GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Fata Academica 1949

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Fata Academica 1949

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

En juist nu het ons mogelijk bleek tegenover de critiek het zelfgetuigenis der Heilige Schrift te handhaven, en de openbaringslijn van het O.T. zich bewees te loopen van Mozes tot Christus, juist daarom zal in de thans volgende vermelding der fata academica de nadruk uitteraard vallen op het gebeuren, dat in dit reetoraatsjaar ook chronologisch het eerste was: de bezetting van den open katheder voor het Nieuws Testament. Nadat de Heere Prof. Dr S. Greijdanus had opgenomen in zijn vreugde, gaf Hij ons de genade dat Prof. Dr H. J. Jager den vacanten leerstoel mocht bezetten gaan, met het uitspreken van een oratie over „Het gesprek tusschen Jezus, den Christus, en Nicodemus, den Rabbi", op 8 Februari j.l. Sinds dien datum werden ook de vakken van het N.T. weer regelmatig gedoceerd, en dus had alle arbeid aan deze Hoogeschool ononderbroken voortgang.

In het College van Curatoren kwam wijziging, doordat de ressorten van Groningen en Overijssel-Gelderland in overeenstemming met het besluit van de synode van Amersfoort slechts één curator meer deputeerden. Dientengevolge werd de kring kleiner: Ds J. Schelhaas en Ds J. de Waard keerden niet terug. Ook zullen we binnenkort een anderen curator voor Zeeland—Noord-Brabant—Limburg zien optreden, daar de secretaris van het college, Ds H. Veltman, juist in deze laatste weken vertrok van 's-Hertogenbosch naar Zeist.

Zeist. Het Bestuur van de Stichting voor de financieele verzorging van de opleiding tot den dienst des Woords onderging geen verandering; dit college zette met bestendige trouw en grooten ijver zijn werkzaamheden voort.

Sinds de vorige rectoraatsoverdracht kwam van 2 studenten bericht binnen, dat ze de studie niet voortzetten. Voor de eerste maal werden ingeschreven of wederom ingeschreven 19 studenten; voorts 6, die zich wenschen voor te bereiden voor het doctoraal examen of promotie. Het totaal bedraagt thans voor de candidaatsstudie 99, voor de doctorale studie 44, samen dus 143.

•Over geen der studenten behoefde tucht te worden geoefend; wel bleek de noodzakelijkheid in enkele gevallen, om aan het opzicht iets meer speciaal aandacht te wijden; het resultaat stemde tot groote dankbaarheid. 5 studenten werden na afgelegd propaedeutisch examen toegelaten tot de theologische studiën, 11 slaagden voor het candidaatsexamen. Eén der studenten legde met behoorlijk gevolg het aanvullend examen af, terwijl ook, op verzoek van een classicaal ressort, een broeder, die in het buitenland had gestudeerd werd onderzocht volgens de bepalingen voor het colloquium doctum, eveneens met gunstigen uitslag.

Wat de examina betreft, mag eenerzijds met vreugde worden geconstateerd, dat we geleidelijk de gevolgen van den oorlog overwinnen, omdat degenen, die zich thans aan een onderzoek onderwerpen, voor het meerendeel niet in die mate door vijandelijk ingrijpen werden verhinderd tot het volgen der colleges als dat de laatste jaren telkens het geval bleek te zijn. Aan den anderen kant bleek vrij veelvuldig de kennis van Grieksch en vooral van Hebreeuwsch dermate gering te zijn, dat de basis voor zelfstandig exegetisch werk in de pastorie feitelijk ontbreekt. Om althans eenige verbetering daarin te brengen, werd dit jaar bij wijze van proef een cursus Hebraïcus onder leiding van den heer Delhaas te Zwolle georganiseerd, waarvan de resultaten alleszins bevredigend zijn te achten. Voorts is op verzoek van den betrokken hoogleeraar op de series thans voor het Oude Testament een tweetal extra uren geprojecteerd gedurende drie jaren; op dit als , , seminarie" aangeduide college is hij voornemens vooral aandacht te geven aan de grammaticaal-literaire zijde, om aldus via deze meer cursorische exegese een aanvulling te geven op de „breede" exegetische colleges, en zoo de hanteering van het wetenschappelijk apparaat den studenten gemakkelijker en, naar hij hoopt, onontbeerlijker te maken. Curatoren gaven hét college van hoogleeraren opdracht na te gaan, of, en zoo ja, in hoeverre herziening van het gansche program van opleiding noodzakelijk mocht zajn. Waarschijnlijk zal bij een volgende rectoraatsoverdracht van een eventueel resultaat mededeeling kunnen worden gedaan.

