GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vereenigingsleven.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vereenigingsleven.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

WAT DE ZENDING DOET.

III.

Op ons vorig overzicht moeten we even terugkomen, omdat, toen dat overzicht reeds ter perse was, ons bereikte een rondschrijven betreffende de zending der Broedergemeente in Suriname, dat om de strekking, welke het beeft, hier niet geheel onvermeld mag blijven, maar dat bovendien cijfers bevat, welke voor onze overzichten van beteekenis zijn.

Evenals alle andere zendingsgenootschappen — zoo heet bet — heeft ook de zendingsarbeid der Evangelische Broedergemeente in Suriname telkens te kampen met groote geldelijke bezwaren, die reeds in 1909 zóó nijpend waren, dat de Algemeene Synode te Herrnhut er, door den nood gedwongen, toe moest overgaan, de geldelijke ondersteuning, die zij jaarlijks aan de aan haar zendingswerk verbonden scholen in Suriname gaf, in te trekken. De gouvernementstoelage bedroeg in 1910 bijna / 70.000, de uitgaven stegen in dat jaar tot ruim / 83.000, alzoo moest op de scholen alleen worden bijgepast ruim 13.000 gld.

Met onderschatte intusschen niet hetgeen de Duitsche Broedergemeente dan tóch nog ten koste legt aan de Zending in Suriname, de eenige protestantsche in die Nederlandsche kolonie. De broedergemeente had in 1910 voor hare „zendingsprovincie" Suriname niet minder uit te geven dan ruim / 202.000, waarop zij ruim / 46.000 tekort kwam, terwijl Nederland zelf voor die protestantsche zending in bare meervermelde kolonie slechts .... . ±/7ooo aanbracht 1 *)

Gelukkig kon de sed«tx829 te VGravenhage gevestigde Maatschappij ter bevordering vvn het godsdienstig onderwijs onder de inlandsche bevolking in de kolonie Suriname — met behulp ten deele van een klein baar nog overgebleven kapitaaltje — in elk der jaren 1910 en 1911 nog met /6000 bijspringen, en kan zij op die wijze óók nog in 1912 eenigermate te hulp komen; maar nu bierdoor het bedoelde kapitaaltje eerlang zal zijn verdwenen, staat men voor de pijnlijke vraag: boe zal het mogelijk zijn, de 31 scholen der Broedergemeente in Suriname, met ruim 3200 leerlingen en - f 116 onderwijzers, in stand te blijven houden?

Men zie hier de statistiek van die 31 scholen: Aantal Scholen ^ , 'S 7 S 14 3t ' Comeniusschool I • » II • 130 I Zinzendorfschool . . 492 Bewaarschool . . . 24o I Rust en vrede . . . 223 Wanica 276 Combé 112 Districten . . . . 884 Boschlandscholen. . 218 Britsch-Indiërs. . . 6; 572 leerlingen. » Samen . . 3212 leerlingen.

De Zending der Ev. Broedergemeente in Suriname telde einde I9I0:

In Paramaribo 13186 p., w.o. 4321 avondm gangers. » de Districten" 11899 » » 2802 Ï > hetBoschland 2490 » » 203 » Britsch Indiërs 150 » j 32 » Javanen 17 » » — » Samen 27742 p., w.o. 7358 avondm.gangers

*) We verwijzen naar de cijfers, voorkomende in, de noot onder ons vorig artikel.

Na nog even onder de aandacht gebracht te hebben, dat de beer Hasting penningmeester is van de zending der Broedergemeente te Zeist, stappen we van deze zending, af om in zoover nog even op het vorig overzicht terug te komen, dat in aansluiting daaraan melmng gemaakt wordt van de te Rotterdam gevestigde Vereeniging toi uitrusting van zendelingen van N. Z.-G., welker doel is, aan de uitgaande zendelingen en hun vrouwen, zoo noodig, een eenvoudigen en aan bet doel beantwoordenden uitzet te geven. De vereeniging beeft een Haagsche afdeeling, die een derde van baar vaste inkomsten bestemt voor de uitzetten van de dienaren des WoordsopdeSangien Talauer-eilanden en twee derden afdraagt aan de Rotterdamsche vereeniging.

Verdient bet N. Z.-G., en naast haar de Broedergemeante, een plaats der eere temidden der zendingscorporaties, die in onze koloniën werken, niet minder is dit bet geval met de Rheinische Missions-Gesellschaft of bet Rijnsch Zendingsgenootschap, de in 1799 opgerichte zendingscorporatie, welke in onze koloniën zoo omvangrijken arbeid verricht. De R. M.-G. heeft baar zetel te Barmen en wordt geleid door de algemeene vergadering, die in 1908 uit 86 leden bestond:38 gekozen door de hulpvereenigingen naar verhouding barer bijdragen, 17 stemgerechtigde leden van het hoofdbestuur, gekozen door de algemeene vergadering, 31 „Vertrauensmanner", op voorstel van het hoofdbestuur door de algemeene vergadering gekozen.

De Rijnsche Zending werkt in onze koloniën op Borneo, op Sumatra: bet Zuiden, Silindoeng, de Steppe, Toba, Oeloean, Samosir, Si Biloengoen en Pakpak, op Nias en op Mentawei en Enggano. Zij heeft daar in totaal 112 Europeesche zendelingen, 70 posten met 530 filialen, 68 inlandsche helpers voor evangelisatie, 117, 929 gemeenteleden, 33, 434 schoolgaande kinderen en voor deze 795 onderwijzers, uit al welke cijfers voldoende vflt op te maken, dat we hier te doen hebben met een zendingsarbeid van groote beteekenis. Het hoofdterrein barer werkzaamheid is Sumatra, waar, om maar één cijfer te noemen, 42 posten zijn, tegen 10 op Borneo, 16 op Nias en 2 op Mentawei en Enggano.

We stippen nog aan, dat de R. Z. G, een ziekenhuis heeft te Pea-Radja, een melaatschenasyl te Huta-Salem, kweekscholen op Borneo te Bandjermassin met az leerlingen, op Sumatra te Si Poholon met 106 leerlingen en te Naroemonda met 59 leerlingen, op Nias te Ombolata met 37 leerlingen en een ambachtsschool te Lagoeboti met 42 leerlingen.

Dat deze ijverig werkende zending heel wat kost per jaar, volgt zonder meer reeds uit de vermelde cijfers. We vinden het bedrag der voor Nederlandscb Indië in 1910 gemaakte kosten intusschen zeer verschillend opgegeven, maar meenen te mogen aannemen, dat de rond / 270.000 vermeldende opgave bet meest juist is. Hierin stemmen de opgaven overeen, dat uit Nederland niet meer kwam dan.../16.600, 59.

De kosten van de Zending op Borneo beeft op zich genomen de te Amsterdam in 1884 opgerichte (althans toenKoninklijkgoedgekeurde) Vereeniging tot bevordering der belangen van het Rijnsehe Zendingsgenootschap te Barmen, die echter niet voldoende kan bijeenbrengen om te voldoen aan wat ze op zich beeft genomen. Ia 1910 kon afgedragen worden voor Borneo / 16.100, voor andere doelejnden f 2171.17, samen ƒ 18 271, 17.

Naast deze hulpvereeniging staat nog eenandere, meer zelfstandige, n.l. de te Nijverdal in 1890 opgerichte Zendingsvereeniging: Onzehulpe is in den Naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ze gaat uit van de Nijverdal sche Zsndingsgemeente, wier voorganger baar voorzitter is. Jaarlijks houdt ze een plaatselijk Zendingsfeest en geeft een tweemaandelijksch Zendingsblaadje en een Zendingskalender uit. Zij had, in verbinding met de R. M. G., tot 1910 een eigen Zendeling, die echter in dat jaar overleed; nu zorgt ze, helpt ze althans zorgen, voor zijn nagelaten betrekkingen.

*) We verwijzen naar de cijfers, voorkomende in. de noot onder ons vorig artikel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Vereenigingsleven.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1912

De Heraut | 4 Pagina's