GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

officieele Berichten.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Korte notulen der vergadering van de classis Dordrecht, gehouden 9 Juli.

Namens de roepende kerk opent Ds. Warner de vergadering op de gebruikelijke wijze.

Het moderamen wordt saamgesteld als volgt: Ds. Warner, praeses ; Ds. Vonkenberg, assessor; Ds. van Dijk, scriba. De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

De credentialen worden nagezien door Ds. Meijnen en oud. Mulder. Al de kerken zijn wettig vertegenwoordigd, en 2 kerken hebben een instructie.

De regeling wordt vastgesteld voor het examen van cand. Goslinga, beroepen predikant van Molenaarsgraaf—Brandwijk. De praeses deelt mede, dat de stukken, noodig voor het examen, door het moderamen in orde zijn bevonden. Met algemeene stemmen wordt de examinandus toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten en wordt hem met de woorden van Ps. 134:3 de zegen des Heeren toegebeden.

Namens de deputaten brengt oud. te Boveld rapport uit over de laatstgehouden Part. Synode te Gorinchetn. Naar aanleiding van dit verslag besluit de classis, het voorstel, dat door de Part. Synode niet \vas overgenomen, vanwege de classis te brengen ter tafel van de Gen. Synode.

Ds. Warner brengt rapport uit over de kerkvisitatie, gehouden in de kerken van N.-Lekkerland, Alblasserdam en H.-I.-Ambacht, en Ds. van Dijk van de kerken van Puttershoek en Zwijndrecht.

De Dep. voor de Zending doen bij monde van Ds. Heynen mededeelingen aangaande den Zendingsarbeid.

Ds. van Dijk brengt rapport uit uitgaande de kwestie te H.-I.-Ambacht, waaruit blijkt, dat verzoening is tot stand gekomen.

Ingekomen is een schrijven van den Scriba der Part. Synode betreffende de regeling, waarop de steun aan de luvlpbehoevende kerken wordt verleend. De classis tjesluit een commissie te benoemen tot het ontwerpen van een betere classicale regeling. Daarvoor worden aangewezen D. D. de Jonge, Meulink en Van Dijk.

Bij de rondvraag naar Art. 41 wordt een zaak van de kerk van P., ter behandeling aan de kerkvisitatores opgedragen.

De vacaturebeurten worden aldus geregeld: Alblasserdam D. D. Warner en Meijnen; Antwerpen D. D. Vonkenberg, Van Dijk en Meulink; 's Gravendeel D. D. Warner en Meijnen ; N. Lekkerland D. D. Goslinga en de Jonge.

De korte notulen worden gelezen en de vergadering gesloten na dankzegging door den Assessor.

Namens de classis

A. VAN DIJK, Scriba.

Kort verslag van de vergadering der Classis Axel, " gehouden te Oostburg 9 Juh 1914.

Art. 1. Ds. de Walle opent de vergadering met gebed, nadat hij vooraf heeft laten zingen Ps. 84 : 3, en gelezen heeft Ps. 24.

Art. 2. De credentialen worden nagezien, waaruit blijkt dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. De kerk van Hoek vaardigde, wegens afwezigheid van haar Dienaar, een ouder-Hng en een diaken af, aan wien keurstem verleend wordt.

De kerk van Oostburg heeft een instructie.

Art. 3. In het moderamen verkrijgen zitting de D.D. de Walle, Hulsteijn en Bruins, respectievelijk als praeses, scriba en assessor.

Art. 4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Art. 5. Mededeehng wordt gedaan van gevoerde correspondentie. In verband hiermede deelen de kerken van Oostburg en Schoondijke mede, dat zij aan de Classis eene finantieele opgave zullen voorleggen iazake den Evangelisatiearbeid binnen haar ressort, zoodra Oostburg weer een eigen Dienaar heeft.

Ds. Knijper deelt aangaande den arbeid in Breskens mede, dat deze dezen zomer zal stilliggen, maar dat des winters aldaar eens in de week zal worden gepredikt.

Art. 6. Ingekomen stukken:

a. Van Ds. van 't Sant, die, naar Voorthuizen vertrokken, op hartelijke wijze de classis dankzegt voor haar liefde en trouw hem betoond.

b. Van Ds. Lammertsma, die door ambtelijke bezigheden niet ter vergadering kon zijn.

Als Zendingsdeputaat doet hij mededeelingen aangaande het te Axel gehouden Zendingsfeest, dat uitnemend is geslaagd, en een batig saldo bracht voor de Zendingskas van ongeveer ƒ 90.

In verband met zijn verder schrijven betuigt de classis haar volle sympathie met het voornemen, om zoo mogelijk te komen tot medischen hulpdienst op het Zeeuwsche Zendingsterrein. Aan de zendende kerk zullen dienaangaande inlichtingen gevraagd worden, v.n.l. wat betreft de kosten.

Ook deelt Ds. L. in zijn schrijven nog mede, dat de begrooting voor dit jaar is moeten gebracht worden van f 6200 op f 7000.

Verder besluit de classis nog, dat bij de regeling der latere classicale Zendingsdagen, de kerken der classis zullen worden gehoord.

Art. 7, Op verzoek van den quaestor der Kas ad art. 13 D. K. O. wordt besloten, de tweede helft van het quotum te storten in Juli en niet in October.

Art. 8. De kassen der onderscheidene quaestoren worden nagezien en in orde bevonden. In de plaats van Ds. vaa 't Sant wordt tot quaestor van de kas voor 't kerkverband benoemd Ds. Bruins.

Art. 9. Als consulent voor Oostburg wordt aangewezen Ds. Kuyper, terwijl aan genoemde kerk de gevraagde vacatuurbeurten worden toegestaan.

Art. 10. Rondvraag art. 41 D. K. O.

Aan de kerken van Neuzen en Sc'noondijke wordt iadvies gegeven aangaande tuchtzaken.

Art. 11. De korte notulen worden door den assessor gelezen en goedgekeurd.

Art. 12. De volgende vergadering zal D. V. worden gehouden op den tijd in de huishoudelijke regeling aangegeven.

Art. 13. De praeses sluit de vergadering en verzoekt Ds. Bruins voor te gaan in het dankgebed.

Op last der classis voornoemd,

CHR. BRUINS, h.t. assessor.

Axel., Juli 1914.

Kort Verslag van de Vergadering der classis 's Bosch, gehouden Woensdag 15 Juh, te 's Bosch.

1. Na het zingen van Ps. 84:3 en het lezen van 119 : 89—96 ging Ds. de Vries voor in gebed.

2. De credentiebrieven werden nagezien en in orde bevonden. De kerken van Heusden en Helenaveen waren met kennisgeving afwezig. Helmond vaardigde een diaken mede af, aan welken keurstem werd verleend.

3. In het Moderamen nemen zitting de broeders Ds. J. de Vries als praeses. Ds. H. L. Both als scriba, en Ds. T. Gerber als assessor.

4. De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd.

5. De kerkeraad van Sprang deelt mee, dat hij zeer dankbaar is voor den tot dusver genoten steun der Diaconieën uit de classis ter ondersteuning van den verpleegde te Veldwijk, doch dat die steun voortaan niet meer noodig is.

6. Naar aanleiding van eene instructie der kerk van Venlo en een daarbij behoorend advies van de Deputaten voor den Evangelisatie-arbeid besloot de classis, na de noodige inlichtingen te hebben bekomen, dat ten spoedigste de Kerk te Heerlen zal worden geïnstitueerd. De Kerk van Venlo zal deze institueering leiden en op de volgende vergadering rapport uitbrengen.

7. Ds. Both brengt schriftelijk rapport uit van de Particuhere Synode. Naar aanleiding van dit Rapport worden nog enkele vragen beantwoord.

8. Ds. Gerber doet eenige mededeelingen over den Evangelisatiearbeid. Ds. Pontier van Waardhuizen is door zijn kerkeraad voor zes weken afgestaan voor den arbeid te Heerlen. De Deputaten zoeken ijverig naar een Dienaar des Woords voor Heerlen.

