GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

België.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

België.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uit België ontvingen we een schrijvea, de vraag opwerpende, of onze Vrienden der Waarheid, nu ze voor hun Evangelisten hier te lande den arbeid zien afloopen, hun terrein van werkzaamheid niet ia België zouden kimnen kiezen. Het schrijven luidt aldus:

Antwerpen., 18 Mei 1897,

Den WelEerw. Zeer Gel. Heer DR. A. KUYPER.

Mijnheer de Redacteur!

Het artikel sTrouwe broeders'' in het laatste nummer van de £"«^0^; trok zeer mijne aandacht, en wel bijzonder het feit, dat, alhoewel deze broeders nog wel arbeiden tot uitbreiding der Gereformeerde waarheid, toch hun werk voor een groot deel gedaan was, toen in vele dorpen de Gereformeerde kerk geïnstitueerd werd.

Onwillekeurig kwam de gedachte bij mij op: »Ware het niet wenschehjk, dat de Vereeniging van de Vrienden der Waarheid eens aan ons geestelijk en kerkelijk arm België dacht en b.v. een of meer dezer broeders uitzond, om de zuivere Gereformeerde waarheid weer in onze gewesten te komen verbreiden, alwaar ze eenmaal, ten tijde der Hervorming in de XVI eeuw, zoo heerlijk blonk en waaraan Noord-Nederland zooveel te danken heeft? "

Was toch de stad mijner inwoning niet de plaats, waar de eerste martelaren hunne belijdenis met hun bloed bezegelden? Is Noord-Nc derland niet gehouden, om Vlaamsch-België (met het oog op de Zending) voor een deel van 's Heeren wijngaard te beschouwen ?

Vs. zou niet genoeg het schrijven van mijn vriend Mulder in het jongste nummer der Zuider Kerkbode aan de lezers van uw geëerd blad kunnen aanbevelen, en wel naar aanleiding van het stukje getiteld: sKerk op Zee". Wat is hier in onze stad niet veel te airbeiden, niet alleen onder de schippers, maar tevens onder de talrijke verwaarloosde Protestantsche bevolking I Wel is waar, er is reeds veel gedaan, niet alleen door de Classe Klundert, maar door vele broeders predikanten van elders, maar op dit oogenbhk is er schreiende behoefte aan een geschikt lokaal, om ons begonnen werk voort te zetten, niet alleen voor de godsdienstoefening, maar ook voor Zondagsschool en Catechisatie, welke wegens slechte lokaliteit niet vooruit kvmnen gaan. En wijl we nu hier nog zoo klein in getal^zijn en ons de stoffelijke middelen ontbreken '(niet vele edelen en rijken past ook ons), zoo wenschte ik, dat door U hierover eens in de Heraut geschreven werd, ten einde den belangstellenden lezer een weinig op de hoogte te brengen van onzen toestand en niet minder om ons te willen gedenken in den gebede; de beurs kan dan ook niet gesloten blijven, meen ik.

Onze geachte en zeer ijverige consulent. Ds. Feringa van Klundert, zal wel bereid zijn, om alle verdere informaties betreffende ons werk alhier te verschaffen.

Ik zou U, Zeer Eerwaarde heer, hiervoor zeer dankbaar zijn en verder des Heeren zegen op uw werk verwachtende, noem ik mij met Heilbede en Hoogachting

Uw dw. Dienaar W. RoozE.

Er is veel in dit denkbeeld dat we gaarne ondersteunen. Metterdaad vertoeft veel van ons volk gedurig in Antwerpen, en ook, langs de binnenwateren aangekomen, in Gent en Brugge, en het denkbeeld is volstrekt niet te verwerpen, dat hier een degelijk arbeidsveld voor meer dan één Evangelist schuilen kan.

Maar dat is alleen denkbaar, zoo de broederen in den lande beginnen met de Vrienden der Waarheid krachtdadig geldedelijk te steunen.

Immers het spreekt vanzelf, dat zulk een missie veel, veel geld zou kosten, ook al plaatste men haar, wat wenschelijk en naar eisch zou zijn, onder de leiding vaa den kerkeraad van Antwerpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

België.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's