GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichlen.

Bekijk het origineel

Officieele Berichlen.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Met verkorting uit hei Kerkblad van 4 Dec)

Classis Beilen, gehouden te Dwingelo 17 November 1896.

In het moderaraen nemen zitting: Ds. Mooihuizen als praeses, en Ds. Dijkstra als scriba. Naar aanleiding van een speciaal geval wordt de opmerking gemaakt, dat sommige vertrekkende leden er misbruik van maken, door hun attestaties niet tijdig hier op te vragen en elders in te dienen. Nu wordt de vraag gedaan, wat hiertegen te doen valt ?

Goed gevonden wordt, dat voor de gemeenten der Classis Beilen voortaan het volgende zal gelden : »Iemand, die een jaar lang moedwillig verzuimt, na zijn vertrek zijn attestatie in de eene gemeente op te vragen en bij de andere in te dienen, geeft daardoor blijk van onverschilligheid en liefdeloosheid jegens de gemeente des Heeren. Daarom zijn de kerkeraden gerechtigd, om attestaties van en aan zoodanigen te weigeren.

Classicale vergadering te Leiden, gehouden 19 November 1B96.

Volgens rooster was Ds. Wielinga te Katwijk a/d R. praeses der vergadering.

Nadat enkele zaken aan de orde waren gekomen en afgedaan werden, kwam de instructie van de kerk te Rijnsburg in behandeling, welke aldus luidde:

»De kerkeraad ^van Rijnsburg stelt voor aan de Classis Leiden, om de opleiding] voor den dienst der Zending onder Heidenen en Mohammedanen ter hand te nemeö, ten einde langs dien weg te komen tot de uitzending van een dienaar des Woords."

De vergadering stond hier voor eene schoone en gewichtige zaak. Het bleek uit de discussie, dat de Synode te Middelburg de zaak van de opleiding niet bepaald behandeld had, en voorts deed zich de vraag voor: hoe bedoelt Rijnsburg's kerkeraad dat? Wil men dï bespreking van de zaak der opleiding voorbereiden of bedoelt men, dat de Classis de opleiding zelf ter hand neme f Wil men door financieelen steun de opleiding, die elders zou kunnen plaats hebben, steunen, of is de bedoeling, dat de Classis zelve opleide met de bepaalde examina in 't vervolg.

Zoo 't laatste, dan doet zich de vraag voor, kan en mag eene Classis dat doen ?

Uit het gegeven antwoord bleek, dat dit voorstel uit de practijk geboren was, omdat een paar jongelingen zich bij den kerkeraad hadden aangemeld, om voor zendeling opgeleid te worden.

Voorts lag het in de bedoeling om eene school te stichten voor de opleiding van zendeling vanwege de Classe.

Dat men daarvoor nog niet rijp was, iaat zich verstaan.

Besloten werd, dat de Classis zich tot de deputaten om advies zou wenden, en dat de kerkeraden daarna zouden oordeelen.

Ds. Renkema, Ds. Rudolph en Ds. van Proosdij werden aangewezen, om in dezen handelend op te treden, en meteen voorbereidselen te maken dat op een der volgende Classis-vergaderingen de propagandadist voor de Zending, Ds. Van der Valk te Scheveningen, aanwezig zouzijn^tot nadere bespreking van Zendingszaken.

Generale kas voor Emseriti Pred. Pred . Wed. en W.

Deputaten der Generale kas, vergaderd te Utrecht den 3oen Sept. j.l., gehoord hebbende het verslag van den Algemeenen penn. dier Kas, hebben besloten een dringend verzoek te richten tot de Gereformeerde kerken in Nederland, om dit jaar eene derde collecte ten behoeve dier kas te willen houden.

Ook worden de kerken, die de tweede collecte nog niet hielden, dringend vermaand, dit zoo spoedig mogelijk te doen. Voor de uitbetaling toch op den eersten October was p. m. f3000.— te weinig in kas. Dit tekort zal, als alle kerken de tweede collecte hebben gehouden, wel gedekt zijn, maar dan is er voor den eersten Januari opnieuw een som van p.m. f6000— noodig. Zonder eene derde collecte komen die gelden er niet en kan de penningmeester aan de verplichting der kas niet voldoen.

Door het besluit der Generale Synode te Middelburg leven we lot Januari 1898 in een tijd van overgang, waarin de behoefte aan geregeld collecteeren niet minder is dan te voren, zal de penningmeester niet in groote moeilijkheden geraken.

Wilt daarom, broeders, den penningmeester verblijden door milde en tijdig gehöudene collecten, want de verplichting der kas is immers de verplichting der kerken.

Namens Deputaten der Kas.^

A. VAN DER SLUYS, Voorz.

H. BRINK, Secretaris.

G. BRUGSMA, Penningm.

THEOLOGiSCHE SCHOOL.

Het College van Hoogleeraren aaq, de Theol. School brengt ter kennis, dat de overdracht van het Rectoraat, D. V. zal plaats hebben 7 Dec. a.s., des avonds ten zeven 'ure, in de aula der Theol. School. De aftredende Rector, Prof. M. Noordtzij, zal, na het houden eener redevoering, het Rectoraat overdragen aan'(Prof. D. K. Wielenga, volgens besluit van het Curatorium tot Rector voor het volgende jaar aangewezen.

Uit naam van het College voornoemd.

P. BiESTERVELD, Ab-actis.

[DEPUTAATJSYNODI.

L.S.

Ondergeteekende, door de Generale Synode van Middelburg uitgenoodigd om de schrifturen, toebehoorende aan de Gereformeerde kerken, die nog in het bezit zijn van private personen, te verzamelen en': in het Archief te deponeeren, verzoekt allen, die van genoemde kerken nog één of meer stukken onder hunne berusting hebben, ze hem j_zoo spoedig mogelijk toe te zenden.

H. W. VAN LOON.

Amsterdam, i'.December 1896.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichlen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's