GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PERSSCHOUW

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PERSSCHOUW

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat „De Heraut" in 1887 „kernachtig" noemde.

In „De Heraut" van 28 Aug. 1887, nr. 505, schreef dr A. Kuyper een artikel onder den titel „E e n k e r n- achtig adre s". Daaruit ontleenen we:

Aan den Kerkeraad van Barneveld is door de brs G. J. Knottenbelt, B. van Essen en A. Roskam onderstaand adres inzake de reformatie der kerk aldaar opgezonden. Het luidde als volgt:

Aan den Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Barneveld. Vermaant elkander en sticht de een den ander. Dit woord des Apostels, mag in deze dagen weder in herinnering komen, nu er weder stemmen uit Gemeente en Kerkeraad opgaan om elkander te vermanen.

Jaren lang zijn vele Kerkeraden voortgegaan in een weg van ongehoorzaamheid aan Christus, het eenig Hoofd der Gemeente, zonder dat leden der gemeente hen kwamen waarschuwen. Thans wordt door Gods genade dit anders, en kerkeraad en gemeente ontmoeten elkander met de vraag, welke is van Gods wege onze roeping?

Daarom verheugt het ons, dat de kerkeraad van Barneveld heeft geantwoord op een ingekomen schrijven van leden der gemeente. Andere kerkeraden zwegen er op of namen het voor kennisgeving aan. Te Barneveld niet alzoo; men achtte daartoe de zaak zeker te gewichtig. Een drietal leden hebben afzonderlijk een antwoord openbaar gemaakt en al mogen toon en mhoud ons eenigszins gesmart hebben, ook het jarenlang zwijgen maakt begrijpelijk, dat de eerste ontmoeting, eenigszins stootend was. Daarenboven dat drietal leden drukte niet uit het gevoelen van den ganschen kerkeraad. Als kerkeraadsbesluit is medegedeeld: „dat wij krachtens ons ambt onbem •voegd zijn dit voorstel tot verbreking van het keijkverband in overweging te netnen, daar het zou indruischen tegen de goede trouw". Het mag velen leed gedaan hebben, dat iutusschen een zestal kerkeraadsleden ontslag namen, al hopen wij hartelijk, dat zij zich onbevoegd achten langer onder Synodale organisatie een plaats in den kerkeraad te bekleeden. Toch ware het in dit geval beter geweest, dat zij gebleven waren, om voortaan, overeeakomstig hun roeping, de kerk te

dicneil) want de zaak staat gansch anders, dan in het antwoord van den kerkeraad vermeld wordt.

Vooreerst werd niet gevraagd: Verbreking van het Kerkverband, daar in den waren zin onder de Synodale reglementen nooit kerkverband geweest 'is en de kerken aan elkander hingen als los zand, nooit te zamen kwamen dan voor een onbeduidende Classicale vergadering en weinig vertoonden van het onderling verbonden lichaam van Christus (1 Cor. 12 : 12—18). De bedoeling van de leden der gemeente was dat, gelijk voor 300 jaar aan den Paus en zijne inzettingen de gehoorzaamheid was opgezegd, alzco thans de kerkeraad niet meer zou erkennen de met Gods Woord strijdige Besturen en Reglementen. Daartoe zijn de kerkeraden onzer Herv. gemeente niet alleen bevoegd, maar ook verplicht; ja zoo lang zij daartoe niet besloten, handelden zij in strijd met hunne roeping en belofte en alzoo onwettig.

Reeds krachtens hun doop zijn gemeenteleden en kerkeraden verplicht met de tegenwoordige Synodale reglementen te breken, omdat zij geroepen worden tot een nieuwe gehoorzaamheid aan den Drieëenigen God en om onder den Eenigen Koning Christus Jezus te leven. Juist de Synodale reglementen achtten niet noodig, dat alle leeraars den Drieëenigen God belijden en schrijven aan de Synode de „hoogste wetgevende, rechtsprekende en besturende macht toe", zonder daarbij van Christus melding te maken. Onze H. Doop verplicht alzoo met dergelijke inzettingen te breken. Ook krachtens onze belijdenis zijn wij daartoe geroepen. Daar immers wordt men tot het H. Avondmaal toegelaten en geweerd worden daarvan ook zij, die muiterij in de kerken aanrichten; en geschiedt dit juist niet wanneer Reglementen gehoorzaamd worden, die Jezus' Koningschap te na komen, aan de loochenaars der waarheid evenveel recht geven als aan de Belijders, en bij vonnissen Gods Woord stellen beneden menschelijke inzettingen (Luc. 19 ; 27, Matth. 15 : 16, 2 Cor. 6 : 14)? Zondig handelen dan ook die leeraars en gemeenteleden, die bij het doen van belijdenis gehoorzaamheid niet aan Gods Woord, maar aan de verordeningen eischen of beloven. Bovendien de ambtsbelofte der predikanten en ouderlingen eischt het. Zij hebben beloofd in de kerkregeering naar Gods Woord te handelen en alle leeri^gen te verwerpen, die daarmede strijden en naastig wacht te houden tegen de wolven, die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Krachtens hun ambt zijn alzoo juist kerkeraadsleden bevoegd en verplicht met zulke Besturen en Reglementen te breken, die zelfs leeraars met moderne belijdenis erkennen en Gods Woord stellen beneden hunne inzettingen. Ook de goede trouw tegenover de gemeente eischt dit.

Sinds 70 jaar bestaat die organisatie welke zonder toestemming der kerken is ingevoerd, zoodat zij allen wettigen en geestelijken grondslag mist. De gemeente hoort elk jaar bevestigend antwoorden op de beloften daareven genoemd en heeft dus recht te verwachten, dat opzieners, die eerlijk handelen, de gemeente overeenkomstig de inzettingen van Christus gaan regeeren. Ja zelfs voor de kerkvoogdij eener Herv. Kerk moet het moeilijk vallen een leeraar of kerkeraad toe te laten, die in openbaren strijd handelt met de belofte in de kerk afgelegd door goddelooze inzettingen te erkennen. Vandaar dat ook menig leeraar, wanneer hij daarmede gebroken heeft, ook zedelijk meer recht bekomt kerk en pastorij te gebruiken dan te voren. Ziedaar, kerkeraad der kerk te Barneveld, in antwoord op uwe mededeeling aangewezen, waarom krachtens uw ambt gij bevoegd, ja verplicht zijt met de Synodale Besturen en wetgeving te breken en terug te keeren tot de kerkregeering naar Gods Woord. Va» nature zijn wij allen, zoowel als gij, onwillig, traag en onmachtig om in deze aan des Heeren Woord meer te gehoorzamen dan aan dat der menschen. Verleene onze getrouwe God aan u de genade thans nog overeenkomstig uwe roeping te handelen, en aan ons u daarin te steunen. Wil ons zoo mogelijk binnen 14 dagen met dat antwoord verblijden. Is dit geweigerd, zoo zouden wij u niet langer als wettige opzieners onzer kerk mogen erkennen; moogt gij echter door Gods genade naar uwe roeping tegenover den Heere en Zijne gemeente toestemmend antwoorden, werpt dan alle bekommernissen op den Heer, want Hij zorgt voor u.

Namens meerdere leden:

G. J. KNOTTENBELT, B. VAN ESSEN, A. ROSKAM.

Meer dan één steekt met zulk een adres den draak." Dat men zulk een lafheid toch late. Integendeel, er steekt in zulk een adres hooge ernst. En schrijver zoowel als geadresseerde mogen wel bedenken, dat wie zich tegen zulk een klaar vermaan in toch volhardt, aanmerkelijk zijn schuld verzwaart tegen dien dag der heerlijkheid als de Koning der eere staat te verschijnen.

Tot zoover dr A. Kuyper.

Maar als ds Overduin (zie hier bovien) dit leest wat moet hij dan beginnen met zijn moeder-beeld­

spraak?

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 oktober 1946

De Reformatie | 8 Pagina's

PERSSCHOUW

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 oktober 1946

De Reformatie | 8 Pagina's