Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

7 minuten leestijd

GEREFORMEERDE KERKEN.

(Onderhoudende Art. 31 K.O.)

Tweetal te:

Groningen : v. Otterlo te Zuidhorn en I. de Wolff te Groningen: W. J. Enschede.

Beroepen te:

Arnhem: O. W. Bouwsma te Breukelen. Lutten-Gramsbergen: M. Janssens te Schouwerzijl. Middelburg: H. Veltman te 's-Hei-togenbosch.

— ADRESSEN. HASSELT. Diaconis: H. ten Klooster, Sta.., weg F 159, secretaris; G. v. d. Graaf, Eikenlaan 162, penningm.

— VOLLENHOVE-CADOELEN. CoiTesp.-adres preekvoorziening: A. Bergkamp, Barsbeek, post St. Jansklooster.

— SCHOUWER^IIJL. Kerkeraad: P. Dyltstra.

— GESLAAGD: voor het Propaedeutisch examen: de heer N. Benschop, Vloeddijk 53, Kampen.

— CENTRALE DIACONALE CONFERENTIE DER VRIJ-OEMAAKTE GEREP. KERKEN, In de < 3ereformeerde Kerk aan den Zuidsingel te Amersfoort werd de 54e (buitengewone) Centrale Diaconale CJonferentie der Geref. Kerken (onderhoudende Art. 31 der Kerkenordening) gehouden.

De belangstelling voor deze conferentie was zeer groot. Uit het geheele land, tot zelfs uit Zeeuwsch-Vlaanderen waren diakenen aanwezig.

In zijn openlngsvvoora richtte de voorzitter, de heer J.. H. Veenkamp uit Amersfoort, zich tot de algevaardigden der Qeref. Kerk van Amersfoort, de adviseurs der Conferentie Prof. C. Veenhof en Ds Koeneboop en de dames van Zusterhulp van Amersfoort, terwijl hü alle aanwezigen hartelijk verwelkomde.

De voorzitter las voor een gedeelte van Handi2lingen 6 "en bepaalde zijn gehoor bij de combinatie van „Geloof en Ki-acht".

Hierna werd overgegaan tot het afwerlcen van de agenda en werd allereerst de uitgifte van een diaconaal orgaan besproken.

De commissie van advies op de vorige conferentie benoemd, bracht verslag uit bij monde van den heer J. Prins uit Zwolle.

Een drukke discussie ontstond hierop. Op de 55e te Groningen te houden conferentie zal een redacfiie worden benoemdi. Tot zoolang treden op als redacteurs de heeren Ds Koenekoop, Prof. Veenhof en de voorzitter der conferentie J. H. Veenkamp.

Het blad zal iedere maand verschijnen, uiterlijk voor het eerst in Febr. a.s. Als titel is gekozen „Dienst". De helft van het orgaan is beschilcbaar voor de ouderlingen. Een moeilijkheid is, dat deze nog geen centrale conferentie hebben. Ter vergadering bleek wel, dat aan een orgaan groote behoefte is. Alle diakenen (ruim 800) zullen het blad ontvangen. Een oplage van 1000 is gegarandeerd. De diaconieën worden verzocht een bijdrage te betalen, die gelijk is aan de gewone bijdrage voor de conferentie benevens zooveel maal f2.40 per jaar als er diakenen zijn.

Het blad wordt economisch eigendom van den uitgever, doch de redactie en de inhoud van de Conferentie. Advertenties rnogen alleen worden opgenomen buiten de 16 pagina's, waarin het blad verschijnt en onder goedkeuring van de redactie.

Uitvoerig stond de vergadering stil bij de verhouding met de Rudolphstichting. Ter jaarvergadering van deze stichting was gevraagd om toezegging van volledige vrijheid voor de ambtelijke bearbeiding door de vrijgemaakte Geref. Kerken van pupillen die tot deze Kerk behooren. Op deze vergadering was beloofd, dat het bestuur zich hieromtrent zou beraden. Ter vergadering bleek wel, dat de Rudolphsticiiting de volle sympathie nog geniet, doih dat m.en een spoedig duidelijk toestemmend antwoord van het bestuur verlangt. Zoolang dit niet bekend is, wordt geadviseerd geen collecten voor de stichting te houden.

Na de pauze kwam aan de orde de bespreking van de oprichting van een rust-en herstellingsoord, een tehuis voor tijdelijk verblijf van herstellenden en rustbehoevendDn.

Uitvoerig werd hierover van gedachten gewisseld. Het slot was, dat met op een na algemeene stemmen de volgende resolutie werd aangenomen:

De Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken, overtuigd van de noodzakeiyicheid van het stichten van een rust-en herstellingsoord, waar inzonderheid huismoeders herstel van geschokte krachten onder Gods zegen, kunnen vinden; spreekt het vertrouwen uit, dat de Diaconieën in eigen kring de instandhouding van bovenbedoelde inrichting met al hun trachten, financieel en moreel zullen steunen.

De oprichting en exploitatie zal geschieden door een stiching, zoodat de Kerken en Diaconieën geen finandeele verplichtingen dragen.

