Dr G. M. den Hartogh te Kampen, Ds W. Breukelaar, em.-pred'. te Santpoort, Ds N. Duursema te Nieuw-Amsterdam, Ds W. H. den Houting te Huizum en Prof. Dr D. Nauta te Amsterdam; Voor de Evangelisatie in België: *Ds W. W. Meynen te Dordrecht, Ds H. de Bruijn te Nieuwendijk, Ds P. v. Dijk te Zaandam, Ds P. N. Kruyswijk te Hilversum en M. A. D. H. Schalekamp te Wassenaar; Inzake het tuchtrecht der meerdere vergaderingen: *Dr W. A. v. Es te Leeuwarden, Prof. Dr S. Greijdanus te Kampen, Prof. Dr H. H. Kuyper te 's-Gravenhage, Prof. Dr G. M. den Hartog'h te Kampen, Prof. Dr D. Nauta te Amsterdam en Dr M. Bouwman te Nieuwendam; Voor de Radio-kerkdienstuitzendingen: *Ds J. A. Tazelaar te Rotterdam, Ds J. C. Brussaard te Bloemendaal, Mr A. v. d. Deure te Bemiekom, Ds G. Kerssies te Wildervank en Ds Jac. v. Nes Ozn. te 's-Gravenhage; Inzake de roeping der kerk ten aanzien van de verzorging der armen: *Prof. Dr H, H. Kuyper te 's-Gravenhage, Dr J. Hoek te 's-Gravenhage, Mr G. H. A. Grosheide te Amsterdam, J. H. Donner te Rotterdam, Mr J. W. Noteboom te 's-Gravenhage, Dr A. D. R. Polman te Bolsward en C. Smeenk te Arnhem; Voor Geref. Comité Handels Marine (Gecohama): *Ds J. Versteegt te Nieuw-Loosdrecht, Ds J. Kremer te Ede, Dr P. Prins te Dordrecht, K. Salomons te Gasselternijveen en S. de Vries te Santpoort, primi en Ds Tj. v. Wieren te Schiermomiikoog. Ds P. v. Strien te Groningen, A. v. d. Blink te Haarlem en J. Blok Fzn. te Sneek, secundi; Voor de zending onder de heidenen en Mohammedanen: *Ds D. Pol te Rijsoord, Ds M. Meijering, em.-pred. te Delfzijl, Ds H. Hangelbroek te Wirdum (Fr.), Ds G. M. v. Rennes te Heeg, Ds N. Duursema te Nieuw-Amsterdam, Ds R. Hamming te Nijverdal, Ds P. C. de Bruyn te Apeldoorn, Ds G. v. d. Zanden te de Bildt, Ds W. Breukelaar, em.-pred. te Santpoort, Ds H. A. Wiersinga te Leiden, Ds A. C. Heij te Koudekerte en Ds J. de Vries te Tilburg; Voor de evangelisatie onder studeerenden: *Ds T. J. Hagen te Delft, Prof. Dr J. H. Bavinök te Bilthoven, Dr A. H. Mulder te Utrecht, Dr K. Sietsma te Amsterdam, A. Scholtens te Groningen, primi en Ir J. v. Rooyen te Delft en Ds W. A. Wiersinga te Loosduinen, secundi; Voor de geestelijke bearbeiding der verstrooide Geref. in Ned.-Indië: *Prof. Dr K. Dijk te Zwollerkerspel, Mr H. Bos Kzn. te Rotterdam, Z. Exc. Dr H. Colijn te 's-Gravenhage, K. Floor te Wassenaar, P. L. de Gaay Fortman te Zeist, Dr W. G. Harrenstein te Santpoort, G. M. A. Laernoes te Utrecht en Ds H. A. Wiersinga te Leiden; . Voor de correspondentie met buitenlandsche kerken: *Prof. Dr G. Gh. Aalders te Hilversum, Prof. Dr A. A. v. Schelven te Haarlem, Mr A. J. L. v. Beeck Calkoen te Den Haag, Dr G. Keizer te Rheden-de Steeg, Dr S. O. Los, em.-pred. te 's-Gravenhage, primi en H. Mulder te Groningen, Ds T. Ferwerda te Amsterdam en Dr J. W. v. d. Bosch te Harderwijk, secundi; Voor de verzorging van de geestelijke belangen der militairen: *Ds A. H. V. Minnen, em.-pred. te Bergen (N.-H.), B. Geleijnse te Achterveld, Ds T. J. Hagen te Delft, Z. Exc. W. J. D. Havelaar te Ede, A. v. Helden te 's-Gravenhage, Ds F. Tollenaar te Den Helder, Ds J. de Vries te Tilburg, primi en Ds W. E. Gerritsen te Aalten en Ds J. Wristers te Helmond, secundi. (De classis Batavia zal ook 6 deputaten aanwijzen); Voor de zending onder de Joden: *Ds J. Douma, em.-pred. te Arnhem, Dr J. Hoek te 's-Gravenhage, Ds C. J. Sikkel te Amsterdam-Z., Dr C. Bouma te 's-Gravenhage-O., Ds C. V. d. Woude te Leeuwarden, primi en Ds S. Doornbos te Amsterdam, Ds G. Lugtigheid te Zeist en Ds H. W. H. v. .\ndel te Rotterdam-Z., secundi; Voor den arbeid onder de verstrooide Geref. in Frankrijk: *Ds W. W. Meynen te Dordrecht, Prof. Dr F. W. Grosheide te Amsterdam, Ds J. Maaskant te Brussel en C. Zwaan te Mechelen; Voor de voorbereiding eener kerkelijke statistiek: *Prof. Dr K. Dijk te Zwollerkerspel, Dr Th. Ruys te Lisse, Mr Joh. H. Sdheurer te Amersfoort, C. Guijt te 's-Gravenhage, Dr G. H. A. Grosheide F.Wzn. te Amsterdam en L. Smit te Goes; Voor steunverleening aan Hongaarsche studenten: *Prof. Dr F. W. Grosheide te Amsterdam, C. v. d. Bos te Amsterdam, Ds A. Hoeneveld te Nijkèrk, Prof. Dr A. G. Honig, em.hoogleeraar te Kampen en Ds H. A. Munnik te Zwolle;

