GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Algemeene Vergadering van de Nationale Vereeniging tot overneming van het Geref. Gymnasium te Kampen.

Deze Algemeene Vergadering zal D.V. worden gehouden Donderdag 26 September, te Utrecht, in „Irene", Keistraat.

Agendum.

1. Opening der vergadering.

2. Voor en rsa: teek enen van de presentielijsten van afgevaardigden en van leden.

3. Lezen en vaststellen van de notulen der vorige Algem. Vergadering, door den secretaris.

4. Mededeelingen van het getal leden en contribution, door den penningmeester.

5. Voorstel, met toelichting, van het bestuur: ovememiüg van het Gymnasium, zóó dat het van stonde aan en finaal in handen en voor rekening van de Vereeniging komt, met verbintenis van de Gereformeerde Kerken tot een subsidie in zes jaarlijksche termijnen, in overeenstemming met de bespreking desaangaande in vorige vergadering der Nationale Vereeniging.

6. Verkiezing van een definitief Bestuur van minstens negen leden der Vereeniging, volgens art. 4 en art. xah, der statuten.

7. Voorstellen: a. De afdeeling Apeldoorn verzoekt het hoofdbestuur, wanneer het eenige ingrijpende voorstellen heeft, deze aan de afdeelingen zoo volledig mogelijk ter overweging mede te deelen. b. De Algemeene Vergadering besluite, dat het hoofdbestuur aan de afdeelingen de reiskosten (3de klasse spoor) der afgevaardigden benevens de noodzakelijke onkosten als zaalhuur, drukwerk, enz. vergoede.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Deze gewichtige vergadering zij in de voorbede der broeders en zusters aanbevolen.

Namens het voorl. Bestuur der N.V. voorn.:

L. LINDEBOOM, voors.

J, KOK, secr.

Kampen} ^^ „„„f Bedtim T!, A««, " Sept.

ENUMATIL, 8 Sept. Hedennamiddag nam onze geachte leeraar, Ds. B. J. Lambers, na een gezagenden arbeid van ruim zes jaren, zegenend afscheid van deze gemeente met de woorden uit Math. 28 : 20. Een overgroote schare vulde ons pas vergroote kerkgebouw en woonde de-plechtigheid bij, en duidelijk werd gevoeld welke banden van liefde en vriendschap in dien tijd waren gelegd.

Ouderling S. Sikkema, als tolk van Kerkeraad en gemeente, sprak een hartelijk woord tot den scheidenden leeraar en verzocht te zingsnPs. 122:3.

Toen sprak onze consulent Ds, Gerber namens de Zusterkerk van Oldeketk en als vriend een boeiend en hartelijk woord tot den scheidenden leeraar, dat weerklank vond in veler harten, en liet zingen Ps. 121 : 4.

Ds, Venema, Herv. predikant van de gemeente Lettelbert en Enumatil, sprak een vriendelijk en waardeerend woord.

Zij de Heere den vertrekkenden leeraar goed en nabij met Zijn gunst en genade, en stelle Hij hem tot een rijken zegen voor de gemeente van Avereest, en vervulle Hij hier de ledige plaats op Zijn tijd en in Zijn gunst.

Namens den Kerkeraad:

L, GEEMMIUS, scriba,

P.S. Het adres van den Kerkeraad is tijdens de vacature J. J. Vink te Enumatil.

Kort verslag van de vergadering der Gereformeerde kerken in de classis Schiedam, gehouden te Vlaardingen 27 Augustus 1907.

1. De vergadering werd na het zicgen van psalm 90 : 6 en het lezen van dien psalm, met gebed geopend door den praeses van den kerkeraad der roepende kerk, Ds. Vonk, die daarna een ernstig woord sprak met het oog op het overlijden van de dienaren des Woords: s. Ruijssenaers te Poerbolingo en Ds. Loois te Pernis.

