GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

L.S.

De classis Zwolle der Geref. Kerken heeft in hare vergadering van den 12 en Nov. voor het praeparatoir examen onderzocht en metalgemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Heilige Sacramenten, den heer H. Jansen, Theol. cand. te Kampen, thans te Amsterdam.

Tevens werd in dezelfde vergadering de heer L. P. Krijger, beroepen Pred. te Oldemarkt, peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten.

Namens de classis Zwolle:

J. J. WESTERBEEK VAN EERTEN, h. t. praeses.

C. A. VAN NOOD, h. t. scriba.

ART. 13 K. O.

Met dank aan den Heere, kan oadergeteekcnde mededeelen, dat bij de deputaten van de Generale Kas tot steun der verzorging van emeriti predikanten, predikantsweduwen en •weezen, is ingekomen een legaat van wijlen mej. C. A. H. Brummelkamp, overleden te '3 Gravenhage, groot / 500, vrij van successie­

rechten. Ook door deze liefdevolle daad zal de naam van deze dochter van Prof. Brummelkamp bij de Gereformeerde Kerken in gezegend aan

denken blijven. Moge haar goed voorbeeld door velen worden gevolgd.

De uitgaven voor de verzorging naar art. 13 K. O. zijn aldoor stijgende. Volgens het boek voor de statistiek, op de 1.1. Generale Synode ingediend, is er jaarlijks voor deze zaak / 75-233 5° noodig. Dit cijfer moet cu reeds met minstens /2000 worden verhoogd.

Wel moeten derhalve de inkomsten voortdurend toenemen, zullen de Kerken in dezen aan hare verplichtingen kunren voldoen.

W. B. RENKEMA, Scriba.

Renkum, 17 November 1908.

Kort verslag van de vergadering der ciasse Brielle op 11 Nov. 1908.

De vergadering wordt op de gewone wijze geopend.

Alle Kerken, op ééue na, zijn wettig vertegenwoordigd; aan een tweetal diakenen wordt zitting en keurstem verleend.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Aan de classes Barendrecht en Schiedam zal worden verzocht om meerdere hulp voor de vacatuurdiensten, welke hulp bij de wijziging der ciasse is toegezegd, temeer omdat de ciasse Brielle door die wijziging in elk opzicht groote schade heeft geleden.

Door gebrek aau tijd kan het verslag van de Kerkvisitatie niet worden uitgebracht.

De heer M. A. v. Pernis, candidaat aan de Vrije Univ., wordt toegelaten tot het praeparatoir examen, wat geheel volgens art. 4 K. O. plsats vindt. Als preektekst was opgegeven Rom, 5 : i voor de exegese O. T. Jes. 42 en voor het N. T Rom. 5. Na afloop wordt hij met alle stemmen beroepbaar gesteld voor de Gercf. Kerken in ons vaderland, en hem de. zegen desj Heeren toegebeden.

Da vergadering wordt met dankgebed gesloten.

Namens de ciasse voornoemd:

A. DELFOS, scriba.

Hcllevoeisluis, 12 Nov. 1908.

Kort ? erstóg van de vergaderiog dei classis Gorinchem, 11 Nov. 1908,

1. Ds. Verrij opfnt de vergadering, laat zie gen Ps. 25:6, leest Ps. iig: —24, en gaat voor

in het gebed. 2. De credentie-brieven worden cagezien.

3. In het moderamea nemen zitting: Ds. Verrij als praeses, Ds. Milo als scriba, Ds.

Reyenga als assessor. 4. De praeses verwelkomt Ds. Milo, die voor het eerst met deze ciasse vergadert en het woord van den praeses beantwoordt.

5 De notulen worden gelezen.

6. Ds. Kaplcyn rapporteert aangaande de

gehouden kerkvisitatie. 7. Ds. V. d. Vlies rapporteert iazake een vergadering van den Kerkeraad van Giesendam (A) in bijzijn van classic, deputaten met de leden van de voormalige Geref. Kerk van Giesendam (B) gehouden. Al het mogelijke blijkt beproefd, om eerst den Kerkeraad, daarna de leden dezer gemeente tot andere gedachten te brengen. De classis kon niets meer in deze zaak doen en constateert alzoo met leedwezen, dat de Kerk van Giesendam (B) zich fiaaal aan het Kerkverband heeft onttrokken.

8. Aangaande de stukken van Ds. Milo wordt gerapporteerd, dat deze fvolkomen in orde waren,

9. Noordeloos zal voortaan drie Zondagen in de drie maanden ontvangen, terwijl aan de classis Dordrecht meerdere hulp voor deze Kerk zal worden gevraagd.

10. Aan Asperen wordt/so toegezegd, terwijl de classis zal pogen, /loo voor deze Kerk te verkrijgen van de Part. Synode. '

11. Ter vervulling van vacature diensten worden aangewezen voor Asperen: Dss. Kapteyo en Reyengaj Langerak: Dss. van Dicmen en Kaspers; Leksmond : DSF. Milo en Bouwman; Noordeloos: Dss. v. d. Vlies, Lindeboom, Verrij.

12. Verschillende classicale deputaten worden benoemd.

13. Aan Asperen wordt advies gegeven.

14. Na de rondvraag gaat Ds. Milo voor in dankzegging en wordt de vergadering gesloten.

Op last der classis:

W. L, MILO, h. t. Sriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1908

De Heraut | 4 Pagina's