GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Meliorine.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Meliorine.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Lezer, U weet waarschijnlijk niet, wat Meliorine is? Laat me dan mogen beginnen met U te vertellen, dat Meliorine de oorzaak is van al de kerkelijke ellende der laatste jaren. Vanwege Meliorine werd cand. H. J. Schilder niet toegelaten tot den kansel in Noordeloos, werd prof. dr K. Schilder in twee ambten geschorst en afgezet, werd ds D'. van Dijk weggejaagd van dezelfde synode, die het prof. dr K. Schilder zoo zwaar aanrekende, dat hij daar niet kwam en werd prof. dr S. Greijdanus ook al geschorst.

Van Meliorine is het begin dezer smarten Prof, dr S. Greijdanus en Meliorine Men zou zoo zeggen: bien étonnés de se trouver ensembles!

Want Meliorine, dat is nu niet een of ander geheimzinnig iets, dat nóg geheimzinniger wordt door zijn latinistischen naam, maar Meliorine — lezers, die nog in de kleine kinderen zitten (fleschkinderen dan!) hebben het allang begrepen — Meliorine is anders niet dan kindermeel, het betere kindermeel dan!

En als U het niet gelooft, dat van Meliorine het begin aller ellende is, leest U dan eens het Gereformeerd Kerkblad voor Drenthe - ên Overijssel, van 22 November 1947, waarin (dS^ IJ. K. V(ellenga) U onthult, dat deze dingen alzoo zijn.

Deze kinderspecialist verhaalt U in dat nummer een en ander van „de firma Ger van Kerken, die in levensmiddelen doet en filialen heeft over het geheele land en zelfs daarbuiten. De firma is in den huldigen vorm en onder den huldigen naam ontstaan in 1892 en dat wel als voortzetting van de voormalige firma's A. van Arum en B. van Beers".

U begrijpt de geestigheid?

Welnu, er zijn — aldus nog steeds IJ. K. V. — Ijij de firma Ger van Kerken moeilijkheden ontstaan: „Een paar vennooten vonden, dat er over de leverantie van kindermeel geklaagd werd". Vroeger waren daar ook al eens moeilijkheden geweest. Toen hadden sommige vennooten geklaagd over dat „vergif van 1905" en dat had hier en daar wel eens wat opschudding gebracht, maar die opschudding was_ van voorbijgaanden aard. Want na de opschudding „ging het bij alle klanten weer in de kast, wa'ar het verder dreigde te verschimmelen, omdat niemand er meer aan dach t".

„Nu geviel het echter een paar jaar geleden, dat er een jongmaat naar een filiaalhoudersplaats solliciteerde. Hij bezat daarvoor wel geschikte kwaliteiten, maar hij verklaarde, dat hij nooit of te nimmer dat bekende kindermeel verkoopen zou. Toen werd hem de plaats niet gegeven".

De rest sparen we U ditmaal.

Maar we inaken enkele Hantteekeningen.

Eerst een compliment.

En wel voor de geëleveerde wijze, waarop IJ. K. V. de geschiedenis van Gods Kerk beschrijft voor de lezers van het kerkblad, waarvan hij de Bindredacteuil is. Het blijve voor zijn rekening, dat hij een twistzaak, die ook-door de vanwege zijn synode-firma bevolen gebeden nog steeds ligt voor des HEEREN aangezicht, in het „G e d e n k to o e k", zoo, meer groUig dan geestig, verslaan kan.

Maar overigens: de historiebeschrijving is treffend juist.

Want het i s inderdaad zoo: ook ds IJ. K. Vellenga van Meppel is niet meer de Dienaar des Woords van een vrije plaatselijke kerk, maar de filiaalhouder van de firma Ger van Kerken, die door het professorale Directorium onder leiding van dr J. Ridderbos wordt beheerd. Er wordt niet alleen met „het kindermeel" geknoeid, maar de firma in wier dienst ds IJ. K. Vellenga zelf zegt te staan is vervalscht.

De eenmaal vrije „vennooten" zijn door hun eigen afgevaardigden na praeadvies van een professoraal gezelschap tot filiaalhouders gemaakt.

En het jongmaatje, aan wie het filiaal in Noordeloos niet werd gegimd heeft niet maar geweigerd het kindermeel van de firma te verkoopen, maar heeft geweigerd — nadat hij eerst was geroepen tot vrijen dienst op een vrije plaats — als zetbaasje van de in 1944 gevormde trust de betrekking te aanvaarden in een filiaal, waarnaar hij bovendien nooit gesolliciteerd had!

Wat voorts het kindermeel betreft.

Er is geknoeid!

Als er in het artikel van 1905 „vergif" heeft gezeten, dan zat het vergif ditmaal niet in den staart, maar wèl in den kop. In den staart zat het tegengif, doloris antidotum!, waardoor het artikel zijn eigen schade ophief.

Maar voor en aleer het jongmaatje van Noordeloos argwaan kreeg over het bewuste artikel had de firma, voorgelicht door haar wetenschappelijken chemisch-analyst Ridderbos, dat tegengif aan het artikel onttrokken. Toen de Lindeboomine was weggepfaeadviseerd bleef sF een Kuyperine over, dat onaanvaardbaar werd .geacht. Het als Meliorine, het betere kindermeel, aan de markt gebrachte artikel was inderdaad iets anders. De praeadviseerende Gebruiksaanwijzing heeft „de nieuwe samenstelling" al te duidelijk verklapt. Het etiket , , vooroorlogsch" verandert daaraan niets.

Dankbaar nemen we nota van het feit, dat IJ. K. V. verhaalt, dat het artikel, dat hij gedwongen is te leveren bij de klanten in de kast verschimmelt. Hopelijk zullen zijn afnemers in Meppel daaraan de ondeugdelijkheid van het geval ontdekken.

En ten slotte: er zit in de historiebeschrijving en de situatieteekening van den Meppelschen filiaalhouder-zetbaas toch nog een fout.

Want — en nu wordt D. E. C. volkomen ernstig — het bezwaar der bezwaarden ging niet tegen de samenstelling van dat kindermeel, maar tegen kindermeel als zoodanig.

Immers zij zijn in de kerk doodsbenauwd voor alle wetenschappelijk samengesteld voedsel. Om in de taal van IJ. K. V. te blijven: ze zijn tégen kindermeel en vóór MOEDERMELK. Het gaat mis in de kerk als , , ons aller Moeder" naar kunstproducten van wetenschappelijke samenstelling gaat grijpen, omdat ze geen voedsel meer heeft. Er is — 'tis hooge ernst! — nog een belofte:

„Verheugt u met Jeruzalem en jubelt over haar, gij allen, die haar lief hebt; weest blijde en verblijd met haar, gij allen, die over haar rouw draagt; opdat gij zuigt en u verzadigt aan de borst harer vertroostingen; opdat gij zwelgt en u te goed doet aan haar rijke moederborst".

De vertaling is van prof. dr J. Ridderbos.

Van wiens wetenschappelijk-kindermeel-juk D. E. C. is vrijgemaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 februari 1948

De Reformatie | 8 Pagina's

Meliorine.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 februari 1948

De Reformatie | 8 Pagina's