GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

ï \v e e t a 1 te; Miikkum: , 1. H. Kroeze te Reitsum en W. Tom te Wiariis. , \l( ri-keilc: t^. Katiiper Ie Oldebroek en L. van Loon te Sclierponzeel ((i.).

Beroepen te: .\nna-Jacobapoldor, Baarland en Geinomiiiden: P. M. Veldliuizen, cand. te Rhoon. ' Hilversum (Se pred. plaats): S. Neerken te ülrnm. Koog-Zaandijk: A. Cl. Wolf te 's Gravelaiid. llakkuiii: J. H. Kroeze te Reitsum. ^ Meerkerk: S. Kamper te Oldebroek. ] 'ijnacker-Nootdoi-p: .1. Koolstra, cand. te Amsterdam.

Aangenomen naar: Uall'sen: J. W. v. Tol te Scharendijke. Stedum: L. ten Kate te Lioessens.

Bedankt voor: Putten (G.): C. Stam te Alteveer (Dr.). Rotterdam-D'eU'shaven: C. J. Sikkel te Oosthem (t'r.). Sctioonrewoerd: J. Snoek te Vrijhoevon-Capells.

Afscheid van: eilen: h. Kuipers. Xekst Jes. 10:21.

Ds G. ü. S ch e ep sm a. Tegen 1 Mei a.s. hoopt Ds G. D. Scheepsma, die sinds 1 December j.l. emeritus-predikant der Geref. Kerk van Stedum is, zich metterwoon te Sauwerd te vestigen.

Emeritaat. U'S F. A. van der Heijden, predikant der Geref. Kerk te Wassenaar, werd op zijn verzoek om gezondheidsredenen door de classis loeiden met ingang van 1 Maart a.s. eervol emiritaat verleend.

Can-didaten tot den H. dienst. De heer G. Lugtigheid, Theol cand. aan de Theol. school te Kampen, wonende te Uithuizermeeden (Gr.), is na praeparatoir e.-camen door de Classis Warri: um met algeineeiie stemmen beroepl)aar verldaard bij de Geref. Kerken. De heer Lugüghoid stelt zich aanstonds beroepbaar.

— De heer H. Hoekstra, Theol. cand. te Zwartsluis en beroepen predikant der Geref. Kerk te Hoogvliet, heeft voor do Classis Schiedam peremptoir e.^amen afgelegd en is toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten in de Gerei. Kerken. f

Oefenaar. Ter vergadering van de Classis Tholen der Geref. ICerken werd de heer K. de Vries, van Zaandam, toegelaten 'tot het spreken van een stichtelijk woord over Rom. 8:1. Na ampele bespreking en na enkele vragen ook Van kerkrechtelijken aard, werd de Kerk van Poortvliet toestemming verleend, den heer De Vries als .oefenaar te benoemen.

Zending. Ds A. Merkelijn, miss. predikant te Ma, gelang (Java), uitgezonden door de Geref. Kerken van Zeeland, hoopt dit jaar met verlof in Nederland te komen. Hij wordt einde Juni hier verwacht en gehoopt wordt, dat hij op den in September te houden . Walchersclien Zendingsdag het woord zal voeren.

„GEREF. KERKEilJ IN HERSTELD VERBAND".

Beroepen te: Amsterdam-W est: W, . E. v. Duin to Amsterdam-Zuid.

Cl IR. GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: Sneek: IC.' van Smeden te Kampen.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Anloo (Dr.): F. II. Koster, Em. pred. te Ginneken. Doeveren: P. S. Potts, Em. O.-I. pred. te Èilthoven. Leiden: D. Kuilman te Bome. Nieuw-Veimep: A. VV. M. Odé te Hoogvliet. Paesens ca. (l'r.): J. J. v. d. Berg te Eethen en Drongelea. Purmerend: G. Sevenster te Hoom. (rerschelling.) Stedum: J. P. Buiskool te IJsselmonde. Urk (toez.): A. Blink Kramer te Exmorra.

Aangenomen naar: Bolsward: J. Vink te Drimmelen. Gouderak: C. J. Leenmans, em.-pred. te Zeist. Peperga-Blesdijke: D. Colenbrander te Marssum. Putten (G.) (2e pred. pi.): B. N. B. Bouthoorn te Zeist. Reeuwijk: H. van Eist te IJzendoom.