De regeling van het aanvullend examen had een en andermaal de aandacht; het overleg dienaangaande is thans vrijwel beëindigd.

Een bizondere weldaad is het, in dit verband, evenals mijn voorgangers te mogen gewagen van den groei der bibliotheek. Het initiatief van het bekende damescomité blijkt steeds meer mogelijkheden te scheppen voor de wetenschappelijke toerusting. Ook het werk van den bibliothecaris. Prof. Deddens, alsmede dat van den conservator, den heer Roukema, verdient allen lof. Terwijl de pedel zich in al zijn werk onderscheiden blijft door ijver en accuratesse; hij bewees zich in velerlei opzicht dit jaar de rechterhand van den rector.

Verheugend was ook dit jaar de warme liefde van onze kerken en haar leden, met name ook zooals deze Eich weer op den „schooldag" openbaarde. Niet het massale van het getal der bezoekers zonder meer is het, wat ons elk jaar weer verblijdt; het is vooral de wetenschap, dat hierachter werkt de diepe overtuiging, dat dit niet een kwestie is van enkelen, doch van allen, die in de vrijmaking een werk der genade van Christus bhjven zien, en daarom ook ten aanzien van de „opleiding" niet willen verslappen in gebed en waakzaamheid en offer.

Van de weldaden, die de Heere aan heel dezen schoolkring in den zooeven aangeduiden breedsten zin bewees in het afgeloopen jaar, mag niét onvermeld büjven het dubbele jubileum, dat Hij Prof. Schilder met de zijnen deed vieren; het was immers 35 jaar geleden, dat hij met Mevrouw in het huwehjk trad, , en daarna zich verbond aan zijn eerste gemeente. We dreigen soms te vergeten, dat onze nestor met eere predikant is geweest, en daarom deed Prof. Veenhof een verdienstelijk werk toen hij in de beide deelen „Om Woord en Kerk" een deel van het werk van den predikant Schilder aan de vergetelheid ontrukte. Dat zijn werkkracht vaak zijn collega's beschaamt zal ieder verstaan, die zich herinnert, dat in dit jaar niet slechts een tweede herziene druk van „Christus in zijn lijden" en „Heidelbergsche Catechismus", beide deel I, van de pers kwam, doch ook het vervolg van de catechismusverklaring snellen voortgang maakte, en dit naast den arbeid voor college en in de pers. Als legenden gewagen van „ruige kracht", moet wel zooiets zijn bedoeld. Van harte hopen we, dat het hem ditmaal gegeven moge zijn zonder onderbreking het begonnen werk tot een einde te brengen. ,

Mij is het een vreugde om, op de valreep van mijn rectoraat, in deze kwaliteit me de tolk te weten v'an heel den kring, die deze Hoogeschool draagt, wanneer ik Prof. Schilder geluk wensch met dit zijn jubileumjaar. De HEERE heeft genade en eere gegeven. En voorts is er de belofte: Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.

Een feit, dat tenslotte nog dient te worden gememoreerd, was de „hearing" van Z.K.H, den Prins dei Nederlanden op 28 October j.l., bij welke gelegenheid Prof. Schilder en de Rector onze hoogeschool vertegenwoordigden. Bij dit onderhoud liet Z.K.H, zich nauwkeurig inlichten omtrent opzet en omvang van dit instituut.

Thans, Prof. Jager, rector designate, is het me een lust uitvoering te geven aan het curatorenbesluit, waarbij U werd aangewezen als rector voor het komende jaar. Ik moge U dus bij dezen, onder overhandiging van den keten, verzoeken de rectorale waardigheid op U te nemen. Het zij U gegeven tijdens Uw rectoraat te aanschouwen de bestendiging van den zegen, waarvan ook ik, wat aangaat het 95e jaar dezer Hoogeschool, gewagen mocht; den zegen van Hem die is en die was en die komen zal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 december 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

Fata Academica 1949

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 december 1949

De Reformatie | 8 Pagina's