GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad der Geref. Kerk te Grams bergen heeft besloten geen collectanten in de gemeente toe te laten, die " niet • drie ' • weken • — te — voren een verzoek bij den kerkeraad hebben ingediend. Namens den kerkeraad,

Namens den kerkeraad,

J. E. WESTERHUIS, praeses.

J. JURJENS, scriba.

De classis Gorinchem heeft in hare vergadering van Woensdag i Mei 1912 den heer H. J. Duits Wesseling onderzocht en met algemeene stemmen de bevoegdheid verleend om als oefenaar op te treden in de Gereformeerde Kerken.

Namens de classis,

W. L. MILO, h, t. praeses.

K. J. KAPTEIJN, h, t. scriba,

S. O. Los, h, t. assessor.

Door de classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken zijn in hare vergadering van 7 Mei j.l. peremptoir geëxamineerd de eerw. heeren K. Dijk, beroepen te Rijswijk (Z.-H, ), en D. J, van Katwijk, beroepen te Pijnacker-Nootdorp, Beiden werden met algemeene stemmen toegelaten tot den dienst des Woords en der H. Sacramenten.

Namens de classis,

F. C. MEIJSTER, h-t, actuarius.

De raad der Gereformeerde Kerk van Dordrecht bericht, dat de Particuliere Synode van Zuid-Holland (ten Zuiden) D.V. zal worden gehouden op Woensdag 26 Juni 1912 in de kerkekamer der Wilhelminakerk te Dordrecht, aanvangende des voormiddags 10 uur.

Alle opgaven en stukken, deze vergadering betreffende, worden voor i Juni a.s. ingewacht bij den eerstondergeteekende. Namens den kerkeraad voornoemd,

W. W. MEIJNEN, h. l. praeses.

J. STERK VAN DE WEG AZN, h, t, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Gorinchem, gehouden JVoensdag i Mei 1912.

De vergadering wordt namens de kerk van Vianen door Ds. Milo op gebruikelijke wijze geopend.

Nadat de credentiebrieven zijn nagezien, en in orde bevonden, wordt het moderamen aldus geconstitueerd: Ds. W. L, Milo praeses, Ds. K. J. Kapteijn, scriba. Ds. S, O. Los, assessor.

3. Notulen gelezen en met enkele wijzigingen goedgekeurd.

4. De heer H. J. Duits Wesseling, bel. lid der Ger. kerk te Giessendam, wordt onderzocht in exegese O. T. en N. T., dogmatiek, symboliek en kerkrecht, nadat hij gesproken heeft over 2 Kon. 5 : 15^. Met algemeene stemmen wordt hem de bevoegdheid verleend om op te treden als oefenaar in de Gereformeerde kerken.

5. De steun, door een der kerken aangevraagd, wordt thans onvoorwaardelijk toegestaan, na voorlezing van een desbetreffend rapport.

6. De commissie, aangewezen om de in eene gemeente gerezen moeilijkheden te onderzoeken rengt verslag uit van hare werkzaamheden.

7. Voorgelezen wordt een schrijven van Ds Steffena, waarin hij wenscht uit den dienst de Woords ontslagen te worden, krachtens art. XI K.O. De kerkeraad van Langerak gaat hiermed accoord. De classis, in aanmerking nemende dat deze aanvrage reeds in de Nov. classis i gedaan en alzoo voldoende overwogen is, ad viseert den kerkeraad dit ontslag eervol te geven

8. Afgevaardigd worden naar de Part. Synod DD. K. J. Kapteijn en C. Lindeboom, prim DD. W. L. Milo en J. J. Steinhart, secund ouderlingen A. W. de Leeuw Jzn. en G, P Scherpenzeel. primi; ouderlingen A. den» Best en L. Koetsier, secundi.

9. Voordracht aan de synode aan te bieden ter benoeming van deputaten met secundi: voor art. II en 13, Ds. Kapteijn, prim.. Ds. Steinhart, sec; voor art. 49, Ds. Kapteijn, prim.. Ds. Lindeboom, sec; voor zending. Ds. Linde­ oom, prim.. Ds. Los, sec.

10. Bij de rondvraag naar art. 41 K.O ordt aan enkele kerken advies gegeven. D . v. d. Vlies wordt aangewezen als consule oor Langerak. Ds. J. J. Steinhart wordt a

11. Ds. Kapteijn licht het voorstel van de deputaten voor art. 11 en 13 toe.

12. De vacaturebeurten worden geregeld.

13. Nadat de korte notulen zijn gelezen oedgekeurd en de assessor in dankgebed voorgegaan, sluit de praeses de vergadering.

Op last van de classis,

S. O. Los, h. t, assesser

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1912

De Heraut | 4 Pagina's