Bedankt voor: Goudriaan en Ottoland: G. Lans te Suawoude. 'sGrevelduin-Capelle: R. Steenbeek te Wapenveld. HiUigersberg: G. Grootjans Thzn te Heelsum en l> oorwerth. Maasland: J. H. Mulder te Zoeterwoude. Oene: G. J. Koolhaas te Oud-Beijerland. Opperdoes: P. Warners te Nederhorst den Berg. Roermond: P. de Haan te Antwerpen. (België.) Vlissingeu: C. van Ramshorst te Bruramen.

I n t r e d e te • Apeldoorn: 1. i-C. Karres. Tekst 2 Cor. 4:1. Arnemuiden: . van Asch. Tekst 1 Tim. 3: ü. Hattem: . D. Israël Jr. Tekst Joh. 1:29a. '

Afscheid van: lphen aan den Rijn: s Mr N. G. Veldhoen. Jes. 53:1. Vlissingen: . S. Talma. Tekst 2 Thess. 3:3. .

C h r i s t e 1 ij k Sociaal Comité (C. S. C.) t ij d e n a de Olympische Spelern in 192 8.

Het Christelijk Sociaal Comité, dat het vorig jaar onder liet Eere-Voorzitterschap van Dr J. Th. de Visser is opgericht, nadert thans den vooravond van de uitvoering harer belangrijke taak van bestrijding der zedelijke gevaren, waaraan jonge vrouwen en mannen gedurende de weken der Olympische Spelen, als in onze lioofdstad duizenden landgenooten en vreemdelingen korter of langer de bevolking zullen komen vermeerderen, zullen blootstaan.

D'e voorbereiding is nu in een beslissend stadium gekomen en de verschillende plannen beginnen zich at te teekenen. Daarom is de tgd gekomen om opnieuw, in aansluiting met vorige persberichten, een kort overzicht van den ondernomen arbeid te geven.

Onder algemeene leiding van het dagelüksch bestuur, bestaande uit' Jhr Mr J. W. H. Rutgers van Rozenburg, Mr Dir P. H. VV. G. van den Helm en Jhr M. C. ï. van Leüxniep, algemeene secretarissen Amsterdam, Stadhouderskade 137, Tel. 20410; .A. B'. C. Diudok 'de Wit, penningmeester, Vijgendam 2—6, postrekening 135523, hebben de verschillende cun)raissie9 onderdeelen van de taak op zich genomen (Evangelisatiecommissie, Ds A. Klinkenberg J. Azn, Voorzitter; Commissie voor huisvesting en ontspanning, Dr C. P. (iunning. Voorzitter; Commissie voor bescherming van vrouwen eti meisjes. Mr A. de Graaf, Voorzitter, G. Velthuysen. Secretails).

Een ruime plaats zal hierbij worden ingenomen door de beschemnng van jonge vrouwen. Een tijdelijk tehuis zal onderdak verschaffen aan meisjes, die in ongelegenheid zijn geraakt, of wier opneming door de zeden-on ^ kinderptditio is verzocht Ook wordt by'zonder aandacht gesblionken aan don uit do provincie verwachten stroom van vrouwen, die tydens de spelen in buffetten, koffiehuizen enz. zoowel in het stadion als in de stad zelve, een daggeld zullen 'pogen te verdienen, maar voor welker huisvesting niet wordt gezorgd. Wat de huisvesting van jongelieden in het algemeen betreft, ligt het beginsel voor, deze uitsluitend groepsgewijze te verleenen. Daartoe zal worden gepoogd de leden der buitenlandsche jongeliedenvereenigingen, die het voornemei) hebben te kennen gegeven in ons land tijdens de Spelen to .verblijven, in wel georganiseerd verband te doen uitkomen. Op deze wijze kan dezen op' de meest daadwerkelijke wijze bescherming worden verleend en tevens gelegenheid worden gegeven van gepaste ontspanning te genieten. Daar de aan. dacht dezer vreemdelingen zich wel niet uitsluitend tot de Spelen zelve zal bepalen en pok de wensch zat bestaan nader met het landschaps-en stedenschoon en de cultuur in Nederland kennis te inakon, li^t het in het voornemeiii ook elders in de hoofdstad en daarbuiten rond te leiden. De meer algemeene bestrijding der zedelijke gevaren zal ook ter hand genomen worden door een inlichtingen-on waarschuwingsdienst.

