GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. De Synode der Duitsche Broedergemeente.

Toen schrijver dezes eenige weken geleden te Zeist een zendingssamenkomst bijwoonde, hoorde hij daar met veel genoegen den heer Weisz mede het woord voeren. Deze merkte daaibij op, dat toen op het laatst van de 18e eeuw het rationalisme de kerken verwoestte, de Broedergemeente daardoor niet werd aan-' getast. De geachte spreker meende dit feit te! moeten verklaren uit den ijver die den Broedergemeente bij de aigemeene inzinking der kerken ontwikkelde in de zending onder de Heidenen; door baar arbeid om het Evangelie te verkondigen, was zij onaantastbaar geweest voor de propaganda van het ongeloof.

Dit is echter zoo niet gebleven. Sedert eenigen tijd doorleeft de Broedergemeente een crisis, die veroorzaakt is doordat het is gebleken, dat de moderne Schrittcritiek ook in haar boezem is doorgedrongen. Eenige jaren geleden brak reeds een storm los, die echter bezworen werd. Maar dit jaar is er nieuwe beroering door dezelfde oorzaak ontstaan, hetgeen aan het licht kwam op de laatste Synode die door de BroedergemeiUte gehouden werd.

Aanleiding tot de beroering was een artikel het vorige jaar in het „Gemeinschaftsblatt" Berea verschenen, waarin de aanklacht voor kwam, dat de Broedergemeente en hare Theologie van het geloof der vaderen afgevallen was en zich aan de liberale Theologie, die de Schrift verwoest, had overgeleverd. Dit oordeel rustte op het feit, dat de toenmalige director van het Theologisch Seminarium Kölbing een boek schreef met den titel: „De geestelijke inwerking van den persoon van Jezus op Paulus." Door dit artikel in Berea werden verschillende voorstellen aan de Synode der Broedergemeente gedaan, waarbij men eischte, dat het Theologisch Seminarium in zijn tegenwoordigen vorm zou opgeheven worden en dat de predikanten be hoorden verplicht te zijn, zich aan de belijdenis der gemeente te houden. Daardoor werden de handelingen der Synode van groot gewicht; de voor-en tegenstanders der hedendaagsche Schriftcritiek spraken zich op die vergadering onomwonden uit.

De tegenwoordige leider van het Seminarium, de Roy, verklaarde: „Wij hebben eene andere methode van Sctiriftonderzoek. De Schrift zelve stelt ons een groot aantal vragen, die vroeger onbekend waren. En dit onderzoek strekt zich ook uit over de afzonderlijke artikelen der geloofsleer. Ook deze moeten het zich laten welgevallen, dat de Theoloog ze steeds opnieuw toetst aan den maatstaf der Heilige Schrift en aan de Christelijke ervaring. Uit de verschillende opstandingsberichten der Sch ift spruit ook de historische onzekerheid omtrent het „hoe? " van de opstanding des Heeren voort; op grond van de bronnen kan voor de Godgeleerden het ledige graf des Heeren tot een open vtaa stuk worden."

Daartegen deden gemeenteleden de klacht hooren, ' dat op die manier hun geloof van zijn vasten grond werd beroofd.. „In welk een vreeseiijken. nood moet de meiisch komen, wanneer hij verneemt, dat uit «ijn Bijbel de opstanding des Heeren gestreken wordt." „Ontneemt ons het geloof niei, dat wij van kindsbeen af in ons opgenomen hebben." , , Ik wil bij het geloof blijven, dat mijne zalige ouders gehad hebben, waardoor zij van vele zwarigheden werden verlost en waardoor hun een zalig eind bereid is." Ook predikanten spraken het uit, dat de gemeente objectieve, vaste grondslagen noodig heeft; de moderne Theologie loste alles in een bodemloos subjectivisme op.

