GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: 's-Gravenhage-West (5e pred. pi.): A. de Bondt te Leiden en J. B. V. d. Sijs te Steenwijk.

Beroepen te: Kantens: Cand. B. Holwerda te Houwerzijl. Monster: G. van Duinen, Legerpred. in N.-O.-Indië met verlof hier te lande. Rotterdam-Zuid (Katendrecht) voor den arbeid onder de Chineezen: Cand. A. F. J. Pieron te Heemstede.

Aangenomen naar: Niezijl: Cand. S. G. Bloem te Groningen. Rotterdam-Zuid (Katendrecht) voor den arbeid onder de Chineezen: Cand. A. F. J. Pieron te Heemstede.

Bedankt voor: Dokkum: G. Smeenk te Blokzijl.

Intrede te: mstelveen: . Lugtigheid. Tekst:2Jach. 4:1—6. Gorinchem: . Th. van Munster. Tekst: f. 4:11 en 13.

Afscheid van: ost-en West-Souburg: . C. J. Kuiper. Tekst: es. 59:21.

Candidaten tot den Heiligen Dienst.

De Classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard den heer P. J. R i c h e 1 te 's-Gravenhage.

Gaarne zal hij des Zondags de Kerken dienen. Hij is bereid een eventueel beroep in overweging te nemen. Zijn adres is: Suezkade 12, telef. 333355.

De Classis Hilversum der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard den heer D. S. A11 e m a. Deze zal gaarne des Zondags de Kerken dienen, maar kan zich, met het oog op verdere studie, nog niet beroepbaar stellen. Zijn adres is: Mauritslaan 36, Hilversum. Telef. 1294.

Rectificatie.

Het adres van Cand. Joh. Verhave is niet, zooals in het vorig nummer stond afgedrukt, Amstelkade 130, maar 180, Amsterdam-Zuid. Telef. 22830.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: 's-Gravenzande: H. Velema te Drachten.

Bedankt voor: Haarlem-Noord: G. Salomons te Amsterdam-West. Nieuvirpoort: N. de Jong te Rijnsburg. Rotterdam-Zuid: W. F. Laman te Middelharnis. IJmuiden: A. Dubois te Oud-Beijerland.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Batenburg en Niftrik: Cand. J. H. Jansen te Rotterdam. Ferwerd: E. Broekema te Bolsward. Kamperveen: Cand. W. Bonsema te Hoogkerk. Vlaardingen: Th. G. Tonnon te Pijnacker.

Aangenomen naar: Lopikerkapel (toez.): Cand, W. van Griethuysen te Staphorst.

Marrum: H. W. Cazemier te Gieterveen. Nuis-Niebert: H. J. Engelkes te Wommels. Paesens (Fr.): Cand. B. Huisman te Oudwoude (Fr.).

Bedankt voor: Biezelinge: C. G. H. Blok te Westmaas. Oud-Vossemeer: Cand. W. van Griethuysen te Staphorst. Scherpenzeel: J. E. Klomp te Ede. Tjcrkgaast en St Nicolaasga: G. C. v. Niftrik te Schraard. Workum: H. S. van Rijs te Vianen.

Intrede te: uurse: and. E. A. van Amerongen. Nijega en Elahuizen: . F. D. Locher. Tekst: ebr. 11:1. Sliedrecht: . v. d. Kraan. Tekst:2 Cor. 4:7. Watergraafsmeer: . D. Meeter. Tekst: andel. 8:35. Wezep: . H. J. G. van Voorthuizen. Tekst:1 Cor. 2:2.

Afscheid van: eelsum-Doorwerth: . J. D. Beerekamp. Tekst:2 Cor. 6:1. Uitwijk: . Hooykaas. Tekst: andel. 20:27. Westbroek: . C. Klomp. Tekst:2 Tim. 1:13.

Overleden: J. G. van Loenen, pred. te Oldeholtwolde (Fr.), 60 jaar.

Ds Versteegt en de Geref. Evangelisatie onder Schippers.

Ds Versteegt verzoekt ons opname van het volgende: Na mijn beslissing inzake het beroep naar de Geref. Kerk van Nieuw Loosdrecht, krijg ik van allerlei kanten de vraag: Hoe zal het nu gaan met de Geref. Evangelisatie onder de schippers? Het doet mij genoegen te zien, dat men in dit mooie werk onder de schippers zooveel belang stelt en dat men nu direct verband zoekt tusschen het aannemen van een beroep en het werk.

Laat ik nu de harten gerust mogen stellen. Het werk onder de schippers zal op de gewone wijze door mij worden voortgezet. Wellicht komt nu de vraag: Hoe is dat dan mogelijk? Welnu, het antwoord is mij gemakkelijk gemaakt en wel door het feit, dat de Kerk van Nieuw-Loosdrecht in liefde tot het werk onder ons varensvolk niet wilde onderdoen voor de Geref. Kerk van Nieuwerkerk a. d. IJssel. Immers men wist, dat ik met al de liefde van mijn hart mij geef aan het werk onder de schippers en begreep, dat een beroep alleen dan door mij in overweging genomen kon worden als ik het werk onder onze varensmenschen kon blijven voortzetten. Dus was reeds in alles voorzien. Men geeft mij voldoende vrijheid voor het werk zoowel als voor de propaganda. Dat is voor de Kerk van Nieuw-Loosdrecht niet een offer dat men al zuchtende brengt, doch een gave, die men met blijdschap neerlegt aan des Heilands voeten om zóó, mede door de verleende vrijheid, mede te werken aan de komst van Gods Koninkrijk onder ons varensvolk. Moge God zoo over deze besluiten Zijn zegen schenken. Moge ook het voorbeeld van Nieuw-Loosdrecht aan vele Kerken in ons land de vraag voorleggen: Wat kunnen wij doen opdat het werk onder de schippers voortgezet en uitgebreid worde? Laten ook de broeders en zusters eens zien of ze wellicht ook iets te missen hebben voor het werk. Ik weet zeker, dat de penningmeester een flinke steun voor zijn kas wel kan gebruiken. Zijn girono. is 149700, Rotterdam.