Voor den geestelijken arbeid in het IJsselmeergebied: *Ds H. H. Schoemakers, em.-pred. te Kampen, Ds D. Hoek te Enkhuizen, Ds P. de Jong te Bimschoten, H. Tromp te Harderwijk en J. Weerstra te Witmarsum; Voor de radio-kerkdiensten in Ned.-hidië: Ds R. C. Harder te Leiden, K. Bonjernoor, B. G. Th. Börgeling en J. Sprey, allen te Batavia; Tot archivaris en adviseur voor de kerkelijke archieven: Dr Th. Ruys te Lisse, primus en Dr H. Kaajan te Utrecht, secundus; Voor toezicht op het synodaal archief: ""Prof. Dr K. Dijk te Zwollerkerspel, Dr J. Hoek te 's-Gravenhage-W. en Dr G. Keizer te Rheden-de Steeg; Als archief bewarende kerk: 's-Gravenhage-West; Voor het uitschrijven van een bededag: de classis 's-Gravenhage ; Voor de collecten en giften voor Canada: Prof. Dr G. Oh. Aalders te Hilversum^; Voor advies inzake de financieele controle: *Mr G. H. A. Grosheide te Amsterdam, C. Visser te 's-Gravenhage en W. de Vries Gzn. te Heemstede; Voor de grensregeling Siegerswoude-De Wilp: *Ds N. Duursema te Nieuw-Amsterdam, Ds J. v. Loo te Zwagerveen en M. U. Dijkstra te Anjum; Voor het bezwaarschrift-Walhout te Grijpskerke: *Ds T. J. Hagen te Delft, Prof. Dr K. Sdhilder te Kampen en C. G. de Jong te Almkerk; Voor het bezzuaarschrift van Ds G. Menken te Genderen: *Ds W. Breukelaar, em.-pred. te. Santpoort, Ds S. Idema te Winsum (Gron.) en A. Warnaar te Hazerswoude; Voor de verzorging van de geestelijke belangen der Geref. op Curagao: de kerk van 's-Gravenhage-West; Synodaal bureau voor de voorbereiding van de Generale Synode van 194B: het moderamen Ds J. L. Schouten, Dr G. Keizer, Dr J. Thijs en Ds F. C. Meijster met den archivaris Dr Th. Ruys te Lisse; Tot deputaten-curatoren van de Theol. Hoogeschool te Kampen, krachtens aanwijzing van de resp. Part. Synoden: Ds G. Dieraer te Scheemda, Dr W. A. v. Es te Leeuwarden, Dr D. J. de Groot te Woudsend, Ds N. Duursema te Nieuw-Amsterdam, Ds H. H. Sdhoemakers, em.-pred. te Kampen; Dr G. Keizer te Rheden-de Steeg, Dr H. Kaajan te Utredat, Ds J. L. Schouten te Amsterdam, Ds H. Meijering te Katwijk a. d. Rijn, Ds F. C. Meijster te Rotterdam, Ds A. Scheele te Kapelle-Biezelinge en Ds H. de Bruijn te Nieuwendijk, primi en Ds N. IJ. v. Goor, em.-pred. te Groningen, Dr J. H. Kroeze te Dokkum, Dr A. D. R. Polman te Bolsward, Ds D. Scheele te Assen, Dr J. Thijs te Zwolle, Ds P. C. de Bruyn te Apeldoorn, Ds R. E. van Arkel te Utredit, Ds W. Breukelaar, em.-pred. te Santpoort, Ds J. G. Feenstra te Scheveningen, Ds W. W. Meynen te Dordrecht, Ds W. H. v. d. Vegt te Goes en Ds J. de Vries te Tilburg, secundi. De roepende kerk voor de Synode van 1942 zal op de verdaagde Synode alsnog aangewezen worden. 1) De naam van den deputaat, die met de samenroeping is belast, is met een sterretje aangeduid.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te:

Deventer (vac. Dr P. Prins): J. C. Gilhuis te Mijdrecht en H. J. Riphagen te Schoonebeek.

Hillegersberg-T'erbregge: E. Teunis te Oostzaan en J. B. Vogelaar te Scharendijke.

Serooskerke: G. Hagens te Asperen en J. Meester te Brouwershaven.

Beroepen te:

Hillegersberg-Terbregge: J. B. Vogelaar te Scharendijke.

Aangenomen naar:

Harkstede: J. den Ouden te Campen (Oost-Friesland, D.). Spijkenisse: Cand. C. v. d. Tas te Delft. Westbroek: Cand. H. J. Banga, hulppred. te Zeist.

Bedankt voor:

Haamstede (Z.): Cand. C. v. d. Tas te Delft. Slootdorp: Cand. H. J. Banga, hulppred. te Zeist.

Afscheid van:

Boxum: J. Thomas. Tekst: 2 Cor. 11:2. Waarder: F. A. Hofman. Tekst: Heid. Cat. Zondag 52.

Benoemd tot Hulpprediker te:

Assen: Cand. F. H. Vonk te Appingedam. Ede: Cand. H. J. Lambers Heerspink te Coevorden. Oostkapelle: Cand. G. van Doornik te Delft (aangen.). Ulrum: Cand. Joh. de Wal te Marum (Gr.). Waddinxveen: Cand. D. C. van Lonkhuyzen te Amersfoort. Zeist: Cand. A. Elshout te Rotterdam (aangen.).

Benoemd tot hupprediker bij de Geref. Kerk te Purmerend de heer G. D. L. Brederveld, Theol. cand., Cobetstr. 81, Leiden, die in de gelegenheid blijft een beroep in overweging te nemen en eens per maand vacante kerken te dienen. Adres vanaf 16 Oct.: Geref. pastorie, Venediën 13, Purmerend. Het adres van den kerkeraad is bij den scriba P. Peek Kz., Plantsoenstraat 42, Purmerend.

