GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beroepen te:

Middelburg, K. Drost te Veendam. Waardhuizen (2e maal), J. v. Dijk te Gees.

— S. S. R. Het bestuur der S. S. R., afd. Utrecht, maakt bekend, dat de inschrijving voor het noviaat zal plaats vinden van 5 tot 10 September, van 12—13 uur ter sociëteit. Nieuwe Gracht 17, Utrecht.

— GENERALE SYNODE GBREP. KERKEN. De kerkeraad der Geref. Kerk te Nijkerk heeft aan de roepende kerk van Berkel (Z.-H.) verzocht de generale synode, die tegen 14 Oct. a.s. is samengeroepen, minstens voor een maand uit te stellen. De kerkeraad besloot de classis Amersfoort te verzoeken aan dit verzoek adhaesie te willen betuigen.

— BEVESTIGING EN INTREDE DS P. LOK. Nadat Ds G. Ph. Pieffers op Zondag 20 Juli in de kerk van Bussum-Naarden zijn afscheidspredikatie hield en 25 Aug. met zijn gezin van de gemeente (in gemeentevergadering bijeen) afscheid nam, om 27 Aug. naar Canada te vertrekken, mocht deze kerk Zondag j.l. reeds in Ds P. Lok, overgekomen van Stadskanaal, haar nieuwe herder en leraar ontvangen.

De bevestiging had plaats in de morgendienst door Ds P. van Gurp va, n Meppel. Deze had tot tekst Psalm 46. Uit deze Psalm blijkt, aldus de bevestiger: de kerk mag zeker wonen in de gemeenschap met de Here. Deze gemeenschap wordt geschonken vanwege Christus' verzoening; wordt bestendigd door Christus' verhoging en wordt voleindigd door Christus' wederkomst.

In de avonddienst deed Ds Lok zijn intrede, Gods Woord bedienende naar Zefanja 3 : 12: „Maar Ik zal in het mid­ den van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des Heren betrouwen." De prediking van Ds Lok handelde over: het goede werk des Heren van Zijn kerkbewaring in crisistijd: a. in waar geloof; b. naar de wet Gods; c. alleen Hem ter ere.

Na beëindiging van de dienst sprak br L. J. Bareman, praeses van de kerkeraad, zijn dankbaarheid uit, dat God het beroeplngswerk zó heeft willen zegenen, dat de kerk feitelijk met vacant is geweest. Hij kon Ds Lok verzekeren, dat de gemeente zich gaarne aan zijn vermaning en onderwijzing zal onderwerpen. Op zijn verzoek werd gezongen van de Morgenzang de verzen 3 en 6. In antwoord op deze toespraak verklaarde Ds Lok zeer verheugd te zijn met deze dag en met dit uur. Hij sprak de wens uit alles te kunnen en te mogen doen wat God te doen geeft om Zijn gemeente aan deze plaats te bouwen en haar te stellen tot lof voor Zijn Naam.

Hij hoopte hier te verkeren als een gezant van Christus en als een broeder onder de broeders en zusters. Wel zag hij zijn taak als moeilijk, doch ook als heerlijk en vertrouwde met de kerkeraadsleden hartelijk te kunnen samenwerken.

Aanwezig waren o.m. afgevaardigden van genabuurde kerken, van de Chr. Geref. Kerk te Bussum, benevens de burgemeester, twee wetlioudes en de gemeente-secretaris.

— VERTREK DS G. PH. PIEFFERS NAAR CANADA. Maandagavond 25 Augustus nam Ds Pieffers en zijn gezin afscheid van de Gemeente te Bussum. In een gezellig samenzijn werd het woord gevoerd door een zuster en enkele broeders uit de Gemeente, die alle hun dank betuigden voor hetgeen Ds Pieffers voor de Kerk van Bussum heeft mogen verrichten. Nauwe' banden waren gelegd en al was er, zoals bij elk afscheid, wel iets weemoedigs, overheersend was de dankbaarheid voor het ontvangene in Ds Pieffers en zijn gezin en de bereidheid hem af te staan voor het zo nodige werk in de Kerk te Lethbridge.

Woensdag 27 Juli is het gezin, waartoe ook de vader van Ds Pieffers behoort, per vliegtuig naar Canada vertrokken. Vanaf Montreal zou naar Lethbridge worden gereisd, waar men a.s. Zaterdag 30 Augustus hoopte aan te komen.