J. VERSTEEGT.

Werkkamp Ned. Bond van J. V. op G. G.

Vanwege den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag werd van 28 Mei tot 2 Juni in „Ons Boschhuis" te Driebergen een werkkamp gehouden voor werklooze leden van bij dezen Bond aangesloten vereenigingen.

In totaal namen 33 personen aan dit kamp deel.

Kampcommandant was Dr C. N. Impeta van Kampen.

Op Maandag 28 Mei, des vm. 11 uur, opende Dr B. A. Knoppers van Amsterdam namens het Bondsbestuur het werkkamp met een kort woord.

Terstond den eersten middag werd begonnen met den arbeid, dien men zich voornam in deze week te verrichten: het verbeteren van den toegangsweg van den Arnhemschen Bovenweg naar „Ons Boschhuis", zoodat dit zomerhuis van den Bond voor Geref. Jeugdorganisatie beter dan tot nu toe per auto te bereiken is.

De volgende dagen was de dagindeeling als volgt: des voormiddags van 8 tot half 1 werken aan den weg, des namiddags rust en ontspanning, des avonds een inleiding met bespreking.

Maandagavond was inleider de heer A. Kuiper van Utrecht, lid van het Bondsbestuur, die een causerie hield over: „Het Boek".

Dinsdagavond gaf de heer J. Schouten van Rotterdam, Raadsman van den Bond, een helder inzicht in de financieele en economische moeilijkheden, waarin ons land en tal van andere landen verkeeren.

Woensdagavond sprak de heer G. Meyering Hzn van Kampen over: „Het anti-Semietisme". Op elk der inleidingen volgde een geanimeerde discussie.

Donderdagavond werd verzorgd door de jongens zelf welke taak zij zich uitnemend kweten, door het geven" zang, muziek, declamatie enz. Dezen avond werd het W bezocht door het Bondsbestuurslid, den heer P. v a n M Czn van Dordrecht.

In de namiddaguren werden per tram of per fiets of voet bezoeken gebracht aan het vliegkamp te Soesterbe ^ de Pyramide, het Bondsbureau te Amersfoort, het DieJ' park te Rhenen en tal van mooie plekken natuur i, , omgeving.

omgeving. Vrijdagavond kwam de Bondsvoorzitter, de heer A. l\ s t r a, de jongens toespreken, hen bepalende bij de tail die ieder van Godswege in het leven heeft ontvangen i den arbeid zelf, den arbeid van den jongeling en den arh, van de J. V.

Daarna sprak de Kampcommandant, Dr I m p e t., , slotwoord, daarbij dank brengend aan allen, die tot 'l welslagen van de kampweek hadden meegewerkt.

Na woorden van hartelijken dank tot Dr Impeta vootz» prettige leiding, werd het Congres met Schriftlezcn, dankgebed gesloten.

Op Zaterdag 2 Juni keerden allen naar hun woonpli» terug.

Uit menig persoonlijk gesprek bleek, hoezeer deze arbj van den Bond door de jongens wordt gewaardeerd.

Provinciale Diaconale Conferentie van de Geref. Kerkn Zuid-Holland.

Het agendum voor bovenstaande conferentie, D. V. houden op Woensdag 20 Juni 1934, in de Nieuwe Zt^ kerk, Westzeedijk te Rotterdam, luidt:

1. Opening der vergadering te half 11 precies.

2. Notulen der vorige Conferentie. 3. Mededeelingen.

4—10. Vragen van verschillende diaconieën. Pauze van 12.30—2 uur.

Pauze van 12.30—2 uur. 11. Referaat van Dr G. Brillenburg Wurth te Rottetfc Onderwerp: „Humanistische philantropie en christclijl barmhartigheid".

12. Rondvraag.

13. Slotwoord.

14. Sluiting. Opmerkingen:

1. De regelingscommissie te Rotterdam zal herkent zijn aan een grocn-wit-groen strikje. ]

2. Gemeenschappelijke koffietafel wordt gehouden „Atlantic Huis", Westplein 2. Deelname 85 cent peWpi soon (fooi inbegrepen). Opgave van deelname wordlla spoedig mogelijk verzocht, uiterlijk voor den aanvaiJg conferentie. '

3. De vergadering wordt gehouden in de N. ZuideiU Westzeedijk. De kerk is te bereiken van af station D, l met lijn 14. — Vanaf station Maas loopen naar Oosji verder met lijn 1 of 18. — Vanaf station Beurs metii — Vanaf station Hofplein met lijn 14. Met alle lijnen uitstappen halte Scheepstimmermanste

4. Na afloop der conferentie zal een orgelbespeling hebben door den orgelist der kerk, den heer P. van 4 Kerkhof f. Beleefd wordt verzocht tijdens deze bespeli rustig te blijven zitten.

Het Comité:

J. H. DONNER, Rotterdam, Voorzitter.

A. J. HENDRIKS, Dordrecht, Secrelaii Groenmarkt 55.

H. P. NIJMAN, Rotterdam, Penningm.

H. C. DE JONG, Leiden.

Mr J. W. NOTEBOOM, Scheveningen.

R. C. EGGINK, Gouda.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 juni 1934

De Reformatie | 8 Pagina's