— Prof. Dr J. H. Bavinck aanvaardde 12 October j.l. zijn ambt als zendingshoogleeraar aan de theol. hoogeschool te Kampen met het uitspreken van een rede over het onderwerp ; „Christusprediking in de volkerenwereld".

Candidaten A. de Groot en C. Maan.

Aan den arbeid van de candidaten A. de Groot, hulppred. te Parijs, en C. Maan, hulppred. te Ruhrort, is door de tijdsomstandigheden een einde gekomen.

Prof. Dr A. G. Honig 75 jaar.

De Generale Synode der Geref. Kerken, die in Sneek ververgaderde, verzond aan Prof. Dr A. G. Honig, rustend hoogleeraar te Kampen, die zijn 75sten verjaardig vierde, het volgende telegram: De Generale Snode van de Gereformeerde Kerken, te Sneek vergaderd, wenscht U van harte geluk op uw 7Ssten verjaardag. Dankbaar gedenkend aan al den arbeid door U voor onze kerken en de Theol. Hoogeschool verricht, bidt zij U den zegen en de kracht des Heeren toe, opdat Uw arbeid nog verder vruchtbaar zij, het licht des Heiligen Geestes Uw levensavond verheldere, de vrede Gods in Christus uw hart vervuUe en Zijn genade overvloedig zij over U, Uw gade en familie.

SCHOUTEN, Praeses.

Het Curatorium en de hoogleeraren der Theol. Hoogeschool verzonden aan den 75-jarige eveneens een telegram van gelukwensch, dat aldus luidde: Het Curatorium enz. voegt gaarne zijn hartelijken gelukwensch en heilbede bij de U vertolkte wenschen der Generale Synode, waarin ook hun begeerten voor U werden uit­

gedrukt. SCHOUTEN, Praeses. MEIJSTER, Scriba.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te:

Maassluis: C. Smits te Sliedrecht. ' Werkendam: W. Heerma te Zeist.

Bedankt voor:

Dokkum: J. v. Doorn te Ouderkerk a, d. Amstel. Harderwijk: M. Boon te Bussum.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te;

Grand Rapids (Ver. St.) : A. van Stuyvenberg te Benthuizen.

Bedankt voor:

Amsterdam: J. D. Barth te Dordrecht.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te:

Hornhuizen: Cand. L. J. Veenendaal te Den Haag. Jukwerd: Cand. J. J. Siezen te Vlaardingen. Sappemeer (toez.): C. A. Schenk te Westerbork. Wijk bij Duurstede: C. A. v. Harten te Zevenhoven.

Aangenomen naar:

Deventer: D. Visser te Nieuw-Helvoet. Hei- en Boeicop: Cand. W. L. Tukker te Hoek van Holland. Melissant: Cand. A. v. d. Ent te Gouda. Midlum: Cand. M. Hanemaaijer te 's-Gravenzande. Well-Ammerzoden: Cand. B. F. C. de Groot, hulppred. te IJsselmonde.

Bedankt voor:

Arnhem: Th. E. v. d. Brug te Harlingen. Bergen op Zoom: W. E. Heijboer te Ouwrerkerk. Gouderak, Eemnes-Binnen, Bunschoten, Ter Aar, Noordeloos, Papendrecht en Opheusden: Cand. W. L. Tukker te Hoek van Holland. Sappemeer (toez.): W. G. van der Lecq te Boyl.

Intrede te:

Brielle: J. van Noort. Tekst: Handel. 20:24b. Rumpt: Cand. M. C. Koole. Tekst: Handel. 13:38. Utrecht: J. R. Wolf easberger. Tekst: 1 Cor. 1: 9.

Afscheid van:

Oudenbosch: G. C. Postma. Tekst: Rom. 8: 38 en 39. Woubrugge: J. F. Doornenbal. Tekst: Handel. 20:32.

Overleden:

G. P. A. Ruysch van Dugteren, pred. te Zonnemaire, 61 jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 1939

De Reformatie | 8 Pagina's