Op de bede der ouderen aan de jongeren : „Wij hebben u lief, wij waardeeren u; kunt gij ons de hand niet reiken, kunt gij niet een zwenking maken? " antwoordden de laatsten: „Wij kunnen niets tegen de waarheid en het geweten." „Het is ons uiterst smartelijk. Maar wij kunnen onzen broederen deze smart niet sparen. Wij kunnen niets tegen de leiding Gods.". „Wij koesteren de overtuiging, dat onze verhouding tot de Heilige Schrift niet enkel velen tot onrust, maar ook onze gemeente tot zegen zijn kan."

Toch kwam het niet tot een breuk tusschen de twee partijen; men v/ilde het ook niet daartoe laten komen. Het maakte indruk, dat de jongeren betuigden, dat zij dezelfde ervaring van zonde en genade hadden als hunne vaderen, dat hun de Bijbel door hunne methode slechts .te liever geworden was, terwijl men moest erkennen, dat juist die Godgeleerden, die in de Broedergemeente vertroiiwen genoten, openlijk er voor uitkomen, dat zij voor de historische behandeling der Schrift zijn.

Eenstemmig was men tenslotte van oordeel, dat men de boodschap van zonde en genade als hoofdzaak moest beschouwen. Men behoorde niet de vraag te stellen: „Wat dunkt u van den Christus? " maar: „Is Hij uw Heiland of niet? "

Een voorstel om het Theologisch Seminarie in zijn tegenwoordigen vorm op te heffen, en de studenten naar een convict bij een positief gezinde kerkelijke faculteit te verwijzen, werd met groote mieerderheid verworpen.

Ten slotte stelde men de volgende verklaring aan de, gemeente vast:

„Door verschillende voorstellen is de Synode van dit jaar genoodzaakt geweest, zich bezig te houdenv met de Theologie, die in ons Seminarium onderwezen wordt. Wij danken den Heerevan harte, dat deze besprekingen met groote openhartigheid en in liefde gevoerd werden. Daarbij is het echter Ojjenbaar geworden, dat in onze gemeente verschillende Theologische beschou­ wingen vertegenwoordigd zijn, over welke het op dit oogenblik niet mogelijk, is. tot overeenstemming te komen.

De Synode gevoelt de volle diepte van den nood die daardoor ontstaan is; zij werd er n» ernstige en grondige bespreking van overtuigd, dat afdoende hulp van fmenschelijke zijde op dit oogenblik niet te verkrijgen is. Zij is er bij dezen ernstigen toestand van overtuigd, dat alleen de hulp des Heeren uitkomst geven kan, en zij bidt daarom al onze broeders, die reeds terwijl wij aan het beraadslagen waren tot God gebeden hebben, , even hartelijk en dringend ook dezen nood voor den troon der genade te brengen en daarin niet te vertragen, opdat daaruit voor onze gemeenten geen schade, maar louter zegen geboren worde."

Omtrent de studie der aanstaande predikanten besloot men: „TDe Synode verklaart, dat er meer dan tot hiertoe voor behoort gezorgd te worden, dat onze jonge Theologen naast de tegenwoordig in Gnadenfeld vertegenwoordigde Theologische richting, ook andere Theologische richtingen en ook andere levende Christelijke kringen buiten de Broedergemeente grondig leeren kennen."

Er werd daarbij gedacht aan een kort bezoek aan eene Universiteit, aan praktischen arbeid bij de Stadszending, in het „Rauhe Hans", in de inrichtingen van von Bodelschwing.

Wij vinden dit verloop van de zaak bedroevend. De Broedergemeente heeft de fundamenteele vraag: „Wat dunkt u van den Christus ? " op zijde gezet en een andere vraag daarvoor in de plaats geschoven: „Is Hij uw Heiland of niet ? " Daardoor is de Broedergemeente van haar fundament afgegaan. Het is mogelijk dat men den Christus voor zijn Heiland houdt, wanneer Hij kwam om door zijn wandel te inspireeren tot een heilig leven. Wanneer men bedenkt, hoe gezegend de Broedergemeente in haar zending heeft gearbeid, dan is de vrees gewettigd, dat zij in de toekomst niet meer zal kunnen zijn wat zij in het verleden geweest is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1908

De Heraut | 4 Pagina's