GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Geref. Gymnasium te Zetten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geref. Gymnasium te Zetten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Men verzoekt ons de opname van het volgende :

In den laatsten tijd is de aandacht van het Christelijk publiek in Nederland zeer gevestigd op het Geref. Gymnasium te Amsterdam. Volgens ons verdient het Gymnasium zeer de aanbeveling, die het van onderscheidene zijden kreeg.

Nu sprak onlangs Dr. Wagenaar als zijn vermoeden uit, dat het Amsterdamsch Gymnasium ten koste van dat van Zetten bloeit. Of dit aldus ? V, kunnen wij niet beoordeelen, wèl weten wij dat dit niet aldus behoeft te zijn.

Wanneer alle ouders, die hunne kinderen thans een Staats-of gemeentelijk gymnasium laten bezoeken en niet in of rondom Amsterdam wonen, ons hunne zonen zonden, we zouden het Gymnasiaal gebouw te Zetten moeten verbouwen, omdat het dan, hoe ruim ook, te hiein zijn zou. Edoch niet alle ouders hunnen er toe besluiten, om hunne kinderen ons te geven vanwege de kosten. Daarom kunnen we alleen verwachten, dat die ouders ons hunne zonen toevertrouwen, die redelijk gegoed zijn.

Niet dat de kosten van de opleiding te Zetten zoo hoog zijn; kost-en leergeld bedraagt te zamen slechts ƒ 500, dat is de helft van hetgeen er op een deftige kostschool berekend wordt. '\Vanneer men nu in aanmerking neemt dat elk leerling ons alleen aan onderwijs ± ƒ 300 kost, zal men moeten toestemmen, dat voor kost en inwoning al zeer weinig in rekening gebracht wordt. Het Zettensch Gymnasium kan dan ook niet bestaan, tenzij het door de contributiën van vele leden en begunstigers gesteund worde.

Maar is het onderwijs er wel voldoende, zal men vragen ?

Laat ons alleen wijzen op de resultaten van dit jaar.

Drie onïer leerlingen deden het staatsexamen in den Haag, tot toelating voor de studiën aan de staatsuniversiteiten, en slaagden alle drie.

Drie jongelieden verlieten het Gymnasium, die in de 5de klasse waren geweest. Zij deden alle drie aan een Staatsgymnasium admissieexamen voor de zesde of hoogste klasse, één aan dat van Arnhem, één aan dat van Tiel en één aan dat van Nijmegen, en zij werden alle drie tot de hoogste klasse toegelaten. Dit bewijst toch dat ons Gymnasium niet op een lager peil staat dan andere Gymnasia.

Twee leerlingen verlieten ons die de 4de klasse hadden afgeloopen en deden examen voor de 4de klasse van de Theologische School te Kampen en werden beide toegelaten. Dus ook zij, die hunne zonen later in Kampen willen laten studeeren, behoeven er niet tegen op te zien om hunne zonen voor de letterkundige opleiding naar ons Gymnasium te zenden. l5e studie tot voorbereiding van het herder-en leeraarsambt duurt dan negen jaren.

Zetten is gelegen in een gezonde streek; voor voeding enz. wordt goede zorg gedragen; wij noodigen belangstellenden ten zeerste uit, zich daarvan te komen overtuigen door een persoonlijk bezoek. Wij durven hopen, dat zij, die te Zetten een onderzoek in loco instellen, de zorgen van het Curatorium voor ons Gymnasium, bestaande uit de heeren Prof. Dr. A. H. de Hartog, president. Prof. Mr. D. P. D. Fabius, secretaris, Jhr. Mr. H. M. J. van Asch van Wijck, penningmeester. Prof. Dr. H. Bavinck, Dr. S. R. Hermanides, Dr. A. J. W. Monnik en Mr. S. P. A. Graaf van Limburg Stirum, zullen prijzen.

Het pleit - dunkt ons voor het verblijf alhier dat de meeste jongelieden, die hier hunne Gymnasiale opleiding genoten, later gaarne eens terugkomen om dan aan leeraars en regent te kennen te geven, dat zij hunne aangenaamste jaren op het Gymnasium te Zetten hebben doorgebracht.

Ieder belijder van den Christus zal het ons toestemmen, dat niet alleen op het terrein van het lager onderwijs Christus als Koning moet heerschen, maar ook op dat van het hooger ondenvijs, en dus ook, ja vooral, op dat van het voorbereidend universitair onderwijs. Dit heeft Prof. Woltjer goed ingezien en daarom stichtte hij het Geref. Gymnasium te Amsterdam. Dit had Ds. Van Lingen lang te voren ingezien en daarom richtte hij het Gymnasium te Zetten op. Beide inrichtingen staan daar als een protest tegen het ongeloof, dat de wortel is waarop de Staatsgymnasia groeien.

Ach, als het werd ingezien hoe gevaarlijk en in tegenspraak met Gods Woord het is, wanneer men zijne kinderen, die toch in 's Heeren drievi'erf heiligen naam gedoopt zijn, van een onderwijs laat gebruik maken, dat in tegenspraak is met de Geref. belijdenis, een onderwijs dat zulk een onberekenbaren invloed kan uitoefenen op het volgend leven, dan zou men er niet aan durven denken om zijne zonen ter opleiding gedurende minstens zes jaren toe te vertrouwen aan een inrichting waar geen rekening gehouden wordt met Gods Woord. Men bedenke toch dat onze jongelieden van 12—20 jaren het meest vatbaar zijn voor indrukken.

Zetten heeft zooveel voor. In het dorp heeft men geen cafe's, noch andere gelegenheid tot uitspatting.

Het is een eenvoudig landelijk dorp met eene schoone omgeving. Wat het gebouw en de verpleging aangaat, men kome en zie. Er is leiding en toezicht bij de studie, ook in huis. De regent zoekt de jongelieden aan zijne zorgen toevertrouwd, te leiden naar Gods Woord.

Men late het Zettensch Gymnasium niet kwijnen door gebrek aan leerlingen. Het is gebleken, dat ons Gymnasium voor de Staatsgymnasia niet behoeft onder te doen.

Zij, die ons geen zoon kunnen zenden, kunnen ons zeer steunen door middel van bijdragen. Men is lid van van de vereeniging waarvan het Zettensch Gymnasium uitgaat, wanneer . men de Geref. beginselen belijdt en 'sjaars ƒ 5 bijdraagt. Wil men minder geven, dan kan men dit als begunstiger doen. De Heere neige veler hart om ons te steunen.

W. F. A. WINCKEL.

Regent van het Geref. Gymnasium te Zetten.

P.S. Ten allen tijde kunnen leerlingen op ons Gymnasium worden aangenomen, indien zij door het afleggen van een examen blijken geven, dat zij in kennis gelijk staan met hen, die de klasse vormen, waarin zij begeeren geplaatst te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Geref. Gymnasium te Zetten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's