GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

In de eerstvolgende weken zullen van

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In de eerstvolgende weken zullen van

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 5 Juli 1889.

de Heraut, als gewoonlijk, slechts halve nummers worden uitgegeven. Maar bij tij ds heeft de hoofdredacteur er nog voor gezorgd, dat het in den tijd zijner zomerruste niet aan lectuur zou behoeven te ontbreken. Bij den uitgever J. C. Van Schenk Brill te Doesburg is thans compleet verschenen de in 1887 begonnen uitgave van de: Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelicke Religie door Johannes Calvinus; herdruk van de uitgave van Pauhis Aertz van Ravesteyn, 16^0 te Amsterdam; be­ werkt door Dr. A-Kuyper (ruim 1050 blz. in klein-folio).

In betrekkelijk zeer korten tijd is deze uitgave dus voleindigd. Het is waarlijk geen geringe arbeid geweest, die daaraan ten koste gelegd is. Daar de oude taal en spelling, om redenen waarvan in de inleiding rekenschap gegeven is, terecht behouden werd, was de correctie des te meer tijdroovend. Maar behalve dat is er veel tijd en moeite besteed aan de vele noten, waarin met een enkel woord de Ravesteynsche tekst naar het oorspronkelijke verbeterd of wel zijne taal verduidelijkt is. ledere noot op zichzelve is zeker slechts eene kleinigheid; maar wanneer zij, gelijk hier het geval is, in de duizendtallen loopen, wordt er heel wat werkkracht door in beslag genomen. En verrijkt is deze uitgave bovendien nog met een breede inleiding (voortgezet in het daaraan toegevoegde naschrift), waarin de bewerker niet slechts rekenschap geeft van de wijze, waarop hij zijne taak heeft opgevat, maar ook een volledige lijst en beschrijving geeft van de 16 of 17 vroegere uitgaven, die hij van Calvijns Institutie in het HoUandsch had kunnen opdiepen, het karakter van dat oude standaardwerk in het licht stelt, en aanwijst hoe er thans bij vernieuwing behoefte is aan de kennismaking en bestudeering van zijn inhoud.

Nu, dat er velen zijn, door wie die behoefte ook gevoeld wordt, is "reeds bij de inteekening openbaar geworden. En het zal, naar te hopen en te verwachten is, ook wel verder blijken, nu het geheele werk compleet te verkrijgen is. Formaat en druk, papier en band, enz. zullen daarvan zeker niet afschrikken. En wanneer het veel gelezen wordt, en dan door Gods zegen ook veel vruchten achterlaat, zal dat zeker bet meest tot voldoening zijn van den bewerker zelven, en de beste dank dien het Christelijk publiek hem voor dezen arbeid kan brengen, Intusschen, Calvijns Institutie zeer hoog stellen en haar dringend aanbevelen aan wie in de kennis der waarheid vorderen wil, dat beteekent geenszins, bij dat werk blijven staan, „alsof Calvijn het laatste woord gesproken en met Calvijn de Heilige Geest zijn verlichtend werk besloten had." Integendeel, het „teruggaan naar Gods Woord aan de hand van de Institutie van Jan Calvijn" is een middel „om door Gods genade van daaruit weer saam verder te gaan" tot „een frissche eigen ontwikkeling van het Calvinisme." En de schrijver zelf, van wien deze woorden afkomstig zijn (Inl. blz. 13), toont dat ook bijzonder in zijn eigen voorbeeld.

Wat hij in dat opzicht gaf en geeft, ook met name in de Heraut, is aan onze lezers overbekend. En dan zullen zij het zonder twijfel ook waardeeren, dat die verspreide en daardoor niet gemakkelijk te herlezen stukken van tijd tot tijd worden bijeengezameld en afzonderlijk uitgegeven.

In de laatste dagen is daarvan bij den uitgever J. A. Wormser te Amsterdam verschenen het derde deel van Het werk van den Heiligen Geest; zoodat dit boek, waarvan ruim een jaar geleden het eerste deel in het licht kwam, met een uitvoerige, zeer belangrijke voorrede, nu compleet is (samen ruim 900 bladz. in grootoctiavo): in formaat en omvang en band veel gelijkende op de eerste uitgave van Ons Program, van den: elfden schrijver.

Voor een passend kleed is dus door den uitgever zorg gedragen. En tot aanprijzing van den inhoud behoeft hier wel niets gezegd te worden: die is aan de lezers bekend.

Of, om juister te spreken, van den inhoud zijn zij eenigszins op de hoogte.

Want niemand meene, dat die vroegere, telkens afgebrokene, lectuur wel kan volstaan. Voor een oppervlakkige kennis moge dat voldoende zijn. Maar ook op kerkelijk en op geestelijk gebied is de oppervlakkigheid in allerlei opzicht tot groote schade, en met den eisch van Gods Woord in strijd. Wie waarlijk leeft in de dingen, die ons van God geschonken zijn, wil ook vanzelf die dingen zooveel mogelijk weten.

Juist een boek als het bovengenoemde kan daartoe uitnemenden dienst doen. En hoe meer dat doel wordt bereikt, des te meer zal dan in en door dit boek ook „het werk van den Heiligen Geest" openbaar worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juli 1889

De Heraut | 4 Pagina's

In de eerstvolgende weken zullen van

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juli 1889

De Heraut | 4 Pagina's