Tot het voorloopig stichtingsbestuur werden aangewezen de heeren: Mr J. W, Bast te Meppel, Jao, Bosch Jzn. te ZwoUe, E. Dik te Amsterdam-Centrum, C. Lettinga te Groningen, Mr Dr Jan Meulink te Enschede, Pon te Amersfoort, J. Prins te Zwolle, Accountant A. Schilder te 's-Gravenhage, J. Schuurman te Utrecht, Dr A, W, C. van Veelen te Utrecht; Prof. C. Veenhof te Kampen, J. H. Veenkamp te Amersfoort en Wigboldus te Groningen.

Bij de bespreking werd nog uitdrukkelijk vastgesteld, dat de conferentie niet is een vereeniging van Diaconieën, doch een vergadering van diakenen,

Aan het slot der conferentie sprak Prof. C. Veenhof een slotwoord, waarin hij wees op den goeden geest die ter conferentie heerschte. Zonder hoela-stemming kwam men onder leiding des Geestes tot een oplossing. Wij hebben oprecht het 'welzijn van de Kerk gezocht. Wij gaan allen met een dankbaar hart naar huis. WU he, bben van den Heere een kans gekregen en kmmen dan op den zegen van den Heere Jezus Christus rekenen.

De voorzitter deed nog mededeeling van een aantal brleveiS waarin de beste wenschen voor de conferentie v/erden gedaan.

Nadat allen, die tot het welslagen hadden meegewerkt, den dank der vergadering overgebracht was, sloot de voorzitter de vergadering en ging Ds Koenekoop voor in dankgebed.

JAC. BOSCH, Groot Weezenland 35, Zwoïïo,

— AGENDA VOOR DE PROVINCIALE DIACONALE CON­ FERENTIE IN NOORD-HOLLAND, te houden D.V. Zaterdag 8 Febr. 1947 te 2, 30 uur in het Nutsgebouw, Czaar Peterstraat 1 (bü den Dam) te Zaandam.

1. Opening.

2. Teekenen van de presentielijst.

3. Vaststelling van een reglement voor de Provinciale Diaconale Conferentie in Noord-Holland.

4. Referaat van Ds M. de Goede te Utrecht over: „Het eigen karakter van het Diaconaat".

5. Behandeling van ingekomen vragen.

6. Pinancieele aangelegenheden.

7. Aanwijzing van de pl^ts der volgende conferentie,

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Wij dringen aan op een getrouw bijwonen van deze conferentie, opdat daaruit een band moge ontstaan tusschen alle Brs. Diakenen in onze provincie en wij elkander in ons ambt mogen sterken en opbouwen.

Van elke Diaconie is één broeder stemgerechtigd.

Het voorloopig Comité:

E. DIK, Voorzittel-.

W. BEUDEKER, Secretaris.

B. SCHEEPMAKER, Permingm.

G. VAN DER BEND, 2e Voorzitter.

J. MOOLHUYZEN, Alg. Adjunct.

Amsterdam, 15 Januari 19'47. Kribbestraat 37.

De vergaderzaal kan van het Station te Zaandam als volgt worden bereikt:

Uit het Station rechts at, links de Stationsstraat in, rechts Rustenburg in, links Gedempte Gracht op, rechts Czarinastraat in, links Czaar Peterstraat.

— TWEEDE VERANTV/OORDING VOOR DE NOOD­ LIJDENDEN OP SOEMBA, Vorige stad f933.10.

Voor de vrijgemaakte noodlijdende brs en zrs. op Oost-Soemba van de Diaconie der Geref. Kerk te Heemstede ƒ 100, — Van de Diaconie der Geref. Kerk te ZuiSaren .. „ 300.— Ontvangen op de 54e Centr. Diac. Conferentie, gift van de Geref. Kerk te Schiedam , 50.— Idem collecte te Minnertsga 21, 90 Voor de noodlijdende brs. en zrs. op Oost-Soemba van de Geref. Kerk te Katwijk a. d. Rijn „ 50.— Gift voor Oost-Soemba van de Geref. Kerk te Oosterbeek , „ W, — Voor noodlijdende brs, en zrs, op Oost-Soemba van de Diaconie der Geref. Kerk te Gameren „ 10.— Voor noodlijdende brs. en zrs, op oost-Soemba (N. O. I.) van de Diac. der Geref. Kerk te Zaamslag „ 25.— Voor de noodlijdenden op oost-Soemba van de Diac. der Gèret. Kerk te Gramsbergen „ 15.— Gilt noodlijdende brs. en zrs, op Oost-Soemba van de Diaconie der Geref, Kerk te Twijzel „ 50, — Bestemd voor noodlijdende brs. en zrs. op Oost-Soemba van de Diaconie der Geref. Kerk te '2e Exloërmond > . 25.— Voor de noodlijdende brs, en zrs, op Oost-Soemba van de Diaconie der Geref, Kerk te Barendrecht „ 25.— Voor Oost-Soemba van de Diaconie der Geref. Kerk te Haren (Gr.) • „ 100.— Totaal ƒ 781, 90

Met de vorige verantwoording samen ƒ1715.—. Met hartelijken dank, de Diaconie der Geref. Kerk te Zwolle,

JAC BOSCH Jzn Groot Weezenland 35, Zwolle. Giro 254331.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken