GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aangenomen naar:

Grootegast-Gerkesklooster-Stroobos, J. P. v. d. Stoel te Batavia.

Nieuwer-Arastel, J. Keuning te Murmerwoude. Bedankt voor: l z b

Maassluis, J. J. Arnold te Vrouwenpolder. v

— DEVENTER. Adres Kerkeraad: H. Eilander, Twelloscheweg H 65. Tel. 2272. T

— VELP. Adres Kerkeraad: W. L. Verschoor, Vijverlaan 4. z e e

— GESLAAGD voor het Propaedeutlsch examen: de heer W. Vis, Graafschap 3, Kampen. g

— BERGEN OP ZOOM. Vanaf Zondag 9 April worden te Bergen op Zoom kerkdiensten gehouden, voorlooplg ten huize van br J. v. Buuren, van Overstratenlaan 15, om 10 en 5.30 uur. Kerken, wier militaire leden alhier verblijven, wopden dringend verzocht hiervan opgave te doen aan de Geref. Kerk te Zevenbergen. Adres: H. v. d. Put, Kantongerecht, Zevenbergen. z m p on t

— KERKINSTITUBERING. De classis Gouda-Deiden-Woerden adviseerde gunstig op een verzoek van enkele broeders te Oegstgeest om te komen tot instelling van de ambten aldaar. Zeer waarschijnlijk zal dus binnenkort de kerk geïnstitueerd worden. o h o n

— DS J. V. d. WIEDEN, die eenige jaren als legerpredikant in Indlë werkzaam is geweest, is weer in zijn gemeente te Warffum teruggekeerd. e

— HANDBOEK 1950. Volgende week zal het Handboek 1950 van „De Gereformeerde kerken in Nederland" uitkomen. Ougeveei-dus op denzelfden tijd als verleden jaar. We kunnen ons voorstellen, dat de kerken, en met name de scribae, met verlangen hiernaar uitzien, want de vele mutaties in de statistiek maken het op den duur onmogelijk nog langer met het oude handboekje te werken. Ja, wat die statistiek betreft: zij neemt ongeveer de helft van het boekje in beslag. Dat de kerken groeien, ook in aantal, blijkt wel hieruit, dat ieder jaar meerdere pagina's voor de statistiek ingeruimd moeten worden. Allereerst zijn daar de nieuw geïnstitueerde kerken: Aalsmeer, Onderdendam, Oosterwolde (Fr.) en Suameer, terwijl ook Maracaibo in West-Indië als een aparte kerk in het handboek vermeld staat. Het aantal kerken steeg dus tot 298. Ook het aantal predikanten steeg, en wel met 9 fin het handtjoek staat 10, doch na het afdrukken werd bekend, dat de band met Cand. G. Blijdorp, die hst beroep naar Oud-Loosdrecht had aangenomen, met wederzijdsch goedvinden is losgemaakt, zoodat Oud-Loosdrecht nog vacant is). De volgende candidaten deden, sinds de verschijning van het vorig handboek, hun intrede, of zullen dit binnenkort doen: J. G. Agema (Draenten), N. Bruin (Beverwijk), K. Brünlng (Mildam), D. Deddens (Wetsinge-Sauwerd), J. v. Dijk (Gees), J. de Feyter (Valthermond), J. v. d. Haar (Emmen), H. D. •. Herksen (Onnen), C. v. Leeuwen (Tlel), W. G. Rave., (Voorthuizen), G. Roukema (Ede), P. Veldstra (Ka6 lens), J. Verkade (Zuidwolde, Dr.), dus in totaal 13. AaE gezien i predikanten (F. L. BÓs, M. de Goede, J. Verlar-i l g s g z k n p e j as R Db b v R S a Cd g h en M. J.Vermeer) zich onttrokken, is dus de werkelijke vermeerdering 9, zoodat onze kerken thans 198 predikanten tellen. Het aantal emerltus-predikanten verminderde met 2 (Ds H. H, Schoemaker overleed, ds B. A. Bos onttrok zich), zoodat dit aantal thans 14 Is. Buiten vaste bedlening staan ds H. Strating en ds W. G. P. v. Herwijnen. Het aantal vacatures bedraagt 102, dit Is dus met 5 verminderd. Echter beteekent dit niet, dat alle 102 vacatures kunnen vervuld worden, omdat hierbij ook kleine kerken gerekend zijn, die nog niet beroepen kunnen.

