GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verlcorting uit het Kerkblad van 20 Dec. 1895.

Algemeene itas des* Hulpbeiioevende Kerken.

Een gunstig verschijnsel is het voor onze kas te noemen, dat in den laatsten tijd de verantwoording der collecten meer en meer door de Quaestoren der Classen geschiedt, omdat het houden der collecten nauwkeuriger en geregelder door de Qauestoren et in zgne Classis kan worden nagegaan, dan door den Algemeenen Penningmeester, en de Quaestor in elke Classicale vergadering de gelegenheid heeft, om de nalatigen aan te sporen. Er is alzoo hoop, , dat van lieverlede meer vastheid in den gang van het werk zal komen. Een goed voorbeeld-geeft de Provincie Noordbrabant; natuurlijk zijn de bedragen uit de drie Classen dier Provincie niet groot; maar des te meer is de getrouwheid in het collecteeren te waardeeren, naarmate de financiëele: krachten geringer zijn.

Met het oog op den toenemenden ijver der Classicale j, Quaestoren schijnt het oogenblik gunstig'lom die Classen, die in den laatsten tijd terugbleven, op^J^het voorbeeld van Noordbrabant te wijzen.

Van de Classe Leeuwarden, Sneek en Amersfoort isj'sedertj^i893 niets ontvangen. Sedert langeren tijd werd uit andere slechts door enkele kerken eene collecte ingezonden; uit sommige kwam niets in.

Het zijn in Friesland de Classen Dokkum en Heerenveen\ in Groningen Envmatil^ Warfum en Stadskanaal; in Gelderland Harderwijk., Tiel en Zutfen; in Zuidholland Rotterdam., Gouda., Dordrecht en Brielle; en in Zeeland Zierikzee, Tholen., Goes en Axel.

Het boekjaar loopt, ten gevolge van de instelling der kas door de Algemeene Synode van September tot September; het derde boekjaar is thans ingetreden, dat bij de e.k. Synode in September 1896 afloopt. Zeer gewenscht is het, dat de ingezamelde gelden van elk boekjaar vóór het einde daarvan worden gestort, opdat er niet het eene jaar te_ weinig, het andere te veel inkome, waardoor'de verdeeling der gelden voor de algemeene Deputaten bezwaariijk wordt.

Dit een en ander zij den B, B, Quaestorenter overweging aangeboden en op het hart gebonden. De kleine inzamelingen der 683 kerken kunnen ons zoo gemakkelijk een ruimen oogst opleveren!

Namens Deput. Syn. voor de Alg. Kas.,

A, W, VAN BEECK CALKOEN.

Utrecht., 13 Dec, 1895.

ZENDING.

Kort Verslag der Vergadering van Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, op 3 December 1895, te Utrecht, •

Aanwezig de B.B.: Van Haeringen, Lindeboom, Donner, Noordewier, Hessels, Wagenaar, Van Minnen, Lion Cachet, Van der Valk, Hovy, Bouma en Feringa.

Afwezig met kennisgeving Br. De Gaay Fortman wegens andere ambtsbezigheden, en de Br. Gispen, Seegers en De Moen wegens ziekte. Zonder kennisgeving ontbrak Br, Sypkens.

Het volgens opdracht verzonden antwoord op

den uitvoerigen — indertijd publiek gemaakten — brief van Br. De Bruijn wordt voorgelezen en goedgekeurd.

Vervolgens geschieden eenige besprekingen in zake Br. Bolwijn.

Medegedeeld wordt de missive der kerk van Utrecht, in zake een bij haar ingekomen circulaire der Dames Van der Jagt en Idenburgover de bearbeiding der Indo-Europeanen te Batavia, en hare afwijzing (ondanks alle sympathie, ) dewijl Deputaten hierin — gelijk altijd en overal — zich ten ernstige houden aan hun mandaat. Dit wordt eenparig goedgekeurd.

Een aangifte voor den dienst der Zending door een Theol. Student wordt besproken; en het praeadvies van het Moderamen aangenomen.

Gelezen worden de brieven van Br. Adriaanse van 2 Augustus en 3 September, gevolgd door de voorlezing van een concept-antwoord. Na bespreking wordt het goedgekeurd. Daarna worden twee nieuwe brieven van dezen Zendeling, waarop nog geen antwoord was geconcipieerd, voorgelezen; de eene van 2 October en de andere van 22 October. De beantwoording wordt aan het Moderamen opgedragen, en de daartoe noodige aanwijzing gegeven. De behandeling van begeleidende bouwplannen wordt verdaagd.

Als commissie tot het nazien der boeken van den Penningmeester worden benoemd de B. B.: Hovy, Lindeboom en Wagenaar. Tevens worden nog eenige kleine financiëele regelingen getroffen.

Gelezen wordt een schrijven van Br. Horstman van 23 Augustus, ^en een concept-antwoord, door het Moderamen ingediend, na bespreking goedgekeurd.

Nu wordt gesproken over een bemoeilijking van Br. Zuidema door een hem opgedragen — en voor hem on waarneembare — voogdij. Een eerste antwoord van het Moderamen in dezen wordt goedgekeurd, en voorts het Moderamen gemachtigd, overeenkomstig het ter vergadering bepaalde te handelen, als noodig zal blijken.

Voorlezing wordt gedaan van Br. Scheurer's schrijven van 27 Augustus, 23 September en 29 October, en eenige vergezellende bijlagen, alsmede van het concept-antwoord, en van een ander, hiermede in verband staand, schrijven aan den oud-zendeling Br. P. Jansz tePati, Djapara.

De concepten in zake Br. Scheurer] worden besproken en goedgekeurd, en voor verder beantwoorden de noodige aanwijzingen en opdrachten aan het moderamen gegeven.

Ook wordt besproken een mededeeling van Br. Van der Valk aangaande een samenspreking tusschen hem en den Voorzitter van den Bond voor Nederlandsche Zendingconferentiën. Ook deze zaak wordt aangehouden.

Eindelijk wordt nog gerapporteerd in zake de afvaardiging naar het eeuwfeest der IjOnden Missionary Society.

Namens DeptUaten,

J. H. FERINGA, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's