GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Taalman voor Soemba.

De deputaten der 3 provinciën voor de zending op Soemba, brengen langs deteu weg ter kennis van belarsgstellenden, dat door genoemde lending geeoclit wordt een jongtuensch die het eindextmen van het gymnasium of het daarmee gelijkstaand staatsexamen heeft volbracht en lust gevoelt om aan de Leidsche universiteit zich verder te bekwamen tot doctor in de Oostersche letteren, ten einde ais zoodanig eenmaal naar Soemba te gaan en zich daar uitsluitend te wijden aan taalkundigen arbeid, lot steun voor de zending.

De kosten aan deze studie verbonden, worden gedragen door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, dat zich tevens bereid verklaard' heeft dezen „Missionair-Taalman" later in zijn dienst en voor zijne rekening te laten arbeiden.

In aanmerking kunnen alleen sij komen, die lid zijn vsn de Geref. Kerken in Nederland en attesten van goede gezondheid en van een goed levensgedrag kunnen overleggen.

Sallicitatiëa worden vdór i Aug. e.k, ingewacht bij den ondergeteekende, die tevens bereid is nadere inlichtingen te geven.

Namens deputaten voornoemd:

L> i, M, MEIJERING, scriba.

Wildervank, Juni 1913.

Kort verslag van de vergadering der Particuliere Synode van Noord- Brabant en Limburg, gehouden te 'sHcrtogenbosch 11 Juni 1913.

Art, I. De consulent der roepaade kerk van 's-Bosch, Ds. B'ummelkamp, opent de vergadering, laat zirigen Ps 121 : i en nadat bij naar aanleiding van Pjalm rzt een kort opeBÏDgswoord gesproken heeft, gaat hij voor in gebed.

Art. 2. De credentiebrieven worden nageiien en in orde bevonden. In het mode ramen worden gekozen: Ds. Brummelkamp voorzitter, Ds. Bosch assessor. Ds. Goris scriba I, Ds. de Jonge scriba II. De notulen worden gelezen en vastgesteld.

Art. 3. Van de ingekomen stukken, die worden voorgelezen, worden sommige voor kennisgeving aangenomen terwijl andere zullen worden beantwoord.

Art. 4. Verschillende uitgebrschte rapporten worden gelezen en goedgekeurd. Uitvoerig wordt stilgestaan bij dat der deputaten voor den Evangelisatiearbeid. Belangrijke voorstellen kwamen in verband daarmede ter tafel.

I. Wordt aan den penningmeester A. C. van Drimmelen, die tien j^ren lang de financieele belangen der Ëvangehsatle behartigd heeft, in lijn drukken arbeid toegevoegd een tweede penningmeester L. J. Schalekamp.

II. Aan de classes wordt ter beoordeeling gezonden het colportagewraagstuk,

III. Voortaan zal in brochurevorm eea overzicht van den Evangelisatiearbeid met j»rverslag worden gezonden aan alle kerken en belangstellenden.

IV. Van „Een onverefiende schuld" zal een derde druk ter perse worden gelegd.

V. Het contract met De Bode zal weder voor één jaar worden verlengd,

VI Zoo mogelijk zai een dienaar des Woords worden beroepen in Zuid-Limburg,

VII. In Heerlen, waar reeds grond gekocht werd, zal zoo spoedig mogelijk tot kerkbouw worden overgegaan.

VIII. Aan de kerk van Almkerk zal worden gevraagd optetreden als tweede kerk voor nieuwe-vermogens-rechtelijke verhoudingen,

IX. Deputaten zullen omzien naar goede copie voor tractaten bij den Ëvangelisitieatbsid.

X. Aan alle Geief. kerken zal vóór i Sept, een rondschrij ven verzonden worden, met dringend verzoek om steun vooral wegens de behoeften van Zuid-Limburg.

XI. Aan de classes Leiden en Middelburg zal een dankbetuiging worden gezonden voor de verleende hulp voor de bediening des Woords te Roosendaal, met verzoek om bestendiging van dit broederlijk hulpbetoon.

Art, 5. Wordt besloten dat voortaan de aanvragen voor de hulpbehoevende kerken doot de classicale deputaten bij de provinciale depn taten zullen inkomen om ter particuliere Synode te worden behandeld.

Art. 6. 't Voorstel van 'n-Bosch, dat de Synode uitspreke dat het billijk en wenschelijk is dat elke kerk onder haar ressorteerende, die zelf in 't bezit is van een eigen leeraar, dezen een Zondag in het jtar afsta aan de zwakke zusterkerken of lendingsposten in Limburg en Zuidelijk-Noord-Brabant, wordt aangenomen.

Art. 7. De kerk van Helmond ziet zich verschillende aanvragen toegewezen, terwijl ook Helenaveen den gewonen jurlijkscben steun zal ontvangen.

Heusdens kerk vroeg aan, dat elke niet vacante kerk in N.Br. en Limburg één Zondag in 't jiar den dienaar des Woords aan haar afsta; dit wordt haar toegezegd, terwijl ook Moerdijk denzeltden steun als andere jiren zal ontvangen.

Att. 8, Benoemd worden: deputaten voorden Evangelisatiearbeid: Ds. Bosch, ouderling Knol, Ds. Goris, Ds. Horjus, ouderling Schalekamp, Ds, Brummelkamp, Ds. van der Zinden, ouder ling Both; de classis Almkerk zal in plaats van wijlen Ds. Goedbloed een dienaar des Woords tot deputaat benoemen; curator voor Theol. School: Da. B^sch, secundus Ds. de Jong; deputaten voor de Generale kas voor hulpbehoevende kerken: Ds. Hoi jus, sec. Ds. de Jonge; deputaten voor de provicciale kas voor hulpbehoevende kerken: oaderjing Basoski, Verhagen, sec. Knol; deputaten art, 13: Ds. Goris en Brummelkamp, ouderling Koekoek; deputaten art. 49: DD, Goris, Both, Bosch, Brummelkamp, de Jonge; archiefbewarende kerk zal weer zijn 's-Hertogenbosch; deputaat voor de Generale kas voor emeritus predikanten Ds, Brummelkamp.

Att. 9, Ia zake een bezwaarschnft van J. V. te W, wordt besloten, gelezen hebbende 't bezwaarschrift en gehoord de afgevaardigde det classis Almkerk en de kerketaad van Werkendam A, de handelingen van kerkeraad en classis goed te keuren.

Art. 10, De eerstvolgende Synode zal gehouden worden te Breda, samen te loepsn dour de kerk van Klundert.

Art. II. Na wederzijds bedanken wordt de vergadering dooi den assessor met dankzegging gesloten.

Op last der Part, Synode,

P, H. DE JONGE, scriba II.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 juli 1913

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 juli 1913

De Heraut | 2 Pagina's