9. De quaestor int de collecten en de quota.

10. De vacaturebeurten worden aldus geregeld, dat Vrijhoeve-Cappel, dat wegens langdurige ziekte van Ds. Brummelkamp voor dezen keer een classisbeurt vroeg, zal gediend worden door Venlo; Helmond door Eindhoven, en Tilburg en Helenaveen door 's-Hertogenbosch.

11. De rondvraag naar art. 41 K.O. heeft nu plaats. De kerkeraad van Eindhoven deelt mee, dat, waar deputaten van eene combinatie tusschen de kerken van Eindhoven en Helmond niet wilden weten ook Eindhoven niet meer daarop kan ingaan. Naar aanleiding van eene vraag van 's-Hertogenbosch wordt besloten, dat er een aanvang zal gemaakt worden met de kerkvisitatie.

12. Bij de rondvraag wordt het duidelijk, dat, waar de Particuliere Synodt niet goed vond om met Zeeland te combineeren inzake de zending, ook de classis daarvan heeft af te zien.

13. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten, na dankgebed bij monde van Ds. Gerber.

Op last der classis. Ds. H. L. BOTH, h. t. scriba.

Kort verslag van de vergadering der Classis Amersfoort, gehouden 7 Juli 1914 te Amersfoort.

1. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze door Ds. de Jonge geopend.

2. De credentiebrieven worden nagezien ; alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Aan een tweetal diakenen, die zijn afgevaardigd, wordt keurstem verleend.

3. In het moderamen nemen zitting Ds. P. H. de Jonge, praeses; Ds. J. G. Meynen, assessor en Ds. H. A. Munnik, scriba.

4. Naar aanleiding van het feit, dat een der dienaren met vacantie uitging en daardoor de vergadering niet bijwoont, wordt de wenschelijkheid uitgesproken, dat de dienaren voortaan zorg dragen hun vacantie zoo te nemen, dat ze de classicale vergadering kunnen bijwonen.

5. De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

6. Op verzoek van de kerk van Bunschoten A besluit de classis officieel aan de kerken nog mede te deelen, dat deze kerk het voorstel van de kerk van Amersfoort A, inzake het doctoraat aan de Theologische School, dat op de vorige classicale vergadering werd ingediend, heeft gesteund en van dit voorstel doorzending naarde Provinciale Synode heeft gevraagd.

7. Ds. Teerink brengt rapport uit van de gehouden Provinciale Synode. Besloten wordt, dat voortaan schriftelijk rapport zal worden uitgebracht.

8. Ds. de Jager rapporteert aangaande de gehouden kerkvisitatie in de kerken van Bunschoten en Spakenburg A en B.

9. Ds. Meynen doet mededeeling aangaande de Zending. Naar aanleiding hiervan worden enkele vragen gesteld.

10. Overeenkomstig het besluit der Provinciale Synode inzake art. 19 worden de kerken opgewekt in deze drie maanden voor dat doel eene collecte te houden.

11. De kerken, die tot nog toe in gebreke bleven, worden dringend gemaand den arbeid in Rijn-Pruisen te gedenken.

12. Rondvraag naar art. 41 D. K. O. wordt gehouden.

13. De vacatuurbeurten worden aldus geregeld : Maartensdijk: Ds. Donner, de Jonge en Offringa. Oud-Loosdrecht: Ds. v. Arkel en KnoU. Renswoude: Ds. Munnik, de Jager en Meynen. Veenendaal: Ds. Teerink.

14. Tot roepende kerk voor de volgende vergadering, die D.V. op den eersten Dinsdag in October gehouden en door Ds. de Jager gepraesideerd zal worden, wordt de kerk van Veenendaal aangewezen.

15. De praeses sluit de vergadering. De assessor gaat voor in dankzegging.

Namens de classis,

Baarn., 8 Juh '14.

Ds. J. G. MEYNEN, assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's

officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1914

De Heraut | 2 Pagina's