GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Art. XIII D. K. O.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Art. XIII D. K. O.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De deputaten door de jongste Generale Synode benoemd, om aan de volgende Generale Synode een betere regeling voor te stellen in zake de verzorging der emeritipredikanten en der predikants-weduwen en weezen, hebben de volgende circulaire tot de kerken gericht:

Circulaire in zake eene nieuwe regeling voor de Verzorging naar Art. XIII D. K. Aaan

de Classicale vergaderingen der Gereformeerde Kerken in Nederland.

WelEerw. en Eerw. Heeren en Broeders !'

De Generale Synode van Arnhem heeft, zie Art. 147, vijf Deputaten i) benoemd, met het mandaat, om „overwegende wat in zake de verzorging van emeriti predikanten, weduwen en weezen door de Provinciale Synoden te dezer vergadering is gebracht en ook rekenende met den arbeid, in dezen door Groningen en Zuid-Holland verricht, en met het rapport en de conclusiën der Commissie van advies dezer vergadering, aan de volgende Synode eene regeling overeenkomstig de Gereformeerde beginselen van deze zaak voor te stellen en deze een half jaar voor de volgende Synode ter kennissevan de Kerken te brengen."

Volgens de conclusiën der Commissie van advies moet deze regeling eene „vereenvoudigde" zijn, in den geest van het ingediende voorstel van Zuid Holland, waaruit onmiddellijk al de emeriti Dienaren, weduwen en weezen worden onderhouden; terwijl Deputaten ook bij de Kerken zullen informeeren, in hoeverre de Kerken genegen zijn eene verzorging naar Art. XIII D. K. op deze wijze ter hand te nemen. Op grond van een en ander komen ondergeteekenden namens de voor deze zaak benoemde Deputaten tot U met de volgende vragen: I. Welk geldelijk bedrag eischt de verzorging van emeriti-predikanten, weduwen en weezen thans in uwe Classis, gerekend naar de cijfers van de Middelburgsche Synode?

II. Achten de Kerken uwer Classis eene nieuwe regeling voor de verzorging naar Art. XIII D. K. gewenscht en noodzakelijk?

III. Indien ja, kunnen zij zich dan vereenigen met de gedachte, om een onderling Fonds te stichten, waarin elke Kerk naar den maatstaf van het predikaiitstraktement eene jaarlijksche bijdrage stort ?

IV. Wilt U zoo goed zijn, in verband met het vorenstaande, ons eene opgave te doen toekomen van de traktementen, — Pastorieën of vergoeding voor pastorieën niet medegerekend. — die door de onderscheidene Kerken in uwe Classis worden uitbetaald ?

V. Zouden de Kerken uwer Classis bij machte zijn, (de zwakke zoo noodig gesteund door de sterkere naar den regel, der Hulpbehoevende Kerken) om b. v. het volgend percentage op te brengen: a. voor tract, ben. de ƒ 1000 . . . 5 pet. b. „ „ „ van „ 1000 . . . 8 „ c. „ „ „ „ 1200 , , , 10 „ d. „ „ „ „ 1500 , , , 12 „ '• „ » „ „ , ) i7°o • • • 14 > , /• , , > , „ „ „ 2oooendaarb. 15 „? Wij hebben aan de beantwoording dezer vragen dringende behoefte, om de noodige berekeningen te kunnen maken voor een eventueel voorstel.

Wees daarom s. v. p. zoo goed, en brecg deze circulaire op het agendum uwer e. k. Classicale vergadering, opdat ze aldaar behandeld worde, en wij alzoo vóór i April 1904 in het bezit van de antwoorden mogen zijn.

WelEerw. en Eeiw. Broeders!

De verzorging naar Art. XIII D. K. geldt een hoog en heilig belang van onze Gereformeerde Kerken, en het wordt lijd, dat er aan de vele klaagtonen op dit gebied een einde kome. De eere onzer Kerken en ook de eere onzes Gods is daarmede gemoeid. Er moet gelijkheid en vastigheid komen in de verzorging onzer Emeriti predikanten, weduwen en weeien, overeenkomstig de Gereformeerde beginselen. Krachtens de opdracht der Generale Synode van Arnhem rekenen wij dan ook op uwer aller medewerking en steun in deze zoo teedere en gewichtige zaak.

Weest daartoe met al uwe belangen den Koning der Kerk van'harte aanbevolen. Namens de Deputaten voornoemd;

J. H, DONNER.

W. B. RENKEMA, Secretaris.

Rijnsburg, Jan. 1904,

P. S. Mochten er Classicale Correspondenten zijn, die deze circulaire niet hebben ontvangen.

i) Prof. Dr. F. L. Rutgers, Ds. J. H. Donner, Ds. W. B. Renkema, G. Brugsma en Dr. W. H. Nieuwhuis. Voor laatstgenoemde is in plaats gekomen de heer G. A. Bosch te Zwolle,

dan worden zij beleefd verzocht hiervan ten spoedigste kennis te geven aan den secretaris Ds. Renkema.

Gaarne vestigen wij op deze circulaire de aandacht der kerken.

De regeling door de Middelburgsche Synode getroffen, heeft zeker dit ernstige vraag» stuk een stap verder op den goeden weg gebracht. Maar het kan kwalijk ontkend worden, dat het ideaal nog niet is bereikt, en voor menige zwakke kerk de thans opgelegde taak in de practijk te zwaar blijkt.

Zal de commissie, door de Synode benoemd, met een doeltreffend voorstel tot de kerken kunnen komen, dan is in de eerste plaats noodig, dat de kerken zelf de meest volledige inlichtingen verschaffen.

Eerst dan beschikt de commissie over voldoende bouwmateriaal om daaruit een huis op te trekken, dat niet bsstemd is om over een paar jaar weder afgebroken te worden, maar dat duurzaam aan de behoefte onzer kerken kan voldoen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Art. XIII D. K. O.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's