GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Hertogin Wera van Württemberg, stichtster eener Gemeinschaftskerk.

De „Gemeinschaften" in Stuttgart zijn een flinke schrede ' ooruit gegaan. Zij hebben tegenwoordig — zij het ook niet officieel — eene kerk met een predikant en daarbij een gTOote Gemeinschaftszaal, welke bij de kerk gebouwd is. Philadelphia^ orgaan voor de EvangeUsche Gemeenschappen, geeft daarvan in No. 2 de volgende mededeeling: De op 11 April 1912 gestorven hertogin Wera van Württemberg, die in de laatste 15 jaar een getrouw lid der Gemeenschap geweest is, heeft uit dankbaarheid voor de zegeningen welke God haar door hare in 1863 plaats gehad hebbende overplaatsing uit Rusland naar Stuttgart geschonken lieeft, nog in hare gezonde dagen het besluit genomen eene nieuwe kerk te stichten, die den naam van „Heilandskerk" dragen zou. Op haar ziekbed stelde zij de stichtingsoorkonde op. In dit stuk is uitgesproken, dat na haar dood het Evangelische landsconsistorium in overeenstemming met zijne i'Iajesteit den Koning de benoeming van den predikant voor deze kerk moest doen; dat het echter haar wil was. dat alleen een geloovig predikant .in Bijbelschen zin, die tegehjk een vriend der Gemeinschaften is, daarvoor in aanmerking komen zou. Tegelijk bepaalde zij, dat in de Kerk een Gemeinschaftszaal met 200 zitplaatsen gebouwd zou worden, welke zaal ter beschikking van de Württembergsche Gemeenschapsvereeniging moest zijn. Deze zaal mag ook gebruikt worden voor kerkelijke doeleinden, vooral voor catechetisch onderwijs ; ook kunnen andere Christelijke vereenigingen daarin samenkomen, als de Gemeinschaftsvereeniging haar niet voor hare vergaderingen noodig heeft. Den 2den December 1913 kon de kerk ingewijd worden. Het was een schoon en verheven feest, waaraan ons hoog Koningspaar en de beide vorstelijke dochters der overledene, door huweHjk princessen van Schaumburg-Lippe, deel namen. Tot predikant der Heilands-Kerk werd de stadspredikant Paul Göltz benoemd, die als tweede predikant der Friedensparochie, van welke de Heilandsgemeente afgenomen wordt, reeds dit deel der stad als herder en leeraar verzorgde. De Gemeinschaftsvereeniging kan met deze keuze hartelijk verbhjd zijn. Op den eersten Zondag na de inwijding der Kerk werd de gemeenschapszaal ingewijd, bij welke plechtigheid de dochter der stichtster, prinses Slax von Schaumburg-Lippe, tegenwoordig was. De leiding had rector Dietrichs, voorzitter der Gemeinschaftsvereeniging. Hij sprak een wijdingsgebed uit en de gemeente zong: ik geloof, dat de Heiligen in den Geest gemeenschap hebben enz". Daarop had de begroeting door de kerkelijke besturen plaats. Hierop volgde eene bijbelbespreking over Openb. 3:7—13, den brief aan Philadelphia. Na eenige toespraken eindigde een predikant met dankzegging.

Op denzelfden dag des avonds te 8 ure zou de eerste gewone samenkomst in de zaal plaats hebben. De zaal had men ; maar zouden er ook menschen komen ? Men wüde een «Gemeinschaft« stichten. Maar wie zoo zich daarvoor laten vinden r De menschen in dat deel der stad gaan immers niet eens meer naar de kerk. Zoo werd door het ongeloof gesproken. Maar het geloof zeide: Heeft de Heere de schoone zaal gegeven, dan geeft Hij ook de gemeenschap er bij, om haar te bezetten.* En dit geloof werd bevestigd. Wij lieten hvds aan huis door een broeder een gedrukte uitnoodiging ronddeelen, en zie, de zaal werd gevuld. Zondag op Zondag vergaderen meer dan 200 personen rondom het Woord Gods. Wij weten, dit is slechts een uitwendig succes, maar wij vertrouwen, dat de genade en het Woord Gods aan de Gemeenschap ook vrucht voor de eeuwigheid geven zal. Op» Woensdagavond komt men ook samen, en dan is de Kerkehjke Bijbellezing tegelijk eene samenkomst der Gemeinschaft, daar na den predikant de leider der Gemeinschaft spreekt. Ook gebruikt de vereeniging sHet blauwe Kruis" en een Zondagschool de zaal. Zoo is nu sedert acht weken de «Heilands Gemeinschaft gesticht en wacht op een genadigen zegen van boven r"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's