GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. De Pruisische landskerk vrij.

De Pruisische landskerk is vrij!

Den 8sten Juli 1920 heeft de volksvertegenwoordiging van Pruisen de drie wetten die door de jongste Generale Synode aangenomen wetten, bij de derde lezing goedgekeurd. Dit besluit werd met alle stilte, bijna zonder dat e over gedebatteerd werd, aangenomen. Daardoor heeft men in Pruisen verkregen wat men „scheiding van Staat en Kerk" noemt. De kerk kan nu, vrij en onafhankelijk van den staat, hare zaken behartigen. Wel blijven de oude kerkbesturen hunne functiën uitoefenen, maar slechts zoo iang als de nieuwe Kerkenordening ontworpen en van kracht geworden is. Op de samenstelling dier besturen oefent de Staat nog altijd gelijk te voren zijn invloed uit. Maar dit zal nog maar korten tijd duren; weldra is he overgangstijdperk voorbij.

Laat ons hopen dat de Pruisische landskerk van hare vrijheid een Godverheerlijkend gebruik maken zal.

N.-Amerika. The Forward Movement. Teruggang der Zondagsschool.

De Protestantsche Kerken der nieuwe wereld zijn in het jaar 1919 slechts met 56, 000 leden vermeerderd, terwijl van 1907 af de toename bijna 800, 000 per jaar was. Men schrijft dit toe aan het feit, dat tengevolge van den oorlog de kerken niet geregeld werden bearbeid, terwijl ook de griep-epidemie vele slachtoffers eischte.

Doch de oorzaak ligt dieper. Ook in Amerika zijn teekenen te over, welke getuigen van afval van den dienst des Heeren en van tuchteloosheid bij het opkomend geslacht.

Het is bekend welk een groote plaats de Zondagsschool in het Christelijk leven van Amerika inneemt. Nu wordt medegedeeld dat er in 1919 10, 537 Zondagsscholen met drie en een half millioen leerlingen minder waren dan in 1918. Vroeger hadden de Zondagsscholen der nieuwe wereld 19 millioen leerlingen, nu nog maar 15 millioen, terwijl berekend is dat slechts 25 percent van de knapen, die de Zondagsschool bezochten, tot belijdenis des geloofs komen.

Deze cijfers geven een treurigen indruk, en des te meer wijl de Amerikaansche kerken in de laatste jaren velerlei pogingen hebben in het wetk gesteld om de Zondagsscholen tot meerderen bloei te brengen, ook - door het onderwasmeer boeiend te maken. Daarin schijuen de Engelsche Zondagsscholen het best geslaagd te zijn, daar deze slechts een verlies van 3 , percent hebben te betreuren.

Over het algemeen moet getuigd, dat er groote ijver ontwikkeld wordt om den teruggang te stuiten.

Men arbeidt om de opgroeiende' jeugd voor verwildering te bewaren. Ook onder de studenten wil men werken. De Presbyteriaansche kerk stelde reeds eenige predikanten aan, die aa 10 Staatsscholen en Universiteiten zich uitsluitend hebben te wijden aan de geestelijke verzorging van studenten, en dergelijke plannen worden reeds lang ook in Duitschland overwogen. In Amerika heeft de Presbyteriaansche kerk vele .'z.g. „Centres", bestaande uit Kapellen, Vereenigingshuizen, Hospitalen enz. voor de studeerende jongelingschap gesticht.

Toen de kinderen Israels aan de Roode Zee gelegerd waren en de Egyptenaren het begonnen werk der bevrijding wilden teniet doen, sprak de Heere tot Mozes: «Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken*. Dit woord is in de Geref. Kerk der Vereenigde Staten het parool geworden van de z.g, «Voorwaarts-beweging* - (Forward Movement). Men heeft deze gekarakteriseerd als «een vereenigd voortschrijden der gansche Gereformeerde Kerk in het vervullen van hare volledige roeping tegenover degeheele wereld*. Ruimer, grooter kan het haast niet.

Te ontkennen is niet, dat de Gereformeerde Kerken in gunstigen toestand verkeeren om op het Godsdienstig leven der nieuwe wereld in te werken. Van de 200 Kerken die in Amerika gevonden worden, hebben slechts 16 een grooter aantal leden dan zij. Zij zijn daar het talrijkst; waar de bevolking het dichtst en de rijkdom het grootst is, namelijk in de Midden-Atlantische Staten, en van daar breiden zij zich straalvormig uit juist in die richtingen, waarin de groote spoorbanen liggen. Dit werkt kerkelijken arbeid in de hand. Toch heeft de Gereformeerde Kerk tot hiertoe hare volle kracht nog niet ontwikkeld. Dit zal nu door de > voorwaarts-beweging* geschieden.