2. De kerken der classis zijn alle wettig vertegenwoordigd.

3. Het moderamen bestaat uit: Ds. Drost praeses. Ds. Berends assessor. Dr. Greydanus scriba en Ds. Van Haeringen adj. scriba.

4. De candidaat F, J. v. d. Ende werd peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen teegelaten tot den dienst des Woords en der sacramenten.

5. Hierna leest de scriba de notulen der vorige vergadering, die onveranderd werden goedgekeurd en onderteekend.

6. Er zal gelet worden op de acta, door Rotterdam nog te zenden, opdat ze niet al te lang toeven. In plaats van Schiedam wordt Vlaardingen B als avchief bewarende kerk aangewezen.

7. Ds. Berends brengt namens deputaten rapport uit van de particuliere Synode van Zuid-Holland (ten zuiden), gehouden te Dordrecht 2 Juli 1907. Ds. Berends werd als secundusdeputaat voor art. 11—13 aangewezen.

8. Ds. Goslinga brengt rapport uit van de kerkvisitatie gehouden te Hoek van Holland, Maasland, Maassluis A en B, Roozenburg en Overschie, welk rapport met blijdschap werd aangehoord; Ds. Berends rapporteert eveneens aangaande de visitatie gehouden te Vlaardingen A en B, Poortugaal, Hoogvliet, Pernis en Schiedam. Over 't geheel stemmen beide rapporten tot dankbaarheid.

9. Ds. Goslinga wordt in de plaats van Ds. Loois benoemd tot deputaat, om te onderzoeken naar de draagkracht der kerken, ten einde de percentagelijst zoo bilUjk mogelijk te maken.

10. Een opmerking betreffende de ineensmelting van Vlaardingen A en B, wordt tot nadere behandeling aangehouden.

11. Het voorstel-Pernis, om een classicale kas op te richten in zake art. 13 D. K, vindt geen steun.

12. Tot consulent voor Petnis wordt Ds. Goslinga aangewezen, en voor Hoogvliet Ds. Drost.

13. Volgens classicale regeling zullen de predikanten der classis voorloopig drie maanden lang den predikdienst te Pernis vervullen, en wel: I Sept. Ds. GosUnga, 15 Sept. Ds. Berends, 6 Oct. Ds. Drost, 13 Oet. Ds. Goris, 27 Oct. Dr. Greydanus, 10 Nov. Ds. v. Haeringen en 24 Nov. Ds. Jonkers.

14. Het voorstel-Douma-v. d. Brink komt in behandelingj maar spoedig blijkt, dat de zaak nog niet genoegzaam door de kerkeraden is overwogen, zoodat dit punt tot de volgende vergadering wordt uitgesteld, om dan terstond aan de orde te komen.

15. Bij de rondvraag naar ait. 41 D.K. worden geen bijzonderheden in het laiddea gebracht, dan alleen eenige bezwaren van te hooge lasten, die in de volgende vergadering cader behandeld zullen worden. Zoo ook een vraag van Vlaardingen.

16. Twee kerken vragen advies om met een gecensureerd lid voort te gaan tot de tweede trap; dit wordt toegestaan.

17. De vacatuurbeurten worden als volgt geregeld :

In Sept. Ds. v. Haeringen, in Oct. Ds. Jonkers en Ds. Koster, in Nov. Ds. Meijnen en Ds.Sieders.

18. Roepende kerk voor de volgende vergadering is Maassluis B. Plaats van samenkomst het gebouw „Liefde en Vrede."

19. In de plaats van Ds. Loois wordt tot deputaat voor de kas „ex bonis publicis" aangewezen: Ds. Jonkers pr.. Ds. Sieders sec.

Na lezing van de korte notulen werd de vergadering met dankzegging gesloten door Ds. Goslinga.

Uit naam der classis,

J. VAN HAERINGEN KZ. adj, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 september 1907

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 september 1907

De Heraut | 2 Pagina's