GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Almkerk.

De vergadering der classis Almkerk zal D.V. gehouden worden. Donderdag ig Maart, 's morgens 9 uur te Nieuwendijk.

Stukken voor het agendum worden ingewacht vóór I Maart a.s.

De Kerkeraad der roepende kerk Andel:

Ds. H. L. BOTH, praeses.

J. VERSTEEG, scriba.

Andel, 19 Febr. 1908.

Korte notulen van de vergadering der Classis Gorinchem, gehouden te Gorinchem, den 6en Februari 1908.

1. Ds. K. J. Kapteijn opent op de gebruikelijke wijze de vergadering.

2. De Kerken der Classis zijn wettig vertegenwoordigd.

3. Moderamen: Ds, K. J. Kapteijn, praeses; Ds. G. Verrij, scriba; Ds. J. E. Reijenga, assessor.

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

5. De praeses spreekt een hartelijk welkomstwoord tot Ds. C. Lindeboom, die als beroepen predikant van Gorinchem de vergadering bijwoont.

6. Voorlezing van het ingekomen schrijven van. de Hoogleeraren in de Theologie aan de Vrije Universiteit, wier advies was gevraagd inzake den Zondagsarbeid op de zuivelboerderijen in 't algemeen, en dien op de zuivel fabriek te Giessen-Nieuwkerk in 't bijzonder. De behandeling der desbetreffende sabbathskwestie wordt uitgesteld tot de volgende classisvergadering, als ook het advies van de Hoogleeraren van Kampen is ingekomen, wier oordeel in deze zaak tegelijkertijd was gevraagd.

7. Onderzoek naar art. 41 K. O. Ds. Verrij deelt tot blijdschap der classis mede, da de kerkeraden van Giessen-Oudekerk en Giessen-Nieuwkerk, vergaderd met de manslidmatea van beide Kerken, met verrassende eenstemmigheid besloten hebben uitvoering te geven aan het reeds in Maart 1906 gevallen besluit vanineensmelting, toen reeds door de classis geappro beerd, en dat de ofRciecle stukken daarvoor reeds zijn verzonden aan H. M. de Koningin en de Burgemeesters van Giessendam en Giessen-Nieuwkerk, De naam der ineengesmolten kerk is nu: „De Gereformeerde Kerk van Giessen-Oudekerk-Giessen-Nieuwkerk", adres: Ds. G. Verrij, te Giessen-Oudekerk.

Advies wordt gegeven in twee doopskwesties.

8. Rapport van deputaten tot approbatie van beroepsbrieven.

9. Behandeling van de kwestie van de bijdragen voor de kas van Hulpbeh. kerken.

Gorinchem onderhoudt eigen emeritus-Dienst, draagt niet bij voor de Hulpbeh. kerken, Giess'endam A heeft noodig / iioo, Vianen / 550, Hardinxveld / 100, Asperen / 100, tezamen / 1850. Giesendam A betaalt daarvan / 320, Vianen / 100, tezamen / 450, büjft door de classe op te brengen / 1400. Met aïgemeene stemmen wordt aangenomen het voorstel, dat de betrokken kerken, met steun der classis, uit de Prov. kas zullen aanvragen de som van / 75°-

10. De classis wi; st de kerk van Gorinchem aan tot het nemen van voorbereidende maatregelen voor de aanstaande Particuliere Synode, welke te Gorinchem zal vergaderen.

l1. Regeling der vacatuurbeurten: Vianen: Ds. Bouwman en Ds. Verrij; Lsksmond: Ds Kapteij en Ds. Hulsteijn; Asperen: Ds. Kapteijn en Ds. Reijenga; Noordeloos: Ds. v. d. Vlies en Ds. van Dieren.

12. De kerken van Gorinchem en Leerdam worden aangewezen tot approbatie van be­ roepingen.

13. In de commissie tot revisie van 't percentage voor de kas voor Hulpbeh. kerken •, vorden gekozen Ds. Reijenga, Ds. van Diemen en Br. den Besten te Noordeloos.

14. De vergadering wordt met dankzegging gesloten.

Namens de classis voornoemd, G. VERRIJ h. t. Scriba.

Kort verslag der Vergadering van de Classis Klundert te Klundert op II Febr. 1908.

Bij afwezigheid van den praeses naar toerbeurt opent Ds. Warner de vergadeiing op de gebruikelijke wijze. Wijl ook de aangewezen assessor afwezig is, wordt den opvolgenden Dien, des W. het praesidium opgedragen en het Moderamen aldus samengesteld: Ds. Zwiers, praeses. Ds. Warner, scriba, Ds. Goris, assessor.

Wisseling der beurten kan met het oog op de orde, bij classikale regeling gesteld, niet plaats hebben.

Alle kerken zijn v/ettig vertegenwoordigd, behalve ééae kerk, aan welker afgevaardigden bij afwezigheid van den lastbrief op hun woord wordt zitting verleend.

Ook wordt aan een br. diaken uit een der kerken, de reden gehoord (plotseling opgekomen verhindering der ouderlingen) zitting met keurstem verleend.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en vastgesteld.

Van de rapporten wordt inzonderheid het jaarrapport van den Quaestor met dank gehoord; van een enkele kerk waren de collecten achteruitgegaan. Over 't geheel was meer gecollecteerd. De rekening wordt nagezien door de BB. Lanting en L. Knook.

Ook omtrent den Evangelisatiearbeid worden enkele mededeelingen gedaan en een vraag gesteld, die aan de vergadering van Deputaten zal overgebracht worden.

Verrekeningen met den Quaestor hebben inmiddels plaats.

Een bezwaarschrift uit de kerk van K. wordt behandeld. De Classis verwijst, met eenige opmerkingen, naar een in dergelijke zaak reeds vroeger gegeven advies der Classis en deelt de bezwaren niet. Adressant heeft reeds te kennen gegeven, in dit geval zich op de meerdere vergaderingen te willen brengen.

In zake een bezwaarschrift uit de kerk van M. wordt een drietal deputaten benoemd om plaatselijk deze zaak te onderzoeken en zoo mogelijk te beëindigen.

Bij de regeling der vacatuurbeurten wordt na korte bespreking een voorstel tot vermindering door de afgevaardigden teruggenomen.

Bij de rondvraag naar art. 41 D. K. O. wordt aan een kerk advies gegeven. Moerdijk verkrijgt weder den driemaandelijkschen steun.

Voor de e.k. vergadering is Willemstad roepende kerk. 'Die vergadering zal gehouden worden D. V. op 12 Mei te 9I/2 uur te Breda.

Na den assessor te hebben verzocht in dankgebed voor te gaan; sluit de Praeses deze vergadering.

Namens en op last der Classis,

L. G. GORIS, h. t. Assessor.

Zevenbergen, 12 Febr. 1908.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's