Het zielenaantal bedraagt thans 93345, tegen 92426 verleden jaar. Een vermeerdering van ruim 900 zielen. Als vtj rekenen, dat het zielental van de kerk van Batavia en Winterswijk niet vermeld kon worden, zal dit wel rond de 1000 worden. Eenige overgangen naar de synodocratie, in aansluiting aan de agitatie Bos-Valkenbosch, zooals te Delfshaven, Bergentheim e.a. konden nog opgenomen worden. Nemen we dan hierbij ook nog in oogenschouw, dat zeer vele gezinnen — het zijn groote getallen — emigreeren, dan mogen wij toch met dankbaarheid constateeren, dat de Koning der kerk uitbreiding gaf, zoowel in het aantal kerken en predikanten als in zielental. Terwijl we bovenal mogen vertrouwen, dat onze kerken zich in de toekomst nog krachtiger zullen kunnen openbaren, wijl ze hopelijk niet teveel meer zullen worden opgehouden door hen, wier hart niet meer bij ons was, en die deswege veel kostbaren tijd deden verloren gaan.

Na deze statistiek vindt U gegevens omtrent onze Theol. Hoogeschool met haar vele studenten; een overzicht van onze zending, vereenigingen, garnlzbenskerken en pers, terwijl ook weer de kerkenorde, aangevuld met enkele besluiten der oude Synoden en die van de laatstgehouden Synode van Amersfoort 1948, een plaats kreeg. En last not least: het jaaroverzicht! Wie het leest, zegt: de aandacht van K. S. ontgaat niets. Hij voert ons mee van Ter Apel naar Axel, van Den Haag naar Kampen; spreekt over het Evangelisatiecongres en den arbeid op Soemba, den Internat. Zendingsraad en de „oecumenische synode". Neem en lees u het zelf.

Wie het Handboek doorneemt, in het geloof, dat achter statistiek en kroniek de hand des Konings te zien Is over Zijn kerk, zal ten volle beamen de slotregels van het jaaroverzicht:

we staan nog altijd verbaasd, evenals in 1944, over wat God ondanks ons eigen en anderer kv/aad ons nog geeft te zien aan concrete schatten van gemeenschap en van kracht".

Schaft U dit boekje aan voor slechts f 1.50. v. d. L.

— EEREDIENST. De kerkeraad van Rotterdam-Charlols nam o.a. deze besluiten inzake den eeredlenst: De emeente zal, wanneer een Dienaar des Woords voorgaat, taande het votum aanhooren en den zegengroet ontvanen. Tijdens het collecteeren zal niet meer worden geongen.

Tevens besloot de kerkeraad om het gebed in de kereraadskamer vóór den morgen-en na den middagdienst iet meer te doen plaats hebben.

— DS K. DOORNBOS te Wormer zal na Pinksteren er vliegtuig naar Curagao vertrekken, teneinde aldaar nkele maanden ambtelijken arbeid te verrichten.

— VEREENIGING VOOR EMIGRANTEN. Op 23 Febr. l. is opgericht de „Gereformeerde Vereniging tot hulp an Emigranten en Geëmigreerden". Het voorloopig betuur bestaat uit: A. Schilder, Den Haag, voorz.; S. v. enssen, Utrecht, Poelhekkestr. 6, secr.-penn.; J. Hamoen, en Haag; Ds J. Hettinga, Harllngen; T. Plomp, Sohleroek; Ds J. v. Raalte, Neede.

— NAAR CANADA. Naar wij vernemen ligt het In de edoeling, dat ds J. Hettinga van Harllngen binnenkort oor eenlgen tijd naar Canada gaat.

— CONGRES GEREFORMEERDE STUDENTEN. De egelingscommissie van het Congres van Gereformeerde tudenten, dat gehouden zal worden D.V. van 19—21 April .s. te Kampen, deelt langs dezen weg mede, dat zij alle ongresgangers op 19 April tusschen 3 en 6 uur 's midags verwacht in het gebouw van de Theologische Hooeschool, Broederweg 15, ten einde met hun resp. gasteeren(vrouwen) kennis te maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 april 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 april 1950

De Reformatie | 8 Pagina's