Verschillende Gemeenteleden uit Bussum en' andere relaties waren op het vliegveld aanwezig om afscheid te nemen. Ook waren aanwezig Drs Doekes van Hilversum en een tweetal bestuursleden van de Gereformeerde Stichting tot bijstand van Emigranten en Geëmigreerden, die hadden medegewerkt om de emigratie-voorbereidingen vlot te doen verlopen.

Daar het voor deze reis bestemde vliegtuig niet beschikbaar was kon het vertrek niet om 1 uur plaats vinden, zoals de bedoeling was. Er moest eerst een gecharterd vliegtuig uit IJsland komen, dat tegen de middag arriveerde. Om 5.15 vertrok het emigrantenvliegtuig met 70 passagiers. De Gemeente te Lethbridge, die zich zoveel opoffering getroostte voor haar eigen predikant, ziet met veel verlangen zijn komst tegemoet. Woensdag j.l. is de Gemeente begonnen met het bouwen van de nieuwe Pastorie aan de Highway te Coaldale. Stelle de Here ook deze vijfde predikant bij de Canadian Reformed Churches tot rijke zegen.

— BEVESTIGING EN INTREDE DS L. SELLES TE CHATHAM. Ds Loopstra bedlende het Woord des Heren ter inleiding op de bevestiging van Ds Selles uit 2 Thess. 2 : 13—17.

In deze inleiding werd gewezen op het bizonder accent, dat de blijdschap over de vervulling ener vacature hier in Canada en speciaal ook nog weer in Chatham, in verband met de geschiedenis van deze jonge gemeente, heeft. Maar eveneens op het gevaar dat in die bizondere omstandigheden het allesbeheersende, dat het Evangelie van de Here Jezus Christus nog meer en voller zijn loop krljge, nu en in heel de ambtsbediening van Ds Selles niet in het middelpunt zou staan.

Ds Loopstra ontwikkelde uit de tekst drie gedachten: 1. De dankzegging over de rijkdom der gemeente door het Evangelie; 2. De opwekking tot de gehoorzaamheid der gemeente aan het Evangelie; 3. De voorbede om versterking der gemeente naar het Evangelie.

In de middagdienst deed Ds Selles zijn intrede.

Nadat aan een vijftal kinderen der gemeente de doop was bediend, wees Ds Selles in de inleiding op zijn prediking op de grote dingen, die de Here in het midden der gemeente in haar saamvergadering en schenking van een eigen Dienaar des Woords heeft gedaan, en de blijdschap die daarom vandaag mag gevonden worden.

We moeten echter niet alleen eens feest hebbeu, maar ook houden naar het apostolisch bevel. En zal dat gaan? Bederver van Gods feest is de mens van den beginne geweest, en het zal nu niet anders zijn, tenzij dienaren en gemeente staan in de rechte verhouding tot God en elkaar, zoals Paulus daarvan spreekt in 1 Cor. 3:9: , , Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij". Dit woord spreekt van: De van God gegeven plaats van dienaren en gemeente, en toont: beider afhankelijkheid van de HERE; beider roeping voor de HERE; beider rijkdom in de HERE.

Nadat br Koster als voorzitter van de kerkeraad de dankbaarheid en blijdschap der gemeente had vertolkt en Ds Loopstra als consulent en namens de classis Oost van de arbeid in breder verband had gewaagd, sprak Ds Selles nog enkele woorden, waarin hij dank bracht voor alle goeds dat hij met zijn gezin tot hiertoe had mogen ondervinden en de hulp en steun van kerkeraad en gemeente inriep voor de arbeid, die de Here hem in Canada op de schouders had gelegd.

Samen mocht gezongen:

't Is Isrels God, Die krachten geeft. Van Wien het volk zijn sterkte heeft, Looft God, elk moet Hem vrezen.

— RADIOKERKDIENST. Op Zondag 7 Sept. wordt via de N.C.R.V. een kerkdienst uitgezonden van de Geref. Kerk van Capelle aan den IJssel, 's avonds om 5 uur in het gebouw Bermweg 332. Voorganger is ds W. Boessenkool, aldaar. Hier volgt de orde van de dienst: 1. Votum en zegengroet. 2. Zingen: Ps. 52 : 5, 6. 3. Belijdenis des geloofs. 4. Zingen: Ps. 52 : 7. 5. Schriftlezing: Lucas 16 : 1—14. 6. Lezing van de tekst: Zondag 42 van de Heidelb. Cat. 7. Gebed. 8. Zingen: Ps. 37 : 2, 3. 9. Prediking over Zondag 42. 10. Dankgebed na de prediking. 11, Zingen: Ps. 63 : 5a, 2b. 12. Zegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 september 1952

De Reformatie | 8 Pagina's