GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Bladeren

Officieele Berichten.

11 minuten leestijd

De arbdd onder de Hollanders te Essen a. d. Ruhr.

Een dringende bede om steun.

Gedurende de laatste twee maanden werd mij toegezonden:

Uit Beekb^gen / 2.50; van Mej. A. te Groningen / i; van de Geref. kerk te Oudega (W.) /3.55. Voor deze gaven brengen we gevers en geefsters onzen dank. De kas voor Essen is weer leeg! Moeten we dezen arbeid, die nu reeds bijna drie jaar onafgebroken werd verricht, uit gebrek aan financiëelen steun staken ? Dat willen de kerken en de Broeders en Zusters toch niet? Welnu, maakt dan voortzetting van dit werk onder degenen, die in de verstrooiing zijn, mogelijk door spoedig uwe gaven te zenden aan ondergeteekende.

Namens dep. ad hoc. Ds. G. RENTING.

Winterswijk, 29 Aug. 1904.

Centrale Pastorale Conferentie.

De Centrale Pastorale Conferentie zal D. V. d r op Donderdag 22 September e. k., in de Buitenh Societeit, bij het Station, te Zwolle, gehouden worden.

Aanvang des voormiddags 10 uur.

De volgende onderweipen zullen door een referaat worden ingeleid:

1. Da professoren op de Generale Synode in het licht van het Kerkrecht en de geschiedenis van de Gereformeerde Keikenorde, door Prof. Dr. H. Bouwman van Kampen.

2. De rechten en plichten van het ambt aller geloovigen in onderscheiding van het ambt, door Ds. G. Wielenga van Delft.

3. Welke zijn de beste middelen om de ouderlingen tot een recht besef en eene rechte praktijk hunner roeping te brengen? door Ds. W. de Jong van Dalfsen.

Varia.

Nog zullen de volgende onderwerpen, indien de tijd het toelaat, in bespreking worden gebracht :

a. Beantwoorden de classicale examina aan het doel: de beproeving of de candidaat geacht mag worden een bekwaam en geschikt „herder en leeraar" te zullen zijn?

b. Hoe kan het Corinthisch kwaad (i Cor. I : 10—13) in onze Gereformeerde Kerken het best bestreden worden?

d e. Kan het overeenkomstig de roeping en in Z het belang der Kerken zijn, wamieer Provinciale n Synoden besluiten, althans vooreerst, niet voort d te gaan met alumni aan te nemen voor de kas: „Ex bonis publicis”?

d. Kan eene regeling van Art. 13 der Dordtsche Kerkenorde, waardoor het aan vacante Kerken schier onmogelijk wordt gemaakt, eene roeping op bejaarde predikanten uit te brengen, geacht worden Schriftmatig en tot heil der Kerken te zijn?

e. Is de opvatting van het diakenschap, waarbij het buiten elk verband met de bediening des Woords en het opzicht der Gemeente gesteld wordt, naar de meening der Schrift en vruchtbaar voor het kerkelijk leven?

De Conferentie ib toegankelijk voor bedienaren des Woords, ouderUngen en diakenen, hoogleeraren en studenten, alsmede vooronder wijzers, behoorende tot de Geref. kerken; ook voor belangstellende lidmaten dezer kerken, die zich daartoe voor of tijdens de vergadering bij den voorzitter of den secretaris aanmelden, wordt zij toegankelijk gesteld.

Bij het teekenen der presentielijst wordt 50 cent ter bestrijding van onvermijdelijke onkos ten betaald.

Ook zal er gelegenheid zijn om zich van mondbehoeften te voorzien.

Belooft inzonderheid-deze Conferentie zeer belangrijk te zullen zijn, aan belangstelling zal het dan ook niet ontbreken.

Moge ook nu een groot getal van ambtsdragers en belangstellenden te Zwolle worden saamgebracht, en geve de Heere door Zijne genade, dat er ook van deze Conferentie eene kracht moge uitgaan, die den ambtsdragers tot sterking en den kerken tot heil verstrekke.

Ook hier zij het: Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u! Om des huizes des Heeren onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.

Namens het Comité der Centr. Past. Conferentie,

J. VONK, Secretaris.

Maassluis, 19 Augustus 1904.

AGENDUM voor de Zestiende Centrale Diaconale Conferentie, D. V. te houden te Arnhem, op W^onsdag 7 September 1804, in de Oosterkerk in de Rietgrachtstraat. Aanvang 's morgens 10 uur.

I. Opening der Vergadering.

II. Lezing der Notulen en Presentielijst.

III. Voorziening in de Vacaturen, ontstaan ^d^r de periodieke aftreding van de broeders

J.B. Blankenberg, Amsterdam, J. Janse Jzn., Middelburg en G. Struik Czn., Enkhuizen. (N. B. De broeders J. Janse Jzn. en H. Wind zijn niet in het diakenambt gebleven.)

IV. Oordeelt de Conferentie, dt bediening der armen, door vereenigingen in *t«ii^dender gemeente, overeenkomstig de instellin|f*van het diaconaat ? Diaconie te Enkhuizen.

V. Rapport van de Commissie van advies in zake de Sanatorium quaestie, met de adviezen van de Theologische Professoren der "t/ieSlég. School en der Vrije Universiteit.

VI. Als welgestelde kinderen van behqrftige ouders weigeren naar vermogen bij te dragen tot het onderhoud dier ouders, is de diaconie dan verplicht in de plaats dier kinderen onderhoud te verschaffen, of moeten de ouders, op grond van de burgerlijke wet, voor den rechter, levensonderhoud van hunne onwillige kinderen vorderen ?

Diakenen der Geref. Kerk van Arnhem. (B)

VII. Hoe moet er gehandeld worden met behoeftige gezinnen, die van woonplaats veranderen en terstond na aankomst, in een voor hun dikwijls vreemde stad, blijken aan alles behoefte te hebben?

Toelichting. Het gebeurt menigmaal, p dat behoeftige gezinnen, zonder eenig vooruit­ a zicht, van het platteland of kleine plaatsen a naar de steden trekken; voor reiskosten etc. al a hun hebben en houden verkoopen en dan bij t aankomst in zoo'n vreemde stad aan alles behoefte hebben.

a. Is de diaconie onzer Kerk in laatst bedoelde stad geroepen zulk een gezin te helpen?

b. Of moet de diaconie onzer Kerk, waartoe dat gezin behoorde, getracht hebben zulk een roekeloos vertrek te voorkomen, en zoo noodig dit gezin zelf geholpen hebben?

c. Heeft echter dat gezin vastelijk besloten I van woonplaats te veranderen, behoorde dan w van een en ander ook mededeeling op de v attestatie te geschieden? Diaconie te Enschedé.

VIII. a. Hebben de plaatselijk geïnstitueerde kerken de roeping, de kranken geestelijk en lichamelijk te verzorgen, voor zoo verre zulks niet door huisgenooten, familieleden of vrienden geschiedt? En zoo ja, moeten zij dit dan niet doen door verpleging aan huis te verschaffen, of, zoo zulks niet mogelijk is, voor hen inrichtingen te openen?

b. Hebben zij voorts daarbij niet gebruik d te maken van de middelen, die de Heere in Z Zijne algemeene genade heeft gegeven, als (Jaar v zijn, geneesheeren, verpleegsters, enz. en is het dan niet noodzakelijk het pajrticulier initiatief op te wekken, het te leiden, opdat zij door middel van Vrouwen-en Jongedochters Vereenigingen genoegzame hulp verkrijgen zullen?

Inleider: W. Sluyter te Rijswijk.

IX. Is het' niet de roeping der diaconiën als correspondenten op te treden van verschillende . vereenigingen/» die het y^erk, der barmhartigheid" Êedo21en_en op Geref. grondslag staan, opSat doM* dezen arbeid de Gemeente bewerkt, het geven geleerd, waar het noodig is, op hulp worde aangedrongen, of waar zonder noodzaak boven vermogen gegeven wordt, daara D i w d a o van worde afgemaand en alzoo het werk der dienende liefde meer geleid worde naar den regel van Gods Woord en zoo langs dezen weg het particulier initiatief g'-noegiame hulp ver krijgen zal, doch anderzijds de diaconiën, die aldus werkzaam zijn, ter vergadering der be trokkene Vereenigingen keurslem worde verleend. Diaconie van Rijsivijk (Z. H.)

X. Mag een diaconie in een tijdperk, dat ze meer moet uitgeven dan ze ontvangt, aan een arme, door haar ondersteund, die buiten haar om, tevens bij het burgerlijk armbestuur aanklopte, op verzoek van dat bestuur een briefje afgeven, waarin ze verklaart geen meerdere geldelijke ondersteuning aan dien arme te kun nen bieden? Diaconie van Groningen. (A.)

XL Kan een Kerkeraad een besluit eener Diaconie, inzake ondersteuning, vernietigen en is die Diaconie dan verplicht haar besluit in te trekken? Diaconie van Middelburg. (C.)

XIL Voorstel van de Prov. Vergad. van aangesloten Diaconiën in Drente, betreffende een op de volgende (17e) Centrale Conferentie te houden referaat, inzake de revisie der D. Kerkorde, voor zooverre deze diaconale zaken betreft.

XIII. Is het wenschelijk, dat door Diaconiën onzer Kerken aan den Burgemeester opgave wordt gedaan van de namen der personen, aan wie voor rekening onzer Diaconie geneeskundige hulp en geneesmiddelen worden verstrekt? Zijn wij daartoe verplicht? Zoo ja, is dit dan niet in strijd met een vroeger door of namens de Conferentie gegeven advies?

Diaconie van Deventer. (A.)

De beide predikanten H. Hoekstra en Dr. B. Wielenga hebben zich bereid verklaard de Conferentie van advies te dienen. Onze hooggeachte permanente adviseur Ds. A. M. Donner meende dit jaar zijn rust te kunnen houden.

Elke diaconie betaalt de reiskosten harer afgevaardigden, terwijl de onvermijdelijke kosten van drukwerk enz. door het Comité gemaakt, over de vertegenwoordigde Diaconiën worden omgeslagen.

Er zal evenals voorgaande jaren gelegenheid bestaan voor een gemeenschappelijken maaltijd. Deze maaltijd zal gehouden worden in het gebouw van Patrimonium, Sonsbeekstraat. Zij, die hiervan gebruik wenschen te maken a ƒ 1.25 per persoon, gelieven dit per briefkaart te willen opgeven aan den heer L. B. Carpentier, Steenstraat 88, Arnhem.

Waar het Comité aan het verlangen van vele broeders heeft voldaan, om eens een ande/e plaats van samenkomst te zoeken, en de Arnhemsche broeders van hunne zijde al het mogelijke wenschen te doen, opdat deze i6e Conferentie, onder 's Heeren zegen, niet de minst gezegende moge wezen, daar mogen wij verwachten, dat vele broeders diakenen dit op prijs zullen stellen en zich 7 Sept. a. s. naar Gelderlands schoone hoofdstad zullen begeven. Hoewel het een vergadering van diakenen is, zal het ons zeer aangenaam zijn ook H.H. predikanten en broeders-ouderlingen in ons midden te zien.

Geve de Heere, dat ook deze 16e Conferentie moge strekken tot eere Zijns Naams en tol opwekking in den dienst der barmhartigheid. Kome Hij daartoe met Zijnen Geest in ons midden.

Het Comité voornoemd:

G. STRUIK CZN., Voorzitter, Enkhuizen.

G. TERHAAK, Vice-Voorzitter, Alkmaar.

J. B. BLANKENBERG, Fenningm., Amsterdam,

C. F. VoN MEYENFELDT, „

J. JANSE JZN., Middelburg.

H. WINDT, Groningen.

R, BROEKHUIZEN, Secretaris, Meppel,

Meppel, Augustus 1904.

Kort verslag van de vergadering dei Classis Amersfoort, op 12 JftlJC904.

1. De vergadering wordt door Ds.'"ÏCoppe van Bunschoten A, naar toerbeurt flraeses, ge opend, met het laten zingen van Ps. 84 : 3, het lezen van Jesaja 62 en het voorgaan in den gebede.

2. De credentiebrieven worden na onderzoek in orde bevonden, waaruit blijkt dat al de kerken der classis wettig door hunne afgevaardigden zijn vertegenwoordigd.

3. De notulen der vorige vergadering worden na lezing door den scriba goedgekeurd en vastgesteld, en de ingekomen stukken behandeld.

4. Ds. Gispen brengt, namens de afgevaardigden ter Prov. Synode, een schriftelijk rapport uit, waarvoor den rapporteur nampns de classis wordt dank gezegd en welk rapport als bijlage bij de notulen wordt opgenomen. Naar aanleiding van het rapport over het Studiefonds, wordt gewezen op een broeder, die voor den missionairen dienst voor ondersteuning in aanmerking zou kunnen komen; doch in verband met ^en vroeger besluit, oordeelt de classis het beter, dat deze persoon particulier 'geholpen worde.

5. De concept-regeling voor het quotum der Emeriti wordt niet in behandeling gfenomen, wijl de daarvoor benoemde* commissie niet ten volle aan de opdracht der vorige classis heeft voldaan. Aan deputaten wordt opgedragen, percentsgewijze een maatstaf aan te geven voor alle onkosten inzake Emeriti, zoowel binnen als buiten de classis. Mocht eene kerk weigerachtig zijn de gevraagde inlichtingen aan deputaten te, verstrekkerf, • dan zal ze ambtshalve worden aangeslagen. Ds. Donner wordt op zijn verzoek als lid dezer commissie vervangen door Ds. den Hengsf.

6. De deputaat der Zending deelt mede, dat bij eene nieuwe overeenkomst met de zendende kerk van Utrecht, aan de medewerkende classes meer recht in financieele en geestelijke zaken op het zendingsterrein zal worden gegeven. In de concept-overeenkomst inzake de samenwerking zag de classis gaarne dJ aanwijzing van de standplaats der helpers opgenomen, doch heeft overigens tegen de vaststelling er van geen bezwaar.

7. Bij de rondvraag naar art. 41 D. K, O. worden de gevraagde adviezen gegeven.

8. Met medewerking der Deputaten naar art. 49 D. K. O. wordt aan Ds. O. Los van Scherpenzeel, met ingang van i Aug. 1904 eervol emeritaat verleend, wegens zwakken gezondheidstoestand. De dienaren des Woords der classis zullen tot i Januari 1905 elk één Zondag de kerk van Scherpenzeel dienen, tegen vergoeding van reiskosten.

9. De vacaturebeurten kunnen met het oog op reeds vervulde diensten en het gering aantal predikanten, in de volgende 3 maanden niet toegezegd worden.

10. Ds. den Hengst wordt aangewezen als consulent voor Scherpenzeel, en Ds. de Bruijn als consulent van Maartensdijk vervangen door Ds. Bolwijn.

11. De bespreking over het Avondmaal wordt ingeleid door Ds. Bolwijn, naar aanleiding waarvan zich eene opgewekte en leerzame gedachtenwisseling ontspint. De praeses brengt aan den inleider den dank der vergadering over.

12. De kerk van Baarn zal de volgende vergadering der classis bijeenroepen tegen den 2 den Dinsdag in October.

13. Na dankgebed door den assessor. Ds. den Hengst, sluit de praeses de vergadering.

Namens de classis: H. DE 'S, vxi\i^, h.t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 september 1904

De Heraut | 6 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 september 1904

De Heraut | 6 Pagina's

Bladeren