GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele berichten uit de Ned.  Geref. kerken.

Bekijk het origineel

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

5 minuten leestijd

Zondag 6 Sept. was voor de kerk van Klundert een ware feestdag. Het nieuwe orgel uit de fabriek der heeren L. van Dam en Zonen te Leeuwarden, werd voor het eerst in gebruik genomen.

Naar aanleiding van 2 Kron. 30 en 31:1 bepaalde onze leeraar de gemeente er bij, dat alleen ware feestvreugde bestaat, waar men leeft en handelt naar den eisch van Gods Woord.

Het orgel, schoon en vol van toon, voldoet geheel aan de verwachting, en strekt zoowel de fabrikanten als onzen schilder, J. L. Burgers, tot eer, en mag een waar sieraad in ons kerkgebouw genoemd worden.

Hiermede is de bouw onzer kerk geheel voltooid. De Heere alleen voor alles de eer.

Namens den kerkeraad A. C. VAN DRIMMELEN, scriba.

Kort verslag der buitengewone vergadering der classis Haarlem-Alkmaar, gehouden te Zaandam op T September 1891.

^s. Langhout opent deze vergadering.

Nadat gezongen is Ps. 105 : 4 leest ZEerw. Ef. 4:1 — 16 en gaat voor in het gebed. Daarna maakt hij met ingenomenheid melding van de pas vernomen berichten, dat de Synode der Chr. Geref. kerk, vergaderd te Leeuwarden, met algemeene stemmen een gunstig eindbesluit genomen heeft in zake de vereeniging met de Ned. Geref. kerken.

Hierna ontvangt Ds. Wijers naar toerbeurt het praesidium, die, oijder goedkeuring der vergadering. Ds. Wijmenga tot assessor en br. Boeijenga tot scriba benoemt.

De actuarius leest de notulen der vorige vergadering die, na een paar rectificatiën, worden goedgekeurd.

De commissie tot het nazien der credentiebrieven, zijnde Ds. Den Hengst en br. Brederveld, rapporteert dat 16 kerken door 28 afgevaardigden vertegenwoordigd zijn, waaronder 2 diakenen. Nog 3 bbr. kerkeraadsleden, i uit Alkmaar en 2 uit Zaandam, wonen de vergadering bij.

Aangaande de zaak van Alkmaar, rakende het 4de gebod, die in de vorige vergadering ter tafel was geweest, is een schrijven ingekomen vaa br. Wolzak, ouderling, en idem van den kerkeraad aldaar, houdende verzoek, dat de classis eene commissie benoeme tot een grondig onderzoek. Daartoe wordt door de classis besloten en tot commissieleden benoemd Ds. Wijmenga en de bbr. Vermeulen en Groot.

De kerk van Haarlem vraagt bij ingekomen schrijven voorziening in den dienst des Woords op 9 Sept., wanneer D. V. haar dienaar ter Synode gedeputeerd zal zijn. Deze voorziening wordt aan Ds. Wijmenga opgedragen, die haar voorwaardelijk op zich neemt. Ingeval hij verhinderd wordt, zal Ds. Wijers dezen dienst vervullen.

Op voorstel van br. Vermeulen wordt besloten een dankbetuiging te zenden aan de classis Amsterdam c. a. voor de hulp, die zij sinds het begin der laatste Reformatie aan de kerken in deze classis bewezen heeft in de voorziening der vacaturebeurten.

^ De agenda der komende voorloopige Synode te 'sHage wordt, voor zoover die bekend is, gelezen en besproken, waardoor den gedeputeerden ter Synode het gevoelen der classis over sommige punten bekend wordt.

De voormiddagvergadering wordt met dankzegging gesloten door Ds. Den Hengst.

Na een halfuur pauze heropent de praeses de vergadering, die voornamelijk gewijd wordt aan de examinatie van den heer predikant bij eene kerk van min vaste formatie. De WelEerw. heeren Ds. Klaarhamer en Ds. Sikkel zijn als Deputaten der Synode tegenwoordig.

Nadat de examinandus binnengelaten is, gaat Ds. Wijmenga voor in het gebed.

Eerst heeft de examinandus een korten tijd te spreken over een woord der H. Schrift; hij doet dit naar aanleiding van Jes. 43 : ib.

Daarna wordt hij onderzocht in de exegese door Ds. Langhout: . Test. Gen. 16 het ie ged. en N. Test. Coll. 3 : 12; in de Christelijke geloofsleer en de kennis der H, Schrift, door Ds. Den Hengst, en in het kerkrecht en de kerkgeschiedenis door Ds. Wijmenga. Door heeren Deputaten der Synode werden na ieder gedeelte enkele vragen gedaan.

Na dit onderzoek was men eenparig van oordeel, dat de examinandus niet tot de bediening des Woords in de Ned. Geref. kerken kan worden toegelaten.

De kerkeraad van Haarlem vraagt hoe hij moet handelen met iemand, die in het duplicaat lidmatenboek wenscht te worden ingegeschreven, doch wiens handel en wandel niet is overeenkomstig Gods Woord en belijdenisschriften. De classis oordeelt dat hij attestatie moet vertoonen en dat de kerkeraad het recht heeft de attestatie al dan niet te accepteeren.

Het verzoek van de kerk te Beverwijk, dat Ds. Langhout weer haar consulent worde, omdat de ligging der kerken dat wenschelijk maakt, wordt haar toegestaan.

De volgende vergadering zal D.V, plaats hebben te Haarlem op Dinsdag 8 December.

De praeses sluit de vergadering met dankzegging.

J. BOEIJENGA, Scriba,

Voortgezette classis der Ned. Geref kerken uit Noord-Brabant en Limburg.

De praeses opent om 9.30 met gebed en voorlezing van Johannes 17. Eene kerk is niet vertegenwoordigd, de andere zeer weinig. In het geheel zijn er tien afgevaardigden met keurstemmen en als adviseurs Ds A. van Veelo en Ds. F. H. J. Smith.

De permanente besluiten worden voorgelezen en behandeld; vervolgens de 8 onafgedane rapporten, voorts de verbeterde redactie (en de memorie van tóelichting) der voorstellen ter Voorloopige Synode, en de Credentiebrief derwaarts.

Een aangehouden voorstel wordt ingetrokken en het agendum der V. S. punt voor punt behandeld.

In recht liefelijlce, broederlijke, en belangrijke gecombineerde vergadering met de Classis Dordrecht, worden eenige uren gewijd aan de behandeling der besluiten van de Synode der Chr. Geref. kerk inzake de vereeniging (naar het verslag in de Bazuin)

In afzonderlijke zitting wordt het genomen besluit bevestigd om geen besliste instructiebrief te geven in deze; en voorts nog eens nadrukkelijk het besluit der gecombineerde vergadering den afgevaardigden op het hart gebonden.

De verrekeningsgetallen der classicale kosten zijn tot vaste percentage vervormd; en daarnaar geschieden de verrekeningen alsnu.

Deputaten voor den a.s. classicalen zendingsdag hebben in November tijd en plaats der a.s. classe aan te geven. Moerdijk zorge voor agendum en oproeping.

Van de lezing der korte notulen wordt vrijstelling verleend en de vergadering om 4.30 met dankgebed gesloten.

J. H. FERINGA, Class.-corr.

Klundcrt, 7 Sept. 1891.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de Ned.  Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1891

De Heraut | 4 Pagina's