GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerhhlad van 28 Juni 1895.

Provinciale Synode van Gelderland, gehouden 12 en 13 Juni 1895 te Harderwijk.

Door een der afgevaardigden uit de Classis Apeldoorn, Ds. Koffijberg, wordt de toestand - der kerk van Kootwijk ter sprake gebracht volgens instructie bij den lastbrief. Op het eerste punt, dat een eventueel verzoek betreft, kan de Synode niet ingaan; omtrent punt 2, bevattende eene betere en afdoende regeling der fiinancieele aangelegenheden der kerk van Kootwijk, neemt de Synode, na ernstige discussie, de navolgende resolutie: sDe Provinciale Synode van Gelderland besluit, om aan hare deputaten voor Hulpbehoevende kerken op te dragen, generale Deputaten in te lichten omtrent den financieelen toestand der kerk van Kootwijk, mitsgaders omtrent hetgeen de Provincie Gelderland voor Kootwijk dit jaar gedaan heeft; met verzoek om, ingeval de kas der Gen. Dep. niet toereikend is om het ontbrekende aan te vullen, eene algemeene collecte voor Kootwijks predikanfs-tractenient, en dat wel zoo spoedig mogelijk te willen uitschrijven, opdat Kootwijks kerk in dezen eindelijk eens uit de schuld gerake.

Nog bepaalt de Synode, dat (D. V.) hare gewone r-e.k. vergadering zal gehouden worden in de eerste helft der maand Juni '96 op een Woensdag te Zutphen en dat de Gereform, kerk aldaar haar zal samenroepen.

Kas voor Eni. pred. e»2.

Het Moderamen der Kas voor Em. pred., pred. - Wed. en - W. brengt ter kennis der kerken, dat tenzij nog vele en flinke collecten ZEd. voor r Juli worden toegezonden hij niet in staat zal zijn de volle toegezegde ondersteuning uit te keeren, terwijl ZEd. noch het Moderamen in staat zijn, door voorloopig voorschot het tekort te dekken.

Welke kerken of welke broeders wenschen door toezending eener gift er voor te zorgen, dat de broeders en zusters, die op het volle bedrag van de ondersteuningssom rekenen, niet zullen worden teleurgesteld.''

Indien er b.v. 200 van de 700 kerken waren — of zoovele broeders die ƒ 10.— aan den Penningmeester zonden, we waren er.

Wie helpt?

Gaarne ontvangt onze Penningmeester ditmaal de daartoe bestemde gelden rechtstreeks.

Het Moderamen voornoemd.,

A. VAN DER SLUIJS, Pracsis.

H. BRINK, Scriba.

G. BRUGSMA, Fenii.

Leeuwarden.

De TheaSogische School van , , De Oereformeeï'dle Kerken in SSederlandg"

De gewone jaarlijksche vergadering van de Curatoren dezer Scliool zal D. V., aanvangen op Maandag 8 Juli e. k. des namiddags 4 uur, op de gewone plaats te Kampen.

Dat de Curatoien ook nu weer de voorbede der kerken vragen, op den Rustdag, welke aan genoemden datum voorafgaat; alsmede op den volgenden Zondag, na welken de vergadering nog voortgezet wordt, — - zal zeker niemand bevreemden.'

Tot een hoogst belangrijken arbeid toch is deze vergadering geroepen.

De belangen der School en van het onderv^ijs aan dezelve zullen door haar behandeld moeten worden.

Tevens hebben zich 21 studenten voor het Litterarisch eind-examen, 11 voor het eerste gedeelte van het Theol. eximen en 25 voor het Praeparatoir-examen aangemeld, en zal de vergadering hebben te beslissen, of zij tot hoogere studiën bevorderd, of ook — voor de kerken beroepbaar gesteld kunnen worden.

Overtuigd, dat al onze kerken het gewicht van dezen , '-.rbeid zullen erkennen, vragen de • Curatoren dan ook met vrijmoedigheid aller voorbede.

Dat de Heere de vergadering leide door zijnen Geest en het ook den broederen, die onderzocht zullen worden, aan zijne ondersteuning niet late ontbreken! Dat Hij genade geve tot zoodanige beraadslagingen en besluiten, als meest bevorderlijk ktmnen zijn aan het waarachtig welzijn der School en der kerken !

De Curatoren der Theol. School.,

Namens hen.,

L. NEIJENS, Secretaris.

Amsterdam., Juni 1895.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juni 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juni 1895

De Heraut | 4 Pagina's