GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Nieuws Vonnissen.

Bekijk het origineel

Nieuws Vonnissen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Amsterdamsche broederen kregen deze week nogmaals een vonnis over het eerste vonnis heen.

Een daarvan deelen we als curiosum mede:

Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland.

No. 4967.

AFSCHRIFT.

Het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland,

Ontvangen hebbende een schrijven van het Classicaal Bestuur van Amsterdam, houdende kennisgeving, dat de Emeriti of eervol ontslagen predikanten Dr. A. Kuyper en Dr. F. L. Rutgers, ofschoon als ouderlingen van de Nederd. Hervormde Gemeente te Amsterdam uit hunne bediening ontzet, nochtans voortgaan zich in strijd met de kerkelijke verordeningen te gedragen, waarom het in zijne vergadering van den loden Maart 1887 besloten heeft deze zaak over te brengen bij het Provinciaal Kerkbestuur;

Gezien de bescheiden tot de zaak betrekkelijk;

Overwegende,

dat de Heeren Dr. A. Kuyper en Dr. F. L. Rutgers, bij eindbeslissing van de Algemeene Synode der Nederl. Hervormde Kerk, dd. i December i886, ontzet zijn van de door hen in de Nederl. Hervormde Kerk en de Nederd. Hervormde Gemeente te Amsterdam bekleede kerkelijke bedieningen en ambten, en jvoor onbepaalden tijd vervallen verklaard van de bevoegdheid tot het uitoefenen van kerkelijke bedieningen;

dat zij in weerwil van die ontzetting en vervallen verklaring en zonder hun lidmaatschap van de Nederl. Hervormde Kerk te hebben opgezegd, voortgaan zich als kerkeraadsleden te gedragen en als zoodanig »officieele" stukken onderteekenen (Amsterdamsche Kerkbode No. 1-5);

dat zij hebben deelgenomen aan het «Gere­ e formeerd Kerkelijk Congres", ien 11-14 Januari j.l. te Amsterdam gehouden, en mede bij Godsdienstoefeningen voorgaan in de »Nederduitsche Geref. Kerk te Amsterdam (doleerende)", en mitsdien zich ten plicht en ten doel stellen om »het juk der Synodale Hiërarchie af te werpen" en een algemeene beweging in dien zin te

wekken; dat zij alzoo op verregaande wijze ontrouw zijn geworden aan de beloften bij hunne toelating tot het lidmaatschap van de Nederl. Hervormde Kerk en tot de Evangeliebediening in

deze Kerk afgelegd; Gelet op Art. 53 van het Algemeen Reglement ; Art. 38 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs; Art. 27 van het Reglement op het Examen enz., en Art. 6 en 51 van het

Regl. voor Kerkelijk opzicht en tucht enz.; Verklaart de Heeren Dr. A. Kuyper en Dr. F. L. Rutgers, ontzette ouderlingen van de Nederd. Hervormde Gemeente te Amsterdam, opnieuw schuldig aan verstoring van orde en

rust; En ontzet hen van hun lidmaatschap der

Nederlandsche Hervormde Kerk; Bepaalt, dat afschrift van deze uitspraak zal gezonden worden aan ieder der bezwaarden, aan het Classicaal Bestuur van Amsterdam en aan den Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Gedaan in de buitengewone vergadering van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, gehouden te Amsterdam, den 29Sten

Maart 1887. Tegenwoordig de Heeren A. G. Jans, president, A. Maagh Kniphuizen, vice-president, J. van Witzenburg, adviseerend Uden Secretaris, H. V. Hogerzeil, A. H. Claasen, J. W. van Hoogstraten, Dr. C. G. von Reeken en Mr.

F. Booy, leden,

(w. g.) A. G. JANS, President. » A. MAAGH KNIPHUIZEN, Vise-Pres.

» J. VAN WITZENBURG, adv. lid en Secr.

» H. V. HOGERZEIL. » A. H. CLAASEN.

> J. W. VAN HOOGSTRATEN.

» DR. C. G. VON REEKEN. » F. BooY.

, Overtollige moeite.

Op 16 December i886 hadden deze broederen reeds eiken band met het Hervormd Genootschap doorgesneden.

J. van WITZENBURG.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Nieuws Vonnissen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1887

De Heraut | 4 Pagina's