GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 4 Juni.

Vergadering der Classis Leiden, gehouden te Leiden den isenMei 1897. Ds. T. H. Woudstra neemt volgens beurte plaats als praeses.

Ingevolge een besluit der vorige vergadering wordt nu door eene commissie ter behartiging van de belangen der Zending het volgende voorstel gedaan en na breede bespreking aangenomen:

1. De Classis Leiden besluit om eene kas op te richten, ten einde een jongen man, die hope geeft van gaven voor den dienst des Woords onder Heidenen en Mohammedanen dooi God voorzien te zijn (zie Acta Generale Synode Middelburg Art. iidb) geheel of gedeeltelijk de middelen te verschaffen, om zich aan geschikte inrichtingen daartoe te bekwamen.

2. De middelen tot bereiking van dit doel worden gevonden uit minstens twee collecten in het jaar, vrijwillige bijdragen, enz,

3. De Classis benoeme eene commissie van drie leden, die a. het beheer dier kas op zich neemt; b. den jongen man voorloopig onderzoekt ; c, den door de Classis aangewezene onder haar bijzonder toezicht laat studeeren en d, verder in overleg met de Classis alles regelt, wat tot deze zaak is dienende.

4. Bij overname van dit voorstel door de Classis worde het ter kennisse gebracht van de Provinciale Synode, ten einde haar advies over het voorstel te vernemen.

Na verrekening der kosten, aanwijzing van de roepende kerk. Katwijk a/Zee, en het zingen van Ps, 84:6, sluit de praeses de vergadering met dankzegging.

PINKSTERFEEST.

Collecte voor de Zending onder Heidenen en Mohammedanen,

De dag van het Pinksterfeest van het Nieuwe Verbond genaakt weer.

Israels Pinksterfeest is vervuld; het schaduwbeeld is geweken; de Heilige Geest is nedergekomen; de muur des afscheidsels is verbroken; de Heere heeft zijn Woord bevestigd: »En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God), Ik zal uitstorten van mijnen Geest op alle vleesch, " Sinds het eerste Pinksterfeest van het Nieuwe Verbond komt de Geest van den Vader door den Zoon over alle vleesch, tot aan de einden der aarde, over Jood, Heiden en Mohammedaan,

Daarom is de dag van ons Pinksterfeest de groote en schoone Zendingsdag geworden, de dag, waarop de gemeente des Heeren het reukwerk harer dankzegging en gebeden voor het werk der Zending doet opgaan voor God, en waarop zij voor dat werk ook hare stoffelijke offers gewilliglijk opbrengt, tot den bouw van het geestelijke huis Gods uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen.

Wij verheugen ons, dat de Kerk des Heeren het Pinksterfeest langs hoe meer in dit licht leert beschouwen, en niet achterblijft, het met daden te toonen.

Vloeien in den laatsten tijd in het algemeen de giften voor onze Zending overvloediger toe, in de Pinkster-collecten gewis niet het minst. Dit geeft ons vrijmoedigheid en hope om, gelijk vorige jaren, de Pinkster-collecte aan te bevelen bij onze kerken en ambtsdragers, zoowel als bij de vereenigingen, die de kerken'in het werk der Zending dienen.

De Heere heeft aan onze kerken een groot arbeidsveld toebetrouwd: op Midden-Java en Soemba, waar de millioenen Heidenen en Mohammedanen in hunne ziels-en lichaamsnooden wachten op de bearbeiding des Woords en het werk der Christelijke barmhartigheid.

Ook aan de gemeenten te Batavia en Soerabaja zijn wij steun en hulpe schuldig.

Is het arbeidsveld groot, dit schrikke ons niet af. Ook met betrekkelijk kleine kracht, kan er bij eene goede organisatie en verdeeling van dit groote arbeidsveld, onder den zegen des Heeren, veel gedaan worden.

Het komt hier alles aan op dien zegen, en op het wijs en moedig beleid van de Deputaten voor de Zending, en niet minder op de eenheid en samenwerking, op den ijver en overgave van de Dienaren des Woords, die dddr ginds op dien akker arbeiden.

Laat ons dan, en hier en dadr, metNehemia tegen vriend en vijand zeggen: »Wij doen een groot werk, " opdat onze handen niet, slap worden, maar opdat wij als die man Gods, moedig voortgaan met het bouwen aan het geestelijke Jeruzalem onder Heidenen en Mohammedanen.

Dat hiertoe dagelijks de dankzeggingen en gebeden der gemeenten opgaan tot God, en niet het minst op het aanstaande Pinksterfeest, opdat onze gebeden en gaven bij den Heere gedacht worden tot verheerlijking van zijnen grooten Naam, tot uitbreiding van zijn Koninkrijk en tot welvaart van allen, die hier en in onze Indien

Zion liefhebben. J, H, DONNER.

ARCHIEF DER GEREF. KERKEN.

De ksrkeraad van Amsterdam B, door de Synode van Middelburg belast met de bewaring van het Archief der Gereformeerde kerken en het toegankelijk stellen van dit Archief, voor allen, die daarvan wenschen gebruik te maken, onder de voorwaarden, welke bij het gebruik maken van boeken uit bibliotheken en van Archiefstukken thans algemeen geldende zijn, heeft in zijne vergadering van 13 Mei 11. ondergeteekende tot Archivaris benoemd en de volgende bepalingen gemaakt:

1. Stukken uit het Archief der Gereformeerde kerken mogen niet aan andere personen ter leen gegeven worden, dan die van den Archivaris vooraf verlof ontvingen.

2. De Archivaris of zijn plaatsvervanger hebben recht stukken te weigeren; beroep op den kerkeraad blijft daarbij open.

3. De stukken uit het Archief moeten binnen vier weken na de afgifte weer ongeschonden terugbezorgd zijn bij den Archivaris.

4. Voor geleende stukken is de persoon, die ze ter leen ontving, aansprakelijk.

Nog kan ik mededeelen, dat de Archiefstukken van de laatstgehouden Generale Synode van Middelburg mij door Ds, W. J, de Haas werden toegezonden,

H. W. VAN LOON.

Jacob van Lennepkade 27, Amsterdam,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's