Van evangelisatie met riiiine geschriftverspreiding zal verder in het algemeen bewarende en opbouwende invloed uitgaan. Kerkdiensten, ook in vreemde talen, zullen worden georganiseerd, terwijl in dit opzicht de van de voormalige Nederlandsche Tentzending aangekochte Tont, die ruim 1400 toehoorders zal kunnen bevatten, een belangrijk middelpunt van geestehjk leven zal vormen. Het ligt voor de hand, dat voor de goede uitvoering van een en ander veel geld noodig is. Met aanbeveling' van de Financiöele Commissie, waarin zitting hebben de hoeren Chr. Reels, Amsterdam; Dr C. W'. Th. Baron vaji Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt; A. B. C, Ihidok de Wit; D. P. Di. Fabius; Mr L. M. de Jong Schouvenburg; Mr A. Maclaine Pont; H. W. van Marie; Jhr II. L. Quarles van Ufford, allen te Amsterdam en J. F. Westermann te Rotterdam, wordt een krachtig beroep gedaan op de offervaardigheid van allen, , ^die voor den omschreven arbeid gevoelen.

Piijdragen worden gaarne ingewacht by den algenieenen penningmeester, postrekening Chr. Soc. Comité 135563, Amsterdam.

Ook is grooto behoefte aan mannelijke en vrouwelijke per. sonen, die zich te Amsterdam nu en tijdens de Spelen belangeloos beschikbaar willen stellen • voor velerlei arbeid, zij worden verzocht zich aan te melden aan het Secretariaat, Stadhouderskade 137 te Amsterdam.

Conferentie voor Inwendige Zending.

Voorloopig kan reeds worden medegedeeld, dat de Conferentie voor Inwendige Zending is vastgesteld op 17—20 Juli en dit jaar te Doetinchem zal worden gehouden.

Zoodra wij zekerheid hebben aangaande de sprekers, zullen onderwerpen en sprekers samen worden medegedeeld. Nu kunnen wij reeds zeggen, dat het in de •bedoeling ligt te liandelen over praetische bijbeluitlegging; het gezinsleven; de kinderwetten en de taak, , die daarin ligt voor de Inwendige Zending; den drang naar waarheid in onzen tijd; terwijl ook een zeer belangrijk onderwerp voor de Uitwendige Zonding op het programma staat en ook mededeelingên gedaim zullen worden over de Olympische Spelen in 1928 en over Tractaatverspreiding.

De bedoeling van dit voorloopig bericht is vooral, dat men den datum der Conferentie zal noteeren, om daarmede zooveel moge'.iji rekening te houden bij hst vaststellen vanandere conferenties, en dat niet alleen allen, die nauwer met de Inw. Zending verbonden zijn, maar ooi anderen, die er belang in stellen, tijdig maatregelen kunnen nemen om de conferentie by te wonen.

Moge het een belangrijke en gezegende Conlerentii' word.'^nl

Bijbels en Gezangboeken voor Rusland.

In de maand December werd een oproep vau Dr Schabert, predikant te Riga, voorzien van een onderschrift van Dr O. Norel' en Dr B. Wielenga, in verschillende bladen gepubliceerd, waarin bijdragen werden gevraagd om het drukken van Pijbels, gezangboeken en den catechismus voor de Christenen in Rusland mogelijk te maken.

Met groeten dank aan de gevers kan thans worden bericht, dat voor dit doel in Nederland is ontvangen een "bedrag van f 1404.63, een som, die, zelfs met eenige honderden 'guldens het minimum bedrag overtreft, dat de (Centraal Rond voor Inw. Zending en Chr. Philanthropische Inrichtingen! tegenover den Internationalen Bond voor Inwendige Zending op zich nam voor Rusland bijeen te brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 1928

De Reformatie | 8 Pagina's