GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Een moeder in Israel”.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Een moeder in Israel”.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De dorpen hielden op in Israel, zij hielden op; totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond, eene moeder in Israel. Richteren 5 : 7.

Hooger dan Deborah staat geen vrouw in de historie aangeschreven, want zij is 't, • die, met Barak, haar volk van den ondergang heeft gered; maar hoe hoog Deborah ook stond, ze bleef vrouw, en daaromwerd 't haar eerenaam, nu reeds meer dan dertig eeuwen, dat zij een - omoederi. was in.Israël.

Wel klinkt er in haar triomflied een machtige toorn tegen Sisera, en tegen de lauwen en laffen in Aser en Zebulon, rriaar vraag 't uzelf af, zou een vrouw den nioedernaam verdjenen, - zöo ze in de ure van doodelijk gefaar niet als een heldin voor haar kinderen opstoof, of ook een eigen kind, dat in de ure des gevaars laf weg liep, niet bij den arm greep en dwong mee te strijden voor der broedeen en der zusteren behoud ?

Toch heeft Deborah zelf niet meegestreden. De veldheer, die den slag sloeg, bleef Barak, en niet Deborah maar Hebers vrouw, de zoo weinig aantrekkelijke Jaël, benam Siserea in haar tente het leven.

De reddende invloed die van Deborah uitging, was de machtige inwerking van een hoogere bezieling. Deborah wist een vonk van geestdrift onder haar volk te doen opgloren. Toen het manlijke publiek in Israël, in stuitende ontrouw, zich zelfden zijn God vergat, had 't God beliefd ieen vrouw tot profetesse te verkiezen, en was Deborah als richteresse onder het volk ópgetreden.

De roep ging uit van haar wijsheid en haar inzicht. Wie beklemd van hart was, toog tot haar > alt, om raad ca Imlp te vragen. Zoo werd haar naam groot in Israël, en groot 't vertrouwen dat al 't volk in haar stelde. Men hechtte aan haar woord. Men leefde op als ze sprak. In bangen nood toog een' ieder naar Deborah uit, om uitkomst te zoeken. Zoo ging er al meer van Deborah's woord een betooverende werking uit. Zelfs de man van 't zwaard als Barak klampte zich aan haar vast. En zoo kwam 't er als van zelf toe, dat er geen actie voor 't landsbehoud van Israël uit kon gaan, of 't moest Deborah zijn, die 't reddende woord sprak.

En bjj dit alles nu bleef Deborah zoo in den echten zin vrouw, dat 't volk er lust in had, haar niet als Zieneresse of als Profetesse, maar 'steeds als „Moeder" in Israël te eeren.

Op kleinere schaal is het geslacht van de Deborah's er altijd geweest, en 't zal wel nimmer uitsterven, maar de schaduw die meest op vrouwen valt, die een publieke levenstaak te vervullen hebben, is vaak dat ze iets van het vrouwelijke glippen laten, en tot op zekere hoogte althansVé-w man pogen na te doen.

Ook thans ziet men dit weer.

Deborah, was gehuwd, maar thans vooral is het bij deze op den voorgrond tredende vrouwen meestal verre van huwelijk gebleven. Ze schieten eenigszins te kort in het zachtlieve van , de vrouwelijke aantrekkelijkheid. En eenmaal den weg opgeraakt, om wat dusver des mans was, voor de vrouw op te eischen, verhardt er iets irj haar natuur, verstijft er iets in haar van het teeder vrouwelijke, en lacht 'haar 't ideaal toe, niet om onder de vrouwen de rijkst en rijpst vrouwelijke te zijn, maar in allprlei uitwendigs zelfs den man te beschamen.

Dit gaat zoo bij tijden op en neder.

Treedt in harden nood de man cordaat, kloek en in zijn heldennatuur op, dan blijft de vrouw veelal echt vrouwelijk, en bloeit in haar het teedere, het zachte en lieve. Zinkt daarentegen de man in, verwijft en verweekelijkt hij zich, dan gaat de vrouw de mannelijke glone zoeken, en men krijgt naast den »raan-vrouw" de .stoere natuur van den svrouw-man."

De vrouw die den man wil vervangen, draagt een vervalscht-ftiahlijk beeld ten toon; iets waardoor de flinkheid van den m^n schade lijdt, en het vrouwlijk-teedere en aantrekkelijke stroef wordt en stram.

't Heeriijkste is 't, als de man ten deze een echte man blijft, en naast hem de echte vrouw in haar teederheid u blijft boeien.

Man en vrouw, heeft God ze geschapen, en alleen zoo 't verschil tusschen-beiden in beider eigen natuur blijft wisselen, is 't een heerlijke wedstrijd, wie meer, de man als man of de vrouw als vrouw, boeit.

Naast Deborah is het optreden van Barak zoo opmerkelijk.

Deborah zelve nam niet het commando over de troepen over. Zij bepaalde er zich toe, om de' geestdrift in de strijders te ontvonken. De veldheerskunst moest niet zij, maar Barak in toepassing brengen.

Van vrouwelijke bemoeizucht is geen sprake bij Deborah. Ze zet Barak niet op zij. Ze geeft Barak geen order. Ze zet zich niet in den krijgsraad neder. Aan den man laat ze wat des mans is-. En zelve bepaalt ze er zich toe, om als vrouw te bezielen, te verwarmen, te doen opvlammen. Barak is de generaal, die 't zwaard trekt, en Deborah blijft de moeder in Israël.

Ook wacht ze er zich wel, voor, om als vrouw der mannen moed en mannen dapperheid te verzwakken. Als 't om leven of dood gaat, baat geen gemoedelijk geteem, en vandaar de kletterende toon in haar zegezang.

Maar onder dit alles blijft ze bij haar roeping als vrouw; en de werking van de vrouw gaat uit 't gemoed op 't gemoed. Bedelen om stemrecht, zich mee bemoeien met den hoogeren bouw van Staat-en Volkerengeheel, 't is haar erf, 't is haar terrein niet. Zoo min als de man voegt bij de wieg, zoo min voegt de v.rouw bij 't geschut of in 's lands raadzaal. Beide ontvingen elk een eigen natuur, met eigen gaven en talenten, en dan alleen komen beide tot glorie, en zal beider saamwerking al 't volk zegenen, indien ze beiden voortspinnen een iegelijk aan zijn eigen levensdraad.

Wil dit nu zeggen, dat derhalve de vrouw de zaak van land en volk aan den man alleen over moet laten ?

Maar dit zou immers vlak tegen Deborah ingaan.

Wat land en volk zelfs vóór alle dingen noodig blijft hebben, is de poëzie van een hoogere bezieling, en die kan nooit van Barak, die kan nooit anders dan van Deborah uitgaan.

Ook ónze vrouwen, ze moeten weer moeders worden in Israël.

Dr. A. K.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's

„Een moeder in Israel”.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's