GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Breukelen.

De keiken dezer classis worden opgeroepen tot de vergadering, die D.V. op Donderdag 24 Nov. 1910 zal gehouden worden (op gewonen tijd en plaats).

Punten voor het agendutn enz. worden vóór ro Nov. ingewacht bij den tweeden ondergeteekende.

Namens de roepende kerk van Kockengen:

R. VAN DIJL, praeses.

W, VEDER, consulent.

Breukelen, 25 Oct, 1910,

MIDDELBURG (C), Den i9en Oct, behaagde het den Heere, onzen beminden leeraar. Dr, L. H. Wagenaar, tot zich in zijne heerlijkheid op te nemen. Ruim r2 jareü mocht bij met volle toewijding dit deel zijner Kerke dienen.

Groot is voor ons het verlies, grooter voor hem de winst. Zijn gedachtenis zal onder ons in zegening blijven.

Voorloopig is het adres der kerk bij den scriba. Nieuwe Vlissingscheweg C 226, aanwien men verzocht wordt alle stukken te zenden.

Namens den kerkeraad van Middelburg C:

A, PUNT, scriba.

Korte notulen van de vergadering der classe Gorinchem, gehouden Woensdag 5 October 1910 te Gorinchem.

1. Opening door Ds. v. d. Vlies van Ottoland, als consulent van de keik van Langerak,

2. Aile kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

3. Het moderamen wordt geconstitueerd:

Ds. Verrij, praeses, Ds. Kapteijn, scriba. Ds. Reijenga, assessor.

4. De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

5. In behandeling komt een moeilijkheid gerezen in een der kerken van de classe. Aan die kerk wordt geadviseerd om met 2 genabuurde kerken te handelen in overeenstemming met art. 79 D. K,

6. De kerk van A, kan nog geen geldelijken steun ontvangen van de classe, om tot de beroeping van een Dienaar des Woords over te gaan,

7. De stukken van Ds. J. Stefifecs, beroepen predikant te Langerak, worden nagezien en in orde bevonden.

8. Rondvraag art. 4T D. K. De kerk van Noordeloos vraagt 3 classebeurten van de classe Dordrecht,

9. Benoemingen, Alle fungeerende deputaten worden herbenoemd,

10. De classe geeft hare blijdschap te kennen over het feit, dat Ds. Milo hersteld in zijne gemeente is terue-gekeerd, en ten 2e, dat Ds. Lindeboom heeft bedankt voor de roeping naar Katendrecht.

rr. Regeling vacature beurten. Asperen: D.D, Bouman, van Diemen, Lindeboom. Naordeloos: D.D. A, d. Vlies, Sceinhait, Reijenga. Hardirx veld: D.D. Kapteijn, Verrij.

12, De Voorzittei sluit. De as5es.sor eindigt met dankgebed.

Nanrens de cUssis, Ds, J, E, REIJENGA, Assessor h. t.

Kort verslag van de vergadering der classis Assen, 20 Sept, ipro,

r. Ds, Hangelbroek, praeses der vorige vergadering, opent deze. Hij laat zingen Ps. ir9:3, leest Ps, 48; en gaat voor in gebed,

2. Hij wenscht Ds. Groot Nibbelink geluk met de roeping naar De Wilp, en spreekt den wensch uit, dat genoemde broeder in de classis blijve. Ds. Groot Nibbelink dankt voor de hartelijke woorden, en zegt, dat zijn beslissing nog niet officieel bekend is, maar toch van dien aard is, dat hij voor deze roeping zal bedanken, wat door de classis met blijdschap wordt vernomen.

3. De crcdentialen worden nagezien en in orde bevonden. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

4. Voor deze vergadering worden aangewezen als praeses. Ds. Groot Nibbelink; als scriba, Ds. Zihn; als assessor. Ds, Hangelbroek en voor het persverslag Br, Koster.

5. Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeu.rd.

6. Ds. Smitt rapporteert omtrent den arbeid op Soemba. De arbeid aldaar breidt ïich voortdurend uit. Ds. Krijger van Oldemarkt nam het beroep van de kerk van Groningen voor den dienst op Soemba aan, en za! eerlang derwaarts vertrekken. Tevens zal worden uitgezien naar een onderwijskracht voor Soemba,

-7. Ds. Groot Nibbelink rapporteert omtrent den Evangelisatiearbeid in Drente het volgende : Te Havelte gaat de arbeid geregeld voort. Een broeder ouderling van Steenwijk stelde zich beschikbaar om er ook eenige preekbeurten te vervullen. Te Ruinen is het houten kerkgebouw in niet zeer goeden staat meer. Voor de restauratie er van, of voor den bouw van een steenen kerkgebouwtje — zoo noodig — hebben deputaten toezegging gedaan van eenige subsidie. Te Ide werd de Zondagsschoolarbeid geregel i voortgezet De bijbellezingen werden in de zomermaanden niet gehouden, In den a.s, wicter hoopt men daarmee weer een aanvang te maken. Te Langerak werd Br, Snoek benoemd, die er des Zondags voorgaat; doch wijl daar ook in de week dient gearbeid te worden, wendt men pogingen aan, er een woning voor genoemden Br. te bouwen, opdat de arbeid met kracht kunne worden voortgezet.

8, Omtrent de organisatie in de kerken der classis voor den arbeid der zending op Soemba, rapporteert Ds. Hangelbroek. In de zomermaanden kon daarvoor niet veel gedaan worden. Om echter de belangstelling levendig te houden, worden de kerken opgewekt in den a.s. winter sprekers voor de Zending te laten optreden. Voorts deelt hij mee, dat de classis Assen per jaar en per lid — hieronder ook de doopleden begrepen — 16 cent opbrengt. De verichillcnde kerken brengen op: Appelscha 6; Assen 15; Borger 17; Een 15I/3J Gasselternijveen 39; Haulerwijk 12; Norg 22I/2; Roden 18; Smilde A 12; Smilde B 3; Vries 9; en Zuidlaren 32 cent. Het boek over Soemba is in bewerking, doch vond eenige vertraging. Waarschijnlijk zal het omstreeks Januari a.s. verschijnen.

9. Door Br. Beekman wordt gerapporteerd omtrent denclassicalen Zendingsdag, iS Aug. j.l. in . het Laarwoud gehouden. Deze Zendingsdag mag goed geslaagd heeten. Er waren pl.m. 650 bezoekers. De collecte bij die gelegenheid voor de Zending op Soemba gehouden, bedroeg, met inbegrip van een gift a / 2.50, de som van / 47 97. Deputaten voor den cl. Zendingsdag worden gecontinueerd, en hun opgedragen tegen de volgende vergadering een begrooting te maken van de kosten voor een tweeden Zendingsdag, zoo de Heere wil, in 1911.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 oktober 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 oktober 1910

De Heraut | 4 Pagina's