Hoe is deze beweging ontstaan? Zij is ui den wereldoorlog geboren. Door hem zijn de , treurige toestanden en verhoudingen onder de zoogenaamde Christen-naties aan het licht gekomen. Hoe machtig beerscht de zonde nog trots de zoo geprezen Christelijke beschaving! Hoe gering is de Christelijke invloed op he politieke nationale leven ! Het is in de Christen heid droevig gesteld. De genotzucht neemt toe, het gebedsleven verkoelt, huisgodsdienstoefeningen verdwijnen. Meer - dan ooit brengt de toestand waarin de wereld verkeert, een roepstem tot de Christelijke Kerk om zich in de kracht Gods aan te grijpen voor Gods zaak, voor den strijd des 'geloofs. De Christelijke Kerk heeft ernstig boete te doen en zich te verootmoedigen. Zij heeft de haar verleende gaven eii krachten niet met die trouw gebruikt, als 't had moeten geschieden. Men moet daarom niet anderen de schuld van dezen treurigen toestand aanwrijven; - men heeft zich zelven te beschuldigen, en ook is het noodig de teekenen der tijden te verstaan en dan voorwaarts te trekken.

Op grond van dit alles riep de in Maart 1919 te Altona vergaderde algemeene Synode de «Voorwaartsbeweging* in het leven.

Op deze synode werd aangenomen dat men de volgende doeleinden zou nastreven:

1. Het verdiepen van het innerlijk leven der kerk.

2. Het verruimen van haren blik ook voor hare belangen.

3. De verhooging van haar werkkracht,

4. Het wekken van het bewustzijn dat men rentmeester is zoowel van zijn geestelijke gaven als van zijn stoffelijke goederen.

5. De eisch aan mannen en vrouwen om vrijwillig te dienen.

6. Het kweeken van de overtuiging, dat men geroepen is alle levensverhoudingen onder Christelijken invloed te brengen.

7. Het aankweeken van den geest van saamhoorigheid en saamwerking onder de protestantscbe kerken in Amerika.

De Synode benoemde eene commissie om dit plan te verwezenlijken. De leiders zijn overtuigd dat allereerst het geestelijke leven in de Kerken tot nieuwe ontplooiing komen moet. Zij drongen daarom aan op het houden van de zoo erg verwaarloosde huisgodsdienstoefeningen. Ook .stichtten zij een gebedsbond. Gedrukte gebeden werden rondgedeeld, die tot het rechte bidden aanleiding moesten geven. Ook verspreidde .men kaarten, die men had te onderteekenen, waardoor men zich tot het doen van voorbeden verplichtte.

De Commissie wierp zich vooral op het 4de punt, het wekken van het bewustzijn van het rentmeesterschap, om daardoor den arbeid der kerk in de uit-en inwendige zending, voor het onderwijs, voor de pers en voor het onderhouden der predikanten tot meerder^ ontwikkeling te brengen. Voor den arbeid der 5 volgende jaren zou een som van 27 millioen gulden noo­ r dig zijn. Voor den arbeid in Turkije, Japan en China verlangt de commissie ruim zeven millioen. Voor inwendige zending wil men een kleine zeven millioen uitgeven. Deze zending heeft ten doel gemeenten te stichten en te ondersteunen, tot zij zelve in staat zijn in de kosten van baar eeredienst te voorzien. Een 10 millioen zal noodig zijn voor opleiding van predikanten en voor andere instellingen van onderwijs. Met anderhalf millioen zullen de Zondagsscholen versterkt worden. Voor predi-t kantstractementen, weduwen, pensioenen enz. zijn drie miiUoen gulden uitgetrokken.

Voor al dien arbeid meent men een schare van 259 personen in dienst te moeten stellen Hoe zal men deze vinden ? Men hoopt dat ze verkregen zullen worden als het geestelijk peil in de kerken verhoogd wordt; dan komen ze vanzelf. En het geld? Einde Mei 1.1. was al twee derden van de gevraagde som bijeen,

In een volgend nummer hopen wij mede te deelen, welke critiek er over deze beweging uitgebracht is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's